NOTARIEELE VERKOOPINGEN A n d r éS E D E T N LAPINEOL Vuylsteke Gebr. MEUBELE Marcel SOETE - BOERHAVE Perceel ürijfgraN V I*e«*eeelen llaaigras EEN WOONHUIS Zeer schoone Moderne ZETELS BOUWGRO^DEX WOONHUIS BOUWGROND EN ZAAILAND 2, Rijsselstraat (Groote Markt) YPER HERSTELLEN VAN -ALLE RADIOS - KWEEKT GEZONDE KONIJNEN DOOR 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN Prachtige Moderne MEUBELEN en Mobilaire Voorwerpen Ouders, SN!j- en NAAISCHOOL NOUVEAUTÉ 43, Rijselsfraat, 43 I E F E R NOUVEAUTÉ 43, Rijselsfraat, leper. - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - HET YPERSCHE 11-6 - 1943 Studiën van de notarissen Ikrlnliiiyo, te Wouinen en Lomnitre, te Chatellneau. -o WOENSDAG 16 JUNI 1943. om 2 uur, e Woumen, Slnte Barbara EINDELIJKE TOEWIJZINO van Gemeente WOUMEN Koop I. groot 1 ha 17 a 80 ca. Gebruikt door kinders Declercq, mits jaarlijks 990 tr. Ingesteld 60 000 fr. Koopen 2 en 3 samen groot 1 ha. 39 a 90 ca. Oebruikt door Henri Bauden. Niet ingesteld. Studie van den Notaris Knniuult, te Wervik. o Openlmre V«*rkoopiiiK van met 3 eren 25 ca. erve en tain gelegen te Wervik, Bnrrlerealrntit, SO. Gebruikt door Vrouw Eugenie Cappon, mits 100 fr. te maande en zonder geschrevene pacht. EENIGE ZITDAG DONDERDAG 17 JUNI 1943 te 3 u. des namiddags, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, St Maartensplaats, te Wervik. Studiën van de Notarissen Vuil «leii Buogaerde, te Beselare en WeMtei'liix'k, te Hooglede. DONDERDAG 17 JUNI 1943 om 2 ure stipt namiddag, ter herberg Het Paard bij M. Vandelannoote, Zonnebe- kestraat. 20, te Beselare. GEMEENTE BESELARE Merkwaardige Venditie van allerhande Bestaande namelijk in Gewone keukenzetele (Americains), kleine Salon Clubs. Moderne Clubs, Kamerstoelen met zit tingen in velours, Ligzetels, Divans, Prachtige Salongarni turen, bestaande uit Canapés. Clubs, Chesterfield, enz. Alles in zeer goeden staat. Gewone voorwaarden en comptante betaling. Studiën van de notarissen Alfontr Vnnhee, te Zonnebeke en Aiuli'ó Cnmerlynck. te Passchendale. Openbare Verkooping van te PASSCHENDALE. LOT I - Sectie D Nr 944a en deel van 944b 15 a. 71 ca. LOT II - Sectie D deel van Nr 944b 8 a. 12 ca. LOT lil - Sectie D deel van Nr 944b 8 a. 72 ca. LOT IV - Sectie Ddeel van Nr 944b 11 a. 65 ca. Samen 44 a. 20 ca Gebruikt door M. Cyriel Verstraete - Dugardin te Pas schendale. EENIGE ZITDAG Op DINSDAG 22 JUNI 1943 te 3 ure s namiddags, ten overstaan van den Heer Vrederechter te Passchendale, In de herberg De Anker bewoond door Wed. Calmeyn, te Passchendale. Studie van den notaris Victor Pieters, te Reninghe. -O Openbare Vei konping IN EEN ZITDAG Op MAANDAG 28 JUNI 1943, om 3 uur namiddag te OOSTVLETEREN. ter herberg bewoond door Mevrouw Weduwe Camiel Desaegher-Stekelorum, van OOSTVLETEREN ELZENDAMME staande op grond van de Commissie van Openbaren Onder stand van Oostvieteren, langs de groote baan ieper-Veurne, dicht bij het gehucht Elzendamme, Kad. wijk A Nr 239. Voordezen bewoond door de echtgenooten Camille Marico .Petyt, handslag met de geldtelling. Sleutel berust bij de Wed. Desaegher-Stekelorum. Studiën van de Notarissen Vim der Alcerwcli, te Yper en Aluyllet. te Middelkerke OP WOENSDAG 23 JUNI 1943 om 2 ure namiddag, ten Gasthove De Maan Groote Markt, te Yper. Ilintei vim STAD YPER KOOP 1. EEN WOONHUIS gelegen Kanonweg. 24, bewoond doot Mijnheer Achiile Van Doorne.mits 109 Irank te maande, tijdelijk teruggebracht op 90 fr. KOOP 2. ESN WOONHUIS gelegen Kanonweg, 23, bewoond door Mijnheer Achiile Bonte, mits 100 frank te maande, tijdelijk teruggebracht op 80 ir. Gemeente SINT-JAN bij Yper KOOP 3. E£N WOONHUIS gelegen ruggestraat, 9. bewoond door Mijnheer Van Beselaere, mits 75 fr. per maand. KOOP 4. SEN WOONHUIS gelegen Hruggestraat, 15, bewoond door Mr Henri D'Haene. mits 55 Ir. per maand Te beziebtigen den Dinsdag en Donderdag van iedere week, van 14 tot 16 uur. OVERSLAG: Op Woensdag 7 Juli 1943 Zelfde uur en plaats. 