Draineerbuizen Kleine Aankondigingen Burgerlijke Stand van leper BEDANKINC Priesterbenoeming Negendaagsche Plechtigheid ter eere van Sinte-Godelieve, Maagd en Martelares ZIEL Ml I S S E Plaats van Apotheker bij de C.O.O.iste begeven Landbouwers en Tabaktelers TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND Velobanden HET YPERSCHE 2-7-1943 van den 25 Juni töt den 1 Juli 1943, Geboorten Lesaffer Dirk, Recollettenp., 5, Capucienen- straat, 25. Dewilde Freddy Recolleitenp.5, De Haerne- straat, 39. - ><ekaert Nelly, Recollettenp., 5, Oude Veurne- straat, 2. - Pattyn Anny, Recollettenp., 5, Poperingestraat, 74. Defoort Eric, Recollettenp., 5, Qroote Markt, 4. Vandenberghe Maurits, Recollettenp., 5, van Boezinge, Desmedt Uisèle, Recollettenp., 5, Hruggesteenweg, 7. Beele Francine, Recollettenp ,5. van Stjan. i eelé Anne- Marie Recollettenp. 5, van Stjan. Opsomer Henriette, Recollettenp., 5, Maarschalk Plümerlaan, 61. Verweirder Camille, Recollettenp 5 van St Jan. Cornillie Roza, Recojlettenpoort, 5. Kalfvaart, 20. - Lewyllie Gilbert, Re collettenp., 5, van Zillebeke. Dambre Monique, Recollet- tenpoort, 5, van Voormezeele. Deramaut ernard, Sur- montde Volsberghesiraat, 2. Satnyn Robrecht. Meenen- •steenweg, 177. Overlijdens Hof Maria, z. b., 86 j., wed. van Gisquière Henricus, Patteelstraat, 4. Erard Rosa, I maand, Bruggesteenweg, 77 Pareyn Julius, metser, 38 jaar, echttft Louwyck Migdalena van Vlamertinge. Robeir Georges beenhouwer, 30 Jaar, echtg., Hessel Irma, van Blkschote. - Bracke Gilbert. 5 jaar, Mnenensteenweg, 165. Vanmol Maria. z. b., 66 jaar. echtg. Maquet Emile, O'Hondtstraat, 82. Huwelijksbeloften Jan Meul, vormmaker. en Elza Ver mout, huishoudster, beiden te leper. Robert Verdoene, schilder, te leper, en Jeanne Guiilory steno dactylo, te Saint-Malo. Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JULI, om 8.30 uur, ln Sint Jacobskerk. tot zielelafenis van Vrouw Julia-Celine CALLENS echtgenoote van Heer Henrl Knockaert. (4933) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JULI, om 8.30 uur, in St Maartenskathedraal. tot zielelafenis van Vrouw Maria DEJAEGHER Weduwe van Heer Carolus Waterbley. (4946) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JULI, om 8.30 uur, ln Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Isidore LALOUS-DECLEIRE (4947) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIEL M IS bli te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JULI. om 9 uur, ln Sint Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heeren Frans en Emiel JANSEGHERS echtgenoot en zoon van Vrouw Clementine Devos Pannenliuisstraat. 26. (4930) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JULI. om 9.30 uur, ln de kerk der E. P. Car- melieten, tot zielelafenis van Heer Jules MAES Weduwnaar van Vrouw Mathilde Baelde Vanwege de Broederschap van het H. Scapulier. (4931) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JULI. om 10 uur. in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Henri ISENBAERT. (4932) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 4 JULI. om 11.30 uur. ln St Maartenskathe draal. tot zielelafenis van Heer Omer STEKULORUM van wegens Mevrouw Julia Baeyens O L. Vrouwstraat. 