ln Lapiere's Zaal D'Hondtstraat 2 1.1 Het C^ité Ui: BEUK8 Bij C. S. Yper OEFENINGEN Beginnende Clubs Westland leper Langemark (Sint Juliaan) Burgerlijke Stand van leper Gevonden en Verloren Voorwerpen Koninklijke Hof bouwmaatschappij en Werk van den Akker r leper HANDBOOGSCHIETINGEN ZILLEBEKE - H00GHE ALLERHANDE NIEUWS MERR1ËNPRIJSKAMPEN 1943 Stedelijk Slachthuis van leper Gemeente Westroozebeke Dienst der Banken Toegang tot beteelde gronden en veldwegen DEVLAG - HOEKJE WM Oii\v«i Tiiaic speelt... WAAR WANNEKR? 's ZATERDAGS en *s MAANDAGS, vanaf 18 uur. *s ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur. 's Avonds van 16 tot 23 uur. Koml luisteren mar hel kwintet DANIEL VIAËNE, dat voor U de nieuwste schlagers speelt. In het Café DB BEURS Meenenstraat. leper vindt iedereen zijn gading (4945) Met het oog op de voorbereiding van het seizoen wordt voor de jongeren van C. Y. een a thk tie kt raining optouw gezet, onder vorm van kampioen schap. met rangschikking. Er zullen vijf proeven ingericht worden a) 100 meter b) drie maal de ronde van bet veld c) oefening met den bal d) verspringen e) hoogspringen. De vier eerste van iedere proef bekomen onderscheidenlijk. 5. 4, 3 en 2 pun ten per oefening, elkeen der andere deelnemers die de proef uitdoet bekomt 1 punt. Er zijn drie categorieën voorzien l Tot 14 jaar. il. Van 14 tot 16 jaar. UI. Van 16 tot 18 Jaar De klasseering loopt over acht oefeningen, hetzij vier weken met twee oefeningen per week Eerste dag Woensdag 21 Juii laatste dag 13 Oogst telkens om 18.30 u. Eenige kleine prijzen zullen de eerste der drie categorieën beloonen. De C. S. Y. jongeren worden talrijk verwacht. De oefeningen voor de A en B ploeg vangen aan op Dinsdag 20 Juh. te 19 uur en zullen verder worden gegeven iederen Dinsdag en Donderdag der week. K B V. B Verslag der vergadering van het Comiteit der B. C. Westland leper, gehoudea op ZonJag 4 Juli 1943. om 9 1/2 u.. te leper. Aanwezig de H. Barbier (o/voorzitter P. C.) voorzitter; H. Claeys (Lid P. S. C HH. Clabau. Denoyelle. Vanhccke en Veys. Verontschuldigd de HH. Debrouwer en Demol. Afwezig doch niet verontschuldigdH. Houwen. 1. Het proces-verbaal der vergadering van 6 Juni 1943 wordt goedgekeurd. 2. Verslag scheidsrechter Denijs, wedstrijd P. Poperinge E. Watou (tornooi W. S- Proven), uitsluiting spelers Lamaure Raymond en Orbie Jo seph van P. S. Poperinge. scheidsrechter en kapitein Gesquiérc André tegen woordig. Lamaire verontschuldigd afwezig. Speler Lamaire. oorzaak stopzet ten wedstrijd, geschorst voor 3 maanden speler Orbie voor bedreigingen 1 maand vanaf 15-4-43. 3. Verslag scheidsrechter Oreel. wedstrijd W. S. Proven P. S. Poperinge (tornooi W. S. Proven), speler Sabbe van W. S. leper voor beleedigingen 14 dagen geschorst vanaf 1-9-43. Afgevaardigde Morent (W. S. Proven) wordt van alle officieele functies op het terrein geschorst tot einde 1943. Een laatste vermaning aan publiek W. S. Proven voor onsportieve houding. De onkosten van scheidsrechter (9 fr.) ten laste W. S. Proven. 4. Verslag scheidsrechter Mom merency tegen speler Bogaert W. S. Proven wegens zedelijke schade (valsche aantijging van omkoopcrij). aanwezig scheidsrechters Mommerency en Sansen. Spelers Bogaert en H. Buytaert (S. K. Elverdinge) niet verontschuldigd afwezig. Speler Bogaert wordt ge schorst tot verschijning, betaalt 100 fr. boete en de scheidsrechtersonkosten |2 x 9 fr.) W. S. Proven wordt verantwoordelijk gesteld voor de betaling (3350). binnen de 15 dagen. 