Draineerbuizen Kleine Aankondigingen KAASSTREMSEL H. Sacramentsprocessie St |ozef's Kerk der Carmelieten, leper Negendaagsche Plechtigheid ter eere van Sinte-Godelieve, Maagd en Martelares STERFGEVALLEN Ouders, SNIJ- en NAAISCHOOL NOUVEAUTÉ 43, Rijselstraat, 43 I E P E R NOUVEAUTÉ 43, Rijselstraat, leper. EXTRA DUBBEL HET YPERSCHE 25 - 6 - 1943 Zondag aanstaande. 27 dezer. Plechtigheid van Groot Sacramentsdag, (n St-Maartenskathedraal. te 10 uur. Plechtige Hoogmis, waarna Uitgang van de Ple:htJge Processie rond het buitendomein der Kathedraal. De zegen van het Hoogweerdig zal op het rustaltaar, vóór de Dekenij. gegeven worden. Men verwacht veel volk. ter verheerlijking van de Heilige Eucharistie, ge durende deze godvruchtige noodweek voor den Vrede. Broederschap van 't Heilig Kind Jezus van Praag 4' Zondag Te 7.30 uur Communlemis met oefeningen voor de lclnders en hunne ouders. Te 3.30 uur Maandelijksche vergadering, onder de welke Bloemenhuldeder kinderen aan 't Heilig Kind Jezus. Al de kinderen, leden der Broederschap, zullen een kleine bouquet bloemen medebrengen naar de vergade ring 's namiddags. Gediend tegen keel- en oogziekten en aanroepen om vrede in den huwelijken staat te bekomen en te bewaren. Sinte Godelieve wordt sedert honderden Jaren door vele bedevaarders gediend en aanroepen te leper, in Sint- Jans Godshuis waar zij vroeger vernachtte en zegen en hulp beloofde. Schikking der Goddelijke Diensten Op al de weekdagen der Noveen die begint met 6 Juli ot den 14 Inbegrepen, missen om 6.30 en 8 uur. ;j ui.' H. Mis om 6.30 uur en 8 uur. Bof om 19 uur. 14 Juli om 19 uur. Solemneel Lof en opsluit der No veen met Te Deum. Heer Bic-hard Leclercq. Eere-Ontvanger der Telegrafen De famlliën Cardlnael, Leclercq, Vanderschelden, Mlngers en Story, melden met droefheid het overlijden van hunne teerge liefde echtgenoote en bloedverwante, Mevrouw Richard LECLERCQ geboren Celina, Marie-Henriette, Ursule, Virginie CARDINAEL te Sint-Joost-ten-Noode, den 23 Oogst 1878 en godvruch tig overleden te Meenen, den 12 Juni 1943. De teraardbestelling heeft plaats gehad te Sint-Joost- ten-Noode. De plechtige Rouwdienst zal plaats hebben in Sint- Maartens Kathedraal, op Dinsdag 29 Juni 1943, om 10 u. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen Touwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht Uit bericht als dusdanig te aanzien. 10. Oude Houtmarktstraat, Yper. Heer en Vrouw Roger Declerck-Suffis Heer en Vrouw Albert Lemay-Declerck Vrouw Weduwe Florent D'Heere-Gauquie De familiën D'Heere, Gauquie, Declerck en Swaels, melden met diepe droefheid het afsterven van hun teer geliefde moeder, dochter en bloedverwante. Mevrouw Irma-Julia D'HEERE Weduwe van Heer Leon DECLERCK geboren te Kemmel, den 30 September 1889, en god vruchtig in den Heer ontslapen te Wytschate, den 21 Juni 1943. De Lijkdienst zal plaats hebben in de parochiale kerk van Sint-Jacobs te leper, op ZATERDAG 26 JUNI 1943, om 9.30 uur. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht Uit herlcht als dusdanig te aanzien. leper, M. Prenchlaan, 27. ZIELMIÜKiV1 Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 27 JUNI, om 8 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zlelelafenis van Vrouw Hector STORME geboren Lucle Lelleur. Maloulaan, 3. (4925) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 27 JUNI. om 8.30 uur, in St Maartenkathe draal, tot zlelelafenis van Vrouw Maria DEJAEGHER Weduwe van Heer Carolus Waterbley. (4926) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 27 JUNI, om 9 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zlelelafenis van Heer Jules DEPOORTER echtgenoot van Vrouw Marle-Louise Soetaert