Kleine Aankondigingen Droevige tijden... mooie daden... STERFGEVALLEN St jozefs Kerk der Carmelieten, leper BEDANKING ZIEL Hl I S S I] X Landbouwers en Tabaktelers Velobanden HET YPERSCHE 16-7-1943 Op Donderdag 8 full waren al de ouderlingen van t Naiareth zeer aan genaam verrast. Bij het noenmaal, opeen reeds wel opgediende tafel, lag voor ieder oudje wat tabak, welke een menschlievend persoon s morgens aan een Zuster ten geschenke en ter verdeeling had aangeboden. Rooken de ouderlingen niet zoo graag hun pijpje als de jongelingen hun ci- garet 7 Daar deze liefdadige schenkster vooral de anonyraiteit verkozen had. houdt de Zeer Eerweerde Moeder Overste van t Nazareth met haar schaar lof waardige medezusters eraan in naam van al de ouderlingen deze menschlie- vende persoon in t openbaar hartelijk dank toe te sturen. Uilenspiegel. Zondag 18 Juli Sluiting van het Octaaf van 't Scapulier Te 7 1/2 uur. mis met algemeene communie voor de leden der 3e Orde. om vrede te bekomen. Te 8 1/2 uur. mis met algemeene communie voor de leden van 't Scapulier, om vrede te bekomen. Te 9 1/2 uur, plechtige hoogmis met sermoen. Te 5 uur. sluiting van 't Octaaflof, sermoen en Pauzelijke zegen. Groote Mariaprocessie in den kloosterhof, waar de vrouwen ook toege laten zijn. Te Deum en laatste zegen. Komt allen O. L. V. van 't Scapulier vereeren om vrede te bekomen, en gespaard te blijven. Heer en Vrouw Leo Gisquiere Deleu en zoon Roger Heer en Vrouw Prosper Thoris-Gisquiere Heer en Vrouw Robert Gisquiere-De Carne en kinders Marie-Therese, I acques en Emmanuella juffrouw Germaine Gisquiere De familiën Hof. Gisquiere en Angiitis, danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen om de blijken van deel neming hen betuigd bij het afsterven van Mevrouw Maria HOF1 Weduwe van Heer Henri Gisquiere kunne teergeliefde moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (5012). Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JULI, om 7.30 uur, in Sint Jacobskerk, tot zielelafenis van Vrouw Camille VERWAERDE geboren Elisabeth Debruyne. (4874) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JULI, om 8.30 uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Louise WOETS echtgenoote van Heer Romain Leroy en zoon Robert. Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JULI, om 8.30 uur, in St Maartenskathe- draal, tot zielelafenis van Mevrouw H. VANDE WALLE echtgenoote van Heer Jos Peel. (4994) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JULI, om 8.30 uur, ln Sint Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Petrus MADOE-DOBBELAERE en dochter Yvonne. (5004) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JULI, om 9 uur, in Sint Nlklaaskerk, tot zielelafenis van Juffrouw Gabrielle VERLEURE dochter van Heer en Vrouw Hector Verleure-Logier (4984) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JULI. om 9.30 uur, ln de kerk der E. P. Car melieten, tot zielelafenis van Heer René DENTS (4976) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 18 JULI, om 10 uur, in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Roger SAESEN zoon van Heer en Vrouw Maurice Saesen-Eggremont. (4991) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 18 JULI, om 11.30 uur, in St Maartenkathe draal, tot zielelafenis van Vrouw Florimond HOLLEBEKE geboren Madeleine Debrouwer. (4977) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op DONDERDAG 22 JULI, om 9 uur, ln St Maartenkathe draal, tot zielelafenis