DUITSCHE LEGERBERICHTEN in Lapiere's Zaal.d Hondtstraal Groot Athletiekfeest RANTSOENEERINGSTABEL der EETWAREN 24' Jaar, Nr 10 Prijs 0.50 fr. NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER Bericht aan de Landbouwers Stad leper - Beiaardconcert Toegelaten Taxis ZONDAG 27 JUNI 1943 STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS Vrijdag 25 Juni 1943 „gever »t MORTIER, 34. Boterstra.it, Yper - Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank STAD IEPER Politieverordening op de Wandelingen en Openbare Hovingen Aanvulling) Vastgesteld door't Schepencollege in zitting van 22 Juni 1943 Artikel Ibis. Op de binnenwandelingen der vestingen en in de openbare hovingen der stad is insgelijks het verkeer der wielrijders en motorrijders verboden. Het is verboden honden in openbare hovingen te laten ioopen zonder dat deze dieren aan een leiband gehouden worden. De burgemeester, A. NOrEdAERT. BEVOORRADI NCSDIENST AARDAPPELEN De personen die verzuimd hebben zich te laten inschrij ven in de aardippelwinkels voor de maanden Juli, Oogst, September. Oktober, moeten zich aanbieden aan loket nr 11, tusschen den eersten en vijfden Juli. ten einde hunne in schrijving te bekomen voorde maanden Oogst, September en Oktober Bestrijding van den Koloradokever De landbouwers en kleingebruikers worden verzocht streng toezicht te -houden op hunne aardappelteelten. Van zoohaast de aanwezigheid van KOLORADOKE- VERS of LARVEN mocht vastgesteld worden, moet on middellijk aangifte ervan gedaan worden ten Stadhuize (Secretariaat, Bureel 5). Lood- en kalkarseniaat zal desgevallend ter beschik-, king gesteld worden tot het bestrijden dezer aardappel ziekte. leper, den 18 Juni 1943. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. Vanaf heden zijn de zitdagen van den Plaatselijken Secretaris der N. L. V. C. als volgt vastgesteld Maandag, Donderdag en Zaterdag, telkens van 9 tot 12 ure. Alle landbouwers worden verzocht zich In de eerste dagen bij den Plaatselijken Secretaris aan te bieden. Alle varkenshouders moeten zich zoo vlug mogelijk aan bieden ten einde zich een nieuwe varkenskaart aan te schaffen. De Plaatselijke Secretaris. C. GEERAERD. OP ZONDAG 27 JUNI 1943, te 20 U. 30 O 1. Marche van Hartop XVIII* eeuw 2. Aria P- de Paep org. te St Pleters te Leuven (1689) 3. Twee minneliederen M. van Oostenrijk (1500) a) Mijn hertken heeft altijd verlahghen. b) Ghequetst ben ic van binnen. 4. Tempo di gavotta e double De Fesch (XVIII eeuw) 5. Andante J- Flocco 6. a) Helpt nu u selfs. Strijdzang der Geuzen (1540) b) Het beleg van Bergen-op-Zoom (1622) 7. Allegro Scheppers Van Maandag morgen 28 Juni tot Zondag avond 4 Juli 1943 inbegrepen Raymond LUYTEN, 1. Nieuwstraal. PATTYN Georges, Fochlaan. C VAN DER MEERSCH. Fiersstraat om 14 uur op het teirein van C. S. Y. Augustijnenstraat. Eerste wedstrijd van het Vierhoek*tornooi van West-Vlaanderen met de medewerking van Olympic Brugge - Kortrijk Sport - Cercle Brugge en een gemengde ploeg Yper Roeselare - Anzegem - Poperinge Meenen. Algemeene inkomprijs 3 en 5 fr. (Zie programma volgende bladzijde). Op /oiulng S7 Juni de welgekende zangeressen Kiiziiiine DESSEAIJX en Mtidnnio LF.LOIYG vanaf 6 uur van Juni tot en met V Juli 1943 Geldig regel PRODUKTEN jDagelij I rantsi _„—.,ksch Totaal voor rantsoen I 30 dagen Hoeveelh. per regel Aantal zegefe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 en 13 ulker. .kristalsuiker, korrelsulker, kandijsuiker, bruine suiker, ruwe suiker, en naprodukt 225 gr 6 k 750 225 gr. 30 166 gr. 4 k. 980 166 gr 30 125 gr 3 k. 750 125 gr 30 125 gr 3 k. 750 125 gr. 