5. Verslagen scheidsrechters Denijs en Hullak. S. C. Meesen moet doelen in regel stellen, zooniet zullen de wedstrijden geen plaats meer hebben. 6. Verslag scheidsrechter Forret. S. K. Elverdinge moet doelen in regel stellen, zooniet zullen de wedstrijden geen plaats meer hebben. 7. Klacht F. C- Zandvoorde tegen Eendracht Wervik Bezigen spelers Six Albert. Six Lucien. en Lecluyse Eugène. Verdaagd, beide partijen moeten be wij zen voorleggen. 8. E. Westvleteren moet binnen de 8 dagen het officieel attest, gevraagd bij beslissing van het Comité op 6-6-43. naar het secretariaat Westland zenden, zooniet zullen strenge maarregelen getroffen worden. 9. De eerstvolgende algemeene vergadering wordt vastgesteld op Zon dag 18 Juli 1943. om 10 u.. te leper. De Secretaris. JANSSENS. AKK0RDE0NWEDSTRIJD Onze jeugdige akkordeooist Rudolf VANDENBROELE. 13 jaar oud komt wederom zijne zegereeks voort te zetten, ditmaal in den wedstrijd PRO ETERPE te Gent. 2e categorie. Hij behaalde er den ln prijs, met de grootste onderscheiding en de gelukwenschen van de Jury. en den Beker. Wij wenschen hem een hartelijk proficiat voor "Xijn schoonen uitslag, dien hij \t danken heeft aan zijn talentvollen leermeester, stadsgenoot Viaene René. Ill Zondag 18 Juli Groote Velokoers voor Beginnelingen Afstand 55 km.—550 fr. prijzen.—Aanzet te 4 u. namiddag. van den 9 tot den 15 Juli 1943 Geboorten Noliet Nicole, Recollettenp., 5, van Poelca- pelle. Voorapoels Willy, Nierstraat, 12. De Smul Roger. Recollettenpoort, 5, Groote Markt, 45. Malfait Freddy, Hoornwerk, 72. Grouset Yvonne, Recollettenp.. 5. van Zlllebeke. Ossieur Marie-Claire, Recollettenp., 5, Rijselstraat. 44. Cailllau Frans, Recollettenp.. 5, Adj. Masscheleinlaan, 3b. Bekaert Luc, Recollettenpoort, 5. Maarschalk Frenchlaan,*34. Seys Hernadette, Oude Hout marktstraat, II Petilllon Liliane, Recollettenpoort, 5, van Zonntbeke. Messelis Annie, Recollettenp., 5, Mee- nensteenweg, 167. Crombé Jacques, Diksmuidestraat, 87. Overtijdens Beun Allee, huishoudster, 26 jaar, echtg. Vandenberghe Georges. Aalmoezenierstraat, 8 Markey Arthur, 4 dagen, van Noordschote. Verleure Franciscus, z. b.. 68 jaar, wed. van Hubert Celina, Wateringstraat, 10 Dondeyne Josephus, wever, 30 jaar, ongehuwd. Neer straat, 19. Huwelijk Meul Jan, vormmaker, en Vermont Elza. huis houdster, beiden te leper. Huwelijksbelofte Roger Hecquaert, bediende, te leper en Simonne Claeys z. b., te Poperinge Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden - Donderdag 8 Juli. door M. Gerber Wilfried. Deken Delaere- straat. een geldbeugel eenig kleingeld bevattende. Vrijdag 9. door een Eerw. Zuster der H. Voorzienigheid, twee verschillige vrouwenkousen. Zaterdag 10. door M. Wolff Gerard. Klaverstraat, een lederen geldbeugel een zekere som inhoudende. Maandag 12. door M. Cocle Paul. Boterstraat. een schaar. Door M. Lebon Edgard. Paddepoelstraat. een huisdeursleutel. Dinsdag 13. door M. Lacante André. Rijselstraat. een kinderfiets- Door Mej. Baert Bertha. Lindendreef. een armband. Verloren - Vrijdag 9 Juli. door Mej. Lemahieu Agnes. Oude Kortrijkstr.. hare melkkaart. Zaterdag 10. door M. Gryffon Julten. Zaalhof. zijne eenzelvigheidskaart. Maandag 12. door M. Dumortier Roger, van Dickebusch. een armband - uurwerk. Door Me Vangheluwe Clara, van Zillebeke. een linker bruin le deren schoen. Door M. Bogaert Oscar. Tegelstraat, een notaboekje met 300 fr., eenzelvigheidskaart en een rekening. Dinsdag 13. door Me Van Eecke Anne-Marie. Boterstraat. een handschoen. Donderdag 15. door Me Vanraes Alice. Dixmudestraat. hare eenzelvig heidskaart. Door Me Coffyn Germaine. D'Hondtstraat. een gouden oor ring. Lokaal Au Saunton Seminariestraat, leper Zondag 18 Juli 1943, om 15 uur ALGEMEENE MAANDELIJKSCHE VERGADERING DAGORDE 1) Lezing verslag der vorige vergadering. 