KAASSTREMSEL ROLLUIKEN Kleine Aankondigingen Sint Niklaaskerk, leper - Pinksterfeest 1943 St jozefs Kerk der Carmelieten, leper I K L11IÉ4ME r\ H. Vorming te leper STERFGEVALLEN BEDANKINGEN EXTRA DUBBEL Aannemers - Schrijnwerkers Firma CALLIN DORMEZ Speldenstraat, 78 Wervik HET YPERSCHE 11-6-1943 Onder de HOOGMIS van 10 uur. tweede opvoering van de tweestemmiae Mis MISSA PASCHALIS van Kanunnik J Van buffel, door het Woï wenkoor. dat insgelijks het proprium der Mis zingt. Onder het LOF zal het Mannenkoor volgende Motetten zingen 1. Adoro te. driestemmig Mozart 2. Ave Maria, vierstemmig a capella Tresch 3. Veni Sancte Spiritus, vierstemmig a capelia Tresch 4. Tantum Ergo. vierstemmig A. Moerman 5. Kom H. Geest, tweestemmig Moortgat Zondag 13 Juni Hoogdag van Sinxen 11 u. PLECHTIGE HOOGMIS. Het Sint Jozefskoor zingt 1. Het feesteigen Spiritus Domini in het Gregoriaansch. 2. De mis in do-groot van Anton Bruckner, met orgel en snaren. 3. Onder de offerande Confirma hoe. Deus van J. H. Dietrich. Na de Hoogmis Pauselijke Zegen. 2 l/2u.Plechtige Vespers. 5 u Plechtig Lof. door het Sint Jozefskoor gezongen. 1) Laudes ac gratiae II P. Th. Grau 2) Regina Coeli V. C. Czajanek 3) Confirma hoe Deus J. H. Dietrich 4) Tantum Ergo 1 Chr. L. Hagerer 5) God is Liefde (tenor-solo H. Verbeke) J. Van Dycke Na het Lof Sermoen door E. P. Idesbald o. c. d. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 JUNI i Sinksen), om 8 uur, in St Niklaas kerk, tot zielelafenls van Juffrouw Diana LUYTEN. f4844) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 JUNI (Sinksen), om 8.30 uur, in St Maar- tenskathedraal, tot zielelafenls van Vrouw Maurice BLOOTACKER geboren Marguerite Goethals en overleden familie. (4845) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 JUNI (Sinksen), om 8.30 uur, in St Pieters kerk tot zielelafenls van Heer Richard DEMOL echtgenoot van Vrouw Agnes Deheegher. Lombaardstraat, 45. (4853) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 JUNI (Sinxen), om 8.30 uur. in St-Jacobs- kerk. tot zielelafenls van Vrouw Leonie RABAEY echtgenoote van Heer Camiel Platteeuw. (4875) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 JUNI (Sinxen), om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenls van Vrouw Miehei VANDENBUSSCHE geboren Paula Vermeulen. (4876) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 JUNI (Sinksen), om 10 uur. in St Pieters kerk tot zielelafenls van Mevrouw Adrienne-Alice TRESY echtgenoote van Heer Remi Vermeeren. (4846) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 JUNI (Sinxen), om 10 uur, in de kerk der E. P. Capucienen, tot zielelafenls van Heer Gaston COMPERNOL overleden ouders en broeder. (48771 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 13 JUNI (Sinksen), om 11 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Gustave BURGGRAEVE-VANDAMME (4848) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 14 JUNI (2° Sinxendag), om 8.30 uur, in St- Pieterskerk. tot zielelafenls van Vrouw Elisa VERMOOTE echtgenoote van Heer Jules Cottegnie. (4885) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 14 JUNI (2* Sinxendag), om 9 uur, in Slnt- Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Irma VAN CAYSEELE echtgenoote van Heer Maurice Declercq Kiplinglaan. 