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 200 gr. 6 k. 000 200 gr 30 225 gr. 6 k. 750 225 gr. 30 125 gr. 3 k 750 125 gr 30 l,665gr 50 gr 16,65 gr 3 13.33 gr. 400 133,33 g. 3 3,33 gr. 100 gr 33,3 gr. 3 50 gr. 1 k 500 500 gr 3 5 gr. 150 gr. 50 gr. 3 20 gr. 600 gr. 20 gr. 30 20 gr. 600 gr. 100 gr. 6 15 gr. 450 gr 75 gr. 6 15 gr. 450 gr. 75 gr. 6 12 gr. 360 gr- 60 gr. 6 12 gr. 360 gr. 60 gr 6 350 gr. 10k 500 350 gr 30 A. Keukenbrood naar keuze B Mee] C. Deegwaren D Biscotten en beschuit E. Dieetlevensmiddelen F. Peperkoek G. Banketgebak H. Zetmeelhoudende produkten, ha verderivaten, peulvruchten, rijst en derivaten, maïsderivaten. pudding powder, tapioca, enz Gebrande gerst Onbenuttigd. Bolei Cicho.ei Geraffineerde veraeoise Onbenuttigd. Onbenuttigd. Magere smeerkaas Versch en b^roren vleesch. alsook vleeschconserven A. Konfituur eri gelei, fruit of bietensiroop, vruchtenmoes, comp naar keuze ofB Kunsthonig, mvertsuiker en vloeibare suiker, suiker- en kandijsiroop, broodsmeersel c) Gekonfijte vruchten d) Suikergoed e) Gevanilieerde suiker 20 Aardappelen De aardappeldeelzegdls geven recht op 350 grain aardappelen. De drie volle zegels zijn zonder waarde. BEHALVE ENKELE PLAATSELIJKE SOW JET-AANVALLEN DIE SCHIPBREUK LEDEN, BLIJFT HET VOORTS RUSTIG AAN HET OOSTELIJK FRONT. - ALLEEN HET LUCHTWAPEN IS ZEER BEDRIJVIG EN GAAT VOORT MET DE VIJANDELIJKE SCHEEPVAART EN F ABRI EK INRICHTINGEN TE BOMBARDEERENDE HAVENINSTELLINGEN VAN JIJELLI, IN ALGERIE, BIZERTA EN PANTELLERIA WORDEN MET SUCCES AAN GEVALLEN. DAGELIJKSCHE VIJANDELIJKE LUCHTAANVALLEN TEGEN STEDEN IN DUITSCHLAND EN DE BEZETTE WESTELIJKE GEBIEDEN. VAN HAAR KANT VOERT DE DUITSCHE LUCHTMACHT AANVALLEN UIT OP LONDEN EN BELANGRIJKE ENGELSCHE STEDEN EN HAVENS. bommen uit te werpen. Boven de bezette Westelijke ge bieden werden 5 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Het gebied van Londen en de Engelsche Zuid-Oostkust werden verleden nacht gebombardeerd. Van 11 tot 20 Juni vernietigde het marinewapen 49 vijandelijke vlieg tuigen. MAANDAG 21 JUNI Op het Oojtelijk front verliep de dag rustig. Lichte Dultsche zeestrijdkrachten beschoten de haven Jelsk aan de Zee van Azov. De luchtmacht viel opnieuw wa penfabrieken ln het vijandelijk achterland aan. In de Kaspische Zee werden 2 groote koopvaardijschepen ln brand geworpen. Voor de Algerijnsche kust werden uit een konvooi een torpedoboot en 8 groote vrachtschepen door vliegtuig bommen getroffen, 's Nachts werd de haven van Bizerta met bommen bestookt. Britsche bommenwerpers vielen enkele steden van Zuid-West en Noord-Duitschland aan. Boven de bezette Westelijke gebieden en het Rijksgebied werden 4 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. In de bergen van Montenegro werden, na wekenlange gevechten, aanzienlijke benden omsingeld en vernietigd. Het luchtwapen droeg het zijne bij tot het succes der operatie. DINSDAG 22 JUNI Op het Oostelijk front had slechts geringe plaatselijke gevechtsbedrijvigheid plaats. Vóór het Vlsschersschler- eiland werd een kustvrachtboot tot zinken gebracht. Dultsche vliegtuigen vielen een wapenfabriek aan de Wolga aan. Afzonderlijk opereerende vijandelijke vliegtuigen over vlogen gister het Rijksgebied en 's nachts werd het West-Dultsch gebied door een sterke formatie Britsche bommenwerpers aangevallen. Voornamelijk te Krefeld werd schade aangericht. 39 der aanvallende bommenwer pers werden neergehaald. Ons luchtwapen deed een nachtelijken raid boven het gebied van Londen en de Engelsche Zuidkust. Voor de Nederlandsche kust werden 3 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Bij den reeds gemelden luchtaanval op de haven van Bizerta ln den nacht van 20 op 21 Juni werden 6 groote koopvaardijschepen en 2 oorlogsschepen door bomtreffers beschadigd. WOENSDAG 23 JUNI Van het Oostelijk front wordt slechts plaatselijke ge vechtsbedrijvigheid gemeld. Het luchtwapen viel vlieg tuigsteunpunten en wapenfabrieken ln het vijandelijk achterland aan en wierp in de Finsche golf 3 kustvracht- booten in brand. Vijandelijke luchtstrijdkrachten voerden gister hevige aanvallen uit tegen steden ln West-Duitschland en de bezette Westelijke gebieden. Vooral te Oberhausen en Muelheim werd schade aangericht. Gister namiddag viel een formatie Britsche vliegtuigen een Dultsch convool ln het zeegebied van Schevenincen zonder succes aan. Zeven van de aanvallende toestellen werden neergehaald. Het convool Is veilig zijn bestem mingshaven blnnengeloopen. In totaal werden bij de aanvallen van gister en van den afgeloopen nacht op nieuw 92 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. 