NOTARIEELE VERKOOPINGEN ROLLUIKEN -In de Puppen - Huis Al M E GRUW EZ Alle Bouwstoffen en Kolen L, MONKERHEY-VAN NESTE Ceramo - Tegel* Eternit Producten Alle Drukwerken, „„uwbri„en DRUKKERIJ DUMORTIER een woonhui® W IN KEU HUI® 20 WERKMANSWONINGEN II N N I> E I. II U I SCHOONE MEUBELS II O E T E E K E Een goed gebouwd WOONHUIS EEN HOFSTEDEKEN SCHOONE MEUBELS VERKOOPT ALLES OP KREDIET Comptoir Commercial d'Escompte Aannemers - Schrijnwerkers Firma GALLIN DORMEZ Speldenstraat, 78 Wervik 2, Boterstraat, 2 - YPER 34 Boterstraat, 34 YPER T«|. 500 HET YFERSCHE 16 - 7 - 1943 UEKICIIT v Be minuten van wijlen Notaris Therry berusten hij den Notaris Decock te Nieuwkerke. Kantoor van dtn Notaris De 'I »»veriiler, te Langemark. o MAANDAG 19 JULI 1943 om 3 ure namiddag, te LANGEMARK, Kerkenstraat, In de herberg Detroit gehouden door M. Jules Milleville. INSTEL MET PREMIE, van met 13 a. to ca. medegaande erf. staande en gelegen te LANGEMARK. langs de baan naar Zonnebeke, tusschen de Wildeman en de Harriere. Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Henri Degren- del, mits 480 fr. per iaar. OVERSLAG Maandag 26 Juli 1943, hij M. Gerard Milleville. Studie van den Notaris A. V«n «lei* linke, 7. Sinte Catharlnastraat, Brugge. o ■N8TEL: Op MAANDAÜ 19 JULI 1943 te 14.30 ure namiddag zeer stipt, In het huis der Notarissen te Brugge, 56, Vlamingstraat, van STAD BRUGGE, (bij de Markt) Een zaer welgelegen St Amandstraat, N" 22 met twee verdiepen. Voor een oppervlakte van 56 vkm In gebruik zonder pacht door Devadder, mits 350 fr. te maande. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 u. 1/2 o Instelpremie. Studie van den Notaris A. Van tier linke. 7, Sinte Catharinastraat. Brugge. MASTEL Op MAANDAG 19 JULI 1943 om 15 ure namiddag zeer stipt, In het huis der Notarissen, Bank der Société Générale te Brugge, 56, Vlamingstraat, van STAD BRUGOE Hoogstukstraat. Nra 1 tot en met 27 Iedere woning heeft zijn afzonderlijke koer en W. C. Electriciteit en stadswater. In gebruik zonder pacht door 20 inwoners betalende voor den oorlog 17.874 fr. 's jaars en sedertdien 15.600 fr. per jaar of maandelijks 1.300.50 fr. betaalbaar op voorhand. Verdeeld ln zeskoopen. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 u. 1/2 Instelpremie. Kantoren der Notarissen 4>silii-l«»l Frtieya, te Brugge, Braambergstraat, 25, en Geoi'gos Willot-x, te Sint Gilles bij Brussel, Veydtstraat, 1. o Toeslag Op Dinsdag 27 Juli 1943 ont 3 uur namiddag, in het voorloopig huls der Notarissen te Brugge, Vlaming straat, 56 (Zetel der Société Generale), van STAD BRUGOE Een zeei* taehooii en goriollijk met erve en koer gevende op de Naaldenstraat, staande en gelegen te Brugge, aan de Oostzijde der St Jacobstraat, geteekend Nr 32, be kend bij kadaster sectie E, Nr 1230/A, voor eene grootte van 140 centiaren, bevattende Heneden groote schoone winkel met 2 groote vitrienen kamer nevens den winkel, keuken, achterkeuken, koer geven de op de Naaldenstraat, en kunnende veranderd worden in garage, koolkelder, provisiekelder en wijnkelder. I* Verdiep 4 schoone slaapkamers. 2' Verdiep 2 kamers en zolder. Verlicht door electriciteit en voorzien van gas, stadswater en regenwater. Bewoond zonder verleende pacht door de heeren Van- hooren en Lauwers, mits 1000 fr. te maande voorloopig ge bracht op 800 frank te maande. Na t; zien den Maandag en Donderdag van 2 tot 5 uur. Ingctteld 336.000 fr Studie van den Deurwaarder Ueoi*e;eB Tiilion Jules Capronstraat, II, Yper. o Op Zondag 25 Juli 1943 om 1,30 ure namiddag, in de groote zaal der herberg Le Pélican bewoond door Mevrouw Saelens, te Dickebusch Plaats) Merkweerdige Verkooping van een groot aantal en Mobilaire Voorwerpen waaronder goede Piano merk Hert 2 naaimachienen merk «Slnger», Radio «Philips», 2 jachtstoven en cuisinière zoo goed als nieuw, mans en 2 kindervelos schouwgarni- turgn, Russische biljard kindervoituur, régulateurs canapés en zetels, buffetten en kassen, 3 waschmachienen (waarvan een met dinamo in rood koper) zoo goed als nieuw, lessi- veuse terrasse- en andere stoelen tafels, koperen douche met vuring in rood koper, colomstoven verders hoeveelheid keukengerief, potten