NAAR HET BRISTOL HOTEL WIELERSPORT ZILLEBEKE - H00GHE Groote Onderscheiding Landbouw-Comice leper Kemmel ALLERHANDE NIEUWS Atheneumafdeeling van de Rijksmiddelbare School te leper DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 9-7 1943 WAARHEEN 7 PRACH TIG ORKEST 1 ATHLETIEK Zooals verleden week vermeid heef» de gemengde ploeg zich kranig ver- v» eerd in het Vierhoekstornooi waarvan de eerste wedstrijd te leper doorging. De lepersche vertegenwoordigers hebben zich daarbij onderscheiden en ziehier hun verrichtingen In kadetten liep FORD de 600 meters en kwam slechts zesde aan op zeven athlcten. De jongen was in geen sl te besten dag en kan veel beter. In scholieren behaalde HELLEM de overwinning in de 1000 ra. en won zelfs afgetcekend zonder door te geve». Een volgende maal moet Hellem zoo k»open. dat zijn tijd. 1 min- I 5/10. veel minder weze en dat kan hij. DEROO in het gewicht werpen, benaderde 8 ra. 90. alhoewel hij op oefening reeds ver der wierp. CORNEL1S. als nieuweling voorde eerste maal opgesteld, wierp de speer reeds26 ra veren zal zich in korte tijdspanne volmaken. In Juniors en seniors 100 m kwam HOUART tweede toe in de reeks, en >n finaal wedijverde hij tot op dc lijn met Delannoy en Deweerdt van Kort rijk Sp. ia den mooien tijd van 11 sec. 5/10 en veroverde de derde plaats, wat eervol mag genoemd worden. In 500 m. liep DEBLIECK een verstandige koers in de reeks en beoogde slechts de tin a al te bereiken. Indexen wedstrijd echter behaalde hij meesterlijk dc eerste plaats, ofschoon Ale* van Kortrijk lang den indruk gaf Deblieck voor eigen volk te versl»an. Maar onze hardlooper behcerschte den toestand inde laatste 60 m In 800 ra. ontgoochelde LOOSVELDT eenigsxins. temeer daar hij veertien dagen voordien, op dezen afstand, zoo een mooie koers liep. Loosveldt kwana slechts zevende toe en is ons een weerwraak verschul digd. In verspringen verraste DEBLIECK ons nogmaals met namelijk de eerste plaats te bekleeden door een sprong van 5. 93 m. In de aflossrngskoersen kadetten stelde HOEDT zich flink te weer en dank aan hezn behaalde de gemengde ploeg de tweede plaats. Terzelfdertüd ging op 27 Juni een interclubtornooi in kampnummers voor tumors en scholieren door en de klasseenng ziet er ab volgt uit Scholieren I. Olympic Brugge 42 p. 2. Kortrijk Sp. 29 p. 3. Cercle Brugge 19 p. 4. S. C. Meenen 8 p. 5. A. V. Roeselare6 p.;6. Anzegem A.C. Op S. K. Avelgem 0 p.C. S- leper Op. Joaiors 1. Olympic Brugge 24 p.: 2. A.V.Roeselare 16 p.: 3. Cercle Brug ge 10 p Kortrijk Sp. 10 p. 5. C. S. leper 6 p.6. Anzegem A. C.. S. K. Avel gem en S. C. Meenen 0 p. Algemeen KlassementI. Olympic Brugge 66 p.2. Kortrijk Sp. 39 p. 3. Cercle Brugge 29 p. 4. A. V. Roeselare 22 p. 5. S. C. Meenen 8 p. :6. C. S. leper 6 p. 7. Anzegem A. C- en S. K. Avelgem 0 p. see Zondag 11 Juli trekken we naar Cercle Brugge op voor den tweeden wed stnjd van het vierhoekstornooi. lepersche athkten opgepast, het vertrek is vastgesteld op 7 u. Op Zondag 18 Juli gaan wij naar Poperinge voor de propagandameeting. Gevonden en Vertoren Voorwerpen Werden ten politiebnreele aangegeven Gavondsn Maandag 5 Juli. door M. Police Joseph. Kalfvaart. een geld beugel. Woensdag 7. door een