NOTARIEELE VERKOOPINGEN Vuylsteke Gebr. Claeyssens - Titeca MEUBELEN Marcel SOETE - BOERHAVE 20 Koopen doorgeschoten Sparren EEN SCHOON HANDELSHUIS DRIE WOO IXII L'ZEI\' 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN XI E IJ B E L S HOFSTEDEKEN H A IV U E L H t 1 If A IX D K I. W II UI» VERVOER - VERHUIZINGEN A U TO T A P I SS I R E 118, Dickebuschsteenweg, 118 YPER Telefoon 189 RIJKE XI KUB K I. KX Schoone XI El' BKLH VRAAGT CRISTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ J. G. DONCK - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - HET YPERSCHE Studie vin den Netaris Ernest I>e Cork, Korte Thouroutstraat, 4, Yper. O DINSDAG 6 JULI 1943 te 2 ure zeer stipt namiddag, in het Gasthof «HetZweerd Groote Markt Koning Albert, te Yper, bi) den heer Henri Dolfen. Overslag in een Zitdag van STAD YPER. De haernestraat, 8 met aanhoorigheden, koer en hof, gekadastreerd Sectie I. Nr 121A. groot 2 aren 06 ca wel geschikt voor herberg. Bewoond en gebruikt door heer Maurice Dehaene, mits 375 fr. per trimester boven de lasten, vervallende den 1 Juli aanstaande. Na te zien telken Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 4 uur namiddag, mits toelating afgeleverd door den notaris. Studiën *an de Notarissen Va» n «lei* Meerach, te Yper en XI nylle, te Middelkerke. -o OVERSLAG Op Woensdag 7 Juli 1943 om 2 ure namiddag, ten Gasthove De Maan Groote Markt, te Yper. van STAD YPER KOOP 1. EEN WOONHUIS gelegen Kanonweg. 24, bewoond door Mijnheer Achille Van Doorne.mits 100 frank te maande, tijdelijk teruggebracht op 90 fr. Slechts iagesteld 40.000 fr. KOOP 2. EEN WOONHUIS gelegen Kanonweg, 23, bewoond door Mijnheer Achille Bonte, mits 100 frank te maande, tijdelijk teruggebracht op 80 fr. Niet ingesteld. Gemeente SINT-JAN bij Yper KOOP 3. EEN WOONHUIS gelegen Pruggestraat, 9, bewoond door Mijnheer Van Beselaere, mits 75 fr. per maand. Slechts ingesteld 12,000 Ir. KOOP 4. EEN WOONHUIS gelegen Bruggestraat, 15, bewoond door Mr Henri D'Haene, mits 55 Ir. per maand. Slechts ingesteld 7 000 fr. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van iedere week, van 14 tot 16 uur. Studie van den notaris Yi«*t«>r Piotr'm, te Reninge. DOOR STERFGEVAL o Openbare Vei koopin^ van met erf staande en gelegen te POELKAPELLE, bij de Kwelle o WOENSDAG 7 JULI 1943, om 3 ure namiddag, te Poelkapelle, in de herberg van M. Achille Depovere, in eenen zitdag, zullen openbaar verkocht zijn, drie woon huizen met gerieven en grond, groot samen 14 a- 20 ca Gebruikt zonder geschreven pacht door MM. Breyne, Favorel, Delodder en Vincent. Verdeeld in 4 koopen. Ambt van Meester Y. D'Huvetlere, Notaris te Yper. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze KLEINE AANKONDIGINGEN TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Huis sedert lang bekend om zijn goede zorgen en zijn stiptheid. DOOR STERFGEVAL o OP MAANDAG 12 JULI 1943 om 2 uur 30 namiddag te RENINGE, (Molenhoek ten sterfhuize der echtgenooten Nuppe-Bylle. Openbare Yerkotkpiiif; van allerlei en Mobilaire Voorwerpen zooals tafels, stoelen, kleederkassen kommoden, ledekanten, bedden met ressort matrassen, stoven, keukengerief alaam, staken, brandhout en verdere vootwerpen te lang om te melden Gewone voorwaarden. Gereed geld. Studie van den notaris Vnndennmeele, te Watou. —o WOENSDAG 7 JULI 1943 om 3 u. namiddag torenuur) stipt, ter herberg In de Eendracht bij Jules Vallaey, te Watou, (Groote Markt INSTEL met 1/2 Premie van Gemeente WATOU. Molenstraat KEÏN BESTE bestaande uit Woonhuis met schuurken. stallingen en afhangen, benevens nog een woonhuizeken, alsmede 2 ha. 19 a. 87 ca. van bebouwden grond, erf, hof, weide en zaailand. Alles in pachte door M. Albert Busson te Watou, met ge schreven pacht, tot I October 1953, mits 1500 fr. 's jaars, boven de lasten. OVERSLAG Woensdag 21 Juli 1943. Studie van den notaris ■-». 1*1*001,16 Brugge, Witte Leertouwersstraat, Ibis. o DINSDAG 13 JULI 1943 te 3 ure stipt namiddag, te Brugge, in de Banque de la Société Générale Vla mingstraat, 56. 1 X bi T E I, van een bestgelegen met bijzondere inrijpoort en 23 5 vkm erf te BRUGGE, Smedenstraat, 5. Onvergeld bewoond door de verkoopster tot 30 Septem ber 1943. Samengesteld als volgt Gelijkvloers groote winkel, bijzondere gang met inrij poort, eetplaats salon, verandah, bureau, keuken, koffie branderij, W. C.. groot magazijn koertje. Verdiep 3 groote slaapkamers. 