DUITSCHE LEGERBERICHTEN Prijs 0.50 tr. Vrjjdag 18 Juni 1943 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGING ^WEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER BEVOORRADINGSDIENST Toegelaten Taxis WINTERHULP IEPER Stad leper - Beiaardconcert GROOTE VEEPRIJSKAMP Lichtdempingsdienst STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS 24' Jaar, Nr 9 ttgevcr DL*MORTIER, 34. Boterstraat. Yper - Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank STAD IEPER UITREIKING DER RANTSOENEERINGSZEGELS De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de pe riode van 26 Juni tot en met 25 Juli 1943 zal geschieden volgens de hierondervermelde schikkingen, telkens van 8 uur 30 tot 11 uur 45 en van 14 uur tot 17 uur. 's Zater dags slechts van 8 uur 30 tot 11 uur 30 DINSDAG 22 JUNI e. k. •s MORGENS Loket 2 Aalmoezenierstraat, Aardestr.. A.B.C. str., Arsenaalstr.. Augustinusstr.. Basculestr. en Bellewaer- destraat. Loket 3 Beluikstraat. Blauwe Leliestr.. Blindelie- denstr. Boezingestr., Bollingstr. en Boterstnaat. Loket 4 Boomgaardstraat, Brakkestr. en Capucie- nenstraat. Loket 5 Bruggestwg. Bukkerstraat en Capronstr. 's NAMIDDAGS Loket 1 Dikkebuschstwg., (onpare huisnummers). Loket 2 Cartonstraat, Casselstr., Colaertplaats. de Haernestr., Deken Debrouwerstr. en Deken Deiaerestr. Loket 3 De Montstraat en D'Hondtstraat. Loket 4 Diksmuidestraat en Diksmuidesteenweg. Loket 5 Doorgangstraat. Drie Zottenstr.. Eigen I Heerdstr.. Eiland. Elverdingestr. en Esplanade. WOENSDAG 23 JUNI e. k. 's MORGENS Eoket 2 Dikkebuschstwg. (pare huisnummers). Loket 3 Fiersstraat. Fochlaan. Frenchlaan, Frezen- bergstr Gevangenisstr G. Gezelleplein, Gouden Poort- -' straat, Grachtstr. en Grimminckstraat. Loket 4 Groenestraat, Groote Markt en Haiglaan (pare huisnummers). Loket 5 Haiglaan (onpare huisnummers), Heere Janstr. en Hoornwerk. 's NAMIDDAGS Loket 2 Ieperleestraat Janseniusstr.. Kaaistraat, Kaai-Oost Kaai-West en Kalfvaart. Loket 3 Kanonweg, Kauwekijnstraat, Kiekenmarkt, Kemmelsteenweg, Kiplinglaan, Klaverstr.. Kornenstwg.. Korte Meerschstr. en Korte Torhoutstraat. Loket 4 Lange Torhoutstraat, Lange Meerschstr. en Lindendreef. Loket 5 Lombaardstraat, Maloulaan. Masschelein- laan. Meenenstr. en Moscoustraat. DONDERDAG 24 JUNI e. k. •s MORGENS Loket 2 Meenensteenweg. Loket 3 Merghelynckstraat. Minneplein. Nazareth- straat. Neermarkt, Neerstr. Nieuwstr.. Nijverheidstr., O. L Vrouwstr.. Omloopstr., Oude Bellewaerdestr., Oude Houtmarktstr. en Oude Konijnstraat. Loket 4 Oude Kontrijkstraat, Oude Veurnestr., Pad- depoelstr.. Paddevijverstr.. Pannenhuisstr., Paterstraat en Patteelstraat. Loket 5 Pennestr.. Pilkemstr Poperingestraat en Poperingesteenweg. VRIJDAG 25 JUNI e. k. 's MORGENS Loket 2 Plumerlaan, Ravelijnstraat. Recoliettenp. Roeselarestr., Rijke Klarenstr.. Seminariestr. en Rijsel- steenweg Loket 3 Rijselstraat en Schuttelaarstraat Loket 4 Slachthuisstraat, St Elisabethstr.. St Gode- lievestr. St Jacobstr.. St Jacobsnieuwweg, St Janstraat en St Maartensklooster. Loket 5 St Niklaasstraat. St Pieterskerkhof. Statie straat, Stoffelstr., Studentenstr. en de Stuersstraat. 's NAMIDDAGS Loket 2 Surmontstraat. Tegelstr.. Tempelstr.. Van- denpeere boom plaats en Veemarkt. Loket 3 Verlorenhoekstraat, Vischmarkt, Wallestr.. Wateringstr.. Waterkasteelstr.. Wenninckstr..Weverijstr.. Wieltjestr.. Wulvestr.. Zaalhof en Zillebekestraat. Loket 4 Zonnebekesteenweg. Loket 5 Ligywijk. OPMERKINGEN Voor speciale gevallen, evenals voor de bijzegels aan tuberculoselijders, kan men zich wenden tot loket Nr 1. Ook de verlofgangers uit Frankrijk of Duitschland kun nen aan bovenvermeld loket hun zegels bekomen, dit van 9 tot 11 uur. De melkzegels zullen, mits voorlegging