ATHLETIEK Gemeente Langemark Be voorradi ngsdienst Gevonden en Verloren Voorwerpen GROOT SPORTFEEST Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Vrijstelling van den Verplichten Arbeidsdienst GROOTE VEEPRIJSKAMP ALLERHANDE NIEUWS Burgerlijke Stand van leper HANDBOOCSCHIETINGEN DEVLAG - HOEKIE HET YPERSCHE 25 - 6 - 1943 Qp Zondag 27 Juni gaat dus te leper de ttorste wedstrijd door van.het V»«r;\ xkstornooi van West-Vlaanderen. Een eenige kaïu voor de sportlief hebbers om al de jeugdige athleten van de provincie aan *t werk te zien. Het feest van 13 )uni tl. boekte reeds een groot succes, maar ditmaal zal de wedstrijd nog vinniger betwist worden, gezien het gaat over het winnen van ponten, die een klasseering zullen uitmaken samen met deze te winnen te Kortrijk'op 4/7. te Brugge bij Cercle op 11/7 en te Brugge bij Olympic op 1/8. Daarbij valt nog te melden dat er een interclubtornooi in kampnummers ingeschakeld wordt, voorbehouden aan scholieren en juniors. De toeschou wers zullen dus waar krijgen voor hun geld en een aangenamen namiddag doorbrengen, als 't zonnetje van de partij is. Ziehier bet programma van het Vinrhoekstornooi Kadeftten 60 ra.. 600 m.. 4 a 60 m. - Hoogspringen - Gewicht werpen. Scholinren 80 m.. 300 ra.. 600 m.. 1000 ra.. 4 80 m. - Gewichtwerpen. - Discuswerpen - Hoogspringen - Verspringen - Speerwerpen. J niori en Seniors - 100 m 400 m.. 800 m.. 1500 ra. - 4 x 200 ra. - Ge wichtwerpen - Discuswerpen - Speerwerpen - Hoogspringen - Verspringen. Voor iedere proef sullen 8 punten toegekend worden aan den ln. 7 punten aan den 2n. 6 punten aan den 3a enz. la geval van opgave wordt geen enkel punt toegekend. Voor de aflossing is de puntenverdeeling als volgt 12 punten aan de le ploeg. 9 punten aan de 2e. 6 punten aan de 3e. en 3 punten aan de 4e. Het programma van het interclubtornooi in kampnummers luidt als volgt Scholieren Kogel (5 kgr.) - Discus (1 1/2 kgr.) - Speer (700 gr.) - Hoog springen - Verspringen. Juniors - Kogel (5 kgr.) - Discus (2 kgr.) - Speer (300 gr.) - Hoogspringen - Verspringen. De rangschikking geschiedt als volgt in ieder kampnummer wordt aan den eersten 6 punten toegekend, aan den tweeden 5 punten, aan den derden 4 punten. in den vierden 3 punten, aan den vijfden 2 punten en aan den zes den 1 punt. D clubs worden gerangschikt volgens het totaal aantal punten bekomen voor scholieren en juniors samen. Een prachtig programma dus dat iedereen zal bevredigen. De deelname van Olympic Brugge. Cercle Brugge en Kortrijk Sp. samen met de gemengde ploeg staat borg voor het succes. In de gemengde ploeg zijn de volgende lepersche athleten opgenomen Scholieren - 1000 m.Leclercq. Hellem. Discus Deroo. juniors - 100 m.: Houart. 403 m.: Deblieck. 800 m.: Loosvekit D. DiscusHouart. Verspringen Martyn. Deblieck. 4 x 200 m*: Houart Deblieck Sportliefhebbers opgepastDe ziftingen vangen om 13 u. 30 aan. het eigenlijke feest om 14 u. 30. Weest allen op tijd. Algemeene inkomprijs 3 en 5 frank. e«e Te Brugge Zondag laatst op den dag der jongeren behaalden de leper sche athleten volgende uitslagen Juniors 400 ra.: Ie Deblieck. Verspringen 3e Deblieck. Scholieren. Schijf werpen4e Deroo. 1000 m. Hellem kon wegens een misverstand niet aanzetten. Kadetten. 