Doorgangstraat, 13, Yper. (4904) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 27 JUNI. om 10 uur, ln de kerk der E. P. Capu- cienen, tot zlelelafenis van Heer Emiel MULIER (4927) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 27 JUNI. om 11.30 uur, in St Maartenskathe- draal. tot zlelelafenis van Heer Constant D'HUVETTERE Eere-Notaris te Yper. (4928) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIE LM IS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JULI, om 8 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zlelelafenis van Heer Emüe DEPTTYDT echtgenoot van Vrouw Flavie Verrue Maarschalk Haiglaan. 85. (4aza> Vrienden en kennissen Worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bil te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JULI, om 8.30 uur, in Sint Jacobskerk, tot zlelelafenis van Vrouw Julia-Celine CALLENS /jqqqa echtgenoote van Heer Henri Knockaert. - Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bil te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JULI, om 9 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zlelelafenis van Heeren Frans en Emiel J^NSEGHFRS echtgenoot en zoon van Vrouw Clementine Devos Pannenhuisstraat, 26. Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JULI om 9.30 uur, in de kerk der E. P- Car- melieten, tot zlelelafenis van Heer Jules MAES Weduwnaar van Vrouw Mathilde Baelde Vanwege de Broederschap van het H. Scapulier. Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JULI. om 10 uur. ln Sint Pieterskerk, tot zlelelafenis van Heer Henri ISENBAERT- (4932) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 4 JULI. om 11.30 uur. in St Maartenskatne- draal, tot zlelelafenis van Heer Omer STEKULORÏTM van wegens Mevrouw Julia Baeyens ,.rt00v O. L. Vrouwstraat, 2. <4938) Mog een woord over wijlen Oscar Werrebrouck Na de prachtige, uitgebreide grafrede van Heer Advokaat J. H. Boone* uitgesproken namens Winterhulp-Tooneel op de laatste rustplaats van wijlen Oscar Werrebrouck: na het artikeltje dat verleden week in dit blad verscheen, zal het. voor diegenen die Oscar Werrebrouck slechts gedurende deze oor logsjaren hebben gekend, volledig schijnen. Voor ons, die den overledene reeds vanaf het jaar 1925 in volle actie heb ben gezien, en in die opvolgende jaren de glansperiode van dezen geboren tooneelspeler hebben bewonderd en meegeleefd, voor ons is het laatste ver schuldigd woord over dezen genialen speler nog niet uitgesproken. De afgemeten plaatsruimte die ons is voorbehouden dwingt ons tot beknop te verklaringen. Enkele jaren pas na den wereldoorlog 1914-1918, wijl leper nog op vele plaatsen het uitzicht gaf van de verbrijzelde stede, verrees hier op de puinen een wakkere tooneelgroep. die gedurende den heropbouw van onze woonhui zen. den heropbouw bracht van onze gemoederen, de heropbouw van den geest. Puinentroost Oscar Werrebrouck was er een der pioniers van. Doorzijn zwierig spel heeft hij toen in zoovele harten de heropflakkering, de herleving, de warme bloedstroom teruggebracht. De tooneelminnaars van toen zuHen dit met mij getuigen. Het gaat hier niet op de talrijke tooneelstukken op te noemen waarin Oscar Werrebrouck als geniaalste speler uitblonk. De than3 nog bestaande tooneelbibliotheek van Puinentroost is er de blijvende getuigenis van. Later spreidde hij zijn talenten uit in de tooneelmaatschappij Ik dien ».die nu deel uitmaakt van Winterhulp-Tooneel. Ook hier was hij steeds op zijn best. en de beste. Oscar Werrebrouck was geen leidende persoonlijkheid in het tooneel. maar hij was een persoonlijkheid in het spelen. Zijn uitbeelding met zijn mimiek en zijn veelzeggend gebaar, met zijn afgemeten