2) Mededeelingen. 3) Afschrijving aanvraag vette zegels. 4) Staatsvoordracht door M. Vanderborght. 5) Keuring der aanbrengsten. 6) Aangifte nieuwe leden. 7) Allerlei. 8) Tombola. De Secretaris. De Voorzitter. F. DETHOOR H. CASIER. A. Mommerency won bij de Beroepsrenners te Poperinge. De bexoepsrennerskoers die verleden Zondag te Poperinge ingericht werd. kende een bevredigend succes en het was Arthur Mommerency die. na een mooien koers, de bloemen veroverde. Mommerency ontsnapte gedurende de laatste ronde in gezelschap van S. Debusschere en wist afgeteekend in den sprint te zegevieren. De Ieperlin g Degraeve M.. die goed reed binst de eerste 70 kilometer, rang schikte zich 22e. UITSLAG 1. Arthur Mommerency (Kortemark). 120 km. in 3 u. 38 min.; 2. S. Debusschere op 3 lengten3. Destadsbaeder op 35 sec.; 4. Delmulle 5. Baeckelandt 6. Berton 7. Clarys op 1 mm. 16 8. Vitse 9. Mehuis op 2 min. 43 10. Messinne 11. Mommerency O.; 12. Thomas E.; 13. Matton 14. Van den Driessche F.: 15 Rogghe 16. Vanschil17. Vüeghe 18. Des- camps 19. Vanhemelryck 20. Waelkens 21. Taillieu 22. Degraeve M. 23. Hakselmans 24. Deraeve S. Nog uitslagen van Georges Van Hove Verleden week nam Georges deel aan een koers te Wingene en rangschikte er zich 4de. Maandag j. 1. toog hij naar St - Eloois - Winkel, en werd er 2de. dit niettegenstaande hij driemaal bandbreuk had. Onze Georges behaalt dus de eene eereplaats na de andere. STAANDE PERS Zondag 18 Juli 1943 Om 14.30 uur BEVEREN-YZER Oppervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr.Twee kallen, elk 40 fr. 10 hoekvogels 30 fr.Kleine vogels 20 fr. en boven de 85 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fr. Woensdag 21 Juli 1943 Om 15 uur YPER-WILLEM TELL Oppervogel 150 fr.; 2e Oppervogel 75 fr. (niet verloot) Twee zijdvogels, elk 75 fr.Twee kallen, elk 35 fr.; Alle vijftal een primé van 25 fr. Kleine vogels 20 fr. Inleg 25 fr. Zondag 25 Juli 1943 Om 14 l uur: Westvleteren St Sixtus. Inleg 25 fr. Om 15 uurGheluvelt. Inleg 20 fr. Maandag 26 Juli 1943 Om 14 l uur Boesinghe. Inleg 25 fr. Uitslag der Kampioenschietlng (na 5dt manche), 52 schutters 1) Leroy G. 38 p. 2) de Vinck P. 32 p. 3) Maerten C. 29 p. 4) Braem R 28 p- 5) Degraeve R. 24 p. 6) Leroy Marcel 23 p. 7) Vandebussche G. 23 p. 8) Devoldere G. 22 p. 9) Coulier M. 19 p. 10) Dewitte Jules 19 p. 11) Sercu C. 19 p. 12) Deknudt C. 19 p. 13) Mahieu G. 18 p. 14) De- doacker L. 18 p 15) Pieters C 18 p. 16) Buelens J. 18 p. 17) Rosseeuw 18 p. 18) Pauwels P. 18 p. 19) Dec re us R. 17 p. 20) Dewitte C. 17 p. 21) Bourdeaux W. 17 p. 26 dappere mannen verschenen heden aan den voet van de pers voor de 5de manche te betwisten en hadden regen en wind getrotseerd om vrijen teugel te geven aan bun vechtlust voor de punten. Eenigcn zooals C. Maerten. Reaé Degraeve. Gerard Van den Busche. allen ernstige kandidaten voor den prachtigea Beker der «Brasserie Centrale», waren afwezig en zullen het wel een beetje beklaagd hebben Het was weder Gust. Leroy die het meeste getal punten schoot met Remietje Braem elk 6. Michel de Vinck. de jongste van de bende, wilde zijn vader