2 debarraskamers. Boven het magazijn groote zaal. Voorts groote kelders en zolder. Het huis is voorzien van gas, electrlciteit, stadswater, steenput- en regenwater. Te bezichtigen den Maandag en Donderdag namiddag van 2 tot 4 ure. mits bewijs van den Notaris. I 2 instelpennirig. Kantoren der Notarissen 4>stbri«»l Fraeys. te Brugge, Rraambergstraat, 25, en Georges Wïllocx, te Sint Gilles bij Brussel, Veydtstraat, I. o INSTEL: OP DINSDAG 13 jULl 1943 om 3 uur namiddag, in het voorloopig huis der Notarissen te Rrugge. Vlaming straat, 56 (Zetel der Société Générale). STAD BRUGGE Een zeer srhoon en gerieflijk met erve en koer gevende op de Naaldenstraat, staande en gelegen te Brugge, aan de Oostzijde der St Jacobstraat, geteekend Nr 32, be kend bij kadaster sectie E, Nr 1231/D, voor eene grootte van 94 centiaren, bevattende Heneden groote schoone winkel met 2 groote vitrienen, kamer nevens den winkel, keuken, achterkeuken, koer geven de op de Naaldenstraat en kunnende veranderd worden in garage koolkelder, provisiekelder en wijnkelder. 1* Verdiep 4 schoone slaapkamers. 2' Verdiep 2 kamers en zolder. Verlicht door eiectriciteit en'voorzien van gas, stadswater en regenwater. Bewoond zonder verleende pacht door de heeren Van- hooren en Lauwers. mits 10"0 fr. te maande voorloopig ge bracht op 800 frank te maande. Na te zien den Maandag en Donderdag van 2 tot 5 uur. 1/2 lnstelpenning. Men vraagt uit ter hand te koopen van 500 tot 1000 Vkm. GROND in de stad Yper om te dienen voor hoi en speelplaats. Voorwaarden aanbieden aan DCE ten bureele van 't blad. met Verzorgd werk. Matige prijzen. MWiMW •V Kantoor van den Deurwaarder 'E X'. Hoegiei'M, 41, Dixinudestraat, Yper. S T A I» Y l> E 1* Op MAANDAG 5 «n DINSDAG 6 JULI te 14 uur in de zaal van het Hotel Excelsior, 39, Groote Markt, Yper, Belangrijke Openbare Verkooping van Antiquiteiten Voorwerpen in brons en tin, Zilverwerk schilderijen, juweelen, enz. Prachtige slaapkamer, eetplaats, amerikaansche bu reau, werkkabinet, cosy corner, zetels, keukenmeu belen, lusters schilderijen van de moderne en oude scholen, tafelgerief, koffieserviezen, enz., enz. Tentoonstelling op Zondaq 4 Juli. ■>i<»tf»tigMcg«i«waakS4«»imifa«aiiTj«».*)<n«>ew«i Studie van den Deurwaarder Georges Tt»h«>i» Jules Capronstraat 11, te Yper. o Uit oorzaak van vertrek OP WOENSDAG 7 JULI 1943 om 1 1 2 uur namiddag, in de groote zaal LAPIERE d'Hondtstraat, te YPFR. Morkweordigo Verkooping van eene groote hoeveelheid en Mobilaire Voorwerpen bevattende twee volledige eetzalen in eik bestaande elk uit 2 buffetten, tafel met uttlangsels zes stoelen en spiegel zeven volledige slaapkamers in eik en andere (voor één en twee personenl, Ergelsche en kinderbedden fallen met matrassen eerste kwaliteit wol). Volledige badkamer met verwarmingstelsel tn koper merk Torpedo, cuisinière, boe veelheid foyers, colom. en andere stoven (Feu continuj, gasstelsels metovenen andere,tafelser iezen,koffieserviezen van 12 en 6 personen, clubs en andere zetels, hoeveelheid tafels en stoelen, linoleum, etalage-stelsels, busten, naai- machien en velo, onlangs nieuw Verders groote hoeveelheid lellooren, plats, emmers, vazen, bier-en likeurglazen, koffie stelsels. keukengerief, enz., enz. Komptant en gewone voorwaarden. Studie van Deurwaarder Georgen Tuhoii, Jules Capronstraat. 11, te Yper. o Openbare Verkooping •van te Xonnebeke OP ZATERDAG 17 JULI 1943 om twee ure namiddag, in de herberg - De Volksbond Plaats te ZONNEBEKE, zal voornoemde deurwaarder Georges Tahon, overgaan tot de openbare verkooping van 20 koopen doorgeschoten SPARREN, wassend» in het bosch Amontbosch te Zon- nebeke. Dienstig voor brandhout. De boschwachter Henri Decroix, Spilstra tt, te Zonnebeke, zal de koopen aan de liefhebbers aanduiden. De te koop gestelde sparren worden voorbehouden voor bakkers landelijk en huishoudelijk gebruik. Houtkoopllederr worden niet toegelaten tot de verkooping. Komptant en gewone voorwaarden. Studie van den Deurwaarder Ylb. Vsiuettppel,. D'Hojidtslraat, te leper. OP WOENSDAG 21 JULI 1943 om I Vj uur namiddag In Lapiere's Zaal, D'Hondtstraat, te IEPER Openhiu'e Verk«»oping van een groote hoeveelheid SC II O O XK MEUBELS «mi Mobilaire Voorwerpen Verscheidene velos handkoffer, naaimachien. piano, kaders,, printen enz., enz. 8. Lombaardstraat, YPER. Tel. 255 -I EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen. Druk. Dumortier, 34. Boterstraat. 34. Yper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4