2. (4938) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JULI. om 8.30 uur, ln Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Georges BOLLENGIER-GR YMONPREZ Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JULI. om 9 uur, ln Sint Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Evarist VANHEULE-VANHOVE (4949) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bli te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JULI. om 9.30 uur, ln de kerk der E. P. Carmelleten. tot zielelafenis van Heer Roger DEVOS Student aan de Katholieke Universiteit van Leuven zoon van Heer Jozef Devos vanwegens St Jozefs Broederschap. (4950) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 11 JULI. om 11.30 uur, ln St Maartenskathe draal, tot zielelafenis van Heer Charles BLANCKAERT echtgenoot van Vrouw Emma Vanhaverbeke vanwege de familiën Werrebrouck-Blanckaert en Blanckaert-Bacro. (4951) Mijnheer en Mevrouw Joseph Devos-Baert Mijnheer Robert Devos Mevrouw Weduwe Camiel Devos-Callemin Mevrouw Weduwe Eduard Baert-Delit De familiën Devos. Callemin, Prevost. Baert ea Delft, in de onmogelijkheid allen rechtstreeks te treffen, bieden, lans dezen weg, aan alle vrienden en kennissen hun hartelijksten dank voor de menigvuldige blij ken van innige deelneming hen betuigd tijdens het afsterven van Mijnheer Roger DEVOS hun teergeliefden zoon. broeder, kleinzoon en bloedverwant, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Z. H. Exc. Mgr. Lamiroy. bisschop van Brugge, heeft E. H. R. Nolf be noemd tot pastoor van Dickebusch. Gediend tegen keel- en oogziekten en aanroepen om vrede ln den huwelijken staat te bekomen en te bewaren. Slnte Godelieve wordt sedert honderden jaren door vele bedevaarders gediend en aanroepen te leper, in Sint- Jans Godshuls waar zij vroeger vernachtte en zegen en hulp beloofde. Schikking der Goddelijke Diensten Op al de weekdagen der Noveen die begint met 6 Juli ot den 14 Inbegrepen, missen om 6.30 en 8 uur. de H. Mis om 6.30 uur en 8 uur. Lof om 19 uur. 14 Juli om 19 uur. Solemneel Lof en opsluit der No veen met Te Deum. Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 4 JULI, om 8 uur, ln Sint Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Emile DEPUYDT echtgenoot van Vrouw Plavie Verrue Maarschalk Halglaan, 85. (4929) Commissie van Openbaren Onderstand leper De aanvangswedde is onder voorbehoud van goedkeuring bepaald op 30.000 fr. thans verhoogd met 25 duurte- toesiag. Gestelde Voorwaarden 1) Belg zijn en aan de militiewetten voldaan hebben 2) Van goed gedrag en onbesproken zedelijkheid zijn 3) Vrij zijn van ziekte en gebrekkelijKheden 4 Op 1 Oogst 1943 den ouderdom van 35 jaar niet over schreden hebben 5) Het diploma van apotheker bezitten 6 Niet ingeschreven zijn in het Jodemegister iverordening 28 11-40). De aanvragen moeten met de noodige bewijsstukken vóór den 22 juli 1943 bij aangeteekend schrijven aan den Heer Voorzitter Rijsselstraat, 38, worden overgemaakt. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot het Secreta riaat, alwaar het reglement van de Apotheek ter inzage ligt van de belanghebbenden. leper, den 30 Juni 1943. De Secretaris, De Voorzitter, A. Hellebuyck. H. üelobel. Provincie West-VIaanderen. Arrondissement leper. Gemeente 00STVLETEREN Op Maandag 19 Juli 1943, om 11 uur voormiddag, zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat, 63 te Kortrijk, over gegaan worden tot het openah der aanbestedingschriften voor het gewoon onderhoud aan de