oversteken, maar dat ging niet. hij moest zich vergenoegen met 7 vogels, zooals 't mannetje van de zwaene. Ik zon aan mijn plicht te kort blijven moest ik niet signaleerea dat onze beste vriend Maurice zijn eerste verschijning aan de pers beeft gedaan en ook 2 vogels ge- i en dat zonder «entrninenaent». proficiat Matten I en ook nog in naam I f voor die 2 andere, ge weet wel 7 en ook voor die Op Zondag IN Juli de bekende baryton It A V DAIVEKY mm LISE E R R I N PanUiniate HEDEN ZONDAG ■I It I T O L HOTE hel Koi*euil»l«* 4>ilbert Zang. dans brasserie en klassieke muziek. Eenig in zijn soort Vervolgens lederen Zaterdag vanaf 19 uur en iederen Zondag vanaf 17 uur Specialiteit van ijsroom. Dranken van le keus (4967) UITSLAGEN TE 1EPER I. - GEPRIMEERDE MERRIËN VAN 3 JAAR 1) Martine de Reninghe 44/9531 aan Persoone Gaston. Reninge. 2) Greta de Poperinghe 44/9959 aan Quaghebeur P.. Poperinge. 3) Nora de Vyver 44/1829 aan Coene Oscar. Dikkebusch. 4) Madona de Denterghem 44/1953 aan Cool Camiel. Sint-Jan. 5) Bertha de Voormezcle 44/3639 aan Depuydt Georges. Voormezele. n. - GEPRIMEERDE MERRIËN VAN 4 JAAR EN MEER 1) Comtesse de Vyver 40/1979 aan Coene Oscar. Dikkebusch. 2) Trinette du Fosteau 40/5259 aan Verraes Gaston. Kemmel. 3) Julie de la Bayarde 42/5029 aan Coene Gebr.. Vlamertinge. 4) Nora van Elzenwalle 36/5469 aan Sinnaeve Maurice, Voormezele. 5) Sarah van de Vestingen 41/7233 aan Kinget Urbain. leper. 6) Ingrate de Vyver 39/1585 aan Van Hecke Remi. Vlamertinge. 7) Dea d'Oudenhove 40/5337 aan Desmyter Remi. Voormezele. en Dhallewin Paul, Vlamertinge. 8) Sarah de Clypot 37/2615 aan Quaghebeur-Lebbe. Poperinge. 9) Lisa van den Brandhoek 46/aan Lemahieu Remi. Vlamertinge. III. - GEPRIMEERDE KWEEKMERRIËN VAN 6 JAAR EN MEER 1) Coquette D'Hubermont 37/3959 aan Van Hollebeke Al.. Roeselare. XE UIKHIItJIDE I. - GEPRIMEERDE MERRIËN VAN 3 JAAR 1) Bella d/1 Vieille Distellerie 45/10445 aan Maes Cyr.. Eessen. 2) Mina de Houtem 44/13085 aan Vermeesch J.. Houtem. 3) Bella de Tervaete 44/6323 aan Harteel Jules. Stuivekenskerke. 4) Avenir de Molenbrug 44/10027 aan Ramman Wed. E.. Keiem. 5) Hellée de l'Yzer 45/15587 aan M. Vandevelde Cyr.. St Joris. II. - GEPRIMEERDE MERRIËN VAN 4 JAAR EN MEER 1) Princesse d'Oostkerke 43/7937 aan Timmerman Geb.. Oostkerke. 2) Ritta de Moeres 40/2561 aan Debandt Omer, De Moeren, 3) Esperance de Vlisseghem 41/2777 aan Broucke Maur.. Ramskapelle 4) Lise de Ramskapelle 44/3751 aan Desaever René. Ramskapelle. 5) Nora de Breedene 40/9719 aan Simoen? Albrik. Zevekote. 6) Clara de St. Georges 39/5717 aan Hillewaere Cam.. St Joris. 7) Jeanne d'Etichove 39/7447 aan Vandewalle Is.. Leisele. 8) Bella de Wulpen 43/8639 aan Van Hyfte Cara.. Wulpen. 9) Mazette de Presende 40/13435 aan Debandt Omer, De Moeren. 10) Patriote de l'Yzer 38/2509 aan Detolienaere F., Wulpen. 11) Lise de la Torelle 42/6387 aan Lammerant Geo, Wulpen. 12) Berna de Wulpen 43/8641 aan Van Hyfte Cam., Wulpen. III. - KWEEKMERRIËN VAN 6 JAAR EN MEER 1) Flora de Moeres 37/641 aan Bruynoghe Rem.. De Moeren, 2) Rosette de Corte 31/10435 aan Segaert Leon. Kortemark. 