Draineerbuizen Kleine Aankondigingen Davidsfonds leper - Gulden sporen viering BEDANKINGEN St jozefs Kerk der Carmelieten, leper Burgerlijke Stand van leper UITTREKSEL VAN VONNIS VERKOOPT ALLES OP KREDIET Comptoir Commercial d'Escompte In het goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER Landbouwers en Tabaktelers Velobanden HET YPERSCHE 9-7-1943 Waarheen op Tuindag Naar den Stadsschouwburg Ter gelegenheid van II juli noodigt het Bestuur van het Davidifondi Te- per al tga leden uit tot de PLECHTIGE HOOGMIS die ral gecelebreerd worden in de St-Maartenskerk op Zondag a. s. te lOure. De H. Mis wordt opgedragen tot eeuwig en tijdelijk weliijn van de leden cn tot tirlrrust van de Afgestorvenen. Het Bestuur. Heer en Vrouw Albert Verhaeghe-Behaegnel en klnders Vrouw Weduwe Henrl Behaeghel-Tant De famlllën Verhaeghe eu Behaeghel, danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afster ven van Jufvrouw Georgette VERHAEGHE hunne teergeliefde dochter, zuster, kleindochter en bloed verwante en voor hunne tegenwoordigheid op de begra fenis 14978) o Mevrouw Wed. Henrl Devriendt, geboren Eugenie Joos Mijnheer en Mevrouw Raphael Devrlendt-Bonnefoy en hun zoon Henri Mejuffer Maria Devriendt De famtliën Devriendt, Carpentier, Joos, Allaeys en Moriocour, danken, langs dezen weg, vrienden en ken nissen om de innige blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van Mijnheer Henri DEVRIENDT hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, groot vader en bloedverwant, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (49921 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JULI. om 8 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zielelafenls van Heer Paul DECRUYENAERE Burgerlijk Oorlogsslachtoffer, 14969) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JULI. om 8.30 uur, In Sint Pieterskerk, tot zielelafenls van Heer en Vrouw Georges BOLLENGIER-GRYMONPREZ (4948) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JULI, om 8.30 uur, in St Maartenskathedraal. tot zlelelafenis van Vrouw Maria DEJAEGHER Weduwe van Heer Carolus Waterbley. (4970) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JULI, om 8.30 uur, in Sint Jacobskerk, tot zielelafenls van Vrouw Irma OLLEVIER echtgenoote van Heer Hector Logier. (4971) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JULI, om 9 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zlelelafenis van Heer en Vrouw Evarist VANHEULE-VANHOVE (4949) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JULI, om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zlelelafenis van Heer Roger DEVOS Student aan de Katholieke Universiteit van Leuven zoon van Heer Jozef Devos vanwegens St Jozefs Broederschap. (4950) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JULI. om 10 uur, in Sint Pieterskerk, tot zlelelafenis van Mevrouw Louise BENOOT echtgenoote van Heer Jules Vanraes. (4972) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 11 JULI. om 10 uur, In de kerk der E. P. Capu- cienen. tot zielelafenls van Heer Emiel TRESY Dagbladverkooper, Capuclenenstraat, 22. (4973) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bil te wonen die zal gelezen worden ap ZONDAG 11 JULI. om 11.30 uur, ln St Maartenskathe draal, tot zielelafenls van Heer Charles BLANCKAERT echtgenoot van Vrouw Emma Vanhaverbeke vanwege de familiën Werrebrouck-Blanckaert en Blanckaert-Bacro. (4951) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JULI. om 7.30 uur. in Sint Jacobskerk, tot zielelafenls van Vrouw Camille VERWAERDE geboren Elisabeth Debruyne. (4974) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JULI, om 8.30 uur. ln Sint Pieterskerk, tot zielelafenls van Vrouw Louise WOETS echtgenoote van Heer Romain Leroy en zoon Robert. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JULI. om 8.30 uur. in St Maartenskathe draal, tot zielelafenls van Mevrouw H. VANDE WALLE echtgenoote van Heer Jos Peel. (4994) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JULI. om 9 uur, in Sint Niklaaskerk, tot zielelafenls van Juffrouw Gabrielle VERLEURF, dochter van Heer en Vrouw Hector Verleure-Logiei 4984 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JULI. om 9.30 uur, ln de kerk der E P. Car melieten. tot zielelafenls van Heer René DENYS (4976) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JULI, om 10 uur, in Sint Pieterskerk, tot zlelelafenis van Heer Roger SAESEN zoon van Hfcer en Vrouw Maurice Saesen-Eggremont. (4991 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 18 JULI. om 11.30 uur. in St Maartenskathe draal, tot zlelelafenis van Vrouw Florimond HOLLEBEKE geboren Madeleine Debrouwer. (497/) ZONDAG RUST De Apotheek van Mr VANROBAEYS, Boterstraal, is alleen open op Zondag 11 Juli Octaaf van O. L. Vrouw van 't Scapulier van 11 tot 18 Juli. Nooit, meer dan nu. hebben wij Maria's almachtige bescherming noodig. die Zij ons verzekert door haar H. Scapulier. Komt dan in groot getal het Octaaf bijwonen. lederen dag te 7 u. mis en sermoen.'s Avonds te 8 u. lof en groot sermoen. Vrijdag 16 Juli Feest van O L. Vrouw van den Karmef en van 't H Scapulier Aflaat van Portiuncula. Te 9 uur, Plechtige Hoogmis Te 8 uur, lof gezongen door 't St-Jozefskoor. 1. Ave Verum W. A. Mozart. 2. Salve Regina J. Mitterer. 3. Tantum Ergo F. Schöpf. 4. Lied tot O. L. Vrouw Cl. Goudimel. Na het lof Feestrede door E. P. JOACHIM. Capucien. 'ft Zondags 11 en 18 Juli Te 7 1/2 uur, Coramuniemis voor den Vrede. Te 5 uur, lof en sermoen. Op 18 Juliprocessie in den kloosterhof. van den 2 tot den 8 Juli 1943. Geboorten Nlville Monique, Recolletlenp.. 5, van Ploeg- steert. Merveillie André Recollettenp., 5, Tegelstraat, 37. Herman Nicole, Recollettenp.. 5, van Wijtschate Dauchy Johnny, Recollettenp., 5, Meenensteenweg, 127. Depuydt Bertise, Recollettenp., 5, Pennestraat, 46. Van- denbroucke Rik Recollettenp., 5, De Haernestraat, 14. Mouton Roland, Recollettenp.. 5, van Noordschote. Dochy Gerry, Recollettenp 5, van Pollinckhove. Van- denbulcke Mare, Recollettenp., 5, van Passchendale. Gisquière Georges, Recollettenp 5, Neerstraat. 25. Markey Georges, Recollettenp., 5, van Noordschote. Huwelijken -lervaes Etienne, bediende, en Rondelez Jeanne z. b., beiden te leper. Vanommeslaeghe Robrecht, bedrijfstoeziebter, en Toussaert Irène, z. b., beiden te leper. Overlijdens Persyn Nelly, 2 Jaar, van Geluvelt Van- denbulcke Maria, 37 jaar, z. b., ongehuwd, van Oostrooze- beke. Hryon Martha, huishoudster, 42 jaar, echtg. De- huysser Emeric, van Vlamertinge. De Weerdt Maria, huishoudster. 