NOTARIEELE VERKOOPÏNGEN MEUBELE Vuylsteke Gebr. 20 Koopen doorgeschoten Sparren A 'Mil SOETE - BOERHAVE MEUBELS eek woonhuis 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN W I W K E E H E I H 20 WERKMANSWONINGEN Merkwaardige Meubelvenditie H O F S T E I> E K E I\' Lees! en verspreidt HET YPERSCHE SCHOONE MEUBELS SCHOONE MEUBELS Plaats van Apotheker bij de C.0.0. iste begeven - Sfartestraaf-, 39, IEPER - Tel. 182 - HET YPERSCHE 9-7-1943 Studie van den notaris I*. I'root, te Brugge, Witte Leertouwersstraat, Ibis. De Openbare Verkooping van het HANDELSHUIS te Brngge. Smedenstraat, 5, is onbepaald uitgesteld. De eigendom is nit ter hand te koop. Toelating tot bezichtigen en alle inlichtingen te verkrijgen ter studie van den Notaris PROOT voornoemd. Studie van den notaris Vl«*tor l'iotoi-K, te Reninge.* DOOR STERFGEVAL o OP MAANDAG 12 JULI 1943 om 2 uur 30 namiddag te RENINGE. (Molenhoek), ten sterfbuize der echtgenooten Noppe Bylle. Openbare Verkooping van allerlei *»n Mobiliiiro Voorwerpen zooals tafels, stoelen, kleederkassen kommoden, ledekanten, bedden met ressort matrassen, stoven, keukengerief alaam, staken, brandhout en verdere voorwerpen te lang om te melden Gewone voorwaarden. Gereed geld. Kantoren der Notarissen dsttlariel Frsseys*. te Brugge, Rraambergstraat. 25. en Georges Willoex, te Sint Gilles bij nrussel, Veydtstraat, 1. o INSTEL: OP DINSDAG 13 JULI 1943 om 3 uur namiddag, in het voorloopig huls der Notarissen te Brugge. Vlaming straat, 56 (Zetel der Société Générale). STAD BRUGGE Een zeer tu-hoon en gerieflijk HANDELSHUIS met erve en koer gevende op de Naaldenstraat, staande en gelegen te Brugge, aan de Oostzijde der St Jacobstraat, geteekend Nr 32, be kend bij kadaster sectie E, Nr 1231/D, voor eene grootte van 94 centiaren, bevattende Heneden groote scboone winkel met 2 groote vitrienen, kamer nevens den winkel, keuken, achterkeuken, koer geven de op de Naaidenstraat. en kunnende veranderd worden in garage, koolkeider, provisiekelder en wijnkelder. 1" Verdiep 4 scboone slaapkamers. 2* Verdiep 2 kamers en zolder. Verlicht door electrlciteit en voorzien van gas, stadswater en regenwater. Bewoond zonder verleende pacht door de beeren Van- hooren en Lauwers, mits 10n0 fr. te maande voorloopig ge bracht op 800 frank te maande. Na te zien den Maandag en Donderdag van 2 tot 5 uur 1/2 lnstelpennlng. Kantoor van den Notaris Ito Tnvernier, te Langemark. o MAANDAG 19 JULI 1943 om 3 ure namiddag, re LANGEMARK. Kerkenstraat, in de herberg Detroit gehouden door M. Jules Milleville INSTEL MET PREMIE, van met 12 a. 10 ca. medegatnde erf, staande en gelegen le LANGEMARK. langs de baan naar Zonnebeke, tusschen de Wildeman en de Harriere. Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Henri Degren- del mits 480 fr. per jaar. OVERSLAG Maandag 26 Jnli 1943, bij M. Gérard Milleville. TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Huis sedert lang bekend om zijn goede zorf,en en zijn stiptheid. Studie van den Notaris Vtin dei* Ileke, 7. Sinte Catharinastraat, Brugge. O INSTEL: Op MAANDAG 19 JULI 1943 te 14.30 ure namiddag zeer stipt, in het huis der Notarissen te Brugge. 