9. (4850) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 14 JUNI (2- Sinxendag), om 9 uur, in Sint- Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Leonie GOUDEZEUNE echtgenoote van Heer Maurice Dehollander. (4851) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op MAANDAG 14 JUNI (2' Sinxendag), om 9 uur, in Sint- Nlklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Michel VANDEVIVERE echtgenoot van Vrouw Leonio Spenninck. (4852) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 20 JUNI. om 8.30 uur, in St Maartenkathe draal, tot zielelafenis van Vrouw Clementine DELAHAYE en overleden familie. (4878) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 20 JUNI. om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Mejuffers Denise en Irène BORIES dochters van Heer en Vrouw Michel Bories-Eggermom. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 20 JUNI, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafepls van Heer Maurice COFFYN echtgenoot van Vrouw Madeleine Delhem en voor Vrouw Marie HEITGHEBAERT echtgenoote van Heer Evarist Delhem ,00«. G. de Stuersstraat, 37. (4880) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de. JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 20 JUNI, om 10 uur, in S4 Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Noei VANDEMAELE zoon van Heer Julien en Vrouw Paula Vand,evyver^ Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 20 JUNI. om 11.30 uur, in St Maartenkathe draal, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Ivo WACKENIER-DERUDDERE en zoon Gerard. (4881) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr- SNOECK, Groole Markt is alleen open op Zondag 13 Juni en op MAANDAG 14 JUNI (2" Sinksen) Donderdag voormiddag, 27 Mei 11., te 10.30 uur. heeft Z. Exc. Mgr Lamiroy, bisschop van Brugge, in de Sint- Maartens Kathedraal, het heilig vormsel toegediend aan een vierhonderdtal jongens en meisjes der vier paro chiën onzer stad. Weled. Heer Georges Tack, voorzitter van St-Maartens kerkraad, was peter, en Mevrouw Maurice Vergracht- Gillioen, meter. Deze sacramenteele plechtigheid werd besloten met den Bisschoppelljken Zegen aan de nieuwe vormelingen en de aanwezige geloovigen. Bij het afsterven van Studiemakker ROGER DEV0S Vrijdag 11. namen de Westlandsche hoogstudenten in groep deel aan de begrafenisplechtigheid van hun be treurden medestudent Roger DEVOS, die na een korte el) pijnlijke ziekte zoo onverwacht uit hun rangen werd geroepen. Zes hoogstudenten droegen zelf de lijkbaar van hun afgestorven makker, de kerk binnen, terwijl de begrafenismis door een hoogstudentenkoor werd ge zongen. Talrijke medestudenten uit leper, Poperinge en andere nabije dorpen en steden, stapten in den lijkstoet, naast de lijkkist of achter de familieleden. Op het kerkhof werd namens de Westlandsche hoogstudenten en na mens het Hoogstudentenverbond der Katholieke Actie, een krans neergelegd. Hierop sprak hoogstudent G. Van- wonterghem een lijkrede uit, waarin hij een ontroerde hulde bracht aan de edele inborst en de energieke ka raktertrekken van wijlen Roger Devos. Daarna richtte seminarist J. Devos de Molderghem zich namens de oud-klasgenooten van den overledene, tot de ouders en de familiaiïden, om hen te troosten voor dit pijnlijk verlies, dat ook bij zijn oud-klasgenooten diepe droefheid heeft gewekt. Hij ook wees op de lich tende personaliteit van den afgestorvene. e DONDERDAG a. s. 17 JUNI, wordt om 7.30 uur, in St Maartenskathedraal te leper, een ZIELMIS ter inten tie van den overledene opgedragen vanwege de Westland sche Hoogstudenten. Alle hoogstudenten en vrienden worden tot die zielmis uitgenoodigd. Heer Honoré-Rerai