Lydia Röck Café DE BEURS BRISTOL HOTEL VOETBALKRONIEK Zillebeke Oude Gloriën 1 - Postmannen 2 Bij C. S. Yper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Athletiekfeest te leper HANDBOOGSCHIETINGEN Zillebeke - Hooghe - Kampioenschieting Het ENSEMBLE DANIEL VIAENE ALLERHANDE NIEUWS DEVLAC - HOEKJE HET YPERSCHE 18 - 6 1943 O rj N« 10 n.aucen spel op inzenden v»n Notr*dan»e C.. weten onze postjon gens langs Vermeersch W. voorsprong te nemen en aan de 30e minuut brengt dezelfde speler de score op 0-2. Aan de 35e minuut lukt Zillebeke het eerste tegenpun? Nadat Van Engelandt een penalty voor onze postjongens mist. wordt rust gefloten. Na de rust moeten de facteurkens al hun moed samenvoegen om hun hei ligdom van schending te vrijwaren. Zillebeke bekomt penalty, iedereen ziet reeds gelijken stand, maar Vermote A. weet meesterlijk te redden. Nogmaals penalty voor Zillebekr en Vermote A., die waarlijk prachtig op dreef ia. redt opnieuw even mooi. Nu spelen de facteurkens voor dood en het is noodig dat ze allen even prachtig spelen om den stand te blijven behouden. Daar klinkt het eindsignaal met een verdiende overwinning van onze jongens, die meteen huneersten beker naar leper medebrengen. Proficiat Post Telegraaf- en Te lefoon jongens Voor wanneer de volgende beker? Verleden Zondag kwam Cercle dus in lijn te Kemmel tegen een samenstel iing van B.S Poperioge. Zonder groote krachtinspanning wisten onze rood- witten. met 5 tegen 1 het pleit in hun voordeel te beslechten. De Cercledoelen werden genet door L. Knockaert (2). F Decheiver (2) en A. Woets. Daar B S Kemme! versterkt met de vijf aangekondigde spelers van Cercle Brugge, nadien S.K Renlngebt overwon, zoo moest C.S.Y. 's Maandags optreden tegen de ploeg van Albert Bafcop. Aanvankelijk verliep alles goed. dit ofschoon verschillende rcserven bij ons in het gelid stonden, terwijl bij Kemmel. benevens de Bruggelingen, ook de doelwachter van S K.Vlamertinge fun geerde. Tot rond het halfuur werd er stand gehouden en de ploeg van Kemmel moest bijna voordurend het initiatief in handen der Yperlingen laten. Het geluk was nochtans niet van de partij en plots kreeg Roger Dewulf op even onverwachte als ongelukkige wijze het nakijken. Eeckeman zou dan verder nog twee goab aanbrengen, zooaat de rust bereikt werd met gevleiden 3-0 voorsprong voor de localen. Na de pauze gaven Cherchye en Cie den moed nog niet verloren en pas was er wederom opgezet of Leon Knockaert scoorde een fraai tegen punt. De Bruggelingen werden gedwongen tot allesgcvend spel en toch bleef het kwintet Knockaert den toon aangeven. De match stond dan ook verder in het teeken der rood-witten. doch de goals bleven uit en het was Eeckeman die. in buitenspelpositie, de cijfers op 4-1 bracht. De Cerclemannen verloren aldus een match (dan nog met 4-1 score) waarin ze gedurende 65 minuten het hdoge woord voerden. De gasthecren verklaarden trouwens zelf. dat we veel beter verdienden, maar Moeder Fortuna niet op onzen weg ontmoetten. Met deze onverdiende nederlaag, doch flink presteeren van onze rood-witten werd thans definitief het seizoen 42/43 afgesloten en wordt er gerust tot begin Augustus. We kunnen in ieder geval van nu reeds mededeelen. dat in de maand Oogst talrijke mooie wedstrijden op het Augus- tinusveid zullen plaats vinden. Later meer daarover R. Uitslagen van Zondag 13 en Maandag 14 Juni Tornooi B. S. Kemmel Vriendenwedstrijd "C.S.Yp«- BSPopcring» 5-1 St.WyUchate - G.S.Voormtl. 