56, Vlamingstraat, van STAD BRUOGE, (bij de Markt) Een xeer welgelegen St Amandstraat, N" 22 met twee verdiepen. Voor een oppervlakte van 56 vkm In gebruik zonder pacht door Devadder, mits 350 fr. te maande. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 u. 1/2 o Instelpremle. Studie van den Notaris j\. Van der Iteko. 7, Sinte Catharinastraat. Brugge. o INSTEL: Op MAANDAG 19 JULI 1943 om 15 ure namiddag zeer slipt, in het buis der Notarissen, Bank der Societé Générale te Brugge. 56. Vlamingstraat, van STAD BRUGGE Hoogstukstraat, Nra 1 tot en met 27 iedere woning heeitzijn afzonderlijke koer en W. C. Eiectriciteit en stadswater. in gebruik zonder pacht door 20 inwoners betalende voor den oorlog 17.«74 fr. 's jaars en sedertdien 15.6 0 fr. per jaar of maandelijks 1.300.50 fr. betaalbaar op voorhand. Verdeeld in zeskoopen. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 u. 1/2 o lnstelpremie. Men vraagt uit ter hand te koopen van 500 tot 1000 Vkm. GROND in de stad Yper om te dienen voor hof en speelplaats. Voorwaarden aanbieden aan DCE ten bureele van t blad. Studie van Meester N'nu<lls, Notaris te Komen. o Op Zaterdag 17 Juli 1943 om 2 30 uur 's namiddags, ten sterfhuize van Mevr. Wed. Camille Lepla - Leire, te HOUTHEM-KOR TE WILDE Gewone voorgaarden. Studie van Deurwaarder George* Tnhon, Jules Capronstraat. 1 I, te Yper. o Openbare Verkooping 0 van te Zonnebeke OP ZATERDAG 17 JULI 1943 om twee ure namiddag, in de herberg - De Volksbond Plaats te ZONNEBEKE, zal voornoemde deurwaarder Georges Tahon, overgaan tot de openbare verkooping van 20 koopen doorgeschoten SPARREN, wassendoin het bosch Amontbosch te Zon nebeke. Dienstig voor brandhout. De boschwachter Henri Decroix, Spilstraat, te Zonnebeke, zal de koopen aan de liefhebbers aanduiden. De te koop gestelde spatren worden voorbehouden voor bakkers, landelijk en huishoudelijk gebruik. Houtkooplieden worden niet toegelaten tot de verkooping. Komptant en gewone voorwaarden. Studie van den notaris Vnndennmeele, te Watou. —o OVERSLAG: Woensdag 21 Juli 1943. om 3 u namiddag torenuuri stipt, ter herbetg In de Eendrachtbij Jules Vallaey, te Watou, (Groote Markt van Gemeente WATOU. Molenstraat EEN BESTE bestaande uit Woonhuis met schuurken. stallingen en afhangen, benevens nog een woonhuizeken, alsmede 2 ha. 19 a 87 ca. van bebouwden grond, erf, hof, wtide en zaailand Alles in pachtedoor M. Albert Russon te Watou, met ge schreven pacht, tot I October 1953, mits I5u0 fr. 's jaars, boven de lasten. Studie van den Deurwaarder All). Viincnppel, D'Hondtstraat, te leper. OP WOENSDAG 28 JULI 1943 om I uur namiddag in Lapiere's Zaal, D'Hondtstraat, te IEPER. Openbare Yprliooping van een groote hoeveelheid SCHOONE MKUIIELi en Mobilaire Voorwerpen waaronder 2 volledige eetzalen, btddm. matrassen, ver scheidene velos handkoffer, naaimachien. piano, kaders, printen hoeveelhtid keukengerief glas en gleis enz., enz. Studie van den Deurwaarder 4>eorgei» 'l'ithori Jules Capronstraat, II, Yper. o Op Zondag 25 Juli 1943 om 1,30 ure namiddag, in de groote zaal der herberg Lt Pélican -, bewoond door Mevrouw Saelens, te Dicki/busch i Plaats) Merkweerdige Verkooping van een groot aantal en Mobilaire Voorwerpen waaronder goede Piano merk Bert 2 naaitnachienen merk «Singer-Radio «Philips 2 jachtstoven en culsinière zoo goed als nieuw, inans en 2 kindervelos schouwgarni- turen, Russische biljard klndervoituur, régulateurs canapés en zetels, buffetten en kassen. 