45 jaar, echtg. *ardyn Victor, Dikkebusch- steenweg, 228. Hostyn Hector, 61 jaar, landbouwer, on gehuwd, «oezingesteenweg 85. Huwelijksbeloften Albert Knockaert, meubelmaker, te Wulvergem, en Julienne Lefieuw, dienstmeid, te leper. Gustavus Woussen, aardewerker, en Marie Odent, huishoud ster, beiden te leper. André Dufour, wever, te leper, en Pierrette Maillet, bediende, te Vltry en Artois. Hubert Fiers, bediende, te leper, en Anna Sesler, z. b., te Oost - duinkerke. Gemeente Vlamertinge Plaats van Veldwachter te begeven Voorwaarden 1. Getuigschrift van nationaliteit. 2. Getuigschrift van goed gedrag en zeden. 3. Ouderdom van 21 tot 27 jaar. 4. Niet ingeschreven zijn in het Jodenregister. 5. Slagen in het voorgeschreven examen. 6. Binnen de drie maand na de benoeming de ge meente bewonen. 7. Toepassing der wet van 3-8-1919 en 21-7-1924, en Besluit van 10-11-1942. 8. Aanbiedingen in te dienen per aanbevolen brief aan den heer Burgemeester, voor Donderdag 22-7-1943, te 10 uur. Namens het Schepencollege De Sekretaris, De Burgemeester, O. LIGNEL. Rafaël SIX. Bij beslissing in datum van 22 Juni 1943, van de Admi nistratieve Rechtsmacht in Tweeden Aanleg te Brugge, werd de genaamde LALEMAN Gustaaf, landbouwer, wonende Broucquestraat. 14, te Nieuwkerke, veroordeeld tot een geldboete van 24.210 fr. vier en twintig duizend tweehonderd en tien frank). Publicatie van een uittreksel van het vonnis in Het Iepersche wegens te kort levering van 538 kgr. tarwe op zijn oogst 1941. De Gouverneur, M BULCKAERT. van O tot 9 4 maanden ZOiVDER GEVAAR en trekt uw geld onmiddellijk, danlf aan de belang rijkste belgische maatschappij van financiering. Naamlooze Maatschappij, 27-27a, Steenstraat BRUSSEL. Kostelooze inlichtingen en documenteering hetzij op den zetel, hetzij op het Agentschap voor de TWEE VLAANDEREN 15 17. Krekelstraat, Roeselare Tel. 268 Verg. R. C. 676/2 GEVRAAGD werkvrouw. 4 uren alle dagen uitge nomen den Zondag üikkebuschsteenweg. 96, Yper. (4962i GEVRAAGD: Meid-serveuse, Calé Atlanta, Meenen straat, 4 .Yper. (4964) GEVRAAGD: Meid - serveuse, minstens 19 jaar. Café Nieuwe Congo Rijsselstraat, 186, Yper. (4954) Bakkersgast 15 jaar, vraagt plaats. Adres ten bureele. (.4968) GEVRAAGD goede meubelmaker, onnoodig aan te bieden tndièn niet goed op hoogte van den stiel. Adres ten bureele. ^49861 Goede werkvrouw vraagt plaats den Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag. Adres ten. bur. (4987) TE KOOP Kinderbed, wieg, looppark en kinder stoel- Merghelynckstraat, 5, Yper. i4987) GEVRAAGD Twee leermeisjes voor moden, goed kunnende naaien. Adres ten bureele. (4990 Het Huis TALFE Cyr., Dikkebuschsteenweg, 303, Yper, zal het rantsoen tabak uitdeeien op Zaterdag 17" dezer. Gepast geld a. u. b. (4956) Mooiste keuze hout dienstig voor uwe tabakstelling, Voor aansluitingen bij de electriscbe leiding, voor herstellingen aan gebouwen enz. wendt U bij .1. .11. üEI'ECKEIt Handelaars, ABEELE-Grens Tel. Poperlnge, 58 en 268. (4913) Bieënziverinen Om dentgrootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel, Plaats, 16. Dlkkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) Allo Wielrijders! Voor hef herstellen van uwe velos, vulkaniseeren en over trekken van banden, wendt U in volle vertrouwen, Pater straat. 