brievenbesteller, een geldbeugel!je eenig kleingeld bevattende. Door Me Maria Vancamelbeke. Hoornwerk, een drietal bankbriefjes- Verloren - Dinsdag 29 Juni langs de baan leper-Plocgsteert. door Mej. Dassonville Elza. Pickestraat- 1. te Kortrijk. een gouden damesarmband met horloge. Terugbrengen tegen belooning. Vrijdag 2 Juli. door Mevr. Verleure-Neysens. Dchaernestraat. hare eenzel- vigheidskaart. Door M. Joseph Oinmeslaghe. Ie per leest ra at. zijne rantsoe- neeringskaart. Door M. Vierstraete Achiel. Zonnebekestwg. zijne eenzelvig- heidskaart. Zaterdag 3. door Me Dewachter Elisabeth. Maloulaan. hare eenzelvtg- heidskaart. Door Me Casier Alice. Dixmudestwg. hare eenzelvigheidskaart. Door M. Thery Leon. Tegelstraat, zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Declercq Pierre. Korte Meersch. een zwarte vulpen. Door M. Vandermar liere Wilfried. van Elverdinge. een grijze regenmantel. Zondag 4. door M. Bogaert Leon. D'Hondtstraat. een bruin lederen portefeuille bevattende een som geld. eenzelvigheidskaart. militaire bewijs stukken, foto's. enz. Maandag 5. door M. Beele Michel. Rijsalstraat. een hoornen bril. Door M. Nuyttens Gilbert. Lange Thouroutstraat. zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Nevejans Joseph. Kalfvaart. een bruine sajetten baai. Door Me Kerremans Jacqueline. Arsenaalstraat, hare eenzelvigheidskaart. Door Me Demarlie Agnes Meenenstraat. twee sleutels. Dinsdag 6. door Mej. Deprost Georgette. Groote Markt, een vrouwen- handschoen. Door M. Ry landt Victor. Hoornwerk.een paar bruin lederen handschoenen. Door M. Bonte August.de Stuersstraat. zijne een zelvigheidskaart. Door M. Derudder Jules. Rijselsteenweg. een nikkelen zakuurwerk. Bij M. Verbrugghe Albert Bruggesteenweg. is een klein bleek 'rosharig hondje met witte borst weggeloopen. Door M. Vandoorne Cyriel. Gouden Poortstraat, zijne eenzelvigheidskaart. Door Mej. Vansevenant Brigitte. Lange Thouroutstraat. een gouden kettingje met medaille. Langs de baan leper Moorslede, een rood badkostuum met blauwen handdoek. Terugbrengen tegen belooning bij Degeest. brouwer, te Moorslede. Woensdag 7.door MeéMuylle. Poperingesteenweg. een zwart lederen geld beugel inhoudende een som geld. een sleutel en foto. Donderdag 8. door Mej. Allaert Agnes. van Boezinge. een bruin lederen geldbeugel inhoudende ongeveer 35 fr. Door Mej Lippinois Astrid. Rijsel steenweg. een lederen geldbeugeltje. Door Mej Godderis Paula. Rijselstraat. een geldbeugel inhoudende een som van 150 fr., en een zilveren kettingje met blauwe medaille. De lepersche Junior Van Hove Georges Vóór den oorlog hadden we te leper meerdere renners, we noemen de beroepsrenners A. Woets en A. Ghesquière, met daarnaast een drietal juniors en een heel stel begin nelingen. Helaas na de Meidagen van 1940 legden ver schillende van onze coureurser het bijltje bij neer en ook de plaatselijke wielervereeniging hervatte de werkzaamheden niet. Georges Van Hove en Maurice De- graeve echter wilden van geen wapenstilstand weten en volhardden op hun eentje. Het ls hier bijzonderlijk over eerstgenoemde dat we het willen hebben. Georges boekte als beginneling talrijke eerste plaatsen en op het einde van 1942 stapte hij stoutmoedig over naar de