der rantsoen- kaart en melkkaart, worden afgeleverd, gedurende de periode dat de rantsoenzegels worden uitgereikt, aan loket 9. De zegels voor afgeroomde melk kunnen worden af gehaald aan loket 10. OPGELETEr is geen dag voorzien voor de telaat- WOENSDAG 16 JUNI In het gebied van Orel werden verscheidene vijande lijke aanvallen afgeweerd. Zware legerartillerie heeft met goed gevolg oorlogsdoeleinden te Leningrad onder vuur genomen. Duitsche vliegtuigen hebben de aanvallen op scheeps- concentraties voor Pantelleria voortgezet. Zij boorden twee groote landingsvaartuigen in den grond, beschadig den verscheidene andere en troffen nog een torpedoja ger. Ook in de haveninrichtingen werd groote schade aangericht. Een eigen vliegtuig wordt vermist. De vijand verloor in het gebied der Middellandsche Zee 23 vlieg tuigen. Van de gister als beschadigd gemelde 7 trans portschepen zijn na definitieve vaststelling 3 schepen, te zamen 9.000 brt., gezonken. Boven het Kanaal werden 5 vijandelijke vliegtuigen door beschermingsvaartuigen neergehaald. Tijdens den nacht overvlogen vijandelijke vliegtuigen het Noordelijke Rijksgebied en wierpen bommen uit, die slechts onbeduidende schade veroorzaakten. Duitsche vliegtuigen bombardeerden 's nachts afzonderlijke doe len in Zuid-Oost Engeland. STAD IEPER Oproep tot de Bevolking In den laatsten tijd werd er vastgesteld dat het Gedenkteeken aan de Meenenpoort op grove wijze be schadigd en ontsierd wordt. Niet alleenlijk zijn het kin deren die dit doodenmonument beschadigen door het werpen van steenen en het aanbrengen van allerhande opschriften, doch het wordt op onnoemelijke wijze be vuild en onteerd. Tegen de personen die zich hieraan nog vergrijpen, zal door de politie ten strengste worden opgetreden. Het gedenkteeken der Meenenpoort is een grafmonu ment dat aan de zorgen van de stad leper en haar gan- sche bevolking werd toevertrouwd en met denzelfden eerbied, als gelijk welk ander doodengedenkteeken. dient te worden omringd. De Iepersche bevolking wordt dan ook dringend op geroepen opdat ze de overheid zou helpen aan deze onteering een einde te stellen, leper, den 15 Juni 1943. De Burgemeester, A. Notebaert. Bericht Gedurende de uitdeeling der zegels op Dinsdag, Woens dag. Donderdag en Vrijdag e.k zullen de winketten Nr 9 en 10 gesloten blijven voor het publiek. Aardappelcontracten Alle personen die een aardappelcontract met bel Gemeen* tebestuur afgesloten hebben (die dus geen landbouwer ge vonden hadden worden verzocht zich uiterlijk op DINSDAG 22JUNIopden GemeentelijkenRavitailleeringsdienst bureel LANDBOUW I' verdiep, aan te bieden met hunne rantsoenkaarten en 5 fr. per afgesloten contract. De Burgemeester. A. Notebaert. Machtigingen tot Bevoorrading voor Fietsbanden De personen die een aanvraag voor fietsbanden hebben ingediend gedurende het eerste kwartaal van het jaar 1943, dus gedurende de maanden Januari, Februari, Maart of April, ■toeten een nieuw attest van hun werkgever Inbrengen, zooniet zal er geen gunstig gevolg kunnen gegeven worden aan hun aanvraag. Van Maandag morgen 21 Juni tot Zondag avond 27 Juni 1943 inbegrepen •aston VAN DER MEERSCH. Seminariestraat. J TIMPERMAN, Groote Markt K LAMAIRE. Caaoelatraat, 2. n ?v.AATSELIJKE nSOw J ET-AANV ALLEN OP HET KOE BAN - FRONT EN IN DE STREEK VAN BELOW EN pfn ÏÏJ ^GESLAGENGROOTE EN SUCCESVOLLE BEDRIJVIGHEID VAN HET LUCHTWA- PEN-~ HJiT PANTELLERIA STAAKT DEN WEERSTAND. EEN DUITSCHE DUIKBOOT OF BESCHADIGD N 8 VL,EGTUlGEN AF VERSCHEIDENE VIJANDELIJKE SCHEPEN GEKELDERD DONDERDAG 10 JUNI 1943 Aan het Oostelijk front verliep de dag van gister rus tig. In het achterwaartsche gebied van het Centrale frontvak werden bolsjewistische benden omsingeld en vernietigd. Aan