2-1 B-S-Kemmel - S.K.Reningelst 5-3 Tornooi B. S. Kemmel Tornooi W. S. Proven S.K.ReningeUt - B.S Poperinge 3-1 W.S.Proven -'F.C.Roesbrugge 0-3 B.S.Kemmel - C.S.Yper 3-1 P.S.Poperiuge - E.Watoo 1-5 Tornooi W. S. Proven Tornooi F.C. Houthem Sp. ^fFProvenP S„Popcnngt 2"3 ti o - - t E. Watou - F. C. Roesbrugge 0-0 Houthem Sp.-F.C.Zandvoorde 0-11 tl 0 B D Holiebekr - R.s.lVaasten 3-i Tornooi F. C. Houthem Sp. Houthem Sp. - R. S. Waasten 2-0 F.C.Zantvoorde-B.D.Hollebeke 6-2 BERICHTEN AAN DE CLUBS 1. De clubs van Westland leper, die begeeren over te gaan naar de wer kende clubs, moeten haar aanvraag onmiddellijk bij het algemeen secretariaat indienen. 2. De provinciale secretaris herinnert de clubs er aan dat de speelvelden (inzonder het doel. doelpalen en dwarslat) op reglementaire wijze dienen in orde gebracht. De scheidsrechters zullen in 't vervolg de wedstrijden niet meer leiden, indien de noodige verbeteringen niet aangebracht worden vóór den opgooi. Wedstrijden voor Zondag 20 Juni 1943 Tornooi B. S. Geluveld 16 uur F. C- Zandvoorde - E. Beselare 18 uur B. S. Geluveld - S. C. Zonnebeke. Vriendenwedstrijd 16 uur F. C. Westouter E. Watou. De Secretaris. JANSSENS. K. B. V. B Beginnende Clus Westland leper. Verslag der vergadering van het Comltelt der B. C. Westland leper, gehouden op Zondag 6 Juni 1943, om 9.30 uur, te leper. Aanwezig de H. Barbier O.-Voorzltter P. C.), Voor zitter, H. Helnpe (lid P. S. C.), H.H. Clabau, Demol, De- noyelle. Houwen. Vanhecke, Veys, Janssens, secretaris. Verontschuldigd H. Debrauwer. 1. Het proces-verbaal der vergadering van 26 April 1943 wordt goedgekeurd. 2. Verslag scheidsrechter Sansen J. wedstrijd Prior Lan- gemark - E. Boesinge van 2-5-43. Scheidsrechter aan wezig. afgevaardigde en spelers Prior Langemark niet verontschuldigd afwezig. Detremmerie J. en Descamps H. voor beleedigingen en bedreigingen worden geschorst tot 1 September 1943. Kapitein Notebaert wordt op zijn plichten gewezen. Verplaatslngsonkosten scheidsrechter, zijnde 9 fr„ ten laste van Prior Langemark. 3. Verslag scheidsrechter Sansen J, wedstrijd P. C. Roesbrugge - B. S. Kemmel. Mangel aan organisatie en ontbreken van verbandkast. 25 fr. boete aan F. C. Roes brugge (3332). Vermaning aan afgevaardigde Feys voor te kortkomlng aan zijn plichten. Grenswachter Isaert wordt in deze hoedanigheid geschorst tot einde 1943. Dwarslat doelpalen moet op reglementaire hooete ge bracht worden. 4. Klacht V. C. Stormvogels Wytschaete tegen R. S. Loker wedstrijd 21-3-1943. Quallficatle speler Arfeuille Pierre spelende onder valschen naam. Wedstrijd met 5-0 door St. Wytschaete gewonnen. R. S. Loker betaalt 10 fr. (herhaling) voor ln lijn stellen niet gequallficeerden spe ler (3699). 