juniors- klas. Aangezien het seizoen toen reeds fel gevorderd was. kreeg hij maar bitter weinig gelegenheid om zich in zijn nieuw midden te doen opmerken, doch pas was 1943 aangebroken of Van Hove toog naar het clubkam pioenschap van S. V. Deerlijk en wist zich daar als eerste junior te klasseeren, dit vóór gekende beroepsren ners als Romaln en Silvère Maes. Het lot was onzen leperllng nochtans niet gunstig, want even voorbij de eindmeet maakte hij een bulteling en werd met gebroken sleutelbeen opgenomen. Aldus gingen de maanden April en Mei voorbij zonder dat Georges zijn geliefkoosde sport kon beoefenen. Begin Juni hernam hij eindelijk en wel met den lastigen rit Antwerpen-Roeselare. Voortdurend streed hij in de eerste gelederen, maar ln de laatste ki lometers speelde zrljn maag hem leelijke perten. zoodanig dat hij zich met een 34' plaats moest tevreden achten. Daarop betwistte hij een wedstrijd te Gullegem en ein digde er zesde, dan kwam de c Steren daarin zou Georges zich andermaal onderscheiden. In den 1" rit bemachtigde hij een achttiende plaats en ln het tweede gedeelte werd hij twaalfde. Spijtig, dat hij uit vrees voor zijn schouder niet durfde sprinten, want anders had hij in de algemeene rangschikking een betere plaats dan de dertiende bezet. Verder reed hij te Wakken en kwam er vierde toe, terwijl hij zich Zondag 1.1. derde rang schikte te Kortemark. Voorwaar, een niet te versmaden palmares In vijf van de zes koersen waaraan Georges dus deelnam, eindigde hij op een eere-plaats. We mogen dus verwachten dat Tjorre weldra met de bloemen naar huls zal komen. Hoe Jammer nochtans, dat we hier ln leper de gelegenheid niet krijgen om hem eens aan het werk te zien. Waarom zou leper echter geen juniors- koers kunnen organiseeren Inderdaad, daar waar we vroeger in onze Hallestad een twintigtal wedstrijden hadden voor beginnelingen, plus dan nog een juniors- rit Gent-leper en met den Tuindag een beroepsrenners- koers. hebben we thans sedert drie Jaar geen enkel rit meer weten plaats vinden. Waarom Waarom moet leper onderdoen voor een Roeselare, Poperinge, Torhout, Kort rijk, Deerlijk. Bassevelde, Kaprijke enz., waar er Jaar lijks een seniorskoers verreden wordt Daar waar de voetbal-, athletiek- en bokssport terug en met succes van wal zijn gestoken, mag de wielersport niet ten achter blilven Bijzonderlijk thans is een koers gewenscht. Het voetbalspel ligt stil tot op het einde van de maand Augustus, terwijl er verder, met betrekking tot leper, in de periode Juli-Oogst maar weinig Sport-Zondagen te vinden zijn. Moeten onze lepersche sportliefhebbers dan uit de stad gaan om hun ontspanning te vinden GIJ die koersen inrichtte vóór den oorlog, waarom thans terugdeinzen Of zal de lepersche wielerclub het initia tief nemen en den wensch van honderden lepersche sport-enthousiasten Inwilligen ROGYPRIS. HANDBOOGSCHIETINGEN STAANDE PERS Zondag 11 Juli 1943 O) 1130 uur: POPERINGE St SEBASTIAAN Opper- vogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr.Twee kallen, elk 37 fr 50 Kleine vogels 20 fr. en boven de 85 schut ters aan 25 fr. Inleg 25 fr. Om 15 uur stiptWYTSCHATE Oppervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en bdven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Donderdag 15 Juli 1943 Om 1430 uur WOESTEN Oppervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vo- gfls 20 fr en boven de 85 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank Woensdag 21 Juli 1943 Om 15 uurYper, Willem-Teil. Inleg 25 fr Uitslag der Kamplnenschletlng (na 4de manche), 52 schutters i) Lcroy G.. leper 30 p. 2) Maerten Cyr.. Wytsch. 