DUITSCHE LECERBERICHTEN Prijs 0,50 tr. Stad leper - Beiaardconcerten Dienst voor Motorbrandstoffen Loterij Winterhulp Toegelaten Taxis Stedelijke Zwemkom leper Stedelijk Slachthuis van leper Arbeid en Vreugde «ER OP UIT, JOANNES» GROOT ATHLETIEK - FEEST 24' Jaar, Nr 8 Vrgdag 11 Juni 1943 HET YPERSCHE NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER i Itgever DUiMORTIER, 34, Boterstraat, Yper - Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank S T V I» K I' K lt O Op Maandag 2* Sinksendag, 14 Juni a. s. zullen de verschillende bureelen van de Gemeentediensten geslo ten blijven. Zullen echter open zijn van 11 tot 12 uur het bureel van den Burgerstand. Stadhuis en den Be- voorradingsdienst, Boterstraat. leper, den 8 Juni 1943. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. o Op Zondag 13 Juni, te 20.30 u. 1. Koekoek preludium M. Van den Gheyn 2. Suite in Ut Henry Purcell a) Gavotte b) Menuet c) Rigaudon d) Entrèe e) Marsch. 3. Oud-Nederlandsche liederen. a) Willen wij 't haesken jagen. b) Komt hier al bij, aenhoort dees klucht. c) Jan Broeder vrijt een meisje zo^J. 4. Menuetto I - II - III M. Van den Gheyn 5. 't Cariljon van Duinkerke (1780) T. Carter 6. Rondo J. Bonset Ie Deel Op Maandag 14 Juni, te 17 uur door den H. J. Flipts uit Roeselare 1Allegro Czerny 2. Giga Fr. Couperin 3. Oud-Nederlandsche liederen a) Daar zat een sneeuwwit vogeltje. b) Meisken jonc. c) Zeg Kwezelken' 4. Capriccio Staf Nees 5. a) Moederken alleen E. Hullebrouck b) Lapper Crispijn E. Hullebrouck 6. Rondo Peichler lle Deel Door den Stadsbeiaardier 7. Andante Cantabile J. Denyn 8. a) Meiliedjes Joris de Bom b) De Bloemenkroon Joris de Bom c) M'n zoet lief Marius Brandts-Buys 9. Offerlied L. van Beethoven 10. Eerste Fantasia P. Benoit Aan de bezitters van motorrijtuigen met een verkeersvergunning. Vanaf l Juli 1943 moet elk motorvoertuig dat tot het ver keer is toegelaten voorzien zijn van eene nieuwe verkeers- vergunning. Dit geldt zoowel voor de personenwagens, als voor de motorrijwielen en de vrachtwagens, welke ook de geldig heidsduur zij van hun tegenwoordige vergunning. De aanvragen om toelating tot verder verkeer moeten vóór 21 juni ingediend worden bij den stedelijken dienst voor motorbrandstoffen Aanvraagformulieren daartoe zijn te bekomen bij denzelf den dienst. leper, den 1 Juni 943. De Burgemeester, A. Notebaert. WINTERHULP IEPER BEDEELING VAN PELSZOLEN Rechthebbenden: de houders van een groene tCOO) of van een roze (X) Winterhulpkaart, zonder kinderen. Datum Dinsdag, 15 Juni, van 16 tot 18 uur. MAALTIJDEN Gele kaartjes Worden afgenomen op Vrijdag, 11 Juni, en moeten terug afgehaald worden op Dinsdag, 15 Juni, tusschen 9 en 12 uur. Roode kaartjes Worden afgenomen op Woensdag, 16 Juni, en moeten terug afgehaald worden op Vrijdag, 18 Juni, tusschen 9 en 12 uur. De aandacht der belanghebbenden wordt er op ge vestigd dat de kaartjes enkel op de door ons bepaalde dagen en uren uitgereikt wordentelaatkomers zullen onder geen enkel voorwendsel bediend worden. BEDEELING VAN VISCH Op Dinsdag, 15 Juni, heeft er een bedeeling plaats van visch, waarop al de ondersteunde gezinnen recht hebben. UURREGELING Roode kaarten van 9 tot 12 uur. Purpere kaarten van 14 uur tot 14,30 uur. Groene kaarten van 14.30 uur tot 17 uur. Winterhulpkaart medebrengen verpakking niet ver geten BEDEELING VAN CITROENEN Op Woensdag, 16 Juni, aan alle schoolgaande kinde ren, geboren tusschen 1 Januari 1928 en 31 December 1939, op vertoon hunner melkkaart. Uurregeling van 9 tot 12 uur ondersteunde gezin- ■en. Van 14 tot 17 uur niet ondersteunde gezinnen. TREKKING VAN DE 7" SCHIJF 4 JUNI Zijn betaalbaar met 100 fr. de 40.000 biljetten waarvan het nummer eindigt op 2. 