Wollaert Heer en Vrouw Michel Wollaert-Debever MejufFer Gabriella Wollaert Heer Antoon Wollaert MejufFer Jenny Wollaert De Familiën Wollaert. Leleu. Parret en Tyry, melden met droeFheid het overlijden van hunne teergeliefde echtgenoote. moe der. schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante. Mevrouw Honoré'Remi WOLLAERT geboren Emma-Maria LADOUCEUR te St Jan-bij-leper, den 22 November 1865. en godvruchtig overleden te leper, den. 8 Juni 1943. De Plechtige Rouwdienst zal plaats hebben in St Maartens Kathedraal te leper, op ZATERDAG 12 JUNI 1943. om 9 u. 30. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien, leper. Korte Torhoutstraat. 3. Mevrouw Oscar Werrebrouck, geboren Esther Pannecoucke- zijne echtgenoote Mejuffer Christiane Werrebrouck; Heer Walter Werrebrouck. Heer Ivan Werrebrouck. zijne kinders Mevrouw We Hilaire Pannecoucke-Lamoot. zijn schoonmoeder De familicn Werrebrouck, Santy. Pannecoucke en Lamoot. melden met droeFheid het afsterven van Heer Oscar WERREBROUCK echtgenoot van Vrouw Esther PANNECOUCKE geboren te leper, den 27 December 1897, en er godvruchtig overleden, den 11 Juni 1943. voorzien vaa de laatste H. Gerechten. De lijkdienst, gevolgd van de teraardbesteliing, zal plaats hebben in de parochiale kerk van St Maartens te leper, op Dinsdag 15 Juni 1943. te 9.30 uur. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbrief zouden ont vangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. leper. Groote Markt. 32. Mevrouw We Daniël Moniez. geboren Maria Tanghe Heer Michel Moniez Heer Roger Moniez Heer Willy Moniez Heer en Mevrouw Camiel Tanghe-Ghillebert De familiën Moniez. Tanghe, Turck en Ghillebert. danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen om de blijken van deelne ming hen betuigd bij het afsterven van Heer Üaiiiel-Gustaaf MONIEZ hun teerbeminden echtgenoot, vader, schoonzoon en bloedverwant, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (4884) Vrouw W Jules Vandeputte-Devos en kinderen, danken, langs dezen weg, vrienden en kennissen om de talrijke blijken van deelneming hen betoond tijdens het afsterven van hun diepbetreurden echtgenoot en vader. Heer Jules VANDEPUTTE en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (4883) ■Iiiiisliourlstei-8 Beenhouwers Voor uwe familie-ijskassen en herstellingen van verkoelingsinrichtingen aller merken, wendt U tot het gekend huis der beenhouwersartikelen It. I*It U Al. Surmontstraat. 21. YPER VERKOELINGSINRICHTINOEN C0BEFR1 en LINDE (4805) GEVRAAGD goede werkvrouw, voor alle dagen. Adres ten bureele. (4874) GEVRAAGD goede automèkani» kêrs. Zich wen den Jean Van Eenaeme-Desender, 53, St Jacobstraat, te leper. (4887) Modiste vraagt meisje, een weinig op hoogte van moden. Adres ten bureele. (4888) Een begeerenswaardige en vaste plaats wordt aan geboden aan werkzame en vernuftige personen (bij voorkeur gehuwd). Op de hoogte gebracht en onmiddellijke geldwin ning Schrijven aan M. Van Meenen, 52, Gentsche steenweg, Kortrijk BIEZWERMEN Volgende bieboeren van Vlamertinge geven een goede belooning aan de personen die hun verloren zwermen terug bezorgen of eenvoudig aanwijzen Gustaf Hoflack. Hospi taalstraat Antoine Dambre, Ypersteenweg Pierre Veys, PoperingesteenwegHenri Pluym, Bellesteenweg, en Cyriel Struye, Abeelestraat. (4806) KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS ter Apotheek DELANOTE Langemark. Voor uwe draai-, slijp-, pas-, schaaf- en frees- arbeid, wendt U tot de firma •leun Vsiii