DUITSCHE LEGERBERICHTEN GELUKKIGE DAGEN Nr 11 Prijs 0,50 tr Vrijdag 2 Juli 1943 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDI5ING5WEEKBL AD VOOR MET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINCSDSENST WINTERHULP IEPER MUZIEK AKADEMIE Stad leper - Beiaardconcert Toegelaten Taxis STAD POPERINGE GROOTE PAARDENKOERSEN Politieverordening van 19 Juni 1943 betreffende 't verkeer met Krijgsgevangenen en Oostarbeiders VRIJSTELLING VAN DE ARBEIDSDIENST VERP LICHTING STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS tlgever DL'MORTIER, 34, Boterstraat, Ypcr Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank Vroege aardappelen OP DONDERDAG 1 JULI 1943, bedeeling der vroege aardappelen ln alle groentenwinkels der stad. De inwo ners worden verzocht binnen de drie dagen de aardappe len af te halen. Volkssoep De eerstvolgende inschrijving heeft plaats op Zaterdag 3 Juli, tusschen 9 en 11 uur. Bedeeling van visch Op Maandag 5 Juli, heeft er een bedeeling plaats van visch. waarop al de ondersteunde gezinnen recht hebben. Bedeeling van pastei Op Woensdag 7 Juli, wordt er pastel bedeeld. UURREGELING Groene kaarten 's voormiddags. Purpere kaarten en roode kaarten 's namiddags, tot 16 uur. Bedeeling van kolen De gezinnen, welke hun volledig rantsoen kolen nog niet ontvangen hebben, kunnen hun ticketten afhalen op Maandag, 5 Juli. UURREGELING van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 u. voor de gezinnen van 1 tot 4 personen. Van 16 uur tot 17 uur, voor al de andere gezinnen. STAD IEPER SCHOOLJAAR 1942 - 1943 PRIJSKAMPEN Woensdag 7 Juli, om 16.30 u„ Notenleer 1 Jaar. Jongens. Vrijdag 9 Juli, om 16.30 u„ Notenleer 1' Jaar, Meisjes. Zaterdag 10 Juli, om 16.30 u, Notenleer 2* Jaar. Jongens en Meisjes. Maandag 12 Juli, om 16.30 u„ Notenleer 3' Jaar, Jongens en Meisjes. Dinsdag 13 Juli. om 13.30 u., Notenleer 4 en 5" Jaar, Juf frouwen en Jongelingen. OPENBARE PRIJSKAMPEN IN DEN STADSSCHOUWBURG Woensdag 14 Juli. om 14 uur Blaasinstrumenten. Donderdag 15 Juli. om 10 uur Klavier. Vrijdag 16 Juli, om 14.30 uur Zang. Maandag 19 Juli, om 10 uur Snaarinstrumenten. De Beheerraad. OP ZONDAG 4 JULI 1943 te 20.30 uur 1. Praeludium 11 op. 22 A. P. F. Boëly 2. Sonatine IV L Pleyel a) Allegro b) Andante Sieiliano c) Allegretto con variazioni. 3. a) Menuet in G. L. van Beethoven b) Menuet A- «L De Groot 4 LxcdLcTBTi a) Marleentje E. Hullebroeck b) Hij die geen liedje zingen kan E. Hullebroeck c) Toen onze mop een mopje was J. Weerts d) In den regen J- Weerts 5. Fuga voor beiaard M. van den Gheyn 6. Fanaal uit de Sonaat in F. B. Marcello STAD E I» E H Ter gelegenheid van 11 Juli (Quldensporenfeest) vertoonen de artisten van den Kon. Ned. Schouwburg Gent, in den Stadsschouwburg te leper, Op ZONDAG 11 JULI 1943, te 19.30 uur Spel in 3 bedrijven en 4 talereelen door Claude André PUGET. Algeheele leiding Frans POOS. In de hoofdrollen Edgar Depont, Frans Van Caeneghem, Jos Simons, Diane de Ghouy Francienne Maene, Juliette Van De Sompel. Prijzen der plaatsen 25 20 - 15 - 10 en 5 frank. Genummerde kaarten te bekomen in het Café Boerenhol Vandenpeereboomplaats, leper. r-iïernnoZ FlioNT WORDT DE RUST SLECHTS NU EN DAN DOOR PLAATSELIJKE GEVECHTEN .77 STEEDS BRITSCHE LUCHTAANVALLEN OP DUITSCHLAND EN DE BEZETTE GEBIEDEN. DENE VUANDELUKE USCHTWAPEN IS ZEER BEDRIJVIG. DUITSCHE DUIKBOOTEN KELDEREN VERSCHEI- Van Maandag morgen 5 Juli tot Zondag avond 11 Juli 1943 inbegrepen D SEDEYN. St. Jacobstraat. 