250 jr. de 4.000 biljetten waarvan het nummer eindigt op 18. 1.000 fr. de 400 biljetten waarvan het nummer eindigt op 922. 2.500 fr de 80 biljetten waarvan het nummer eindigt op 8230 8316. 5.000 fr de 80 biljetten waarvan het nummer eindigt op 0625 8751. 10.000 fr de 40 biljetten waarvan het nummer eindigt op 5746. 20.000 fr de 20 biljetten waarvan het nummer eindigt op 67699 01581 61423 39984, 64911. 50.000 fr de 8 biljetten waarvan het nummer eindigt on 55711 67160. 1-,.1 100.000 fr. de 8 biljetten waarvan het nummer eindigt op 06996 51888. J 1» betaalbaar met 1.000.000 fr. het biljet dragende het nummer 291.482. lt betaalbaar met 2.000.000 fr. het biljet dragende het nummer 131.750. FRONT VAN HET KOEBAN-BRUGGENHOOFD WERDEN ALLE DOORBRAAKPOGINGEN DER SOW- ™7JL ,y, lJ ELD- B!J DEZE GEVECHTEN LEED DE VIJAND UITERST ZWARE VERLIEZEN. IN DE %Yr r,. REN VAN HET OOSTELIJK FRONT IS HET NOG STEEDS RUSTIG. HET I TALI AAN SCH EEANE, PANTELLARIA WORDT HEVIG DOOR DEN VIJAND GEBOMBARDEERD. EEN POGING OM OP HET EILAND LAMPEDUSA TE LANDEN WORDT DOOR DE ITALIANEN AFGESLAGEN. DONDERDAG 3 JUNI 1943 Aan het Oostelijk front van het Koeban-bruggenhoofd duren de zware afweergevechten voort. De vijandelijke aanvallen werden met behulp der tusschenkomst van het luchtwapen verijdeld. In de overige sectors van het Oostelijk front werden tijdens eigen stoottroepenopera ties talrijke gevechtsposities opgeblazen en aan den vijand bloedige verliezen toegebracht. Het luchtwapen viel bevoorradingscentra van den vijand aan in den Centralen sector en bombardeerde het spoorwegempla cement van Kursk. Gister werden 83 Sowjet-vliegtuigen neergehaald. Boven de kusten der bezette Westgebieden werden 5 Britsche vliegtuigen vernietigd. Duitsche gevechtsvlieg tuigen vielen eenige localiteiten in Zuid-Oost Engeland aan. waaronder Ipswich. Een toestel keerde niet terug. VRIJDAG 4 JUNI In het gebied van Welish leden de Sowjet-aanvallen schipbreuk. Uit de overige sectors van het Oostelijk front wordt slechts locale gevechtsbedrijvigheid gemeld. In den Kaukasus en aan het Donetzfront viel het lucht wapen zonder ophouden vijandelijke troepenconcentra ties alsmede vliegtuigbases en ravitailleeringscentra aan. In de Noordelijke IJszee werden 2 patrouillebooten tot zinken gebracht en een torpedojager beschadigd. In de maand Mei werden aan het. Oostelijk front 1257 vijandelijke vliegtuigen vernietigd en gingen 143 eigen toestellen verloren. Duitsche vliegtuigen vielen een vijandelijk konvooi aan in de wateren van Kaap Bone. Een koopvaarder werd tot zinken gebracht en een tweede beschadigd. ZATERDAG 5 JUNI Met uitzondering van plaatselijke gevechtsactiviteit j verliep de dag rustig aan het Oostelijk front. Zware i Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen verleden nacht een wapenfabriek aan de Midden-Wolga aan. In de Noordelijke IJszee werden twee koopvaarders met in totaal 6000 brt. door snelle Duitsche gevechts vliegtuigen tot zinken gebracht. Begeleidende jagers haalden 22 Sowjet-vliegtuigen neer. Een eigen toestel ging verloren, 's Nachts werden de haveninrichtingen van Algiers gebombardeerd. Aan de Nederlandsche kust werden 2 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Duitsche vliegtuigen vielen gister de Engelsche kuststad Eastbourne aan. 