DUITSCHE LEGERBERICHTEN GELUKKIGE DAGEN Prijs 0.50 tr. Vrjjdag 9 Juli 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT VPER WATERVOORZIENING MUZIEKAKADEMIE Stad leper - Beiaardconcert WINTERHULP IEPER Groot Cabaretleest Toegelaten Taxis STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS VERORDENINGEN inzake den Arbeidsdienstplicht BEROEPSRENNERSKOERS te POPERINGE, op Zondag 11 Juli 1943 te 14 uur 30. Langemark (Sint Juliaan) 24' Jaar, Nr 12 HET YPERSCH ttgcver: PIJMORTIER, 34. Boterstraat. Ypcr - Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank STAD IEP ER Daar het in de laatste tijden slechts weinig heeft geregend en het waterpeil der vijvers die de stad van water voorzien aldus zeer laag is komen te staan, is er gevaar dat de water voorziening der stad hierdoor gedurende enkele weken be moeilijkt zou kunnen worden. Er wordt dien.olgens aan de bevolking dringend gevraagd dat ze het waterverbruik tot de meest noodige huishoudelijke doeleinden zou beperken en alle voorzorgen zou willen ne men om alle nutteloos waterverbruik tegen te gaan. leper, den 3 Juli 1943 De Burgemeester. A. Notebaerf. STAD IEPER SCHOOLJAAR 1942-1943 PRIJSKAMPEN Zaterdag 10 Juli, om 16.30 u., Notenleer 2' Jaar, Jongens en Meisjes. Maandag 12 Juli. om 16.30 u., Notenleer 3 Jaar, Jongens en Meisjes. Dinsdag 13 Juli. om 13.30 u., Notenleer 4' en 5' Jaar, Juf frouwen en Jongelingen. OPENBARE PRIJSKAMPEN IN DEN STADSSCHOUWBURG Woensdag 14 Juli, om 14 uur Blaasinstrumenten. Donderdag 15 Juli, om 10 uur Klavier. Vrijdag 16 Juli, om 14.30 uur Zang. Maandag 19 Juli, om 10 uur Snaarinstrumenten. De Beheerraad. H T A I E P E II Ter gelegenheid van 11 Juli (Guldensporenfeest) vertoonen de artisten van den Kon. Ned. Schouwburg Qent, in den Stadsschouwburg te leper, Op ZONDAG 11 JULI 1943, te 19.30 uur Spel in 3 bedrijven en 4 tafereelen door Claude André PUGET. Algeheele leiding Frans POOS. In de hoofdrollen Edgar Depont, Frans Van Caeneghem, Jos Simons. Diane de Ghouy, Francienne Maene, Juliette Van De Sompel. Prijzen der plaatsen 25 - 20 - 15 - 10 en 5 frank. Genummerde kaarten te bekomen in het Café Boerenhoi», Vandenpeereboomplaats, leper. 11 Juli 1943, te 14 uur. 1. Groening he 2. Thema en Variaties 3. a) Vlaanderen, dierbaar land b) Klokke Roelandt c) De Zwarte Leeuw d) Omdat ik Vlaming ben 4. Intermezzo voor beiaard 5. a) Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief bj Vlaanderen c) Ons Vaderland d) Daar is maar één land e) Het lied der Vlamingen 6. Vlaamsche dans 7. De Vlaamsche Leeuw Jef van Hoof. Staf Nees. Jan Broeckx. De Stoop. De Laet. Mevr. Matthyssens. Jef van Hoof. Antheunis. R. Veremans. Jan Blockx. Jef van Hoof. Peter Benoit. O. Van Durme. K. Miry. Afdeelino Propaganda TER GELEGENHEID VAN TUINDAG Op Zondag 1 Augustus 1943 te 15 uur stipt en te 19.30 uur IN DEN STADSSCHOUWBURG met de medewerking van Het lazz Ensemble THE HARRY BOYS De Cabaretgroep "DE OPTIMISTEN" en eers e rang artisten Prijzen der plaatsen 20 15 10 8 5 Frank. Locatie: «Café Aslrid», Vanden Peereboomplaats, leper. Van Maandag morgen 12 Juli tot Zondag avond 18 Juli 1943 inbegrepen SKDEYN Michel. Statiestraat. J TIMPERMAN. Groote Markt VAN DER BEKE Marcel. Statiestraat. ,J'k£AJSELIJKE AANVALLEN DER SOWJETS WORDEN AFGESLAGEN. NA EEN PERIODE VAN KALMTE IS DE STRIJD WEER ONTKETEND OP HET OOSTELIJK FRONT. TUSSCHEN BJELGOROD EN OREL HEB BEN HEVIGE GEVECHTEN PLAATS. DUITSCHE TR.DEPEN DIEP IN DE VIJANDELIJKE LINIES GEDRON GEN. DE BRITSCHE LUCHT- EN ZEEVAART ONDERGAAN NOGMAALS ZWARE VERLIEZEN. DE VIJAND ZET ZIJN LUCHTAANVALLEN VOORT OP WEST- DUITSCHLAND EN TEISTERT OPNIEUW DE STAD KEULEN. DONDERDAG 1 