29 p. 3) de Vlnck P.. ZUL 25 p. 4) Degraeve R.. leper 24 p. 5) Vandenbussche Gér.. Woesten 23 p. 6) Bracra Rem Zill.. 20 p. 7) Devoldere Gaston. Zill. 19 p. 8) Coulier Maurice. Brielen 19 p- 9) Dedoncker Leon. Woesten 18 p. 10) Rosseeuw f alien. Woesten 18 p.: 11) Pauwels Pierre- Gheluvelt 18 p.: 12) Pietcrs Cara.. Hollebeke 18 p- 13) Decreus René. Woesten 17 p. 14) De witte Cyr.. Zon nebeke 17 p. 15) De witte Jules. Zillebeke 16 p. 16) Sercu Cam.. leper 16 p.; 17\ Leroy Marcel. Zill. 16 p.: 18) Vanden Berghe Abel. Gheluveld 15 p. 19) Bourdeao* Leon Zill. 15 p. 20) Vandebusscbe LWoesten 15 p. ;21) Bour- deaaz Willem. Zill. 14 p. 21) Bostyn Karei. Zill. 14 punten. Gee» veranderingen in de rangschikking der drie eersten. Staf leidt nog altijd met eene lengte op Cyriel. maar M. Pierre is van dezen keer van vijf leng ten gelost Ren» rit achter zijn hielen en loert op de minste verzwakking om hem voorbij te loo pen. want van een oud-kampioen moogt ge u aan alles ver- wachten Vaodenbussche (Pietje) heefter ook weeral zes geslagen en staat a! opd* vijfde plaats, en dit met eene sehieting min Nog een gevaarlijke vogel dat P etie en aog wel op alle spelen. Remietie zit van dezrnkeer niet in de Pa tatten alhoewel het ztjn stiel i». en Gaston Van Pieren'» is ook wel beloond voor zijn moeite Maurice Heeft vandaag eene verslapping van gehalte gekend en daarom prijkt hij maar op de 8e plaats. Van den dikken Leon hadden «rii meer verwacht maar hij zal tkh wel wreken Maandag aanstaande. En nu tot Maandag best' vrienden om 5 1/2 unr zeer stipt allen op post voor de Ouwe Taaie «peelt... WAAR ■n i»et c:»té BEUKA WANNÉÉR?? lederen (lag vanaf ie* urn en /.oiulagN in het jZperitieT Cloneert. van 11 tot 1 Ik uur. Komt luisteren naar liet kwintet DANIEL VIAENE, dat voor U de nieuwste schlagers speelt. In het Café DE BEURS Meenenstraat. leper. vindt ledereen zijn gading (4945) mnwi>ra*wn»i»wijJiw»iwn»i»iM>iniiuii)in Wij vernemen met veel genoegen dat onze jonge stadsge- noote, Mejuffer Antoinette DETHOOR, virtuoos celliste, laureate van ons Nationaal Muziekconservatorium te i rus- sel, de grootste onderscheiding komi te bekomen in den nationalen wedstrijd. Zij behaalt den l" prijs genoemd Nationale Prijs inel een detatie van 10 000 Ir. Deze wedstrijd grijpt enkel alle tién jaar plaats 't Is de hoogste onderscheiding welke in Belgie kan bekomen wor den. Wij bieden aan Mejuffer Dethoor en aan haar gelukkige ouders, den Heer en Mevrouw Ferdinand Dethoor, onze beste Ypersche gelukwenschen. GROOTE VEEPRUSKAMP VAN 1 JULI 1943 gehouden te IEPER, Oude Veemarkt, om 2 u. namiddag. UITSLAGEN: V Prijskamp. STIERE KALVEREN geboren in 1943, met geboortekaart (11 inschrijvingen) 1' Prijs Gulden eeremetaal en 40 fr. aan Vandeputte Georges. Langemark. 2 Prijs Zilveren eeremetaal en 30 fr. aan Depijper Michel, Oostvleteren. 