3. L. DOCHY, Capronstraat Jan KOOYMAN. Dixmudestraat PLEIN GROOTE HEERLIJKHEDE WOESTENSTEENWEG ««.OOO FBAUK PRIJZEAI Op ninadHg O Juli 1943 te 19.48 uur stipt. 68 Ingeschreven paarden. Qeinakkeiijk te bereiken uit alle richtingen. Treinen uit Poperinge te 19.27 uur naar richting Ieper-Kortrijk. Eeae gewaarborgde plaats voor de velos zal op het plein ingericht zijn. Het Bestuur. DONDERDAG 24 JUNI 1943 Aan het Oostelijk front werden gister eenlge plaatse lijke gevechten geleverd. Het luchtwapen viel scheeps- concentratles aan ln het Lagunengebied van den Koeban en op het Ladogameer. Een kustvrachtschip en 15 lan dingsbooten werden tot zinken gebracht. In den Atlantlschen Oceaan werd een koopvaardijschip van 2000 brt. in den grond geboord. Een ander vracht schip werd zwaar beschadigd. Drie vijandelijke vliegtuigen voerden verleden nacht storingsvluchten uit boven het Rijksgebied. Dultsche vliegtuigen bombardeerden de Oost-Engelsche havenstad Huil. Alle toestellen keerden terug. VRIJDAG 25 JUNI Aan het Oostelijk front verliep de dag rustig, behalve in het gebied van Welikije Loekl waar eenige plaatselijke gevechten geleverd werden. De luchtmacht kelderde in het Lagunengebied van den Koeban 17 landingsbooten en bestookte de vijandelijke stellingen en toevoerverbindin gen. In het gebied der Mtddellandsche zee werden, zonder eigen verliezen, 33 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht vielen Britsche bommenwer pers verscheidene steden ln West-Dultsch gebied aan, voornamelijk Wuppertal-Elberfeld en Remscheid. De be volking leed zware verliezen. 31 vijandelijke toestellen werden neergeschoten. Bij aanvallen op de bezette Weste lijke gebieden verloor de vijand nog 8 andere toestellen. Dultsche vliegtuigen bombardeerden objectleven aan de Engelsche Zuidkust. Dultsche dulkbooten kelderden in de Middellandsche Zee drie schepen, te zamen 15.000 brt. metende. ZATERDAG 26 JUNI Dultsche en Roemeensche troepen voerden op verschei dene plaatsen aan het Oostelijk front succesvolle stoot troepacties uit. In den sector van Orel werden verschei dene Sowjet-aanvallen bloedig afgeslagen. Sterke formaties Amerlkaansche bommenwerpers, die poogden het Noord-Dultsch gebied aan te vallen, werden door Dultsche jachtvliegers uiteengejaagd en verplicht hun bommen boven de zee en de kustgebieden te werpen. In hevige luchtgevechten schoten onze jagers 25 zware vijandelijke bommenwerpers neer. Door beschermings vaartuigen van een Duitsch konvooi werd een ander vlieg tuig vernietigd. Britsche vliegtuigen vielen 's nachts het West-Duitsch gebied en voornamelijk de stad Bochum aan. Volgens tot dusver ingekomen berichten werden 30 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. 8 eigen jachttoestellen gingen verloren. ZONDAG 27 JUNI Bij Wellklje Loekl werden verscheidene Sowjet-aanval len uiteengeslagen en afgeweerd. Aan het overige van het Oostelijk front verliep de dag rustig. In het Lagunenge bied van den Koeban en voor de kust van Moermansk kelderde het luchtwapen een groot aantal vijandelijke toevoerbooten, 2 kustvaarders en een mijnenveger. In den afgeloopen nacht werden Industriesteden in het mon- dingsgebied van de Wolga gebombardeerd. In de Westelijke Middellandsche Zee werden uit een vijandelijk konvooi 11 groote transportschepen zwaar getroffen. Een tankboot raakte in brand. Bij vijandelijke luchtaanvallen op de bezette Westelijke gebieden verloor de vijand 14 vliegtuigen. Een Duitsch Jachtvliegtuig keerde niet terug, 's Nachts werden door afzonderlijke vliegtuigen storingsvluchten ondernomen boven het Westelijk en