JULI 1943 Van het Oostelijk front worden slechts uit de sectoren van Lissitsjansk en Kirov plaatselijke gevechten gemeld. Het luchtwapen viel met goed gevolg vijandelijke stel lingen. vliegvelden en steunpunten aan, en plaatste bom- treffers op scheepsconcentratles Noord-Oostelijk van Temrjoek. In de Zwarte Zee bracht een Dultsche duik boot een Sowjet-Russlsch beschermingsschip tot zinken. Van 21 tot 30 Juni werden 46 vliegtuigen door de Dult sche zeestrijdkrachten neergeschoten. Tijdens de maand Juni werden 31 vijandelijke handelsschepen met 149.000 brt. gekelderd en 51 andere schepen zwaar beschadigd. Daarenboven werden nog 2 kruisers van den vijand tot zinken gebracht en 18 andere oorlogsbodems, alsmede verscheidene landingsbooten beschadigd. VRIJDAG 2 JULI delijke luchtmacht haar aanvallen op Sicilië voortgezet, doch verloor 17 toestellen. Verleden nacht wierpen eenlge vijandelijke storingstoestellen enkele bommen boven West-Duitschland. Er ontstond slechts geringe schade. Dultsche duikbooten kelderden ln den Atlantlschen Oceaan en ln de Mlddellandsche Zee 9 schepen, samen 53.000 brt. metende, alsook een vrachtzeller. Aan het Koeban-bruggenhoofd leden vijandelijke aan vallen schipbreuk. Verscheidene plaatselijke aanvallen der Sowjets ln het gebied van Dorogobosj werden afge slagen. In het achterwaartsch gebied van den centralen frontsector werd een grootscheepsche zuiveringsactie tot een goed einde gevoerd. 350 bunkers werden opgeblazen en 194 versterkte kampen genomen. Bij een Brltschen luchtaanval op een Duitsch konvooi vóór Hoek van Holland werden 7 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Een onzer schepen werd beschadigd. Boven het kustgebied der bezette Westgebleden schoten Dultsche jagers vier andere vijandelijke vliegtuigen neer. ZATERDAG 3 JULI Aan het Oostelijk front verliep de dag zonder bijzon dere gevechtsoperaties. Zware legerartillerle beschoot mi litaire doelen te Leningrad. In het Mlddellandsche zeegebied verloor de vijand gister in totaal 30 vliegtuigen. Afzonderlijk opereerend vijandelijke vliegtuigen overvlogen ln den afgeloopen nacht het West-Dultsch grensgebied en wierpen een ge ring aantal bommen uit. In de maand Juni werden bo ven het Rijk en de bezette gebieden 614 Brltsche en Noord-Amerikaansche vliegtuigen door het luchtwapen der oorlogsmarine neergeschoten. ZONDAG 4 JULI In het Lagunengebled van het Koeban-bruggenhoofd werd, spijts den vijandelijken afweer en de terreinmoel- lijkheden. het. front vooruitgeschoven. Aan het overige Oostelijk—front wordV- plaatselijke bedrijvigheid hij Lls- sitsjerke en Zuid-Westelijk van Weliklje Loeki gemeld. Het luchtwapen bombardeerde 's nachts de Sowjet-Rus- sische aanvoersteunpunten Jelez en Waloeïki. Bij den afweer van vijandelijke luchtaanvallen op Ita- llaansch gebied werden ln totaal 50 Britsch-Noord-Ame- rikaansche vliegtuigen neergeschoten. 2 Duitsche jagers worden vermist. Brltsche bommenwerpers vielen 's nachts andermaal de stad Keulen aan. Verwoestingen werden aangericht ln verschillende stadsgedeelten en de bevolking leed verlie zen. Volgens voorloopige vaststellingen werden 37 vijan delijke toestellen neergehaald. 3 andere vliegtuigen wer den gister boven de bezette Westgebieden rfaar omlaag gehaald. MAANDAG 5 JULI In eenige vakken van het Oostelijk front was de ge vechtsactiviteit gister wat levendiger geworden. Met het succes dat in het Lagunengebled van het Koebanbrug- genhoofd werd behaald, werden de sinds weken aan gang zijnde gevechten voorloopig stopgezet.