3' Prijs Bronzen eeremetaal en 20 frank aan Demolder Weduwe, Watou. 4- tot 9* Prijs elk 15 fr. aan Vandeputte Georges, Lan gemark, Vanhecke Remi, Vlamertlnge, Persoone Gaston, Renlnge, Dochy Cam.. Sint Jan, Depijper Michel, Oost vleteren en Dambre Jeroom, Watou. II' Prijskamp. STIEREKALVEREN geboren van 1 Sept. tot 31 Dec. 1942, met geboortekaart. (7 inschrijvingen). 1" Prijs Gulden eeremetaal en 40 fr. aan Persoone Gaston. Renlnge. 2 Prijs Zilveren eeremetaal en 30 fr. aan Pauwelyn Gaston, Oostvleteren. 3' Prijs Bronzen eeremetaal en 20 fr. aan Steelandt Emiel. Vlamertlnge. 4-, 5" en 6' Prijzen, elk 15 fr„ aan Persoone Gaston. Reninge. Taillieu Gerard, Zonnebeke en Vandenberghe Léon, Boe zinge. III' Prijskamp. STIEREN ZONDER TANDEN (5 inschrijvingen). 1" Prijs Gulden eeremetaal en 50 fr. aan Dochy Camiel, Sint-Jan. 2* Prijs Zilveren eeremetaal en 30 fr. aan Ollivier Jean, West-Nleuwkerke. 3' Prijs Bronzen eeremetaal en 20 fr. aan Geerardyn Valppr \fapcpn 4' Prijs 15 fr. aan Verraes Cyr., Vlamertinge. 5» Prijs 12 fr. aan Depessemiere Emiel, Zillebeke. IV' Prijskamp. VEERZE KALVEREN geboren in 1943. met geboortekaart (7 inschrijvingen) 1- Prijs Gulden eeremetaal en 30 fr. aan Dochy Camiel, Sint Jan. - 2' Prijs Zilveren eeremetaal en 20 fr. aan Steelandt Emiel, Vlamertinge. 3- Prijs Bronzen eeremetaal en 15 fr. aan Persoone Gaston, Renlnge. 4 en 5- Prijs elk 15 fr. aan Goderts Henri. Boezinge. en Vandamme Jér., Langemark. V Prijskamp. VEERZE KALVEREN geboren van 1 Sept. tot 31 Dec. 1942, met geboortekaart. (5 Inschrijvingen) 1* Prijs Gulden eeremetaal en 30 fr. aan Steelandt EmielVlamertlnge. 2* Prils Zilveren eeremetaal en 20 fr. aan Steelandt Emiel, Vlamertlnge. 3- Prijs Bronzen eeremetaal en 15 fr. aan Goderts Henri. Boezinge. VI- Prijskamp. VEERZEN ZONDER TANDEN (12 Inschrijvingen) 1 Prijs Gulden eeremetaal en 40 fr. aan Goderts Hen ri, Boezinge. 2' Prijs Zilveren eeremetaal en 20 fr. aan Cool Emiel, Sint Jan. 3* Prijs Bronzen eeremetaal en 15 fr. aan Storme Ca miel, Boezinge. 4' tot 10* Prijs elk 15 fr. aan Goderts Henrl, Boezinge. Persoone Gaston, Renlnge, Steelandt Emiel, Vlamertlnge. Steelandt Emiel. Vlamertlnge. Rosseel René, Boezinge. Dochy Camiel, Sint-Jan en Geldhof Camiel, Brielen. VIP Prijskamp VEERZEN MET 2 TANDEN (19 Inschrijvingen) I* Prijs Gulden eeremetaal en 50 fr. aan Lemahieu Remi. Boezinge. 2' Prils Zilveren eeremetaal en 30 fr. aan Steelandt Emiel. Vlamertinge. 3* Prijs Bronzen eeremetaal en 25 fr. aan Dochy Ca miel, Sint-Jan. 4* en 5' Prijs elk 20 fr. aan Dochy Camiel. Sint-Jan, en Steelandt Emiel, Vlamertinge. 6* tot 19* Prijs elk 15 fr. aan Ollivier Jean, West- Nieuwkerke, Dekemele Emiel, Boezinge. Depijper Michel. Oostvleteren, Vandenberghe Léon, Boezinge, Vandamme Jeroom, Langemark, Persoone Gaston, Reninge, Persoone Gaston, Reninge, Obyn Jules, Reninge, Obyn Jules, Re ninge, Vanhecke Remi, Vlamertlnge, Steelandt Emiel, Vlamertlnge, Vanhecke Remi. Vlamertlnge. Monkerhey Hector, Dikkebusch, en Vandoolaeghe Emiel, Zonnebeke. VIII' Prijskamp. VEERZEN MET 4 TOT 5 TANDEN. (9 Inschrijvingen) 1* Prijs Gulden eeremetaal en 50 fr. aan Demaeght Gaston, Watou. 