150 ra.: le reeks 3e Hoedt. Verspringen 2e Hoedt. Op Maandag 28 Juni 1943 zullen de pewom^xegels. aard appelzegels. zegels voor afgeroomde melk. nieuwe melkkaarten. tnelkzegels en zegels voor zwangere vrouwen uitgereikt worden aan de achterblijvers 's Voormiddags aan de personen die den eersten dag moesten komen 's Namiddags aan de anderen- Eenzeivigheidskaarten of getuigschriften van werkgever of school directeur en trouwboekje moeten steeds voorgelegd worden. Verder telaatkomen zal niet meer geduld worden. Tezelfdertijd moeten de werkgevers hun inventarissen voor de vervallen periode inbrengen, en zullen ze de bijzegels voor de komende maand ont vangen. Werden ten politlebureele aangegeven Gevonden Donderdag 17 Juni. door M. Coussement Georges. Linden- dreef. een boekentasch. Vrijdag 18. door M. Keeps William. Rijselstraat. een geldsom. Maandag 21. door M. Vandermarliere Henri. Rijselstraat, een koepon voering. Donderdag 24, door Mw Paul Santy. Bruggesteenweg. een paar kinder- zokken Verloren - Donderdag 17 Juni. door M. Pauwels Roger, van Zantvoorde. een bruin lederen aktentasch. Vrijdag 18. door M. Odou Georges, Maloulaan. zijne eenzelvigheidskaart. Zaterdag 19. door M. Lahaye Sylvain. van Poperinge. een rood zwem broekje. Maandag 21. door M. Lenoir Maurice, van Zillebeke. een ijzeren kas. Dinsdag 22. door Mw Martha Colaert. Rijselstr.. hare eenzelvigheidskaart. Door Mej. Paula Vanhecke. van Langemark. een zwarte handschoen. Woensdag 23. door M. Labaere Henri. Dickebuschsteenweg. een brieven- tasch in zwarte stof. inhoudende eenzelvigheidskaart en postzegels. - Door M. Beirnaert Daniel. Cartonstraat. zijn rijwielplaat nummer 433.330.— Door Mej. Simonne Compernolle. Bruggesteenweg. hare melkkaart. Door M. Deleu Antoine. Groote Markt, een zwart lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart. toeristenkaart. foto's en een som van 850 fr. Door Me Bekaert Yvonne. Paddevijverstraat, een rooskleurig zwemkostuum. Donderdag 24. door Me Cecile Hof. Dickebuschsteenweg. een melkkaart.— Door Me Verschoore Jeanne. Zonnebekesteenweg. een donkerbruine geldbeu gel. een kleine som inhoudende. Door M. Bourdeaux Jozef. Meenenstwg, zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Hoedt Henri. D'Hondtstraat. een bril met kas. Stad Poperinge Uoie van Hand- en Geestesarbeiders BedrijUsport - Unie Op initiatief der B.S.U. gaat op 27 Juni te Poperinge een prachtig sport- feest door. Aan alk sportliefhebbers van gansch het Westland wordt een eenige gelegenheid geboden, om onze beste voetbaltenoren aan bet werk te zien. Na de ontmoeting te Kortrijk, waar 10.000 toeschouwers den ganschen wedstrijd in koortsige spanning volgden, zien we met ongeduld de revanche tegemoet. De daverende 4-2 klopping, door de Antwerpsch-Brabantsche selec tie te Kortrijk opgeloopen zal onze internationale spelers aanzetten om nu weerwraak te nemen. De Oost-Westvlaamsche selectie zal het werkelijk onder de markt niet hebben, te meernogdaar de Antwerpsch-Brabantsche keurploeg geweldig versterkt zal zijn door mannen als Kiebooms. Van Craen. Voorhoof. Als voorspel worden twee basketbal wedstrijden gespeeld door ploegen uit Gent een wedstrijd door he eren en een door dames. Op Zondag 27 Juni wordt het een echte stormloop naar het nieuwe terrein