DUITSCHE LEGER B E R I CHTEN 24* Jaar, Nr 13 Prijs 0,50 tr. Vrijdag 16 Juli 1943 NIEUWS NOTARIEEL AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST POK INENTING Toegelaten Taxis Stad leper - Beiaardconcert WINTERHULP IEPER Groot Cabaretleest STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS HET YPERSCHE Urever IHJMORTIER, 34, Boterstraat, Yper - Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank STAD IEPER UITREIKING DER RANTSOENEERINGSZEGELS De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de pe riode van 26 Juli tot en met 24 Augustus zal geschieden volgens de hierondervermelde schikkingen, telkens van g uur 30 tol 11 uur 45 en van 14 uur tot 17 uur. 's Zater dags slechts van 8 uur 30 tot 11 uur 30. WOENSDAG 21 JULI e. k. 's MORGENS Loket 2 Aalmoezenierstraat. Aardestr.. A.B.C. str.. Arsenaalstr., Augustinusstr.. Basculestr. en Bellewaer- destraat Loket 3 Beluikstraat. Blauwe Leliestr., Blindelie- denstr. BoezingestrBollingstr. en Boterstraat. Loket 4 Boomgaardstraat, Brakkestr. en Capucie- nenatraat Loket 5 Bruggestwg, Bukkerstraat en Capronstr. 's NAMIDDAGS Loket 1 Dikkebuschstwg.. (onpare huisnummers). Loket 2 Cartonstraat. Cassejstr.. Colaertplaats, de Haernestr.. Deken Debrouwerstr. en Deken Delaerestr. Loket 3 De Muntstraat en D'Hondtstraat. Loket 4 Diksmuldestraat en Diksmuidesteenweg. Loket 5 Doorgangstraat. Drie Zottenstr., Eigen Heerdstr., Eiland. Elverdingestr. en Esplanade. DONDERDAG 22 JULI e. k. 's MORGENS Loket 2 Dikkebuschstwg. (pare huisnummers). Loket 3 Fiersstraat, Fochlaan, Frenchlaan, Frezen. bergstr., Gevangenisstr.. G. Gezelleplein, Gouden Poort straat. Grachtstr. en Grimminckstraat. Loket 4 Groenestraat, Groote Markt en Haiglaan (pare huisnummers). Loket 5 Haiglaan (onpare huisnummers), Heere Jaaotr. en Hoornwerk. 's NAMIDDAGS Loket 2 Ieperleestraat Janseniusstr., Kaalstraat. Kaai-Oost. Kaai-West en Kalfvaart. Loket 3 Kanonweg. Kauwekijnstraat, Kiekenmankt, Kemmelsteenweg, Kiplinglaan, Klaverstr., Kornenstwg., Korte Meerschstr. en Korte Torhoutstraat. Loket 4 Lange Torhoutstraat. Lange Meerschstr. en Lindendreef. Loket 5 Lombaardstraat. Maloulaan. Masschelein- laaci. Meenenstr. en Moscoustraat. VlfIJDAG 23 JULI e. k. 's MORGENS Loket 2 Meenensteenweg. Loket 3 Merghelynckstraat. Minneplein, Nazareth- straat. Neermarkt. Neerstr. Nieuwstr.. Nijverheidstr.. O. L Vrouwstr.. Omloopstr., Oude Bellewaerdestr.. Oude Houtmarktstr en Oude Konijnstraat. Loket 4 Oude Kortrijkstraat, Oude Veurnestr.. Pad- depoelstrPaddevijverstr.. Pannenhuisstr.. Paterstraat en Patteelstraat. Loket 5 Pennestr.. Pilkemstr., Poperingestraat en Poperiogesteenweg. 's NAMIDDAGS Loket 2 Plumeriaan. Ravelijnstraat. Recolieltenp Roeselarestr Rijke Klarenstr., Seminariestr. en Rijsel- steenweg Loket 3 Rijselstraat en Schuttelaarstraat. Loket 4 Slachthuisstraat, St Elisabethstr., St Gode- lievestr St Jacobs.tr.. St Jacobsnieuwweg. St Janstraat en St Maartensklooster. Loket 5 St Niklaasstraat, St Pieterskerkhof. Statie-, straat, Stoffelstr., Studentenstr. en de Stuersstraat. ZATERDAG 24 JULI e. k. 's MORGENS Loket 2 Surmontstraat. Tegelstr.. Tempelstr Van- denpeereboomplaats en Veemarkt. Loket 3 Verlorenhoekstraat. Vischmarkt, Wallggtr.. Wateringstr.. Waterkasteelstr., Wenninckstr.. Weverijstr., Wieltjestr., Wulvestr., Zaalhof en Zillebekestraat. Loket 4 Zonnebekesteenweg. Loket 5 Ligywijk. OPMERKINGEN Voor speciale gevallen, evenals voor de bijzegels aan tuberculoselijders, kan men zich wenden tot loket Nr 1. Ook de verlofgangers uit Frankrijk of Duitschland kun nen aan bovenvermeld loket hun zegels bekomen, dit van 9 tot 11 uur. De melkzegels zullen, mits voorlegging der rantsoen- kaart en