's Nachts werden voor de oorlogvoering van belang zijnde doelen in West-, Midden- en Zuid-Engeland bestookt. ZONDAG 6 JUNI Met uitzondering van levendige gevechten aan het Koeban-bruggenhoofd. verliep de dag aan het Oostelijk front rustig. In het gebied ten Noord-Westen van Kryms- kaja werden verscheidene vijandelijke aanvallen afge slagen. Tijdens den nacht bombardeerden Duitsche ge vechtsvliegtuigen opnieuw de wapenbedrijven der stad Gorki aan de Midden-Wolga. Twee vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. MAANDAG 7 JUNI Vijandelijke aanvallen aan het Koeban-bruggenhoofd en ten Zuiden van het Ilmenmeer werden met succes afgeweerd. Tijdens den nacht werden de industriein richtingen van de stad Gorki opnieuw door het luchtwa pen aangevallen. Een vliegtuig wordt vermist. Aan de Kaukasische kust werden 2 vijandelijke snelbooten en een duikbootjager door vliegtuigen gekelderd. Op 5 en 6 Juni werden aan het Oostelijk front 83 Sowjet-vlieg tuigen vernietigd. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden gister belangrijke oorlogsobjectieven van de Zuid-Engel- sche haven Eastbourne met zichtbaar succes. DINSDAG 8 JUNI Aan het Oostelijk front verliep de dag rustig. Het luchtwapen bestookte verleden nacht een fabriek doel matig met bommen. In de Oostelijke Baltische zee werd een gepantserde Sowjet-kanonneerboot in brand ge schoten. Gister poogde de vijand het Italiaansche eiland Lam- pedusa in de Middellandsche zee door een onverwacht manoeuvre te veroveren. Het Italiaansche garnizoen sloeg de aanvallers terug, kelderde eenige landingsvaar tuigen en vernietigde de troepen, welke de vijand aan land had gezet. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen een vijan delijke luchtvaartbasis in Tunesië met succes aan. WOENSDAG 9 JUNI Aan het Oostelijk front hadden gister geen belangrijke gevechten plaats. Bij de gevechten aan het Koeban- bruggenhoofd leden de Sowjets gedurende de jongste 14 dagen zeer hooge verliezen. Vliegtuigen kelderden aan de Oostkust der zee van Azov 47 landingsvaartuigen van de Sowjets. In den Cen tralen sector van het Oostelijk front werden 75 Sowjet- vliegtuigen neergeschoten. In 't geheel verloor de vijand in het Oosten gister 141 vliegtuigen. Drie eigen toestellen worden vermist. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden verleden nacht haveninrichtingen aan de Algerijnsche kust. O Van Maandag morgen 14 Juni tot Zondag avond 20 Juni 1943 inbegrepeo Raymond LUYTEN. 1. Nieuwstraat. PATTYN Georges. Fochlaan. VAN DER BEKE Marcel. Statiestraat. O In tegenstrijd met wat we hier verleden week gemeld hebben is de ingangs- prijs voor de gemengde baden dit jaar ietwat verhoogd geworden en thans op 2 fr. bepaald in plaats van 1 fr. 50. Verder kunnen er ook nog voor gansch het seizoen abonnementen genomen worden, waarvan de prijs vastgesteld is als volgt: Persoonlijke abonnementen 40 fr. en Familie''abonnementen 120 fr. MAAND MEI 1943. Geslacht 30 stieren 20 vaarzen 34 koeien 476 kalveren 1 schaap 12 varkens 2 geiten 4 paarden. Totaal 579 dieren. Rantsoeneering van Zeep In het door ons verleden week overgenomen besluit, betreffende de rant- soeneering van zeep voor de maand Juni 1943, is een storende drukfout ge slopen. In artikel 4 werd gemeld dat 5 zegels P 1-6-1943 van de zeepkaart A of van de zeepkaart B recht geven op 520 gram zeeppoeder, daar waar het moet zijn 250 gram. De meeste huismoeders zullen het wel vermoed hebben dat het hier een missing betrof. Den laatsten tijd immers bedroeg het rantsoen zeeppoeder nooit meer dan 250 gram en nu ook nog voor de maand Juni is dit onveranderd gebleven. OP WOENSDAG 23 JUNI, om zeven en half u. 