van Club Poperinge. Elverdingesteenweg. Wie voorbehouden zitplaatsen ver langt. gelieve deze zonder verwijl te bestellen bij te Poperinge Café Julien, De Beurs. De Hommelzak (paardenmarkt) te Vlamertinge in het voetbal- lokaal te leper In de Zon (Statiestraat). Hallo Sportliefhebbers, bestelt uw kaarten op voorhand, dan zijt ge zeker deze eenige kans niet te missen. Wie eerst komt. wordt eerst bediend 1 Hier volgt nu het volledig programma BASKETBALie match heeren Universiteit (Gent) tegen Rival (kam pioene van Belgie) 2e match dames Etoile tegen Gudrun. VOETBAL Oost- en West vlaand eren Deraedt (Gantoise) Riquier (F. C. Brugge) Jacobus (Cercle Brugge) Van Renterghem (Gant.) Adams (F. C. Meenen) Deveen (F.C.Brugge) Versyp (F.C.BCambien (K.V.V.) Laraaire (F.CM.) Chaves (Ga.) Doll (Ga.) Antwerpen en Brabant Van de Wouwer Voorhoof Van Craen Isenborgs Debrycker (Beerschot) (Liersche) (Liersche) (Beerschot) (Red Star) Devos (Beerschot) Kie booms (Liersche) Vandckerkbove (White Star) Gebroeders Aernouts (Bcrcbem Sport) Lammens (Union) Voetbal en andere wintersporten verboden gedurende de maanden Juli en Augustus ln het Staatsblad van 18 Juni verscheen een besluit, uitgaande van het Ministerie van Binnenlandscbe Zaken, waarbij, in het belang zelf van de gezondheid der sportbeoefenaars en met bet doel de activiteit der winterspor ten te regelen, van 1 Juli aanstaande tot 31 Augustus 1943. geen voetbal matchen noch wedstrijden voor wintersporten, zooals ijshockey, schaatsen en hockey, meer toegelaten worden. Dit verbod geldt niet alken de publieke wedstrijden, maar ook alk avond tornooien. vriendenwedstrijden, enz. Uitslagen van Zondag 20 Juni Tornooi R. S Geluveld Vriendenwedstrijd P.C-Zandvoorde - E.Beselare 5-0 F.C.Westouter E.Watou. n.g. B.S.Geluveld - S.C.Zonnebeke 2-5 W-jdstrijden voor Zondag 27 Juni 1943 Tornooi R. S. Geluveld Vriendenwedstrijden 16 m.B.S Geluveld-E.Beselare 16 u.: V.J.Dikkeb.-B.D.Hollebeke 18 u. F.C.Zandv. - S.C.Zonnebeke 17 u.: F.C.Roesbrugge-E.Watou Volgens een mededeeling van den Bond der Kroostrijke Gezinnen kunnen de hierna gemelde redenen aanleiding geven tot ontslaging van den verplichten arbeid in Het buitenland Ij Reden van fara.l alen aard aj Man of vrouw die alken is met oude vader of moeder die zorgen be- STAD IEPER Landbouwcomice IJJPER-KEMMEL gehouden te IEPER Oude Veemarkt DONDERDAG 1 JULI 1943 om 2 uur namiddag zeer stipt officieel uur b) Het bewerken van een zekere oppervlakte landbouwgrond c) Man wier vrouw ziek is d) Vader roet een gezin met drie kinderen of meer e) Oudste van een gezin waarvan vaderen moeder overleden zijn f) Voor een aanstaande geboorte in het gezin kan eenige maanden uitstel worden of wttzeo van biargerlgkc ilarbtoffen Landbouwer q. of arbcidca voor ces voedlnguitvcr- 1- PRIJSKAMP STIERE KALVEREN geboren ln 1943 met geboortekaart 1* Prijs 40 Ir. met Gulden Eeremetaal. 2* Prijs 30 fr. met Zilveren Eeremetaal. 3' Prijs 20 fr. met Bronzen Eeremetaal. 4' Prijs 15 frank. 2* PRIJSKAMP STIERE KALVEREN geboren van 1 Sept. tot 31 Dec. 1942 met geboortekaart. 1* Prijs 40 fr. met Gulden Eeremetaal. 2* Prijs 30 fr. met Zilveren Eeremetaal. 3* Prijs 20 fr. met Bronzen Eeremetaal. 4- Prijs 15 frank. 3" PRIJSKAMP STIEREN zonder tanden 1* Prijs 50 fr. met Gulden Eeremetaal. 