de Kaukasische kust werden 2 vijande lijke aanvoervaartuigen gekelderd. De luchtvloot ver nietigde aan de Oostkust der zee van Azow opnieuw 16 landingsvaartuigen, kelderde in de Finsche Golf een Sowjet-Russlsche monitor en schoot in het hooge Noor den een vijandelijk transportschip In brand. Verleden nacht werd een belangrijke Sowjet-Russlsche wapenfa briek te Jaroslawl door het luchtwapen aangevallen. Gedurende luchtgevechten boven de Middellandsche Zee werden 11 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. In den Atlantischen Oceaan sloeg een Duitsche duikboot herhaalde aanvallen van 8 vliegtuigen met succes af. Een der vijandelijke vliegtuigen werd neergehaald en 4 an dere getroffen. VRIJDAG 11 JUNI Van het Oostelijk front wordt activiteit van de verken- nings- en stoottroepen gemeld. Bij een aanvalspoging van sterke Sow jet-Russische luchtformaties op Duitsche mi litaire vliegvelden in den Centralen sector leed de vijand zware verliezen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen 's nachts een Sowjet-Russische wapenfabriek aan. In het gebied der Middellandsche Zee werden gister 22 j vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsche duik- booten kelderden 9 schepen met te zamen 43.000 ton en troffen 2 andere booten. Van 1 tot 10 Juni werden door zeestrijdkrachten en marine-artillerie 10 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. ZATERDAG 12 JUNI Aan het Koeban-bruggenhoofd en het Mius-front heerschte er gister bedrijvigheid van stoottroepen en in den sector van Orel kwam het tot gevechten, tijdens de- j welke de aanvallende Sowjets bloedig werden terugge slagen. Bij de bestrijding van vijandelijke benden in het achterwaartsche gebied van het Centrale frontvak wer den nieuwe gebieden gezuiverd en 118 versterkte dorpen en woudkampen ingenomen. Het Italiaansche garnizoen van Pantelleria moest den weerstand tegen de voortdurende aanvallen uit de lucht en uit de zee staken. Gister namiddag wierpen Amerikaansche vliegtuigen van op groote hoogte bommen uit op Wilhemshaven en Cuxhaven. De bevolking leed verliezen. Verleden nacht vielen Brltsche bommenwerpers West - Duitschland en vooral Dusseldorf aan. Volgens de tot dusver gedane vast stellingen verloor de vijand bij deze aanvallen 54 bom menwerpers. ZONDAG 13 JUNI Aan het Koeban-bruggenhoofd en in het gebied van .Belew wordt slechts plaatselijke activiteit gemeld. Het luchtwapen voerde succesvolle aanvallen uit tegen be langrijke oorlogsbedrijven aan den benedenloop van de j Wolga en bombardeerde bet rangeerstation van Jelez. Vóór het Visschersschiereiland werden twee koopvaardij- schepen door bommen beschadigd. -Bij de vijandelijke landingsoperaties tegen de eilanden Pantelleria en Lampedusa vielen Duitsche en Italiaan- sche vliegtuigen voortdurend de zee- en landingsstrijd- krachten aan en kelderden 1 transportschip van 8000 brt. en 14 landingsbooten. 3 kruisers, 14 kleinere oorlogs schepen, o. m. verscheidene destroyers en 6 transport schepen werden zwaar beschadigd. Brltsche bommenwerpers vielen verleden nacht het West-Duitsch gebied aan. Vooral in de stad Bochum werd schade aangericht en leed de bevolking verliezen. 29 der aanvallende bommenwerpers werden naar omlaag gehaald. Duitsche gevechtsvliegtuigen bestookten in den afgeloopen nacht de stad en de oorlogshaven Plymouth. Tevens werden in Zuid-Oost Engeland voor den oorlog belangrijke installaties gebombardeerd. MAANDAG 14 JUNI Plaatselijke aanvallen der Sowjets in de streek van Bjelgorod en Belew werden teruggeslagen. Duitsche vlieg tuigen bombardeerden industrieinstallaties ver achter het Sowjet-Russische front. 