melkkaart. worden afgeleverd, gedurende de periode dat de rantsoenzegels worden uitgereikt, aan loket 9. De zegels voor afgeroomde melk kunnen worden af gehaald aan loket 10. OPGELETEr is geen dag voorzien voor de telaat- komers. De Identiteitskaarten van al de leden van het gezin (voor deze beneden de 15 jaar het trouwboekje) zullen geëischt worden. Indien men om bijzondere redenen een eenzelvigheidskaart niet kan voorleggen, ls een bewijs noodzakelijk. Gedurende de uitdeeling der Rantsoeneeringszegels op Woensdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag a. s. zullen de winketten n™ 9 en 10 gesloten blijven voor het publiek. Bedeeling Tan Fruit Vanaf deze week zal er regelmatig fruit te bekomen zijn it» alle groentenwinkels, tegen aflevering van bepaalde zegels der vischkaart. De nummers der zegels en de prijs van het fruit zullen telkens aan den bevoorradingsdienst uitgeplakt worden. Bedeeling der Zeepkaarten Op Maandag 26 Juli en Dinsdag 27 Juli, bedeeling der zeepkaarten op vertoon der gele rantsoeneerlngskaart. ▼an 9 ure tot 12 ure en van 14 ure tot 17 ure. Aan het Oostelijk front duurt de strijd tusschen Bjelgorad en Orel nog voort. - Achter de doorbroken Sowjet- stellingen had een groote pantserslag plaats. - De vijand wordt met zware verliezen afgeslagen en onze troepen boeken eenige terreinwinst bij Bjelgorod. - Britsch-Amerikaansche troepen vallen Sicilië aan. - In het Zuiden van dit eiland worden nog immer hevige gevechten geleverd tegen de vijandelijke landingstroepen. - Het luchtwapen is op alle fronten uiterst bedrijvig. DONDERDAG 8 JULI 1943 In de streek van Bjelgorod en ten Zuiden van Orel hadden gister hevige gevechten plaats. Het vijandelijk stellmgensysteem werd doorbroken. Het luchtwapen steunde de operaties van het leger en bracht den vijand hooge verliezen toe. Boven het strijdtooneel van het Centrale frontvak werden 193 Sowjet-vliegtuigen vernie tigd. 13 eigen toestellen worden vermist. De luchtvloot richtte 's nachts haar aanvallen tegen troepencantonne- menten en spoorverbindingen In het achterwaartsch ge bied van den vijand. Van de overige sectors van het Oostelijk front werden geen noemenswaardige gevechts operaties gemeld. In het kvistgebied van Sicilië werden 16 Britsch-Ame rikaansche vliegtuigen naar beneden gehaald. Vier andere toestellen werden boven den Atlantischen Oceaan en de Kanaalkust vernietigd. Vijandelijke vliegtuigen wierpen 's nachts hier en daar bommen uit boven het West-Duitsche gebied, zonder meldenswaardige schade te veroorzaken. VRIJDAG 9 JULI De groote veldslag in de streek Bjelgorod-Orel wordt steeds heviger. Achter de doorbroken. Sowjet-stellingen ontwikkelt zich een geweldige pantserslag, waarbij de vijand zware verliezen lijdt. Het luchtwapen kwam ge durende de gevechten te land tusschen beide en bestreed vooral de nieuw aangevoerde reserves van den vijand. De Sowjets verloren gister 117 vliegtuigen. In de Middellandsche Zee werden 26 Britsch-Noord- Amerikaansche vliegtuigen naar beneden geschoten. Britsche bommenwerpers ondernamen verleden nacht een nieuwen terreuraanval op Keulen en omgeving. 9 vijandelijke toestellen werden neergehaald. Drie andere werden overdag boven het Kanaal en den Atlantischen Oceaan vernietigd. Daarbij werden nog 3 vijandelijke vliegtuigen door marine-eenheden neergeschoten. ZATERDAG 10 JULI In den grooten slag van Bjelgorod en Orel hebben onze troepen, spijts een verbitterden tegenstand, aan- valsuccessen afgedwongen. Terwijl, ten Noorden van Bjelgorod. aanzienlijke terreinwinsten werden behaald, ontwikkelden zich ten Zuiden van Orel hevige artillerie duels. Het luchtwapen nam met aanzienlijke formaties deel aan de gevechten van het leger. Gister werden 119 Sowjet-vltegtuigen naar beneden gehaald. In den nacht vari 9 op 10 Juli heeft de vijand den aanval op Sicilië begonnen. Hij stiet onmiddellijk op een hevigen afweer. De gevechten duren voort. Britsche bommenwerpers vielen verleden nacht West- Duitschland aan. Vooral te Bochum ontstond schade aan gebouwen. 