grintwegen nummerg 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9 bi», 10, 11, 16 en 32. Raming Frank 39.291,00. Voorziene werken Herladen van de grintbekleedingen. Lastenboek-bestek en plan liggen ter inzage op het Ge meentesecretariaat en ten bureele van den Arrondissements ingenieur Een exemplaar van het lastenboek bestek met plan wordt opgestuurd aan de belanghebbenden mits storting van 25 fr. op postrekening nr 4056.63 van ir. A. De France te leper, Maloulaan nr 7. Bi] bevel De Secrelaris, dd. De Burgemeester, (get.) Af. Smis. (get.) O. Dehaene. Provincie West-VIaanderen. Arrondissement leper. STAD P0PERINGE Op Maandag 19 Juli 1943, om II uur voormiddag, zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat, 63, te Kortrijk over gegaan worden tot het openen der aanbestedingschriften voor het gewoon onderhoud aan de grintwegen nummers 8, 11, 12, 33, 34, 39, 43, 47, 48, 52 en 63. Raming Frank 54.009.00. Voorziene werken Herladen van de grintbekleedingen. Lastenboek bestek en plan liggen ter inzage op het Ge meentesecretariaat en ten Bureele van den Arrondissements ingenieur. Een exemplaar van het lastenboek-bestek met plan wordt opgestuurd aan de belanghebbenden mits storting van 25 fr. op postrekening nr 4056 63 van ir. A. De France, te leper, Maloulaan nr 7. Bij bevel De Secretaris, De Burgemeester, (get.) Af. Couttenier. (get.) Van Walleghem J. Vrouw vraagt bureelw'«>rk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) Een begeerenswaardige en vaste plaats wordt aan geboden aan werkzame en vernuftige personen (bij voorkeur gehuwd). Op de hoogte gebracht en onmiddellijke geldwin ning Schrijven aan M. Van Meenen, 52. Gentsche steenweg, Kortrijk GEVRAAGD goede meid, ongeveer 20 jaar, bij V. Stevens, 9 Vandenpeereboomplaats, Yper. (4890) GEVRAAGD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, I, te Wervik. (4895) GEVRAAGD goede mèid voor gesloten huis. Adres ten bureele. |49I6) Meisje vraagt plaats om in huishouden te helpen, en voor alle werk alle dagen vrij. Adres ten bureele. '4918) GEVRAAGD Leermeisje om te leeren naaien. Adres ten bureele. (4919) Plaats te begeven. Een plaats is te begeven in openbaren dienst, voor het arrond leper. Ten minste 23 jaar, middelbare studiën hebben gedaan Naam en adres aangeven ten bureele. (4924) GEVRAAGD Deftige meid om in huishouden te hel pen Café de Wegwijzer Diksmuidestwg., Yper. (4934) Werkvrouw vraagt plaats voor alle dagen. Dix- muidesteenweg, 40 Yper (4937) GEVRAAGD: Leermeisje 16 18 jaar, om in foto- handel te helpen. Adres ten bureele (4939) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. VANDAMME, Rijselstraat, is alleen open op Zondag 4 Juli Werkvrouw vraagt plaats voor alle dagen. M. Vanderschelde, Poperingestraat, 23, Vlamertinge. (4941) GEVRAAGD Naaisters om katoen te verwerken, bij Raph. Tailor, 12. Boterstraat, Yper. (Zich aanbieden den Woensdag en Zaterdag) (4944) GEVRAAGD: Reiziger voor verkoop van bloezen en andere kleedingstukken, zijn klanten kennende. Adres ten bureele. (4943) GEVRAAGD Meid-serveuse, minstens 19 jaar. Café Nieuwe Congo Rijsselstraat, 186, Yper. (4954) Voor uwe draai-, slijp-, pas-, schaaf- en frees- arbeid, wendt U tot de firma Jean Van Eeniieme-Degendei' 28, Oude Houtmarktstraat, te 1EPER Specialiteit voor het lasschen van handzagen. (4886 M4ALMOLSNS O. D. D. (met echte