van Heer Evarist VANBECELAERE echtgenoot van Vrouw Eudoxie De zwarte Pennestraat, 60. (5011) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 JULI, om 8 uur, ln Sint Nlklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Henri DAVID zoon van Heer Etlenne en Vrouw Louise Van Praet (5005) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 JULI. om 8 uur, ln de Parochiale kerk van Brlelen, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Leon ROSSELLE en overleden familie. (500b) Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 JULI, om 8.30 uur, ln Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Emile SANTY echtgenoot van Vrouw Elodie Decroos. (ouuo Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bl1 te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 JULI. om 9 uur, ln Sint Nlklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Achille VERBEKE echtgenoot van Vrouw Marie Devos en overleden familie. Dlkkebuschsteenweg, 129. Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 JULI. om 9.30 uur. ln de kerk der Eerw. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Mijnheer en Mevrouw Charles DOMICENT-GELFTN Vrienden en kennissen worden ultgenoodigd de ZIELMIS bil te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 25 JULI. om 11.30 uur, ln St Maartenkathe draal. tot zielelafenis van ,„.m Heer Remi MOLEIN (5010) Mevrouw Valère Coene. geboren Eugenie Salomé Mijnheer Firmin Coene Mijnheer en Mevrouw Roger Coene-Decan Mijnheer en Mevrouw Oscar Dezutter-Coene Mevrouw Wwe Edgard Coene-Burggraeve Mijnheer en Mevrouw Hector Timmerman Mijnheer en Mevrouw Alphonse Rotru-Salomé Mijnheer en Mevrouw Camille Salomé-Vandermeersch Mevrouw Wwe René Salomé-Allerweireld Mijnbeer en Mevrouw Henri Salomé-Verbeke Mijnheer en Mevrouw Jerome Salomé-Vandamme De familiën Coene. Salomé. Bryon. Parret, Leroy en Markey. melden met diepe droefheid het afsterven van Mijnheer Valère COENE hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, broeder, schoonbroeder en bloedverwant, geboren te leper den 28 Februari 1877. en godvruchtig overleden te Moeskroen. den 14 Juli 1943. De plechtige lijkdienst zal plaats hebben op Zaterdag 17 Jnll, om 9 *ur, in de dekanale kerk van Moeskroen, vanwaar het stoffelijk overschot zal overgebracht worden naar het stedelijk kerkhof van leper, om in den familiekelder bijgezet te worden, om 14 uur. De vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbrief zouden ont vangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Moeskroen. Meenenstraat, 62. Mevrouw Emiel Verhaverbeke, geboren Marie Bouckenooghe Heer en Vrouw Etienne Staessen-Verhaverbeke en zoon Jean Heer en Vrouw Leon Van den Eeckhoudt-Burgho Juffrouw Jeanne Burgho Heer en Vrouw Julien De Gryse-Burgho en zoon André De familiën Verhaverbeke. Burgho en Staessen. melden met diepe droefheid het afsterven van Heer Emiel VERHAVERBEKE hun teerbeminden echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader, broeder' schoonbroeder, oom, kozijn en bloedverwant, geboren te Passchendaele' den 3 Maart 1867 en godvruchtig overleden te leper, den 15 Juli 1943. De plechtige lijkdienst, gevolgd der teraardbestelling op het stedelijk kerkhof, zal plaats hebben in de kerk van St-Jacobs. op Dinsdag 20 Juli 1943, om 9 ure. Vergadering in de Kerk. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. 14, Guido Gezellepein. Gemeente Vlamertinge Plaats van Veldwachter te begeven Voorwaarden 1. Getuigschrift van nationaliteit. 