0,50 instelpremie te winnen Studie van den Notaris A. Vim «Ier Mcei-acli te Yper o Vil ter iiiiiiil te koop Schoon en welgelegen TE YPER, Voor alle inlichtingen zich te bevragen ter studie Rijsselstraat, 90, te Yper RADIO'S PICK UPS PHONO PLATEN NAALDEN Kontant en Krediet MET WAARBORG. Aankoop van oude platen aan de hoogste prijzen. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze KLEINE AANKONDIGINGEN in alle apotheken of rechtstreeks te verkrijgen bij het hoofddepot Apotheek DELANOTE, Langemark TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Huis sedert lang bekend om zijn goede zorgen en zijn stiptheid. Studie van Meester PAUL FLAMEY, Deurwaarder. Magdalenastraat. 1. te Wervik o STAD WERVIK Zeer Belangrijke Openbare en Vrijwillige Verkooping van Op MAANDAG 14 JUNI 1943 (2' Sinksen) om 1 1 uur 's namiddags in de groote Feestzaal van 't Kapittel. Ooievaarstraat, te WERVIK zal er overgegaan worden door het ambt van Meester PAUL FLAMEY. deurwaarder, te WERVIK. tot de openbare en vrijwillige verkooping van 1 TWEE ZEER SCHOONE MODERNE EETPLAAT SEN in eiken hout. bestaande ieder uit grootcn dressoir buffet-argentier, tafel met verlengsels, en zes stoelen met panen zitting. 2) EENE PRACHTIGE MODERNE SLAAPKAMER, in eik, bestaande uit groote kleerkas, lavabo, en groot bed. met twee aangehechte nachttafels. 3) EENE MODERNE SLAAPKAMER, in gepolierd notelaar, bestaande uit groote spiegelkas, linnenkas, groot bed, lavabo en nachttafel. 4) EENE ZEER SCHOONE MODERNE SLAAPKA MER, bestaande uit groote spiegelkas (deel linnenkas), lavabo, groot bed en nachttafel. 5) EENE VOLLEDIGE INSTALLATIE, van moderne salon, bestaande uit cosy-c rner en clubs 61 EENE VOLLEDIGE INSTALLATIE VAN ROOK KAMER. bestaande uit groot meubel met canapé, twee clubzetels, twee stoelen, een tafel en schouwspiegel 7) TWEE SCHOONE PIANO'S, merken Gunther en Derdeyn met gekruiste snaren, op stalen kader 8) VERSCHEIDENE RIJKE MODERNE TAPIJTEN en KARPETTEN. 9) ZEER SCHOONE MODERNE CLUBZF.TELS (le deren en andere). 10) EENE ZEER GROOTE PARTIJ MEUBELEN en MOBILAIRE VOORWERPEN, waaronder: eene prach tige naaimaehien, met inliggenden kop Singer zoo goed als nieuw eene waschmachien, in rood koper, met viering, wringer en eiectrischen motor; verscheidene Rijwielen, met zeer goede banden prachtige Schouw- garnituren een groot fornoois in koper Moderne spiegelkassen en buffetten Wollen matrassen, zeer schoone luchters, twee moderne eetserviezen voor 12 personen Een schoon koffieservies, in porselein, voor 12 personen Een moderne stofzuiger, merk Electro- lux in zeer goeden staat, met alle toebehoorten Een viool, met twee strijkstokken en kas bedden, sto ven. buffetten, kleerkassen, verscheidene schoone rus tieke werktafeltjes, phonoapparaten, bibelots, en tal andere voorwerpen, te lang om te melden Groote Tentocnstelling Op Zondag 13 Juni 1943 (Sinksen), gansrh den dag, en op Maandag 14 Juni 1943 (2° Sinksen), vanaf 9 tot 12 uur. P. S. Gezien de groote hoeveelheid der te vei koopen meubelen en mobilaire voorwerpen, zal de verkooping stipt beginnen. Gewone Voorwaarden en komptanie betaling. Verzekert de toekomst van uw- dochter Stuurt ze naar de Waai zij den volledigen stiel van, NAAISTER zal aangeleerd worden Diploma voor Snijden Bekwaamheidseertificaai voor naaien. Ai de k eedingstukken voor heti aanieeren worden door de school ge geven. ^V:aagt inlichtingen Voor uwe aanknopen van NWDUCHIENEN. WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merken. wcntlt U in volle vertrouwen tot het oud gekend huis I Sonore- VA\ LEIH4BUHGHË lepelstraat, 85bis, VLAMERTINGE- <4317>* iiUoo, rovi ppn riwwtni) EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, fiocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen. Druk. Dumortier, 34, Boterstraat, 34, Yper TeL 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4