's avonds, in de Cinema MajesticRijselstraat, PRACHTIGE FILMVERTOOMNG aangeboden aan de families van arbeiders, werkende in het buitenland en de Unie-leden Zal worden afgerold Hoofdfilm, benevens een schoone cultuurfilm. ZONDAG 13 JUNI (Sinksen) te 14 uur op het Stadium der Augustijnenstraat met de medewerking van C S. Brugge, Olympic Brugge, Anzegem, Kortrijk Sport. S K. Roeselare en S C. Meenen. (Zie programma verder in dit blad). Algemeene inkomprijs Omheining 3 fr. - Tribune 5 fr. Vooraleer het programma mede te deelen van het Athletiekfeest, dat op Sinxen, 13 Juni plaats heeft, kun nen wij aan de sportliefhebbers eerst en vooral de uit slagen laten kennen die de jeugdige Ypersche athleten in de jongste wedstrijden behaald hebben Te Torhout, op 3 Juni, won Deblieck, in de 400 m. zijn reeks en behaalde in de finaal de tweede plaats na Van Wanzeele, kampioen van België. Ossieur klasseerde zich tweede in zijn reeks en op denzelfden afstand als zijn ploegmaat, en veroverde de vierde plaats in de finaal Te Meenen werden volgende uitslagen bereikt 100 m. 5. Houart. 400 m. 1. Deblieck in 55". Ossieur klasseerde zich derde in zijn reeks. 150 m. knapen 2. Hoedt. 800 m. 6. Loosveldt D. Verspringen 3. Deblieck met 5 m. 62. 600 m. knapen 7. Ford. 600 m. scholieren 2. Leclercq. Aflossing 4 x 200 m. 3. leper i Loosveldt, Ossieur. Houart, Deblieck). In de clubrangschikking komt Yper op de tweede plaats. Programma van het athletiekfeest van Zondag 13 Juni. Aanvangsuur 14 uur. PROEVEN Kadetten 60 meters. 500 m„ 1500 m.. Hoogspringen, gewicht, verspringen, aflossing 4 x 60 m. Scholieren 80 m., 300 m„ 600 m.. 1000 m„ gewicht, schljfwerpen, speerwerpen, hoogspringen, verspringen, aflossing 4 x 80 m. Juniors en Seniors 100 m., 400 m.. 800 m„ 1500 m„ gewicht, schljfwerpen, speerwerpen, hoogspringen, ver springen. aflossing 800, 400, 200, 100. Voor het oogenblik is de deelname verzekerd van de volgende clubs C. S. Brugge, Ol. Brugge, Anzegem. Kortrijk Sp., S. K. Roeselare en S. C. Meenen. Een 90-tal athleten zijn reeds ingeschreven, zoodat de wedstrijden geheel belangrijk zullen zijn. De ingangsprijzen werden als volgt vastgesteld Omheining 3 fr. Tribuun 5 fr. Programma's met de namen der athleten en de in deeling der punten zullen op het terrein verkocht wor den. De Jonge Ypersche Athletiek club meent te mogen rekenen op de tegenwoordigheid van de sportliefhebbers uit de streek, die op deze manier zullen bijdragen tot het steunen van deze gezonde sport. Liefhebbers, onthoudt goed de volgende datums 13 Juni, Propagandafeest, 27 Juni V ier hoeks tornooi STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS FLORA Groote Markt OPERETTE Duitsch gesproken metWilly Forst en Maria Holst Vrijdag, Zaterdag, om 7 I u Zondag, om 2 1, 5 en 7 1 u Maandag, idem MAJESTIC R:jselstraat Schandaal in de Kostschool Duitsch gesproken metAlida Valli Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2 5 en 7 j u Maandag idem OUD IEPER R Colaertplaats Eenmaal in 't jaar metDanielle Darrienx Duitsch gesproken en Albert Pre jean Zaterdag, om 7 i u. Zondag, om 2 J. 5 en 7 J u Maandag. idem

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1