2* Prijs 30 fr. met Zilveren Eeremetaal. 3" Prijs 20 fr. met Bronzen Eeremetaal. 4*, 5". 6*, T en 8* Prijs elk 15 frank. 4" PRIJSKAMP VEERZE KALVEREN geboren ln 1943 met geboortekaart. 1* Prijs 30 fr. met Gulden Eeremetaal. 2' Prijs 20 fr. met Zilveren Eeremetaal. 3' Prijs 15 fr. met Bronzen Eeremetaal. 5- PRIJSKAMP VEERZE KALVEREN geboren van 1 Sept. tot 31 Dec. 1942 met geboortekaart. 1' Prijs 30 fr. met Gulden Eeremetaal. 2' Prijs 20 fr. met Zilveren Eeremetaal. 3* Prijs 15 fr. mt Bronzen Eeremetaal. 6' PRIJSKAMP VEERZEN zonder tanden 1' Prijs 40 fr. met Gulden Eeremetaal. 2 Prijs 20 fr. met Zilveren Eeremetaal. 3' Prijs 15 fr. met Bronzen Eeremetaal. 4', 5" en 6" Prijs elk 15 frank. 7" PRIJSKAMP VEERZEN met 2 tanden 1' Prijs 50 fr. met Gulden Eeremetaal. 2' Prijs 30 fr. met Zilveren Eeremetaal. 3* Prijs 25 fr. met Bronzen Eeremetaal. 4' en 5' Prijs elk 20 frank. 6', 7' en 8* Prijs elk 15 frank. 8* PRIJSKAMP VEERZEN met 4 tot 6 tanden 1' Prijs 50 fr. met Gulden Eeremetaal. 2* Prijs 35 fr. met Zilveren Eeremetaal. 3' Prijs 25 fr. met Bronzen Eeremetaal. 4' en 5' Prijs elk 20 fr. 6", 7* en 8' Prijs elk 15 frank. 9" PRIJSKAMP GECONTROLEERDE MELKKOEIEN 1* Prijs 100 fr. met Gulden Eeremetaal. 2' Prijs 75 fr. met Zilveren Eeremetaal. 3" Prijs 50 fr. met Bronzen Eeremetaal. 4* Prijs 40 frank. 5' en 6* Prijs elk 30 frank. 7*. 8', 9", 10', 11' en 12* Prijs elk 20 frank. ALGEMEENE SCHIKKINGEN 1. De prijskamp is voorbehouden aan ons ROOD VLAAMSCHE RAS. Hij is aangeboden aan alle liefheb bers zonder onderscheid wonende ln de omschrijving van 't Cornice, t. t. z. in een der volgende gemeenten Becelaere Bikschoote Boesinge Brielen Crombeke Dikkebusch Dranouter Elverdinge Gheluvelt Gheluwe Hollebeke Houthem Kem- mel Komen Langemarck Locre Meessen Neerwaasten Noordschoote Oost-Vleteren Pas- schendaele Ploegsteert Poelcapelle Poperinge Proven Reninge Reninghelst Sint Jan Vla mertinge - Voormezeele Waasten Watou Wer- vick West-Nieuwkerke Westouter West-Vleteren Woesten Wulvergem Wytschaete Yper Zandvoorde Zillebeke Zonnebeke Zuydsctioote. 2. INSCHRIJVING 10 fr. per dier. van 1 tot 2 uur namiddag (officieel uur), ln de woonst van den Secre taris Slach thuis 3. -* De dieren worden gerangschikt ln de verschillende categorieën volgens den ouderdom vermeld op de geboor tekaart of stamboekkaart en bij gebrek volgens de tan- I den. 4. 20 p. h. der premie zal afgetrokken worden aan de dieren die niet Ingeschreven zijn ln geboorteboek stamboek of melk-controle. vergeet dus die stukken niet. 5. De Jury behoudt zich het recht de prijzen niet al toe te kennen, zoo de dieren het niet verdienen. 6. Het Is streng verboden aan de eigenaars van het vee ln de omheining te gaan aan de Jury voorbehouden 7. De prljadeellng zal plaats hebben onmiddellijk na den prijskamp ln het CAFÉ DES BOUCHERS bij W Jullen Camerlynck. 8. De eigenaars van het vee zijn verantwoordelijk voor de ongevallen door hunne dieren veroorzaakt. 8. Alle onvoorzien geval of alle geschil zal onweder- roepelljk door het Comltelt beslist worden. loper Rijwiel diof stal - Donderdag morgen, omstreeks 10 tt.