maalsteeneoi. De eenige molens in België welke gemaakt worden, ln plaats van met geuten, stalen oi ijzeren maalplaten, met echte maalsteeoen. Deze steenen zijn van zelfden steen ge maakt als deze der beroepsmolens, malen dus even fijn en zacht, ook worden ze zooals deze der beroepsmolens met gewonen kaphamer herzet. Hier is er dus geen spraak van oorlogsmolens, maar wel van goede gewaarborgde constructie welke menschen's leven kan dienst doen. Kleinste modellen werken reeds goed met dinamo 1/4 paard van waschmachien, grootere vergen 1-2 tot 6 paarden kracht. volgens grootte dus. Voor alle inlichtingen schrijven bij DEVOS Daniel, Yper- straat, 16 Dikkebusch (bij-Yper). 4896) Mooiste keuze hout dienstig voor uwe tabakstelliog, Voor aansluitingen bij de electrische leiding, voor herstellingen aan gebouwen enz. wendt U bij .1. II. L» EIV E C K E Et Handelaars. ABEELE-Orens Tel. Poperinge, 58 en 268. (4913) Binênzwermen Om den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel, Plaats, 16. Dikkebusch, (Tele foon 42 Yper). Desnoods haait men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) ■Vilo Wielrijders Voor het hersteilen van uwe velos, vulkaniseeren en over trekken van banden, wendt U in volle vertrouwen, Pater straat, 34, Yper. Eigen werk, eigen fabrikaat, (4752) Te koop gevraagd in leper of onmiddellijke omge ving, schoone bakkerij in werking. Aanbieden bij G. Bourdeau, 76, Rijsselstraat.Yper. (4207) Te koop Savooi-, spruit-, roodekool-, raap- koolpianten, 6 fr. A. Dambre, Vlamertinge, Yper- steenweg, 3. (4838) TE KOOP goede autoremorque, draagvermogen, 1000 ff 1500 kgr. Adres ten bureele. (4906) Zuivere BIEËNHON1NC IOO °/0 zuiver Bij DEVOS Daniel, Yperstraat, 16, Dikkebusch (bij-Yper), tegen ruiling van suiker mag oittaarde suiker zijn, daar het maar voor bieënvoeder moet dienen. (4897) TE KOOP GEVRAAGD één of twee volle velo- banden B. met of zonder wielen. A. Schmidt-Neuville, Dixmuidestraat, 37, Yper. (4911) TE KOOP Wit verlakt gasvuur, als nieuw (Nestor Martin), alsook 2 kloeke kindervelo's voor meisje en jongen. Rijsselsteenweg, 19, (Koninghoek), Yper. (4921) TE KOOP Kindercharelté, Rijsselsteenweg 19, (Koninghoek), Yper. (4940) TE KOOP Schoone moderne eiken slaap kamer in parket, als nieuw. Veurnesteenweg, 145, Yper. (4942) TE KOOP Stock kussens voor stoelen, (400 stuks), gevuld, voor voortverkooper. Kleine prijs. Veurnesteenweg, 145, Yper. (4943) TE KOOP Radio Scarabée St Niklaasstraat, !5, Yper.(4952) TE KOOP Kinderwleg en looper. Adres ten bu reele. i(4914) TE KOOP Witte cuisinlère, Haigiaan, 129, Yper. (4936) groot aantal BURGERSHUIZEN, zich wenden G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper. (3219) Voor het aankoopen van uwe draineerbuizen, wendt U tot het oud bekend huis Victor M*DOE, Dikkebuschsteen- weg, 134, Yper. waar ze in de beste hoedanigheden in de fabriek zelf vervaardigd worden. (4923 Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper.— Gewaarborgd werk. 13823) It I F/. WI .HM li\ J Volgende bieboeren van Vlamertinge geven een goede belooning aan de personen die hun verloren zwermen terug bezorgen of eenvoudig aanwijzen Gustaf Hoflack Hospi taalstraat Antoine Dambre, Ypersteenweg Pierre Veys, PoperingesteenwegHenri Pluym, Bellesteenweg, en Cyriel Struye, Abeelestraat. (4806

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3