2. Getuigschrift van goed gedrag en zeden. 3. Ouderdom van 21 tot 27 jaar. 4. Niet ingeschreven zijn ln het Jodenregister. 5. Slagen in het voorgeschreven examen. 6. Binnen de drie maand na de benoeming de ge meente bewonen. 7. Toepassing der wet van 3-8-1919 en 21-7-1924, en Besluit van 10-11-1942. 8. Aanbiedingen in te dienen per aanbevolen brief aan den heer Burgemeester, voor Donderdag 22-7-1943. te 10 uur. Namens het Schepencollege De Sekretaris, De Burgemeester, O. LIGNEL. Rafaël SIX. Gemeente ZONNEBEKE Openstaande plaats van tijdelijke Bediende bij den dienst der Ravitailleering. Ouderdom minimum 25 Jaar, maximum 35 jaar. 45 jaar voor oud strijders. Voor den bediende in dienst is de ouderdomsgrens onbe perkt. Belg zijn Van goed gedrag en zeden Niet ingeschreven zijn in het jodenregister De gemeente bewoner binnen de maand na de benoeming. De wetten op het voorkeurrecht zijn van toepassing. Aanvragen te richten per aanbevolen schrijven aan den heer Burgemeester, ten laatste op 28-7-1943. Op Bevel De Secretaris, De Burgemeester, L. UE BAL. A. BONCQUET. Provincie West-Vlaanderen. Arrondissement leper. Gemeente MERKEM Op Maandag 2 Augustus 1943, om II uur voormiddag, zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat, voor 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat, 63 te Kortrijk, overgegaan worden tot het openen der aanbestedingschriften voor het gewoon onderhoud aan de grintwegen nummers 2,3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12,13, 15, 19 en 21, te Merkem, Raming Frank 76.830,00. Voorziene werken Herladen van de grintbekleedingen. Lastenboek-bestek en plan liggen ter inzage op het Ge meentesecretariaat en ten bureele van den Arrondissements ingenieur Het exemplaar van het lastenboek bestek met plan wordt opgestuurd aan de belanghebbenden mits storting Van 25 fr. op postrekening nr 4056.63 van ir. A. De France te leper, Maloulaan nr 7. De Burgemeester, (get.) M HILLEWAERE. Waarheen op Tuindag Naar den Stadsschouwburg GEVRAAGD Meld - sêrveuseminstens 19 jaar. Café Nieuwe Congo Rijsselstraat. 186, Yper. (4954) TE KOOP Kinderbed, wieg, looppark en kinder stoel. Merghelynckstraat, 5, Yper. 14987) GEVRAAGD Twee leermeisjes voor moden, goed kunnende naaien. Adres ten bureele. (4990) GEVRAAGD goede meid, D'Hondtstraat, 74, Yper. (4994) Heer en Mevrouw renteniers vragen bekwame meid, gemakkelijke dienst, goede kost en wel beloond, Vruchte loos zonder deftige inlichtingen. Adres ten bureele. (5003) Meisje vraagt werk in confectie». Adres ten bureele. (5013; ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. HOUTEKIER, Meenenstraat. is alleen open op Zondag 18 Juli GEVRAAGD Leermeisje, een weinig iransch spre kende Couture Andrée, St Niklaasstraat, 17, Yper. (5015) GEVRAAGD Meld voor klein huishouden, minstens 40 jaar oud. Adres ten bureele. (5016) GEVRAAGD goede werkvrouw, verschillende dagen in de week. Adres ten bureele. (5017) GEVRAAGD goede meubelmaker, onnoodig aan te bieden indien niet goed op hoogte van den stiel. Adres ten bureele. (4986) Goede werkvrouw vraagt plaats den Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag. Adres ten bur. (4987) ledei- Zaterdag en Zondag CONCERT in "DE BRISTOL" - - - Orkest op gelijkvloer» - - - Mooiste keuze hout dienstig voor uwe tabakstelllog, Voor aansluitingen bij de electrische leiding, voor herstellingen aan gebouwen enz. wendt U bij .1- AI. DEAECKEK Handelaars, ABBBLE-Grens Tel. Poperlnge, 58 en 268. (4913) Bieënzwermen Om den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel, Plaats, 16. Dikkebuseh. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) TE HUREN GEVRAAGD of om over tenemen, Huis met terrein geschikt voor hennenkweek. Zich wenden, Lange Thouroutstraat, 6, Yper. (4980) TE HUUR GEVRAAGD Huis of appartement. niet te groot. Adres ten bureele. (4981 TE KOOP Schoone moderne eiken slaap kamer in parket, als nieuw. Veurnesteenweg, 145, Yper. (4942) TE KOOP Stock kussens voor stoelen, (400 stuks), gevuld, voor voortverkooper. Kleine prijs. Veurnesteenweg, 145, Yper. - (4943) TE KOOP schoone kloeke trottinette, in nieuwen staat, alsook een goede lederen vest. Rijsselsteen- weg, 19, Koninghoek, Yper. (4957) TE KOOP Larousse XX' siècle, in 6 deelen, zoo goed ais nieuw. Adres ten bureele. (4958) TE KOOP wit verlakt gasvuur met oven, als nieuw, Nestor Martin Gazelec Adres ten bur. (4959) TE KOOP Occasie biljartlaken, Hotel Continen tal, Statieplaats, Yper. (4961) TE KOOP Schoon huls met hof, te Pioegsteert- Bizet. Zich wenden Yperstraat, 4, Meesen. (4963) TE KOOP: prachtige spiegel, lm90 hoog, 1"04 breed, 87 cm. op 83 cm. spiegelglas 2 prachtige schilde rijen, ten toon gesteld van 9 tot 12 uur, alle dagen bij Sohier Jules, Yperstraat, 16. Meessen. (4965) TE KOOP Schoone kloeke vijlstaak, in nieuwen staat. Rijsseisteenweg, 19, (Koninghoek) Yper. (4984) TE KOOP Piano merk Gunther in nieuwen staat, ébène hout. Voor inlichtingen zich wenden eiken voormid dag 16, Slachthuisstraat, Iepen (4993) TE KOOP witte cuisinière met steentjes. Haring- weg, 5, Zonnebeke. (4995) TE KOOP Occasie driehoekige stoof, in goeden staat, C. Vandemaele, Guido Gezellestraat, 26, Vlamertinge. (4996) TE KOOP nette kindervoituur, in zeer goedes staat. Adres ten bureele. (4997) TE KOOP schoone keukenstoof (cuisinière), 177, Poperingesteenweg. Yper. (4998) TE KOOP Kindervoituur, iaalste model. French- laan, 51Yper. (4999) TE KOOP deet brandhout, in blokjes gezaagd. Yperleestraat, 52. (5000) TE KOOP Kindercharette, Nijverheidstraat, 10, Yper.(5001) TE KOOP Tabakmessen, alle grootte, bij Camiel Deroo smid, Oostvleteren. (5002) TE KOOP Gasvuur Nestor Martin in goeden staat, 4 vuren en gasoven. Adres ten bureele. (5014) TE KOOP PER OCCASIE groote Cuisinièrestoof met ioopend vuur. Zich wenden Herberg de Brikkerij Ypersteenweg, 45, Boezinge (5018) Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat. 1, leper. Gewaarborgd werk. 3823) Er worden twee stagiairs aangevraagd op het kantoor van Registratie en Domeinen te Roesbrugge. Voorwaarde Diploma van volledige humaniora. Schitterende loopbaan voor knappe studenten. Zich aanmelden slechts eiken Maandag bij den H. Proot, op zijn bureelen gevestigd ten stadhuize. Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) GEVRAAGD bekwame meid. keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, I, te Wervik. (4895) GEVRAAGD Naaisters om katoen te verwerken, bij Raph. Tailor, 12, Boterstraat, Yper. (Zich aanbieden den Woensdag en Zaterdag) (4944) GEVRAAGD goede smidsgast. van 15 tot 17 jaar, bij Lysy Emile, Capronstraat, 19, Yper (4955) Vaste betrekking aangeboden In ieder kanton der beide Vlaanders. Zeer goede vergoeding. Schrijven bureel van 't blad onder letters G.D Y. (4983) GEVRAAGD: Meid-serveuse, Café Atlanta. Meenen straat, 4 Yper. (4964 Bakkersgast 15 jaar, vraagt plaats. Adres ten bureele. (4068)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3