« was de genaamde Vanrobaöys Martha, van Zandvoorde, naar de Paterskerk geko men en had er haar rijwiel in het portaal geplaatst. Toen ze een half uur later de kerk verliet, stelde ze tot haar groote ontsteltenis vast. dat haar velo reeds verdwenen was. Klacht werd ingediend en een onderzoek geopend. Poperinge Huiszoeking Door de controlediensten, bijgestaan door de rijkswacht, werd een huiszoeking gedaan bij een inwoner der Pottestraat. bij wien een volledige installatie tot het vervaardigen van bruine zeep en vaa aardappelbloera aangeslagen werd. Dc gansche inrichting alsmede de aanwe zige voorraad werden in beslag genomen. ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. VANWALLEGHEM, Statiestraat Is alleen open op Zondag 27 Juni van den 18 tot den 24 Juni 1943 Geboorten Deceunlnck André, Recollettenpoort, 5, van Zonnebeke. Verkruysse Maria, Recollettenpoort, 5, Lombaardstraat. 9. De Graeve Hubert, Recolletten poort, 5, Kalfvaart, 53. Matton Simonne, Recolletten poort. 5. van Merkem. Santy Georges, Recolletten poort, 5. Doorgangstraat, 11. Overlijdens Dleryck Raymond, betonbewerker, 17 jaar. ongeh., van Houtem bij leper. Derudder Marcel, kleer makersgast, 20 jaar, ongeh., van Zonnebeke. Myllevllle Zulma, z. b., 49 jaar, weduwe van Quackelbeen Pierre, van Langemark. Deceunlnck André, 3 dagen, van Zon nebeke. Huwelijk Hoedt Henrl, smid, gehuisvest te leper en Slnnaeve Margareta, strijkster, gehuisvest te leper. Huwelijksbeloften Albert De Wandel, werkman, te leper, en Paula Carrein, dienstmeid, te Stavele, voorheen te leper. Frans Hertogs, officier der rijkswacht, te leper, en Rachel Montigny, z. b., te Brasschaet. Jean Coudron, werkman, te Klerken, en Maria Lermlnez, huis werkster, te Woumen, voorheen te leper. Robrecht Vanommeslaeghe, bedrljfstoezlchter, en Irène Toussaert, z. b., beiden te leper. Etlenne Servaes, bediende, en. Jeanne Rondelez, z. b., belden te leper. STAANDE PERS Zondag 27 Juni 1943 Om 14.30 uur WESTVLETEREN St S1XTUS Opper- vogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fr. Dinsdag 29 Juni 1943 St Pietersdag Om 14.30 uur PROVEN Oppervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr.Twee kallen, elk 35 fr. Alle vijftal een prime van 25 fr. Kleine vogels 20 fr. Inleg 25 fr. Om 15 uur Z1LLEBEKE-HOOGHE Oppervogel 300 fr.: Twee zijdvogels, elk 150 fr.Twee kallen, elk 75 fr. 15 primes aan 35 fr. en 35 vogels van 40 fr. voor 60 schut ters, boven de 60 alle drietal een vogel van 100 en een van 40 fr. 2 laatste afgeschoten kleine of prlmés 20 fr. en 30 fr. meer. Inleg 50 fr. 2.50 fr. taksen. Zondag 4 Juli 1943 Poperinge Willem Teil (Woesten uitgesteld). Om 14 J uurPoelcapelle. Inleg 20 fr. Zillelieke - Hoo^he UITSLAG DER KAMPIOENSCHIETING (na 2* manche) 52 schutters I.) Maerten Cyrlel, Wytschaete, en Vandenbussche Gerard, Woesten, elk 17 punten. 3) Rosseeuw Jullen, Woesten, 14 punten. 4) de Vinck Pierre, Zlllebeke-Hooghe, en Leroy Gustaaf, Yper, elk 12 punten. 6) Pauwels Pierre, Gheluvelt, Bourdeaux Leon. Zille beke, Degraeve René, Yper, en Pieters Cam., Hollebeke, elk 11 punten.. 10) Dewitte Jules, Zlllebeke-Hooghe, Devoldere Gaston, Zlllebeke-Hooghe, Buelens Jan, Woesten, Coulter Mau rice, Brielen, elk 10 punten. 14) Deknudt Cyrlel, Zillebeke, en Braem Reml, Zille beke, elk 9 punten. 16) Vanhove Em., Zlllebeke-Hooghe, en Sercu C„ Yper. elk 7 punten. 18) Leroy Marcel, Zillebeke, 7 punten. 