2* Prijs Zilveren eeremetaal en 35 fr. aan Dochy Ca miel, Sint-Jan. 3" Prijs Bronzen eeremetaal en 25 fr. aan Steelandt Emiel, Vlamertlnge. 4* en 5* Prijs elk 20 fr. aan Goderts Henri, Boezinge, en Steelandt Emiel, Vlamertinge. 6* tot 9* Prijs elk 15 fr. aan Verraes Cyriel, Vlamertln ge, Steelandt Emiel, Vlamertlnge. Ollivier Jean, West- Nleuwkerke en Depijper Michel, Oostvleteren. IX' Prijskamp. GECONTROLEERDE MELKKOEIEN (14 Inschrijvingen) 1" Prijs Gulden eeremetaal en 100 fr. aan Dochy Ca miel, Sint-Jan. 2* Prijs Zilveren eeremetaal en 75 fr. aan Persoone Gaston. Renlnge. 3' Prijs Bronzen eeremetaal en 50 fr. aan Cornette Jozef, Zonnebeke. 4* Prijs 40 fr. aan Ollivier Jean, West-Nleuwkerke. 5* en 6* Prijs elk 30 fr. aan Persoone Gaston, Renlnge en Dochy Camiel, Sint-Jan. 7* tot 12* Prijs elk 20 fr. aan Dochy Camiel. St Jan. Rosseel Daniel, Boezinge, Dochy Camiel. St Jan, Per soone Gaston, Renlnge, Persoone Gaston. Renlnge en Dekemele Emiel, Boezinge. IEPER. - A&rd&ppeldiefst -llen. Het aardappelveld van den Heer Lippinois. wonende Rijselsteenweg. werd dezer dagen een drietal maal be zocht door dieven, die er ongeveer een 50 tal struiken uittrokken en de knol len ervan meènamen. Ten nadeele van Compernolle Ernest, landbouwer. Meenensteenweg. wer den in den nacht van Woensdag op Donderdag van verleden week eveneens een 50 tal aardappelstruiken gerooid. Solo Schlom. Woensdag II. werd op den vroegtrein Yper-Brussel een solo-schlem gespeeld door M. Joseph Soete met 4 hoogste hartens. 4 hoogste klaveren. 9. 7 en 2. schuppen aas en ruiten aas. Medespelers waren Mw De* can. MM. ClovisSix en Robert Gortier. Getuigen. Oscar Vandenbroecke en L- Dumortier. Proficiat Joseph Als 't minder goed gaat in 't spel zegt ge weieens Ik win nooit maar vanaf Zottegem Dezen keer hebt ge uw spreuk eere aangedaan POPERINGE - Inbeslagname Bij zekeren Van H.. Groeninge- straat. werden door de controlediensten en de rijkswacht 4 auto- en 2 moto banden aangeslagen, daar hij de herkomst ervan niet kon aanduiden. Daarbij werden ook nog een boeveelheid van 270 kg. gerst en een onwettig geslacht varken ia beslag genomen. Diefstal. Ten nadeele van landbouwer Catteeuw Maurice, wonende St Sixtusstraat. werden 's nachts 6 konijnen gestolen. Teruggevonden Een deel der fietsbanden, die gestolen werden bij Dobbelaere in de leperstraat. zijn thans in het bezit van zekeren alhier teruggevonden De zaak wordt voort onderzocht. Ongeval Tijdens een voetbalmatch liep de genaamde Delbeke Alberte van de Casselstraat. een breuk op aan den voet en zal hierdoor gedurende een drietal weken onbekwaam zijn te werken. LANGEMARK- Diefstal. Des nachts werden in de achterkeuken, van landbouwer Vaneecke Hilaire. wonende Boschkant twee rijwielen gestolen. Er is geen spoor van de dieven. ZONNEBEKE. - Aangeslagen. Door de rijkswacht alhier werden van Duthoo Jozef, uit Herseeuw. 