34, Yper. Eigen werk, eigen fabrikaat, (4752) Jonge heer wenscht te huren, zonder pension, twee mooie kamers slaapkamer en bureel) met verwarming en loopend water. Aanbod met voorwaarden aan W. P. bu reel van 't blad. (4966) TE HUREN GEVRAAGD of om over te nemen, Huls met terrein geschikt voor hennenkweek. Zich wenden, Lange Thouroutstraat, 6, Yper. (4980) TE HUUR GEVRAAGD Huis of appartement, niet Ie groot. Adres ten bureele (4981 Te koop Savooi-, spruit-, roodekool-, raap- koolpianten, 6 fr. 0. A. Dambre, Vlamertinge, Yper- steenweg, 3. (4838) TE KOOP Wit verlakt gasvuur, als nieuw iNestor Martin), alsook 2 kioeke kindervelo's voor meisje en jongen. Rijsselsteenweg, 19, (Koninghoek), Yper. (4921) TE KOOP Schoone moderne eiken slaap kamer in parket, als nieuw. Veurnesteenweg, 145, Yper. (4942) TE KOOP Stock kussens voor stoelen, (400 stuks), gevuld, voor voortverkooper. Kleine prijs. Veurnesteenweg, 145, Yper.(4943) TE KOOP Radio Scarabée St Nikiaasstraat, 15, Yper. 14952) TE KOOP schoone kloeke trottinette, in nieuwen staat, alsook een goede lederen vest. Rijsselsteen weg, 19. Koningboek, Yper. (4957) TE KOOP Larousse XX" siècle, in 6 deelen, zoo goed als nieuw Adres ten bureete. (4958) TE KOOP wit verlakt gasvuur met oven, als nieuw, Nestor Martin Gazelec Adres ten bur. (4959) TE KOOP Occasie biljartlaken. Hotel Continen tal, Statieplaats, Yper. (4961) TE KOOP Schoon huls met hof. te Ploegsteert- Bizet Zich wenden Yperstraat, 4, Meesen. (4963) TE KOOP prachtige spiegel. 1"»90 hoog, lm04 breed. 87 cm. op 83 cm. spiegelglas 2 prachtige schllde- rij-n, ten toon gesteld van 9 tot 12 uur, alle dagen bij Sohier Jules. Yperstraat, 16, Meessen. (4965) TE KOOP Klndervoituur. zoo goed als nieuw, met dikke banden. Adres ten bureele. (4982) TE KOOP Schoone kloeke vijlstaak, in nieuwen staat. Rijsselsteenweg, 19, (Koninghoek) Yper. (4984) TE KOOP Nieuwe gasoven voor 2 brooden. Adres ten bureele. 4988; TE KOOP Piano merk Gunther in nieuwen staat, ébène hout. Voor inlichtingen zich wenden eiken voormid dag 16, Slachthuisstraat, leper. (4993) Voor het aankoopen van uwe draineerbuizen, wendt U tot het oud bekend huis Victor MaDOE, Dikkebuschsteen weg, 134, Yper- waar ze In de beste hoedanigheden in de fabriek zelf vervaardigd worden. (4923; Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper.— Gewaarborgd werk. 3823) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) GEVRAAGD goede meid. ongeveer 20 jaar, bij V. Stevens, 9 Vandenpeereboomplaats, Yper. (4890> GEVRAAGD bekwame meid. keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker. I, te Wervik. (4895) GEVRAAGD goede méld voor gesloten huis. Adres ten bureele. (4916) GEVRAAGD: Leermeisje 16-18 jaar, om in foto- handel te helpen. Adres ten bureele (4939) GEVRAAGD Naaisters om katoen te verwerken, bij Raph. Tailor, 12, Boterstraat, Yper. (Zich aanbieden den Woensdag en Zaterdag) (4944) GEVRAAGD gop.de smidsgast. van 15 tot 17 jaar, bij Lysy Emlle, Capronstraat, 19, Yper (4955) Jonge vrouw aanvaardt alle naaiwerk, breiwerk en vermakingen. Adres ten bureele. (4960) Vaste betrekking aangeboden in ieder kanton der beide Vlaanders. Zeer goede vergoeding. Schrijven bureel van 't blad onder letters G.D Y. (4983)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3