5. Klacht S. K. Vlamertlnge tegen S. K. Renlngelst, wedstrijden 11-4-43 en '6-5-43. Quallficatle spelers Bou- dry Henri, Deconlnck Gilbert en Boudry Maurice. Voor dezen laatsten speler (niet aangesloten) zal S. K. Renln- gelst bewijzen voorleggen. Belde wedstrijden zijn met 5-0 door S. K. Vlamertlnge gewonnen. S. K. Renlngelst betaalt 2 x 5 en 3 x 10 fr. (herhaling) boete voor ln lijn stellen niet gequallflceerde spelers. 6. Verslag scheidsrechter Denys J., wedstrijd G. S. Voormezeele - F. C. Zandvoorde van 30-5. Niet voorlecrgen Identiteitskaart speler Desmarets Alb. 5 fr. boete (3058). 7 Wedstrijd eindronde eerste afdeellng E. Boezlnge - E. Watou van 26-4-43. Niet opkomen E Watou. Deze club betaalt 400 fr. forfcdtboete en de verplaatslngsonkosten (3085). E. Boezlnge wint den wedstrijd met 50. 8 Wedstrlld E. Watou - Prior Langemark (eindronde eerste afdeellng. Wedstrijd 9-5-43. Niet opkomen Prior Langemark. Deze club moet officieel attest voorleggen dat zij op gezegden datum over geen spelers boven de 17 jaar beschikte om een ploeg samen te stellen. Wed strijd met 5-0 door E. Watou gewonnen. 0 Wedstrijd B. 8. Pooerlnge - E. Westvleteren van 2-5-43 Niet opkomen E. Westvleteren. Wedstrijd met 5-0 t or B. S. Poperinge gewonnen. E. Westvleteren be taalt de verplaatslngsonkosten en moet bovendien offi cieel attest voorleggen bewijzend dat hij op gezegden datum over geen spelers boven de 17 Jaar beschikte om een ploeg samen te stellen. [0 Schrijven C. 8. Langemark aan P. C. (B. C. - E G - P C. - 106). Secretaris Boussemaere moet termen van den Inhoud van zijn brief tegenover den secretaris van Westland Intrekken. 1 Laattijdig inzenden scheldsrechtersblad wedstrijd 9 VST r S Langemark 20 fr. (vijfde herhaling). De Secretaris. JANSSENS. iHet Ingericht athletiekfeest behaalde een groot slicces en zoowel onder oogpunt van sport of Van opkomst mag deze sportgebeurtenis als geslaagd genoemd worden. De rood-wltte athleten hebben zich nogmaals goed onderschelden en namelijk drie eerste prijzen wegge kaapt. 150 m. knapen Hoedt, 400 m. Deblieck en 1000 m. scholleren Leclercq. Voeg daarbij de tweede plaats van Hellem ln 1000 m. en de vierde plaats ln 100 m. voor Houart. Namen aan het feest deel A C. Anzegem lA.C.A.), C. S. Brugge (C.S.B.). Olympic Brugge (O.B.). Kortrljk Sport (K.S.), S. C. Meenen (S.C.M.), A. v. Roeselare (A.V.R.), en C. S. leper (C.S.I.). Dit alles onder leiding van scheidsrechter Coppens W. Uitslagen der proeven KADETTEN 60 vi. 1. Depachter (O.B.) ln 8 sec. 2. Debrouwer (A.V.R.) 3. Verfalllle (S.C.M.) 4 Ker- rinckx (C.S.I.) 5. Coudyzer (C.S.I.). 150 m. 1. Hoedt (C.S.I.) ln 19 sec 2-10 2. Veroug- straete (K.S.) 3. Vandaele (S.C.M.) 4. Lagae (K.S.) 5. Bories (C.S.I.) 600 m. 1. Verbeke (K.S.) lil 1 min. 38; 2. Hellin (K.S.) 3. Ford (C.S.I.) 4. Alyns IK.S.) 5. Braem (A.C.A.) .6. Cossart (K.S.). Aflossing 4 x 60 m. 1. Kortrljk Sport2. A.V. Roe selare Gewichtwerpen 1. Lefere (A.V.R.) 9.48; 2. Hoedt (C.S.I.) 8.82; 3. Verougstraete (K.S.) 8.52; 4. Dillen (S.C.M.) 8.45; 5. Lagae (K.S.) 7.82. Hoogspringen. 