Eenueine-Deeendoi' 28, Oude Hontmarktitraat la IEPER Specialiteit voor het lastchen van handzagen. (4886) TABAKBERICHT Het Huis'I ALPE Cyr., Dickebuschsteenweg, 303, leper zal het rantsoen tabak geven op Zaterdag I2n dezer, mits voorlegging van de kleederkaart. Gelief gepast geld mede te brengen. (4889) Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat.Yper. '4207) Handelsregister over te nemen (herberg). Adres ten bureele (4842) Gevraagd goede werkvrouw, 1 dag per week. Statieplaats, 25. (4820; Te koop per occasie goede plano Kllng- mann Zich wenden, Fortstraat, 26, Komen. 14823) Te koop witte sajetten kindersjaal voor doop, alsook eenige paar goede werkmansschoenen van n° 40 tot 47. Rijsselsteenweg, 19, (Koninghoek), leper. (4825 Te koop Savooi-, spruit-, roodekool-, raap- koolplanten, 6 fr. 0. A. Dambre, Vlamertinge, Yper steenweg, 3. (4838) Te koop 70 aren maaigras op stam. Zich wen den Achiel Degrendel, Frezenbergstr 46, Zonnebeke. (4839) Allo Wielrijder a Voor het herstellen van uwe velos, vulkaniseeren en over trekken van banden, wendt U in volle vertrouwen, Pater straat. 34, Yper. Eigen werk, eigen fabrikaat, (4752) TE KOOP Wieg en looper. Adres ten bur. (4840) TE KOOP een paar vrouwschoenen Nr 37, en een pardessus voor jongelingen (vooroorlogsche). Mulle Daniel, Tegelstraat, 55, Yper. (4859) TE KOOP schoone manspardessus uit vooroorlog sche stof (groote maat). Adres ten bureele. (4860> TE KOOP Cuisir.ière «Ciney» crème kleur, onlangs nieuw. Adres ten;bureele. (4861 TE KOOP Klndervoltuur. Adres ten bur. (4863) TE KOOP Tabakplanten, zich wenden Meenen- steenweg, 58, Yper, 's avonds na 5 uur. (4866) TE KOOP geit van 1 jaar, Bruggestw., 14, Yper.(4868) TE KOOP tandem met vooroorlogsche banden. Goudenpoortstraat, 12, Yper. j (4869) Mevrouw, Mejuffer, Wilt U goed en vlug leeren snijden en naaien, wendt U tot SIMONNK CHEVALIER, Staatsgediplomeerde, beroepsleerares. Voor alle inlichtingen Bruggesteenweg, 84, YPER, van 2 tot 5 unr. (4797) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Gevraagd Eerlijke en. deftige meld, Elverdinge- straat, 15, Yper. (4774) Bioënzwermen Om den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel, Plaats, 16, Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4838) Gevraagd goede werkvrouw, den Maandag en den Zaterdag. Adres ten bureele. (4826) Meisje 19 jaar vraagt plaats als werkvrouw, liefst alle dagen of eenige dagen per week. Adres ten bu- leele. (4841) Gevraagd Geitelammetje, ongeveer 14 dagen oud. Adres ten bureele. (4843) Gevraagd Goede meid, keuken kennende, voor dienst kasteel Couthove, Proven bi] Poperinghe. <4844) DRINGEND GEVRAAGD Modiste op hoogte van stiel, kan zoo noodlg tehuis werken, zich wenden Huis Oreel- Battheu. Moden, Garenstraat. 5. Poperinge. (4862) Bejaarde Heer en Mevrouw vragen meld om met hen te rentenieren, voorkeur aan persoon van zekeren ouderdom, vruchteloos zich aan te bieden zonder deftige inlichtingen. Adres ten bureele. (4864) GEVRAAGD goede naaister. Adres ten bur. (4865) GEVRAAGD goede meid. Café du Pare, Fochlaan, 4, Yper.(4867) GEVRAAGD bekwame meid. goed loon, zich wenden Lange steenstraat, 26, Kortrijk. (40701 GEVRAAGD leergast bij Coiffeur, Boomgaardstraat, 15, Yper. (4871) GEVRAAGD voor hulp in huishouden, meisje van 14 tot 16 jaar of oude vrouw, tegen zeer goeden kost en in woon. Adres ten bureele. (4872) voor uwe (Speciaal evenwichtstelsel voor groote rolluiken).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3