11 vijandelijke toestellen werden vernietigd. Twee andere werden boven de bezette Westlanden en den Atlantischen Oceaan naar beneden geschoten. Duitsche duikbooten vielen opnieuw sterk beschermde konvooien aan. In de omgeving der Braziliaansche kust en in het Centraal gedeelte van den Atlantischen Oceaan werden in totaal 8 schepen, 51.000 brt. metende, gekel derd. ZONDAG 11 JULI De groote slag in het Oosten woedt voort. Onze troe pen wonnen terrein en ondanks het slecht weder steunde de luchtmacht de aanvallen van het leger. Pantsercon centraties en stellingen van den vijand werden uiteen geslagen en 8 Sowjet-vliegtuigen neergeschoten. Bij een aanval op de haven Atsjoejew aan de Zwarte Zee werden 3 kustvaartuigen der Sowjets gekelderd en 3 andere zwaar beschadigd. In het Zuid-Oosten van Sicilië zijn hevige gevechten met de gelande vijandelijke strijdkrachten aan den gang. Tot nu toe werden 64 vliegtuigen van den tegenstrever neergehaald. Door Italiaansche en Duitsche luchtstrijd krachten werden 3 schepen gekelderd, waaronder 2 trans portschepen van 13.000 brt. Daarbij werden nog 3 krui sers en talrijke transportschepen en landingsbooten be schadigd. Tijdens een gevecht gister in het Kanaal werden een Britsche destroyer en 2 kanonneerbooten gekelderd, ter wijl een eigen eenheid verloren ging. MAANDAG 12 JULI In den slag tusschen Bjelgorod en Orel gelukten onze troepen erin een vijandelijke troepenafdeeling te omsin gelen en te vernietigen. Hierbij werden verscheidene dui zenden gevangenen gemaakt en een grooten buit viel in onze handen. Te Sambs werden gister 220 tanks en 70 vliegtuigen vernield. Vijandelijke ontlastingsaanvaUen bij Orel werden afgeslagen. Sinds 5 Juli verloor de vijand 28 000 gevangenen, 1.640 pantsers en 1.400 kanonnen. Óp Sicilië poogden de Britsch-Amerikaansche landings- groepen tevergeefs de door hen bezette kuststrook te verbreeden. Bij den tegenaanval door onze troepen op zekere punten ingezet, werd de vijand teruggeworpen. Verscheidene vijandelijke transportschepen en landings booten werden door het luchtwapen tot zinken gebracht. Bovendien werden 3 kruisers en 42 transportschepen be schadigd. Een Italiaansche duikboot kelderde een kruiser van 10.000 ton. DINSDAG 13 JULI Ten Noorden van Bjelgorod heeft de Duitsche aanval verdere terreinwinst geboekt. Tegenaanvallen der Sow jets en ontlastingsaanvaUen ten Oosten en ten Noorden van Orel leden schipbreuk met uiterst zware verliezen voor den vijand. Gister werden ruim 400 tanks vernietigd en 103 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Op Sicilië wordt de hardnekkige strijd tegen den ge landen vijand voortgezet. Duitsche en Italiaansche vlieg tuigformaties bombardeerden onophoudelijk de lan- dingsvloot en brachten deze zware verliezen toe. Boven Sicilië en Sardinië werden 25 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In het Westen werd de havenstad Grimsby door zware gevechtsvliegtuigen aangevallen, alsmede het gebied van Londen en de Zuid-Oostkust van Engeland. Een Duitsch vliegtuig keerde niet terug. Het luchtwapen viel opnieuw in den Atlantischen Oceaan de groote vijandelijke schepen aan, die reeds op 11 Juli in brand waren geworpen. Een der beide trans portschepen was reeds gezonken, het tweede werd door bommen tot zinken gebracht. Aldus verloor de vijand opnieuw 