3) Topsy II de St Georges 34/5601 aan Jacobs Eraeric. St Joris. De Rijksveeteeltconsulent, M. SYS. Maand Juni lp43. Geslacht34 stieren I os 19 vaarzen 38 koeien 291 kalveren 2 schapen 47 varkens 1 geit 5 paar den. Totaal 438 dieren. lepar - Achtergelaten - Den laatsten tijd werden alhier in de iweakoa verschillende kettingen met medailles, alsook nog een demi-saison achtergela ten. Deze voorwerpen kunnen door hunne eigenaars teruggevraagd worden aan den bewaker der kabienen Demoor Theophile. Maandag werd in het begin der Rijselstraat een schoone kinderfiets verla ten op het voorland gevonden en ten politiebureele gebracht, alwaar de eige naar ze terug bekomen kan. Gestolen - Van een der gangen die van op de vestingen toegang geven naar de kazematten en uitkomen op de daar gelegen kleine eilandjes werd deze laatste dagen een der ijzeren luiken, welke den ingang ervan versperren, weg genomen. Oadnrs, let op de spelen awer kinderen - Nu het groot verlof aan de deur staat, meenen wij wel te doen er nogmaals aan te herinneren dat de schuilplaatsen, welke op verscheidene wijken der stad gebouwd werden, «iet als speelplaats voor de kinders mogen gebruikt worden. De politie heeft op dracht gekregen hierop een bijzonder toezicht uit te oefenen en cal streng op treden tegen de ouders, die verantwoordelijk zullen gesteld worden voor de beschadiging of zelfs verontreiniging die hunne kinders aan bedoelde schuil plaatsen zouden aangebracht hebben. Verscheidene kinders werden deze laatste dagen betrapt terwijl zij zich op straat met een schietlap vermaakten. Dit is een verboden en tevens zeer ge vaarlijk spel. want niet alleen kunnen ermede ruiten ingegooid worden, doeh ook andere kinderen en voorbijgangers kunnen hierdoor mogelijks ook erg verwond of verminkt worden. Ouders, waakt dus op de spelen uwer kinderen Wat zijn De Harry Boys De Optimisten Woeden - Tuinbouw - Verleden Zondag hield onze gilde haar jaarlijk- sche vergadering voor de vrouwen onzer leden. De voorzitter opende dece bijeenkomst met een woord van welkom tot de talrijke aanwezige vrouwen. Hierop werd het woord verleend aan Mejuffer Vandeberghe die. door prak tische gegevens geleid, de aanwezigen uiteenzette hoe ze met behulp van de groenten uit ons tuintje, in deze tijden van schaarschte. toch nog smakelijke maaltijden kunnen bereiden. Deze les. door handgeklap toegejuicht, genoot grooten bijval. De voorzitter dankte de spreekster en gaf daarna lezing van het verslag der provinciale vergadering voor klein veeteelt. Eindelijk volgde een mooie tombola, bestaande uit allerhande keukenbenoodigheden. De ge lukkige winnaressen trokken dan samen met de minder begunstigden huis waarts. om hun echtgenooten te melden hoe aangenaam en leerzaam zulke vergaderingea zijn en wenschende zeer dikwijls op zoo een buitenkaasje ver gast te worden. Van Zondag 18 tot Maandag 26 Juli 1943 GROOTE KERMIS Allerhande vermakelijkheden en attracties. Op de Marktplaats. Kruishoek en De Barriere staan Autoskooter. Rupsbaan. Zwiermolens. Balaagoiren. Kinderauto- en -velomolens. confiserie- en speelgoedkramen. enz. Op Zondag 25 Juli 1943 Prachtige STRAAT-PAARDENKOERSEN(3000fr. prijzen) Op Maandag 26 Juf) 1943 R1JW1ELKOERS voor JUNIORS(90 km. - 250C<fr. Prijzen) De bureelen der plaatselijke banken mllen gesloten blijven op Zaterdag 24 Juli. Groote Onderscheiding De Heer Jean GITS, student in het 6e iaar bouwkunde in de Sint Lucas school te Gent. zoon van den Heer Gabriel Gits Devos, onzen sympathieken stadsbouwkundige, beeft het examen van bouwkundige compositie afgelegd met de grootste onderscheiding en werd bekroond voor zijn ont werp van een kerkgebouw, met 93 der punten. Onze beste Yperscbe gelukwenschen. Examenuitslagen M. André LOGIE heeft aan de Sociale Hoogeschool te Heverlee-Leuven de 2" proef, voorbereidend tot het diploma van Maatschappelijk