19) Bonduwe Omer. Wytschaete. en Dewitte Cyrlel, Zonnebeke, elk 7 punten. Er zijn reeds 20 prijzen verzekerd. Maandag 28' dezer. 3* manche, begin op 5.30 u. stipt. Laatste dag voor de latekomers. D'Oude Gloriën zijn nog niet versleten Verre van daar Ons aller goede vriend Cyrlel Maerten heeft er ons een staaltje van gegeven. HIJ heeft zoo maar Ineens 12 vogels ln 20 scheuten afgetrommeld. Zou dat ook soms geen record zijn 't Is echt gebeurd en proficiat Cyrlel. WIJ zijn wel allen een beetje Jaloersch, maar 't Is u toch van harte gejond f Pietje, dat wil zeggen Gerard, heeft er 10 afgeblik semd Deze die hem kennen, weten dat het voor hem moeilijker is, want de pers staat voor hem wel een me ter hooger. 'k Geloof dat de wind ln de zeilen blies voor Woesten, want de 3* ls weeral een van uit die streke. 'k Zal nu maar liever hier meê eindigen, want "k zou nu ook op 't tapijt moeten komen... en eigen lof enz. enz.-» N. B. Vergeet den 29 Juni, St Pietersdagniet. Groote jaarlijksche schieting op 't Hooghe. Inleg 50 fr. Top 300 fr., prlmés van 100 fr. %'S«K De filmvoorstelling van Woensdag 16 Juni. kende een on verhoopt sukses. Het feit dat de aangekondigde film Kamera den door onverwachte omstan digheden niet kon gedraald wor den, heeft niet geschaad, doordat een even aantrekkelijke film Twee menschen ln een groote stad afgerold werd. Woensdag 30 Juni wordt ln de zaal Oud leper de film Mijn leven voor Ierlandvertoond. De belang stelling rond deze film ls zoo groot, dat we aanraden bij het openen der kas, de kaarten aan te vragen, en dit vanaf 19 uur. De Germaansche landdienst roept U Jongens en meisjes om de uitgestrekte, veroverde oppervlakten vruchtbaren akkergrond, voor de Germaansche samen leving te doen opbrengen. Naast de vakkundige opleiding staan sport, scholing, zang en vrije werktijd op het pro gramma. Alwie lichamelijk gezond is. komt er voor ln aanmerking, en mits den wil tot overwinnen aanwezig ls en men tegen harde taken opgewassen ls. De voorwaar den zijn schitterend en worden aan ledereen op het se- kretarlaat verstrekt. De Junkers Flugzeug- und Motorenwerke A. G. bieden aan alle Jongens uit Vlaanderen de kans om tot flinke vakarbeiders en meesters te worden opgeleid ln het metaalbedrijf. De heele opleiding evenals het onder houd worden door de onderneming zelf betaald, boven dien ontvangen de Jongens nog een maandelljksch zak geld. Nadere inlichtingen kunnen altijd op het sekreta- riaat Ingewonnen worden. Uitwijking naar de Oekraïne. Het Oosten het land der zwarte aarde». «De graanschuur van Europa», biedt aan Vlaamsche boeren en ambachtslieden, aan Vlaamsche oud-kolonialen en technici rijke mogelijkhe den. Zooals immers reeds ln 1788 Vlaamsche en Rljks- nederlandsche families over de Russische grens naar de Oekraïne trokken, hernieuwt zich heden de trek naar Oosten opnieuw. Reeds zijn enkele honderd Rijksneder- landsche boeren ln een centrum ondergebracht waar ze voor hun toekomstige opgave geschoold worden. Ook Vlamingen worden eerstdaags in het Oosten Ingezet en bereiden zich er nu reeds voor, aldus zal medegewerkt worden aan de kolonisatie van het Oosten. Inlichtingen op het sekretarioat te bekomen. (Medegedeeld

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2