3 waschmachienen (waarvan een met dinamo in rood koper) zoo goed als nieuw, lessi- veuse. terrasse- en andere stoelen tafels, koperen douche met vuring in rood koper colomstoven verders hoeveelheid keukengerief, potten en pannen, hoeveelheid tapijten spreien- en lakens, enz enz. Te meer goede kamion, ladders, 3 kortewagens, handkar, alles zoo goed als nieuw. Komptant en gewone voorwaarden. Studie van den Deurwaarder («i'ot'gi** 'l'iilioil Jules Capronstiaat, 11, Yper. Uit oorzaak van woonstverandering. Op Maandag 26 Juli 1943 om 1,30 ure namiddag, ten huize bewoond door Vrouw Weduwe Van Imschoodt- Pauwels, te YPER. Dickebuschsteenweg. 62, Quartier de- Commerce, Openbare Verkooping van een aantal en Mobilaire Voorwerpen waaronder bedden met ressort en matrassen in wol. jacht en andere stoven, ronde tafel met 6 stoeien, buffetten in eik, clubzetels en andere zetels tafels en stoelen, schouw garni tuur, kas, lavabos, spiegels, naaintachien merk Singer», keukengerief, enz enz. Scboone barak tot afbraak van 7 op 7 mgedekt met pannen. Komptant en gewone voorwaarden Provincie West-Vlaanderen. Arrondissement leper. Gemeente LANGEMARK o Op Maandag 26 Juli 1943, om 11 uur voormiddag, zal' er in de bureeien van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw. Doornikstraat, 63 te Kortrijk. over gegaan worden tot het openen der aanbestedingschriften voor het gewoon onderhoud aan de grintwegen nummers 7, 4, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 en 44 te Lan gemark Raming Frank 49.857,60. Voorziene werken Herladen van de grintbekleedingen. Lastenboek-bestek en plan liggen ter inzage op het Ge meentesecretariaat en ten bureele van den Arrondissements ingenieur. Het exemplaar van het lastenboek bestek met plan wordt opgestuurd aan de belanghebbenden mits storting van 25 fr. op postrekening n' 4056 63 van ir. A. De France te leper. Maloulaan nr 7 Hij bevel De Secretaris, dil. De Burgemeester, (get V. PEENE. get E. TOP. Commissie van Openbaren Onderstand leper De aanvangswedde is onder voorbehoud van goedkeuring bepaald op 30.000 fr. thans verhoogd met 25 duurte- toeslag. Gestelde Vonr waarden 1) Belg zijn en aan de militiewetten voldaan hebben 2' Van goed gedrag en onb- sproken zedelijkheid zijn 3) Viij zijn van ziekte eri gebrekkelijkheden 4 Op 1 Oogst 1943 den ouderdom van 35 jaar niet over schreden hebbi n 5i Het diploma v,.n apotheker bezitien 6 Niet ingeschreven zijn in het jodemegister vverordening 28-1 1-40 De aanvragen motten mil de noooige bewijsstukken vóór den 22 Juli 1943 bij aang. teekend schrijven aan den Heer Voor/itnr Rijsselsiraat, 38, worden overgemaakt. Voor nadere inlichtingen wmde men zich tot het Secreta riaat. alwaar het rrg emtnt van de Apotheek ter inzage ligt vair dt-belanghebbenden. Itper den 30 Juni 1943. De Secretaris, De Voorzitter, A. Hellehnyck. H. Uelobel. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen. Druk. Dumortier. 34. Boterstraat. 34, Yper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4