3 eigen jachttoestellen gingen verloren. Dultsche vliegtuigen bombardeerden verleden nacht het gebied van Londen. DONDERDAG 17 JUNI 1943 Van het Oostelijk front wordt slechts plaatselijke ge vechtsactiviteit gemeld. In den Zuidelijken sector wer den gister 24 vliegtuigen der Sowjets neergehaald. In Noord-Finland werden verscheidene Sowj et-aanvallen af geslagen. Vóór Pantelleria werd een koopvaardijschip en in den Noordelijken Atlantischen Oceaan een vrachtboot door vliegtuigbommen getroffen. Belde schepen mogen als verloren aanzien worden. Britsche bommenwerpers vielen 's nachts het West- Duitsch gebied aan en veroorzaakten schade aan woon wijken en verliezen onder de bevolking, voornamelijk te Keulen. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen onderna men terzelfdertljd storingsvluchten boven Noord-Duitsch land. 14 bommenwerpers werden vernietigd. Boven de bezette gebieden werden gister nog 4 andere vliegtuigen zonder eigen verliezen naar omlaag geschoten. VRIJDAG 18 JUNI Aan het Oostelijk front verliep de dag rustig. Het luchtwapen viel 's nachts vijandelijke concentraties van schepen aan bij Astrakan en wapenbedrijven aan den Beneden-Wolga. Vier vrachtbooten werden gekelderd en een vijfde beschadigd. Bij een aanval van Sowjet-vlieg- tuigen op een Dultsch konvooi ln de Zwarte Zee werden 5 vijandelijke toestellen neergehaald. Verleden nacht voerden Dultsche gevechtsvliegtuigen een aanval uit op de Algerijnsche haven Jijelli. Vijande lijke vliegtuigen ondernamen nachtelijke storingsvluch ten boven het Rijksgebied, doch wierpen geen bommen uit. Een formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen viel tij dens den afgeloopen nacht de oorlogshaven Portsmouth aan, terwijl andere vliegtuigen doelen ln Zuid-Engeland bombardeerden. ZATERDAG 19 JUNI Een vijandelijke aanval aan het Noordelijk front van het Koeban-bruggenhoofd leed schipbreuk. De Sowjets leden zware verliezen. Aan de monding der Wolga wer den 2 koopvaardijschepen gekelderd en 2 andere bescha digd. In het zeegebied van Pantelleria troffen Duitsche vlieg tuigen een transportschip en een klein oorlogsvaartuig. In den Atlantischen Oceaan werd een vijandelijke vracht boot beschadigd. In het gebied der Middellandsche zee verloor de vijand gister 28 vliegtuigen. Een Dultsch jachttoestel keerde niet terug. Bij den luchtaanval op de Algerijnsche haven Jijelli ln den nacht van 17 op 18 Juni werden een transport schip van 6000 brt. vernietigd en twee andere schepen beschadigd. ZONDAG 20 JUNI Plaatselijke aanvallen van de Sowjets aan het Koeban- bruggenhoofd, Noord-Oostwaarts van Sumy en in het ge bied van Kirow werden teruggeslagen. In de overige sec tors van het Oostelijk front heerschte levendige activiteit van stoottroepen. Zware legerartillerle beschoot militaire doelen te Leningrad. Het luchtwapen trof 4 vrachtbooten in de Wolgamondlng. Andere Duitsche vliegtuigen vie len Industrieinrichtingen ln het vijandelijk achterland aan Een vliegtuig keerde van deze tochten niet terug. De haveninstellingen van Bizerta en Pantellarla wer den met goed gevolg gebombardeerd. Tijdens den afgeloopen nacht overvlogen vijandelijke vliegtuigen het Westelijk Rijksgebied, zonder echter FLORA iroote Markt HEB MIJ LIEF Duitsch gesproken met Marika Rökk Vrijdag. Zaterdag, om 7 J u Zondag, om 2 5 en 7 J u Maandag, om 7 5 uur MAJESTIC Rijselstraat Het Paradijs Straatje Duitsch gesproken met Peter Bosse en Hans Meser Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 2 5 en 7 J n Maandag, om 7 1 uur OLD IEPER R. Colaertpiaats VROUWEN NOODLOT Duitsch gesproken met I il Dagover en Albrecbt Schoenhals Zaterdag, om 7 u. Zondag, om 2 5 en 7 u Maandag, om 7 i uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1