Assistent met groote onderscheiding doorstaan. In het Staatsblad van 11 Juli verscheen een besluit houdende reglementee ring van den toegang tot de beteelde gronden en de veldwegen, om het behoud der oogsten en der vruchten van den grond te verzekeren. Volgens dit besluit mogen alleen de exploitant, zijn huisgenooten en cijn dienstpersoneel op een beteelde. bezaaide of een met al dan niet geoogste vruchten bedekten grond aangetroffen worden, 's Nachts. t.t.z. vanaf eea half uur vóór zonsondergang tot een half uur vóór zonsopgang, hebben voornoemde personen alleen toegang tot die gronden wanneer deze omheind zijn en aan de woning van den exploitant palen. De burgemeester kan het verkeer verbieden op bepaalde veldwegen. Dit verbod wordt door een aangepaste signalisatie ter kennis van het publiek gebracht. Afwijkingen van deze bepalingen, zoo o. m. voor de arenlezers. dienen door den burgemeester schriftelijk verleend te worden. Elke inbreuk op dit besluit wordt bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en met een boete van 26 tot 2500 fr. of met een dezer straffen. 11 Ju'i werd door de De Vlag in intie- men ledenkring herdacht. Waardig en plech tig werden de helden van 1302. onze voor ouders. in plechtige zangen en voordrachten gevierd. De rede voor deze plechtige feest- stonde «Van 1302 tot 1943 door den propa gandaleider van cel Poperinge uitgesproken, was een pareltje in zijn eenvoud en bevatte lijkheid. Du and Ich is de nieuwe titel van de film. dewelke op 28-7-43. te 19.30 uur. inde zaal Flora zal worden afge rold. Het feit dat de DeVlag haar laat vertoonen. is een getuigenis voor de waarde van de film. L«W«n*rck - Stadium. Het is niet langer meer waar. dat jonge begaafde Vlamingen, door geldelijke, maatschappelijke en opvoedkundige toestanden ertoe gedwongen worden hun studies stop te zetten. Het Lange marek studium streeft er naar en is er tevens op gericht, de begaafdsten uit ons volk tot zich te trekken, om het even of het rijke of arme jongens zija. Dank zij deze instelling kunnen jongens van 17 tot 25 jaar opnieuw bet stu dieboek ter hand nemen en vele mogelijkheden voor zich zien oprijzen. Ieder een komt hiervoor in aanmerking en moet niet tot om het even welke poli tieke groepeering behooren. De kosten (onderrichting, voeding, en*.) worden in geval van onbemiddeld zijn der ouders, door het Langemarck-studium ge dragen. Ouders of voogden worden evenwel gebonden geacht, tol op een dragelijks hoogte, een bijdrage te betalen. Jongens met een klaren kop en een flink doorzettingsvermogen wordt hier mede de schoonste mogelijkheid geboden hun gaven zoobreed mogelijk te ont wikkelen om daarna als volwaardiger hun plichten in de maatschappij te vervullen. Voor nadere inlichtingen wende men xich tot bet sekretariaat. Deken Delaerestraat. 3. leper. De families van arbeiders in Duitschland. kunnen steeds tot het DeViag- •ekretariaat komen, voor alle zaken met betrek op hun familieleden ia Duitschland en waarin bemiddelend moet opgetreden worden. De DeVlag centralen en cellen in Duitschland zorgen voor een spoedige oplossing vaa alle gevallen. Eveneens gelast zich het sekretariaat met dc verzending van hun pakjes naar hun naastbestannden in Duitschland. Vlaamse he jongens, die zich in het metaalvak willen bekwamen of tot volwaardige arbeiders willen worden opgeleid, meldeo zich voorde junker* Flugzeug Motoren.Werkt (Medegedeeld)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2