en pannen, hoeveelheid tapijten, spreien en lakens, enz enz. Te meer goede kamion, ladders, 3 kortewagens, handkar, alles zoo goed als nieuw. Komptant en gewone voorwaarden. Studie van den notaris Vondenameele, te Watou. o WOENSDAG 21 JULI 1943 om 3 u. stipt namiddag itorenuur) ter herberg In de Eendrachtbij Jules Vallaey, te Watou, (Groote Markt), OVERSLAG van Gemeente WATOU. Molenstraat EEN BESTE bestaande uit Woonhuis met schuurken. stallingen en afhangen, benevens nog een woonhuizeken, alsmede 2 ba. 19 a. 87 ca. van bebouwden grond, erf, bof, weide en zaailand. Alles in pachte door M. Albert Busson te Watou, met ge schreven pacht, tot I October 1953, mits 1500 fr. 's jaars, boven de lasten. Slechts ingesteld 202.000 fr. Studie van den Notaris Vi*»tor Pietflfa, te Reninge o Uit ter hand te koop I. met afhangen, gestaan en gelegei te RENINGE, wijk Molen hoek, groot onder grond van gebouwen en medegaande erve 42 aren 30 ca. II. gestaan en gelegen te WOESTEN groot onder grond van gebouwen en medegaande wei en zaailanden 1 Ha. 18 A. 02 ca. Vrij van gebruik. Voor nadere inlichtingen zich wenden ter studie van voor noemden notaris. Studie van den Deurwaarder Alle. Vitii*»iip|>el, D'Hondtstraat, te leper. OP WOENSDAG 28 JULI 1943 om l uur namiddag in Lapiere's Zaal, D'Hondtstraat, te IEPER Merkweerdige Verkooping van een groote hoeveelheid SCHOONE MEUBELS en Mobilaire Voorwerpen bevattende namelijk 2 volledige eetzalén olledige slaap kamers bedden en matrassen, eiken en andere buffetten, eiken en andere tafels, hoeveelheid stoelen, kapstokken, spiegels, brandkoffer. naaimachlen merk Singer verders- boeveelheid keukengerief. glas en gleis, enz., enz. Te meer verscheidene mans- en kindervelos. Alles In geheel goeden staat. Komptant en gewone voorwaarden Studie van den Deurwaarder Georges Tahon Jules Capronstraat, 11, Yper. o Uit oorzaak van woonstverandering. Op Maandag 26 Juli 1943 om 1,30 ure namiddag, ten huize bewoond door Vrouw Weduwe Van Imschoodt- Pauwels. te YPER, Dickebuschsteenweg. 62, Quartier de Commerce, Openbare Verkooping van een aantal en Mobilaire Voorwerpen waaronder bedden met ressort en matrassen in wol jacht en andere stoven, ronde tafel met 6 stoelen, buffetten in eik, clubzetels en andere zetels, tafels en stoelen, schouwgarni- tuur, kas, lavabos, spiegels, naaimachien merk Singer», keukengerief, enz., enz. Schoone barak tot afbraak van 7 op 7 m.gedekt met pannen. Komptant en gewone voorwaarden. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met sucees in onze KLEINE AANKONDIGINGEN G A ZOG KA KA ALTO'S, MOTO'S, VKLO'S vtm O lol 554 iiiiinmlen ZOADK R GEVAAR en trekt uw geld onmiddellijk, dank aan de belang rijkste belgische maatschappij van financiering. Naamiooze Maatschappij, 27-27a, Steenstraat BRUSSEL. Kosteiooze inlichtingen en documenteering hetzij op den zetel, hetzij op het Agentschap voor de TWEE VLAANDEREN 15 17. Krekelstraat, Roeselare Tel. 268. Verg. R. C. 676/2 ■aifTW WIJK Voor uwe aankoopen van NAAIMACHIENEN, WISSELSTLKKEN, HERSTELLINGEN aller merken. -j wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekend huis Honor*» VAA LKRSBKIIGKIF. leperstraat, 85bis, VLAMERTINGE. 4317p voor uwe (Speciaal evenwirhtstelsel voor groote rolluiken). Telefoon 60 Postcheck. 37.177 - HUIS VAN VERTROUWEN - Prachtige keus van Mantelstoffen, allerlaatste mode. Groote keus van Kleerstoffen, zwarte en alle modekleuren. Wollen en Zijdenstoffen. Volledig assortiment van alle Kinderartikelen. Merceriën en Breigoed Katoenen en Wollen Dekens. Gordijnen Specialiteit van Stoors. WH artikelen en alle Ellegoederen. Specialiteit van Roode Vlies. artikelen worden alleen tegen bevoorradlngs machtigingen Telefoon 120 9, Koeimarkt, YPER Telefoon it< iouvière en der ALLEENVERKOOPER voor Yper en omstreken der van La Louvière en der van Kapelir op - den - Boicfc ZocalsGolfplaten, Vlakke Platen, Buizen, Geëmailleerde Eternit plat et voor lambrizeeringen en tafelbladen, enz. Briefhoofden en -omslagen Wissels Adreskaarten en alle ander drukwerk. Notarieele Plakbrieven. WORDEN MET ZORG UITGEVOERD TER DRUKKERIJ DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4