- De vijand verloor in het geheel 2000 dooden en gevangenen. In samenwer king met het luchtwapen werden bijna 700 vijandelijke vaartuigen buitgemaakt, vernietigd of beschadigd. Verle den nacht werd een vijandelijke luchtaanval op een kon vooi in de wateren van het Hooge Noorden verijdeld. Zonder eigen verliezen werden 20 vijandelijke toestellen vernietigd. In de Mlddellandsche Zee en boven de bezette Weste lijke gebieden leed het Anglo-Amerlkaa nsche luchtwapen opnieuw aanzienlijke verliezen. Boven Italiaansch gebied werden 56 vliegtuigen en boven de bezette gebieden 29 andere neergehaald. Negen Duitsche jachttoestellen wor den vermist. Vijf afzonderlijk vliegende vijandelijke vliegtuigen wierpen verleden nacht eenlge bommen boven West- Duitschland. Duitsche duikbooten boorden in de Mlddel landsche Zee 4 koopvaardijschepen, te zamen 21.000 brt., in den grond. DINSDAG 6 JULI In den sector van BJelgorod ondernamen de Dultsche troepen een succesrijken aanval. Tengevolge van de sterke Sowjet-tegenaanvallen ontwikkelden zich hevige gevechten die zich tot in de streek ten Noorden van Koersk uitbreidden en tot op dit oogenblik steeds in hevigheid toenemen. Bij zijn voortdurende aanvallen op Sicilië verloor de vijand gister 51 vliegtuigen. Dultsche gevechtsvliegtui gen bestookten verleden nacht het havengebied van Bi- zerta Tijdens vijandelijke storingsvluchten boven Noord en Noord-West Dultschland werd door het uitwerpen van eenige bommen slechts geringe stoffelijke schade veroor- WOENSDAG 7 JUL I In de streek van Bjelgorod en ten Zuiden van Orel mislukten ook gister de hevige aanvallen welke de Sow jets er ondernamen. Door een eigen aanval slaagdon onze troepen erin diep ln de vijandelijke stellingen binnen te dringen en den vijand zware verliezen toe te brengen. Ook verbitterde luchtgevechten hadden plaats en de laatste drie dagen werden, bij 41 eigen verliezen, 637 Sowjet-vliegtulgen neergehaald. Sterke formaties ge vechtsvliegtuigen bombardeerden met succes het achter- waartsche gebied van den vijand. Van het overige Ooste lijk front wordt slechts levendige verkennings- en stoot troepenbedrijvigheid gemeld. Aan de Kaukasische kust werden 3 Sowiet schepen, samen 1700 brt. metende, in den grond geboord. In het gebied der Mlddellandsche Zee heeft de vljan- FLORA Groote Markt Het Bal begint... Duitsch gesproken met Hans Moser en Paul Hörbiger Vriidag, Zaterdag, om 7 u Zondag, om 2 1, 5 en 7 1 u - Maandag, om 7 5 uur MAJESTIC Rijselstraat Cavalleria Rusticana Duitsch gesproken met Isa Palo en Carlo Ninrhi Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 t u Maandag, om 7 S mir OUD IEPER R Colaertplaats Metropol-Revue Duitsch gesproken met Willy Fritsch en Ellen Giittingen Zaterdag, om 7{u Zondag, om 2 J, 5 en 7 u Maandag, om 7 tjur ln het Verordnungsblatt van 30 Juni verschenen verschei dene verordeningen van de Duitsche militaire overheid, be treffende de voorziening in de behoefte aan werkkrachten voor het verrichten van werk van bijzonder belang en waar in onder meer het volgende bepaald wordt Inwoners van I elgië kunnen verplicht worden tot het ver richten van bepaald werk in elgië of in het Rijksgebied. Voor werk in het Rijksgebied blijft de arbeidsdienstplicht be perkt tot mannelijke personen van 18 tot en met 5 jaren en tot or gehuwde vrouwelijke personen van 21 tot en met 35 jaren. in geval personen tot den arbeidsdienstplicht opgeroepen worden, eindigt hun votige dienstbetrekking. Voor iedere tewerkstelling, dit-nstneming en beëindiging van een dienstbetrekking, met uitzondering van de besturen van staat, provincies en gemeenten, moet vooraf aan het arbeidsambt toestemming gevraagd worden Personen die in strijd handelen met de uitgevaardigde be schikkingen kunnen met een