losse bewegingen benaderde ten zeerste de perfectie. Zijn draug, zijn hunker naar het spelen, zonder een eigenlijk leidend motief, bracht hem tot in het gewone revue-spel. dat hier te leper ettehjke malen op de planken werd gebracht. Zijn groote voorliefde ging echter naar het gezonde gesproken tooneel. Daarin kon hij zich geheel geven, met al zijn kunde en kunst. Hij was er de rechter arm van den regisseur. Hoe dikwerf heeft hij ons. beginnelingen, stap voor stap in onze rol geplaatst, in ZIJN wereld, waarin bij zich thuis voelde als geen ander Het tooneelleven te leper verliest in den persoon van Oscar Werrebrouck een speler van groot gehalte, die moeilijk te vervangen is. Een overleden tooneelspeler moet zich het liefst herinnerd zien in zijn too- neelspel. Laten wij Os:ar Werrebrouck herinneren in zijn onovertroffen spel van het kwibus boerke Manten Boone in De Wonderdokter Deze rol was hem zeer karakteristiek en eigen. L. L- VEItOORDEELIIVG Bij beslissing ln datum van 17 Juni 1943 van de Ad ministratieve Rechtsmacht ln tweeden aanleg te Brugge, werd de genaamde D'IIAENS Marcel, paardenhandelaar, wonende Stationdreef, 161, te Roeselare, veroordeeld tot een geldboete van 500.000 fr„ publicatie van een uittrek sel van vonnis ln Brugsch Handelsblad Het Ieper- sche en De Poperlngenaar Wegens onwettigen handel ln paarden en tegen over dreven prijzen. De Gouverneur, Dr. M. BULCKAERT. Verzekert de toekomst van u» 'dochter Stuurt ze naar de Waai zij den volledigen stiel van NAAISTER zal aangeleerd worden Diploma voor Snijden. Bekwaamheidscertificaat voor naaien. Al de kleedingstukken voor het aanleeren worden door de school ge geven. Vraagt inlichtingen Vrouw vraagt bureeiwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954; Gevraagd Eerlijke en deftige meid, Elverdinge- straat, 15, Yper. (4774) GEVRAAGD goede meid. Café du Pare, Fochlaan, 4. Yper. (4857) Een begeerenswaardige en vaste plaats wordt aan geboden aan werkzame en vernuftige personen (bij voorkeur gehuwd). Op de hoogte gebracht en onmiddellijke geldwin ning Schrijven aan M. Van Meenen, 52, Gentsche steenweg, Kortrijk GEVRAAGD goede mrrid, ongeveer 20 jaar, bij V. Stevens, 9, Vandenpeereboomplaats, Yper. (4890) GEVRAAGD Huisgezin om voor kind te zorgen van 's morgens tot 's avonds. Adres ten bureele. (4892) GEVRAAGD bekwame meid. keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, I, te Wervtk. (4895) GEVRAAGD Mannen of Vrouwen om erwten te trekken. Zich wenden Beun Albert, Capucienenstraat, 31. Yper(4905) GEVRAAGD: goede aardewerkers, voor baan Po- peringe-Reninghelst te Poperinge. Zich wenden Daniel Beun, Dikkebuschsteenweg, 221, te leper. 49071 Gevraagd DIENDERS of DIENSTERS voor Café, Zaterdag en Zondag. Zich wenden Bristol Hotel, Yper. (4915) GEVRAAGD goede mèid voor gesloten huis. Adres ten bureele. (4916 Meisje vraagt plaats om in huishouden te helpen, en voor alle werk. alle dagen vrij. Adres ten bureele. i4P!8) GEVRAAGD Leermeisje om Ie leeren naaien. Adres ten bureele. (4919) Werkvrouw vraagt plaats, liefst alle dagen. Adres ten bureele. (4922) j Plaats te begeven. Een plaats is te begeven in i openbaren dienst, voor het arrond leper Ten minste 23 jaar, middelbare studiën hebben gedaan Naam en adres aangeven ten bureele. (4924) j GEVRAAGD Deftige meld om in huishouden te hel pen Café de Wegwijzer Dlksmuldestwg., Yper. (4934) Werkvrouw vraagt plaats voor alle dagen. Dix- muldesteenweg, 40, Yper. (4937) Voor uwe draal-, slijp-, pas-, schaaf- en frees- arbeid. wendt U tot de firma Jean Vsiii Eenaeme-Desender 28, Oude HoutmarkUtra&t, te 1EPER Specialiteit voor het lasschen van handzagen. (4886 MAALMOLENS D. O. D. (met echte