20 kgr. tarwe alsmede het rijwiel dat de waar vervoerde aangeslagen. Vandevelde Achiel, uit Koolskamp. werd we gens onwettig vervoer bij de 200 eieren afgenomen. Schielijke dood. - De 69 jarige Lorsora Jules, wonende Statiestraat, werd Woensdagmorgen dood in het bed aangetroffen. Het overlijden is toe te schrijven aan een bloedopdrang. Examen. - De heer Leon Vandenberghe. zoon van den onderwijzer, heer Alfons Vandenberghe. heeft het diploma van Lager Onderwijs verworven in de erkende normaalschool te Torhout. HEDEN XOADAG in BRISTOL H O T K L bet Ensemble Gilbert Zang, dans. brasserie en klassieke muziek. Eenig in zijn soort Vervolgens iederen Zaterdag vanaf 19 uur en iederen Zondag vanaf 17 uur. Specialiteit van ijsroom. Dranken van Ie keus (4967) O Eindexamens voor de studenten van de Rhetorica en van de Eerste Wetenschappelijke Klas Behaalden het diploma van middelbaar onderwijs van den hoogeren graad 1 IN DE GRIEKSCH-LATIJNSCHE AFDEELING Met de grootste vrucht (minstens 80 der punten). De heeren Horrez Cesar, leper Aman André, Pope ringe Kesteloot Pierre, leper Cornet Michel, leper Vermeulen Daniël, Elverdinge. Met groote vrucht (minstens 70 der punten). y De heer Delhem Henrl, leper. 2' IN DE LATIJNSCH-WISKUNDIGE AFDEELING Met de grootste vrucht (minstens 80 der punten). De heer Janssens Jacques, leper. 3' IN DE WETENSCHAPPELIJKE AFDEELING Met de grootste vrucht (minstens 80 der punten). De heeren Demeyere Jacques, Oostroozebeke Annoot Roland, leper Vanhoecke Jacques, Nleuwkerke Met groote vrucht minstens 70 der punten) De heeren Pype Robert, Woesten Meylemans Léonard, Nleuwkerke Annoot August, leper Deroo Roger, leper Defever Robert, Komen Pyncket Luclen, leper; Schelre Albérlc, leper. Met vrucht (minstens 60 der punten) Mejuffer Gobert Henrlette, Brielen. De heer Desmytere René, Wytschate Op Woeosdag 30 Juni. werd in de zaa T de ecnifl 7110016 MIJN LEVEN VOOR IERLAND afgerold. De talrijke bezoekers waren het eens om te ver klaren, dat deze film als een unicum kon gel den. .-.Ti JNZamelinc; voor onze vrij willigers De afdeeling Vrouwen werken n heeft zich de verloopen week bij- zonder ingespannen, voor het inzamelen van WM n" V°°r °f*FT™ aan het 0o'«ro"'- welke hen door Dr. Van de Wlele zullen overhandigd worden. De moeite door onze vrouwen en meisje, betoond, werd ruimschoots beloond, door de milde giften der schenkers. - 11 JULI. wordt dit jaar bijzonder herdacht door De Vlag. en wel in een intieme plechtigheid, waarop enkel de leden toegang hebben. - PAKJES VOOR DUITSCHLAND. - Onze dienst voor verzending van pakje, naar onze arbeider., kent een geweldig ,uk.e.. Nogmaals wijzen we er op. dat slecht, op den Dinsdag. Donderdag en Zaterdag van iedere week pakje, kunnen worden afgegeven. Bij het maken van uw pakjes. zorg er voor dat deze .tevig Ingepakt zijn. en dat het adres van den bestemmeling onder het Inpakpapier. boven op de doos gelegd wordt - KINDEREN MET VERLOF IN DUITSCHLAND Nog kunnen kinderen aangeworven voor een zesmaandelljksch verlof, in de mooiste .tre ken van Duitscbiand. waar ze ia gezonde lucht en met tfvervloedige voeding, tot .terke en kerngezonde men,chen zullen opgeleid worden. Het staat unit dat de afreis op het elaae van deze maand plaat, grijpt, zood.t diegenen welke zich nog niet aangaven, dit onverwijld hoeven te doen. om ln aanmer king te kunnen komen. MELDT U al. lid van de DeVlag. aldus volgt gij het voorbeeld vaa honderden en staat aldua niet langer meer afzijdig MELDT U bij het DeVlag-Motorkorpa. zoo helpt U den vrede beapoe (Medegedeeld!

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2