gevangenisstraf en met geld boete of met een dezer straffen gestraft worden. Ten einde bet begunstigen van dienstplichtweigeiaars te voorkomen, kunnen no; maatregelen van persoonlijken en vermogens rechtelijken aard bevolen worden ten aanzien van familie leden van den dienstplichtweigeraar, alsook ten aanzien van personen die aan dienstpbchtweigeraars steun verleenen of hen op een andere wijze behulpzaam zijn. De mannen van 18 tot 65 jaren, de ongehuwde vrouwen van 18 tot 35 jaren en alle andere mannelijke en vrouwelijke inwoners van België voor zoover zij in een dienstbetrekking staan met uitzondeting van de rijks- en volksduitschets, zijn onderworpen aan de verplichting te bewijzen dat zij wetk hebben. Ue werkbewijzen en de door de Arbeidsambten af te leveren arbeidskaarten zijn slechts geldig samen met de identiteitskaart van den houder. Bij het beëindigen eener werkovereenkomst is men ver plicht zulks onvetwijld. en ten laatste drie dagen nadien aan het Arbeldsambl te melden. De werkgevers mogen voo'taan nog slechts met houders van arbeidskaarten werkovereen- komsten sluiten De beëindiging van de vorige werkover eenkomst moet door den werkge er, wiens dienst men ver laten heeft, op de arbeidskaart ingeschreven zijn, voordat het werk in een nieuwe dienstbetrekking mag opgenomen wor den. Vrijstellingen van den arbeidsdienstplicht in het Rijk moe ten door de Oberfeld- of Feldkommandantur. die voor de woonplaats van de betrokkenen bevoegd is op de voorge schreven formulieren toegestaan worden. Het getuigschrift van groep A model 1 - dient afgeleverd aan personen, die vrijgesteld worden uit hoofde van de dienstbetrekking welke zij op het tijdstip der vrijstelling vervullen. Het getuigschrift van groep - model 2 - dient afgeleverd aan personen die uit hooide van hun gezondheidstoestand voor tewerkstelling in het Rijk definitief of tijoeliik i iet in aanmerking komen. Alle overige personen verkrijgen het getuigschrift van groep C model 3. Vrijgestelden moeten hel hun ter hand gestelde getuig- schiift steeds op zich dr gen e n zijn verplicht iedere wijziging in hun persoonlijke aargelegenheid meer bepaaldelijk iedere adres erande'ing en het wegvallen van de reden hut ner vrij stelling, ten laatste bit ren dr drie dagi n op te geven bij den di-n t die hel getuigschrift aflevrrde. Wie tot de studie aan een Inrchiing voor hooger onderwijs of tot een examen vo rde centrale examencommissie werscht te worden toegelaten mnet kunnen bewijzen ten minste één jaar in l'etgië of in het Rijksgebied werk te hebben erricht of in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat men van werkdlenst vrijgesteld wkrd 8000 fr prijzen. Afstand 120 Wm Wegwijzer Markt. Vlemertince. Elverdinpe. Porenrpe Markt. Gast huisstr.. Casselstr., Keer van den Orrmepang. Pcescfcefestr.. Vlaminpstr. Markt. Ieperstraat (2 ronden) daarna nop 4 ronden in de stad zccals vorig jaar. Fr ?i;r dus 24 dcortrchtrn cp de irarkt. Verdeelirg der priizer 12CC 1CCC - ffO 7CC - 6C0 - 5C0 - 4C0 - 3C0 -2C0 2C0 7C0 en 19 pri;~fn van ICC fr. Inschrijving en rucnummers bii Fm. Decro^k. Stet-'epJein. Vertrek heiberg De Lelie Veurnestraat Aankomst Grcote Maikt Pii;suitdeelirg berherp De Beurs Gasthuisstraat. Fr zijn reeds een 70 tal renners ingeschreven, waarorder de heste beroeps- renners. Sportliefhebbers der streek Zondag is het een buitenkans te Poperinge. Dinsdag 13 Juli Groote Velokotrs voor Beginnelinge n Afstand 55 km. 650 fr. prijzen A-riet te 4 u. namiddag. Zondag 18 Juli Groote Velokoers voor Beginnelingen Afstand 55 km. 550 fr. prijzen.-Aanzei te 4 u n; middag.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1