1. Alyns (K.S.) 1.51 2. Demeyer (A.V.R.) 1.35; 3. Wlllems (S.C.M.) 1.35: 4 Kerrinckx (C.S.I.) 1.30. Verspringen. 1. Debrouwer (A.V.R.) 6.35; 2. Hoedt (C.S.I) 5.15 3. Vandaele (S.C.M.) 4.51 4. Coudyzer (C.S.I.) 4.02; 5. Bories (C.S.I.) 3.86. SCHOLIEREN 80 m. 1. Dhaene (K.S.) ln 10 sec. 2. Deweerdt (K.S.) 3. Herman (K.S.) 4. Vancoppenolle (O.B.). 300 m. 1. Denys (A.V.R.) ln 38 sec. 5-10 2. Cauwe- lier A.V.R.) 3. Ghyssels (K.S.) 600 m. 1. Hlnoul (O.B.) in 1 min. 38 6-10 2. Dewln (K.S.) 3. Van Herzele (A.C.A. 1000 77i. 1. Leclercq (C.S.I.) ln 2 min. 58 8-10; 2. Hellem (C.S.I.) 3. Maes (K.S.) 4. Van Herzele (A.C.A.). Gewichtwerpen. 1. Verbanck (S.C.M.) 10.83 DHaene (K.S.) 10.10; 3. Ghyssels (K.S.) 9.97: 4. Deroo (C.S.I.) 9.63 5. Debaets (A.C-A.) 5.63. Hoogspringen. 1. Bulckaen (K.S.) 1.37 2. Godderls (A.V.R.) 1.30. Verspringen. 1. Herman (K.S.) 5.73 2. Cauwelier (A.V.R.) 5 69; 3. Deweerdt (K.S.) 5.65; 4. Verbanck (SC. M.) 5.37 5. Beyls (A.C.A.) 5.21 6. Bulckaen (K.S.) 5.07: 7. Denys (S.C.M.) 4.89; 8. Van Herzele (A.C.A.) 4.62. Schijfwerpen. 1. Ghyssels (K.S.) 28.01 2. Deroo C S I 22 56 JUNIORS en SENIORS 100 tti. 1' reeks 1. Dewelrdt (K.S.) In 11 sec. 8-10;.2. Dhaese (C.S.B.) 3. Devogelaere (A.C.A.) 4. Vandenbogaerde (A.C.A.). 2' reeks 1. Debouvry (K.S.) In 11 sec. 6-10 2. Houart (C.S.I.) 3. Demeulenaere (S.C.M.). Finaal 1. Dewelrdt (K.S.) in 11 sec. 2-10 2. Debou vry (K.S.) 3. Dhaese (C.S.B.) 4. Houart (C.S.I.). 400 ril. 1 Deblieck (C.S.I.) in 54 sec. 2. Ducastel (K.S.) 3. Catrysse (C.S.B.) 4. Furnleu (A.C-A.) 800 77i. 1. Kereman (A.CA.) ln 2 min. 14 5-10 2. Maes (K.S.) 3. Loosveldt (C.S.I.) 4. Veys (A.C.A.) 5. Putman (K.S.) 6. Bourdeau (C.S.I.) 1500 771. 1. Thaelman (A.C-A.) In 4 min. 33; 2. Du- mortier (K.S.). Gewichtwerpen. 1. Naessens (K.S.) 11.06 2. Vanden boogaerde (A.C-A.) 8.36 3. Dekeersmaeker (C.S.I.) 7.41. Hoogspringen. 1. Debouvry (K.S.) 1.55 2. Maes (K. S.) 1.47 3. Costenoble (S.C.M.) 1.47 4. Houart (C.S.I.) 1.35. Verspringen. 1. Catrysse (C.S.B.) 6.27 2. Deblieck (C.S.I.) 6.10; 3. Dewelrdt (K.S.) 5.95; 4. Demeulenaere (S.C.M.) 5.53; 5. Martyn (C.S.I.) 5.43; 6. Putman (K.S.) 5.30 7. Furniere (A.C.A.) 5.15 8. Mottrle (C.S.I.) 5.12 9. Soudant (S.CAI.) 5.06. Schijfwerpen. 1. Naessens (K.S.) 33.05 2. Laebens (A.C-A.) 27.78: 3. Denys (A.V.R.) 24.90; 4. Houart (C.S.I.) 24.02; 5. Veys (A.C-A.) 23.28; 6. Vanpoucke (A.C.A.) 17.70. Aflossing 800 - 400 - 200 - 100 m. 1. Kortrljk Sport ln 3 min. 45 8-10. 2. C. S. leper. 3. C. S. Brugge. 4. A. C. Anzegem. Na dit succesvol feest komt nu het Vierhoekstornooi aan de beurt op 27 Juni. nogmaals te leper. Deze wedstrijd gaat door tusschen C. S. Brugge, Olympic Brugge. Kortrijk Sp.. Gemengde Ploeg (samengesteld uit de beste athleten van C. S. leper. A. C. Anzegem. S. C. Meenen. A. V. Roeselare en Avelgem). Het spel zal em 14 u. stipt aanvangen, ten einde de athleten toe te laten tijdig te kunnen vertrekken. Volledig programma toekomende week. Sportliefhebbers, allen op post op 27 Juni te leper. STAANDE PERS Zondag 20 Juni 1943 Om 14.30 uur ZUYDSCHOTE Oppervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Donderdag 24 Juni 1943 Om 14.30 uur ST JAN-TER-BIEZEN Oppervogel 150 frank Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 frank Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Zondag 27 Juni 1943 Om 14 J uurWestvleteren St Sixtus. Inleg 25 fr Dinsdag 29 Juni (St Pietersdag) Om 14.30 uur Proven en' Zlllebeke-Hooghe. Zondag 4 Juli 1943 Poperinge Willem Teil Woesten uitgesteld LIGGENDE PERS Maandag 21 Juni 1943 Om 14.30 uur: VLAMERTINGE ln de Clairony>, bij Debruyne Oppervogel 100 fr.; Twee zijdvogels, elk 50 fr.; Twee kallen, elk 30 fr.Kleine vogels 20 fr. en boven de 50 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fr. Wij herinneren aan de liefhebbers van de staande pers dat onze jaarlijksche Kampioenschieting plaats neemt op volgende dagen 7 Juni. 21 Juni. 28 Juni. 5 Juli. 12 Juli. 19 Juli. 26 Juli en 2 Augustus. Reeds meer dan 1300 fr. prijzen gewaarborgd en verdeeld In 16 prijzen. De heeren schutters die nog zouden verlangen deel te nemen, mogen gerust afkomen. Het is nog niet te laat. zij zullen zeer vriendelijk ontvangen worden. Inleg 26 fr. voor de 8 schietingen plus lidgeld, voor d'oude leden 10 fr en voor de nieuwe leden 15 fr. Eerste prijs prachtige beker, gift van de Centrale Brouwerij Yper en 250 fr. laatste prijs schoone pijp geschonken door M: Valère Masschelein. Minste getal punten in 6 schietingen schoone verrassing gegeven door Mme Em. Depeissemiere. lokaalhoudster. Begin om 5 1/2 uur zeer stipt. De Inrichters. speelt voor U in het MEF.NKÜÏSTIIdAT Allo dagen vaiitif IS uur Op Zon- en Feestdagen APERITIEFCONCERT tusschen 11 en 13 uur. D ranken van eerste k tus worden u bediend. (4747) O leper - Aanrijding - Donderdag namiddag, rond 2 u.. was de 72 jarige weduwe Karei Dcbrabandere-Barbez. wonende Poperinghesteenweg. langs deze baan nabij de gracht bezig met wat gras te snijden, toen ze opeens door een voorbijrijdende moto omvergeworpen werd. De ouderlinge die kloeg van inwendige pijnen, werd dadelijk naar het O.L.Vrouwhospitaal vervoerd, waar baar toestand als zeer zorgwekkend aanzien wordt. O Jean DEBONNET stelt zijn Schilderwerken ten toon in het stadhuis te IEPER, van 13 tot 20 Juni. Alle dagen van 10 tot 12,30 uur en van 15 tot 19 uur. 0 Poperinge - Diefstallen - Op het gehucht De Busseboom hebben dieven een wiel met caoutchouc banden van de dorschmachien afgedaan en meegenomen. Een onderzoek werd ingesteld. Ten nadeele van den genaamde Vangheluwe. wonende Elverdingesteenw.. werden Zondag laatst 3 meter looden darmen ontvreemd. Paard op hol - Aan de Wulfhille sloeg een halfbloed paard plots op hol en liep in dolle vaart de stad binnen. Gekomen aan het St-Michielsgesticht. waarde straat een korten draai heeft, botste het hollend dier tegen het uitstal raam van den schoenhandelaar Ingelaere. waarvan de ruit gebroken werd. en liep dan verderde Groote Markt op.waar het eindelijk tot staan kon gebracht worden. Het paard was lichtjes aan kop en pooten gewond. Tarwe aangesl gen - Door de controlediensten werd verleden week