Noord-Westelijk Rijksgebied, doch tot dusver werd niet vastgesteld dat er bommen uitge worpen werden. MAANDAG 28 JUNI Plaatselijke aanvallen van den vijand in het gebied Oostelijk van Demidoff en bij Welikije Loekl werden af geslagen. In de overige sectors van het Oostelijk front verliep de dag over 't algemeen kalm. Het luchtwapen viel onophoudend spoorwegobjectieven in het achterwaartsch gebied van den vijand aan. In de wateren van Scheveningen viel een formatie van 60 Britsche vliegtuigen gister een Duitsch konvooi aan. De vijandelijke formatie werd uiteengedreven en 9 toe stellen neergehaald. Het konvooi kon met geringe schade* zijn bestemmingshaven binnenloopen. DINSDAG 29 JUNI Bij Welikije Loeki en Zuidelijk van Staraja Russa wer den verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. In de Kolabaai werd een vijandelijke snelboot vernield. In de Westelijke Middellandsche Zee bracht een Dultsche duik boot een vijandelijken kruiser der Frobisherklasse tot zinken en torpedeerde een andere eenheid. Dultsche vliegtuigen bombardeerden gister het vlieg veld, schepen en installaties in de haven van Pantelleria. De vijand verloor gister in het Middellandsche zeegebied 18 vliegtuigen. Het Britsch luchtwapen voerde verleden nacht een hevigen terreuraanval uit op de stad Keulen. Afzonder lijke vijandelijke vliegtuigen richtten hun aanvallen te gen eenige plaatsen in West- en Noord-West-Duitschland. Tot dusver werd de vernietiging van 26 vijandelijke bom menwerpers vastgesteld. Uit een formatie Noord-Ameri- kaansche bommenwerpers, die een steunpunt aan de Atlantische Oceaankust trachtte aan te vallen, werden nog 11 andere vliegtuigen neergeschoten. Een Duitsch vliegtuig wordt vermist. WOENSDAG 30 JUNI Aan het Oostelijk Iront vonden geen gevechtsoperaties van beteekenis plaats. In de Zwarte Zee werden 2 sche pen der Sowjets, met ln totaal 2000 brt., door Duitsche dulkbooten en een kanonneerboot door lichte zeestrijd krachten tot zinken gebracht. In het zeegebied van No- worossisk vernietigde het luchtwapen een vijandelijk be wakingsvaartuig. Duitsche vliegtuigen bombardeerden 's nachts met goed resultaat scheepsdoelen en haveninrichtingen in het ge bied van Böne. Boven het gebied der Middellandsche Zee werden gister 12 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. 2 eigen jachttoestellen zijn niet teruggekeerd. Duitsche dulkbooten kelderden in den Atlantlschen Oceaan en ln de Middellandsche Zee 8 schepen met 49.000 brt.. een torpedojager en 3 zeiltransportschepen. Een ander stoomschip werd getorpedeerd. Tijdens deze gevechten hebben onze booten nog 5 vijandelijke bom menwerpers omlaag geschoten. Op grond der mij in daium van 22 juni 1940 door den Militairen Bevelhebber van Helgië en Noord-Frankrijk ver leende volmacht, vaardig ik voor de Provinciën Oost- en Westvlaanderen de volgende Politieverordening uit S I Het is verboden lde kampen van krijgsgevangenen op korten afstand te naderen 2 met krijgsgevangenen in verbinding te treden 3! voorwerpen aan krijgsgevangenen te laten toekomen of deze van hen in ontvangst te nemen 41 aan ontvluchte krijgsgevangenen onderdak te verschaf fen of ze op een andere wijze te ondersteunen. Diezelfde bepalingen gelden voor Oostarbeiders,tenware de Oberfeldkommandantur ofwel een erdoor gemachtigde dienst een uitzondering zou toestaan. S 2 Personen die bij den arbeidsinzet der Krijgsgevan genen of Oostarbeiders tewerkgesteld zijn, mogen met dezen slechts verkeeren in zooverre zulks voor de vervulling der hen