2 schepen met in totaal 30.000 brt. WOENSDAG 14 JULI Sterke tegenaanvallen der Sowjets in het gebied van Bjelgorod leden gister schipbreuk. In een sector werden 2 vijandelijke regimenten totaal verslagen en talrijke gevangenen gemaakt. Ten Oosten en ten Noorden van Orel gingen de Sowjets opnieuw tot hevige aanvallen over. De gevechten duren nog voort. Ons luchtwapen kwam krachtdadig in de gevechten te land tusschenbeide. vernietigde talrijke pantsers en schoot 212 vijandelijke vliegtuigen naar beneden. In Zuid-Sicilië bevinden Duitsche en Italiaansche troe pen zich verder in zware gevechten tegen de vijandelijke landingstroepen, die van uit de linie Augusta-Llcata onze stellingen in het gebergte en ten Zuiden van Catania pogen aan te vallen. De Britsch-Amerikaansche zeestrijd- krachten en transportschepen werden voortdurend van uit de lucht aangevallen. In de Middellandsche Zee wer den 34 vijandelijke vliegtuigen neergehaald. Verleden nacht deden Britsche bommenwerpers een zwaren terreuraanval op de stad Aken. Van de aanval lende toestellen werden er 21 neergehaald. Naar achteraf Gemeld werd, heeft het Duitsch luchtafweer uit de for maties bommenwerpers, die ln den nacht van 12 op 13 Juli Turijn aanvielen, 11 toestellen neergehaald. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeerden tijdens den afgeloo- pen nacht de haven en de stad Huil alsmede oorlogsdoel einden aan de Zuidkust van Engeland. STAD IEPER De Burgemeester heeft de eer zijne onderhoorlgen te laten kennen dat er drie kostelooze openbare zittingen voor pok- inenting zullen gehouden worden ten Stadhuize op Maandag 26, Dinsdag 27 en Woensdag 28 Juli 1943 telkens van 17 tot 19 ure. Hij' herinnert de ouders eraan dat zij wettelijk verplicht zijn hunne kinderen tusschen de derde en de achtste levens maand tegen de pokzielte te laten inenten De kinderen die reeds den ouderdom van ACHT maanden bereikt hebben en nog niet ingeënt werden, moeten insgelijks ingeënt worden. De Burgemeester. A. Notebaert. Van Maandag morgen 12 Juli tot Zondag avond 18 Joli 1943 inbegrepen SEDEYN Michel. Statiestraat. J. TIMPERMAN. Groote Markt VAN DER BEKE Marcel. Statiestraat Op Zondag 18 Juli 1943, ke 20.30 uur 1. le Praeludium M. Van den Gfaeyn 2. MenuetJ. S. Bach 3. a) Duifjes met uw blanke vêeren f. W. Wilms b) Klein Moederkef. Rheinhard c) Fantasia I j. Flipts d) Verlangen j. Flipts 4. Derde Sonate V. Niéolaï 5. a) MailiedL. van Beethoven b) WiegeliedW. A. Mozart 6. RondoF. Daquin Afdeeling Propaganda TER GELEGENHEID VAN TUINDAG Op Zondag i Augustus 1943 te 15 uur stipt en te 19,30 uur IN DEN STADSSCHOUWBURG met de medewerking van Het jazz Ensemble THE HARRY BOYS De Cabaretgroep DE OPTIMISTEN en eersle rang artisten Prijzen der plaatsen :20— 15 10 8 5 Frank. Locatie Café Astrid Vanden Peereboomplaats, leper. STAD IEPER - BERICHT kr wordt ter kennis gebracht der bevolking van leper dat de elektrische leidingen zonder spanning zullen zijn den Zondag 18 Juli 1943. van 6 tot 10 uur 's morgens, wegens uit te voeren onderhoudswerken, leper, den 14 Juli 1943. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. FLORA Groote Markt De Vlucht in de Wildernis Duitsch gesproken metSybille Schmitz en Albrecht Schoenhals Vrijdag, Zaterdag, om 7 j u Zondag, om 2 5 en 7 5 u. Maandag, om 7 i uur MAJESTIC Rijselstraat De Geheime Verliefde Duitsch gesproken metAlida Valli en Fosco Giachetti Zaterdag, om 7 5 uur Zondag, om 2 l, 5 en 7 1 u Maandag, om 7 uur OUD IÈPER R Colaertplaats Eerste Rendez-Vous Duitsch gesproken metDanielle Darrieux en Jean Tissier Zaterdag, om 7 1 u. Zondag, om 2 j, 5 en 7 J u. Maandag, om 7 i uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1