langs de baan naar Proven een auto tot staan gebracht, welke met 500 kgr. tarwe geladen was. De voerder slaagde erin op de vlucht te slaan, doch het voertuig en de tarwe werden aangeslagen. Moorslede - Smarte ijk ongeval - Tijdens de afwezigheid van Dr Pon seele en zijn echtgenoote is hun zoontje van twee en half jaar oud jammerlijk aan zijn einde gekomen. Het knaapje was aan 't spelen, terwijl de meid hare gewone werkzaamheden aan 't verrichten was. Opeens echter vond deze laat ste het zonderling dat zij den kleine niet meer hoorde en toen zij ging waar hij zich ophield, vond zij hem tot haar groote ontsteltenis met het hoofd voor over liggen in een vuilputje. waarvan de rooster afgeschoven was. De meid nam dadelijk het kind op en ging om hulp roepen. Alles werd nog gepoogd om het knaapje tot het leven terug te roepen, doch vruch teloos. Het arme kind was reeds bezweken. Staden - Doode'ijk ongeluk -De landbouwer Beke Odiel. die in de weide door een dolle koe aangevallen en erg gekwetst werd. moest ter verpleging naar het hospitaal te Roeselare overgebracht worden, alwaar hij aan de ge volgen der opgeloopen verwondingen bezweken is. Kindaren erg verbrand - De drie kinderen der echtgenooten Dumoulin Astaes waren in de keuken aan het spelen, nabij de stoof waarop een ketel water aan het koken stond. Opeens spatte het kbkend vocht in het rond en trof de spelende kinders die erg verbrand werden. De 2 jarige Lucien werd aan armen en beenen verbrand, terwijl zijn 9 jarige broeder Jozef over heel het lichaam getroffen werd. De 12 jarige Mariette liep brandwonden op aan het gelaat en de schouders. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze KLEINE AANKONDIGINGEN De meest gevierde Vlaamsche Kunstzangeres zal zingen in ZONDAG, 2ö JLNI. (4894) UNIE BEDRIJVIGHEID Verleden Donderdag werd de Leider der Unie. kameraad Delvo Edgard. ter gelegenheid van een bezoek aan het Gewestelijk Bureel, door het Schepen college onzer Stad plechtig ontvangen op het Stadhuis. Op deze plechtigheid waren ook nog de gewestelijke medewerkers der Unie en een aantal werkgevers uit het Iepersche aanwezig. Na een begroeting door den Heer Burgemeester, die den Leider der Unie welkom noemde in onze stad. werd het woord gevoerd door kameraad Delvo. In den namiddag had in de raadszaal van het Stadhuis een werkpauze- concert plaats voor het Stadspersoneel. ingericht door Arbeid en Vreugde, in samenwerking met het Schepencollege. Hier ook werd het woord gevoerd door kameraad Delvo. die handelde over het sociaal karakter van de UNIE. en tevens over de noodzakelijkheid van haar bestaan, waarna de Heer Burgemeester verslag uitbracht over wat reeds, in samenwerking met de Unie. is verwezenlijkt geworden. De Heer Dehollander Albert, die met zijn Orkest het werkpauzecoacert opluisterde, zorgde verder voor een goede stemming. Het was ongeveer 7 uur toen dit kameraadschapsfeest eindigde, dat onder alle opzichten een goeden indruk nagelaten heeft en tijdens hetwelk de riem der kameraadschap met enkele gaatjes nauwer toegehaald is geworden. Namens de Unie VANASSCHE Georges. BERICHT In de week van den 21 tot den 26 Juni. zal het bureel der Unie en van den Ziekenbond alleen open zijn den Maandag. Woensdag en Zaterdag voor middag. van 9 tot 12 ure. Voor uitzonderlijke gevallen van Operaties zich wenden tot den kameraad Vermeersch André. Watcrkasteelstraat. 