opgelegde taak noodzakelijk is. 3 Wie in strijd met de voorschriften van I en 2 han delt, wordt, wanneer hij volgens andere strafbepalingen geen zwaardere straf oploopen kan, met een gevangenneming gaande tot 6 weken en met een geldboete tot 10 000 belgische frank of met een dezer straffen bestraft. Ook de poging is strafbaar. Gent. den 19 Juni 1943 (get 'RUNS Generaal Majoor en Oberfeldkommardant. Als gevolg op de mededeeling uitgaande van den Bond der Kroostrijke Gezinnen en waarvan wij de voornaam ste bepalingen in ons nummer van verleden week over namen, deelt Belgapress thans mede dat verscheidene der aangeduide redenen, die aanleiding kunnen geven tot vrijstelling van den arbeidsdienst, onjuist zijn opgegeven, terwijl andere zoo algemeen zijn uiteengezet geworden dat er valsche besluiten werden uitgetrokken en dat ver wachtingen werden verwekt die onmogelijk kunnen ver wezenlijkt worden. Volgens deze nieuwe mededeeling kan alleen vrijstel ling van de dienstverplichting in de volgende gevallen bekomen worden 1. Gezinsredenen a) Wanneer het alleenstaande familielid i vader, moe der, vrouw of kind) verpleging noodlg heeft en andere personen hiervoor niet ter beschikking staan b) Arbeiders die ln de nijverheid werkzaam zijn en ln hun vrijen tijd hun ouders bij het bewerken van akker land helpen, kunnen ln het algemeen geen vrijstelling bekomen c) De ziekte der echtgenoote kan slechts dan reden tot vrijstelling zijn als het een ernstige en zware ziekte betreft en als de zorg en de opvoeding van kinderen van het echtpaar de aanwezigheid van den echtgenoot nood zakelijk maken dl Vaders van drie kinderen worden niet vrijgesteld, doch alleen vaders van vier en meer kinderen onder de 15 jaar en ln hetzelfde huishouden e) De oudste van een ouderlooze familie kan slechts onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van dienstverplichting, namelijk wanneer er broeders of zus ters onder de 15 jaar zijn en niemand anders overblijft om voor hen te zorgen f) Een aanstaande bevalling van de echtgenoote kan slechts tot een vrijstelling van hoogstens twee maanden leiden, zoo bijzondere omstandigheden geen andere maat regelen rechtvaardigen g) Van een verplichte dienstneming in het Reich wor den slechts de weezen van soldaten uit dezen oorlog, maar niet van burgerlijke slachtoffers vrijgesteld. 2. Bedrijfsredenen Eigenaars van landbouwbedrijven en landarbeiders worden voor het oogenbllk tot dienstneming ln het Relch niet verplicht. Als landarbeiders worden enkel aanzien de personen wier gewoon beroep tot het landbouwbedrijf behoort en die er een volledige tewerkstelling hebben. In zake de tewerkstelling in den landbouw en de vrltstel- Ung van landbouwkrachten zal overigens binnen afzien- baren tijd een algemeene regeling van kracht worden. Voor arbeiders van de levensmiddelenindustrie werd weliswaar ln bepaalde bedrijven een vrijstelling toege staan, maar zij ls niet voorzien als algemeene maatregel. FLOR A Oróote Markt Het was een Ruischende Balnacht Duitsch gesproken met Marika Rökk en Zarah Leander Vrijdag, Zaterdag, om 7 5 u Zondag, om 2 1, 5 en 7 5 u Maandag, om 7 5 uur M AJESTIC Rijselstraat WEENSCHE GLIMLACH Duitsch gesproken met Kate de Nagy en Theo Lingen Zaterdag, om 7 i uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 1 u Maandag, om 7 5 uur OUD IEPER R Coiaertplaatf LIEFDE PASPOORT Duitsch gesproken met Marika Rökk en Hans Söhnker Zaterdag, om 7 u. Zondag, om 2 5 en 7 1 u Maandag, om 7 1 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1