maalsteeaeai. De eenige molens In België wel e gemaakt worden, in plaats van met geuten, stalen of ijzeren maalplaten, met echte maalsteenen. Deze steenen zijn van zelfden steen ge maakt als deze der beroepsmolens, malen dus even fijn en zacht, ook worden ze zooals deze der beroepsmolens met gewonen kaphamer herzet. Hier is er dus geen spraak van oorlogsmolens, maar wel van goede gewaarborgde constructie welke menschen's leven kan dienst doen. Kleinste modellen werken reeds goed met dinamo 1/4 paard van waschmachien, grootere vergen 1-2 tot 6 paarden kracht, volgens grootte dus Voor alle inlichtingen schrijven bij DEVOS Daniel, Yper- straat, 16 Dikkebusch bij-Yper). 4896) Landbouwers en Tabaktelers Mooiste keuze hout dienstig voor uwe tabakstelling, Voor aansluitingen bij de electrische leiding, voor herstellingen aan gebouwen enz. wendt U bij J. *V IX. I>E\ECUEII Handelaars, ABEELE-Grens Tel. Poperinge, 58 en 268. (4913) Bièënzwermon Om den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel. Plaats, 16 Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) IRMA GROUSET, wonende vroeger in de herberg c Hooge Brug Poperingesteenweg, I, maakt bekend dat zij de herberg herepent A la Nouvelle Académie Nr 9, O. L. Vrouwstraat. (4906) Allo Wiclci jilers Voor het herstellen van uwe velos, vulkaniseeren en over trekken van banden, wendt U in volle vertrouwen, Pater straat. 34, Yper. Eigen werk, eigen fabrikaat, (4752) Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat.Yper. (4207) TE HUUR GEVRAAGD Appartement met koer, of klein huis. Adres ten bureele. (4891) Te koop Savooi-, spruit-, roodekool-, raap. koolplanten, 6 fr. A. Datnbre, Vlamertinge, Yper- steenweg, 3. (4S38) TE KOOP Kinderbed, Hoirnwerk, 64. Yper. (4902) TE KOOP goede autoremorque, draagvermogen, 1000 15o0 kgr. Adres ten bureele. <49l)6) Zuivere BIEËNHONINC 100 zuiver Bij DEVOS Dinlel, Yperstraat, 16, Dikkebusch (bij-Yper), tegen ruiling van suiker mig ontaarde suiker zijn, daar het maar voor bieënvoeder moet dienen. (4897) TE KOOP Klndervoituur, zoo goed als nieuw. Hoornwerk, 51, Yper. (4910) TE KOOP GEVRAAGD één of twe volle velo- handen 8. met of zonder wielen. A. Schmidt-Neuville, Dixmuidestraat 37, Yper. 14911) TE KOOP Electrisch vuur met benoodigheden, Hoornwerk. 78, Yper. (4912) TE KOOP Kinderwieg en loopér. Adres ten bu reele. (4914) TE KOOP: Radio en electrische motor, 3/4 HP. 220-380 V. Genadige prijs Surmontstraat, 4, Yper. (4917) TE KOOP Jachtstoof met oven en kleine zwarte Colonne stoof. Raymond Buysse, Hoornwerk, 68. Yper. (4920) TE KOOP Wit verlakt gasvuur, als nieuw Nestor Martin), alsook 2 kloeke kindervelo's voor meisje en jongen. Rijsselsteenweg. 19, (Koninghoek Yper. (4921) TE KOOP Accord* on chromatique, met 4 rijen en 60 bassen, bij Debruyne Cyriel. CaféClairon, Vlamertinge. (4905) TE KOOP Witte culsinfère, Haiglaan, 129, Yper. (4936) Voor het aankoopen van uwe draineerbuizen, wendt U tot het oud bekend huis Victor M \DOE, Dikkebuschsteen weg. 13 4. Yper. wiar ze in de beste hoedanigheden in de fabriek zelf vervaardigd worden. (4923 Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels. overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper.— Gewaarborgd werk. 13823) BIEZWER1IEN Volgende bieboeren van Vlamertinge geven een goede belooning aan de personen die hun verloren zwermen terug bezorgen of eenvoudig aanwijzen Gustaf Hoflack Hospi taalstraat Antoine Dimbre. Ypersteenweg Pierre Veys, Poperingesteenweg; Henri Pluym, Bellesteenweg, en Cyriel Struye, Abeeiesrraat. (4806' KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS ter Apotheek DELANOTE Langemark.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3