14, leper. VOLHOUDEN JOHANNES is de titel van de Film welke zal afgerold worden voor de leden der Unie en de families van arbeiders die in het buitenland werkzaam zijn. Op die filmvertooning. welke doorgaat op WOENSDAG 23 dezer. in de Cinema Majestic, worden al onze leden verwacht. Verder wordt nog een prachtige Cuituurfiim afgerold, en tusschenin wordt een korte toespraak ge houden door onzen Gewestleider der Unie. kameraad CLEMENT JULES. Op Zaterdag 12 Juni, greep ter gelegenheid van het verlof van enkele onzer Iepersche Vrij willigers een kameraadschaps avond plaats in de zaal van het Vlaamsch Huis, die tot een waar familiefeest uitgroeide, waaraan onze kameraden met hun families zoowel als de leden van onze ge meenschap aan deelnamen. Op 30 Juni wordt in de zaal Oud leper t de film Mijn Leven voor Ierland afgerold. Deze film die ln alle en door alle kringen beoordeeld werd, als een der schitterendste prenten, wordt door onze zorgen, de leper- sche bevolking aangeboden, en we verwachten dan ook iedereen op deze buitengewone voorstelling. Jonge kerels van 14 tot 17 jaar, de Junkerswerke stellen U hunne leerwerkplaatsen open, om een oplei ding te bekomen tot flinke vakarbeiders en meesters. Nadere bijzonderheden en voorwaarden bekomt U op het sekretariaat. Neemt echter uw kans waar om tegen guns tige voorwaarden tot degelijke vakarbeiders gevormd te worden. Germaansche Landdienst. In het Oosten werden onmetelijke, vruchtbare gebieden veroverd, die dienen te worden uitgebaat en die liggen wachten op bekwame en ondernemende ontginners. Aldus wordt aan de Vlaam sche Jeugd een eenige gelegenheid geschonken om hun ontginningstalenten te ontplooien. Alle jongens en meis- i?/L *omen hiervoor in aanmerking, wanneer ze lichame lijk gezond zijn, en den wil hebben te overwinnen. Na dere inlichtingen worden op *het sekretariaat verstrekt. Werkgelegenheid wordt in het Generaal Goever- nement, aan echtparen geboden tegen zeer gunstige voor waarden en met heerlijke vooruitzichten. Er wordt voor goed onderkomen gezorgd en de verpleging is het dub bele van deze in het Rijk. Inlichtingen worden volgaarne gegeven. Vlaamsche Hoveniers kunnen nog in Ober-Schlesien worden Ingezet. De daar reeds gevestigde Vlaamsche ont ginners bereikten prachtige resultaten, zoodat onze Vlaamsche ontginners een gelegenheid wordt geboden om hun bekwaamheden tot volle ontplooiing te brengen. De mogelijkheid is er om met het heele huisgezin te vertrekken, daarenboven worden benevens de schitte rende voorwaarden een goeden levensstandaard gewaar borgd en dubbele rantsoenen. Alle nadere bijzonderhe den in betrek hiermede worden op het sekretariaat. Deken Delaerestraat, 3, verstrekt. (Medegedeeld).

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2