2 toestellen worden vermist. Duitsche en Italiaansche vliegtuigen zetten gister hun aanvallen tegen de vijandelijke scheepsconcentraties bij Pantelleria voort. Een transportschip werd gekelderd en 3 andere beschadigd. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen boven de bezette Westlanden en het Noord-Duitsche kustgebied, vooral op woonwijken van Bremen en Kiel. Minstens 46 der aanvallende toestellen werden vernietigd. Verder werden nog 4 vliegtuigen vernietigd die voor de Holland- sche kust een Duitsch konvooi poogden aan te vallen. Duitsche duikbooten schoten in den Atlantischen Oceaan 7 vijandelijke vliegtuigen neer. Tijdens den afgeloopen nacht werden enkele localiteiten van het Rijksgebied door den vijand gebombardeerd. Duitsche vliegtuigen vielen de haven van Grimsby aan. Een tweede luchtaan val was gericht tegen voor den oorlog van belang zijnde inrichtingen in het Zuid-Oosten van Engeland. Twee eigen vliegtuigen gingen verloren. DINSDAG 15 JUNI Ten Noorden van Koeban en in het gebied van Belew leden lokale vijandelijke aanvallen schipbreuk. In de wateren van Pantelleria plaatsten snelle ge vechtsvliegtuigen treffers van bommen op 7 transport schepen. Tijdens den nacht bombardeerden Duitsche vliegtuigen de haveninstallaties van Bone. Tijdens ver kenningstochten hebben Duitsche vliegtuigen vóór de Portugeesche kust een koopvaardijschip beschadigd en 4 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Brltsche bommenwerpers overvlogen verleden nacht het West-Duitsch gebied. Vooral te Oberhausen werd schade aangericht en leed de bevolking verliezen. Tot dusver werd het neerhalen van 20 bommenwerpers ge meld. Ons luchtwapen viel 's nachts afzonderlijke doe len aan in het gebied van Londen en in Oost-Engeland. Bij den reeds gemelden luchtaanval op en Duitsch kon vooi werden in totaal 8 vliegtuigen neergehaald. Een eigen vaartuig is gezonken. Plechtige CommunikaDten De maaltijden, aangeboden aan de Plechtige Communi- kanten en aan bun Ouders zullen plaats hebben in de eet zaal van Winterhulp, St Jacobsstraat, lt>. (ingang zijstraat). Het morgenmaal zal plaats hebben te 8.15 uur; het middag maal te 12.30 uur. De belanghebbenden worden verzocht zoo stipt mo~:lijk te wezen. Volkssoep De eerstvolgende inschrijving voor de volkssoep heeft plaats op Zaterdag 19 Junivan 9 tot 11 uur. Citroenen Op Woensdag 23 Juni, heeft er een bedeeling van citroe nen plaats, waarop al de kinderen geboren tusschen 1 Jan. 1928 en 31 December 1939, recht hebben. Uurregeling Ondersteunde gezinnen 's voormiddags. Niet ondersteunde gezinnen 's namiddags. ZONDAG 20 JUNI 1943 te 20 U 30 1. La Badine J. Leblau a) Major bl Minor. 2. Andante C. Ph. E. Bach 3. Het daghet in den Oosten (XIV eeuw). Heer Dantelken (15441. Den Uil. Wiegelied E.Opsomer 't Is Stille J. van Hoof 4. Intermezzo J. Haydn 5. Mon cceur s'ouvre a ta voix L. Delibes uit Samson et Dalila. 6. Rondo J. Pleyel STAD IEPER Landbouwcomice lEPER-KEMMEI. gehouden te IEPER Oude Veemarkt DONDERDAG 1 JULI 1943 om 2 uur namiddag zeer stipt officieel uur) L. B. (Afdeeling leper) Hebben laatste waarschuwing ontvangen voor Onvoldoende lichtdemping: Vandevelde G.. Elverdingestraat. 47 Decoene L.. Guido Gezelleplein. 2. Het Kader. FLORA Groote Markt SMOKKELAARS Duitsch gesproken met Attila Hörbiger en Gerda Mauras Vrijdag, Zaterdag, om 7 1 u. Zondag, om 2 J, 5 en 7 I u. Maandag, om 7 l uur MAJESTIC Rijselstraat QÜAX DE BRODDELAAR Duitsch gesproken met Heinz Rühmann en Hilde Sessak Zaterdag, om 7 i uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 J u. Maandag, om 7 l uur OUD IEPER R. Colaertplaats MAGDA Duitsch gesproken met Zarah Leander en Heinrich George Zaterdag, om 7 S u. Zondag, om 2 i. 5 en 7 J u. Maandag, om 7 J uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1