DUITSCHE LEGERBERICHTEN RANTSOENEERINGSTABEL der EETWAREN 24' Jaar, Nr 14 Prijs 0,50 fr. Vrjjdag 23 Juli 1943 NIEUWS NOTARIEEL AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR MET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST POK INENTING WINTERHULP IEPER TENTOONSTELLING VAN HET GRAAFSCHAP VLAANDEREN WINTERHULP IEPER Stad leper - Beiaardconcert Groot Cabaretteest STAD YPER CINEMAPROCRAfc 1MAS HET YPERSCHE iief ver DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper Tel 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank STAD IEPEK Bedeeling der Zegels De inwoners der stad leper zullen optijds verwittigd wor den wanneer de zegels zullen uitgedeeld worden, door" het uitbellen en aanplakbrieven aan de volgende straten Groote Markt, Stadhuis, i-oterstraat, s-evoorradingsdienst, Bascule, Rijselpoort. René Colaertplaati (Statie). Capucienenstraat' Poperingesteenweg, M. Haiglaan, Diksniuidepooit De Burgemeester heelt de eer zijne ondeihoorigen te laten kennen dat et drie kostelooze openbare zittingen voor pok- inenting zullen gehouden worden ten Stadhuize, op Maandag 26, Dirndag 27 en Woensdag 28 Juli 1943 telkens van 17 tot 19 ure. Hij herinnert de ouders eraan dat zij wettelijk verplicht zijn hunne kinderen tusschen de derde en de achtste levens maand tegen de pokziekte te laten inenten De kinderen die reeds den ouderdom van ACHT maanden bereikt hebben en nog niet ingeënt werden, moeten insgelijks ingeënt worden. De Burgemeester. A. Notebaert. Stad leper - Bericht Ingevolge Art. 2 van het besluit van 25 Juni 1942. hou dende reglementeering van den toegang tot de beteelde gronden en de veldwegen om het behoud der OOGSTEN en der VRUCHTEN van den grond te verzekeren, is het verkeer op den veldweg rt 20, Zillebekevoefweg verboden. leper, den 19 juli 1943. De Burgemeester, A. Notebaert. Bericht De bureelen zullen op Maaadag 26 Juli, gesloten blijven. Bedeeling van Kolen Een voorschot op het rantsoen kolen voor de periode Juli- Augustus-September zal bedeeld worden op Dinsdag 27 Juli, aan de gezinnen met meer dan 4 personen. Uurregeling 's voormiddags beginletters A tot en met P. 's namiddags Q Z. Op Danderdag 29 Juli, bedeeling aan de gezinnen van 1 tot 4 personen. Uurregeling 's voormiddags groene kaarten. 's namiddags roode en purpere kaarten. Volkssoep De eerstvolgende inschrijving voor volkssoep heeft plaats op Zaterdag 31 Juli. S TAP IEPE R iagericht door den Provincialen Kultunrdienst van W -VI. te IEPER, van 8 tot 15 OOGST 1943 ia de lokalea van de Beroepsschool, Meenenstraat. Afdeelino Propaganda van 'iB .lult tot en niet «41 Oogst 14 :t Geldig zegel PRODUKTEN 1 naar keuze DagelIjksch Totaal voor Hoeveelh. I Aantal I rantsoen i 30 dagen I per zegel zegels 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 en 13 naar keuze 20 A. Keukenbrood B. Meel C. Deegwaren D Biscotten en beschuit E Dieeilevehsmiddelen F. Peperkoek G. Banketgebak H. Zetmeelhoudende produkten, ha verderivaten, peulvruchten, rijst en derivaten, maïsderivaten, pudding powder, tapioca, enz. Gebrande gerst Onbenuttigd. Boter Cicho:ei Geraffineerde suiker. Kristalsuiker, korreisuiker. Kandijsuiker. vergeoise bruine suiser, ruwe suiker, en naprodukt Onbenuttigd. Onbenuttigd. Magere smeerkaas Versch en bevroren vleesch. alsook vleeschconserven A. Konfituur en gelei, fruit of bietensiroop, vruchtenmoes, comp. ofB Kunsthonig. invertsuiker en vloeibare suiker, suiker- en kandijsiroop, broodsmeersel c) Gekonfijte vruchten d) Suikergoed e) Gevanil] eerde suiker Aardappelen 225 gr 166 gr. 125 gr. 125 gr. 125 gr. 200 gr. 225 gr. 125 gr. 1,665 gr 6 k. 750 4 k. 980 3 k. 750 3 k. 750 3 k. 750 6 k. 000 6 k. 750 225 gr. 166 gr 125 gr 125 gr 125 gr 200 gr 225 gr 3 k 750 125 gr. 50 gr. 16,65gr 13,33 gr. 400 gr 133,33 g. 3,33 gr. 100 gr. 33,3 gr. 50 gr. 1 k. 500 500 gr 5 gr. 20 gr. 20 gr. 15 gr. 15 gr. 12 gr. 12 gr 500 gr. 150 gr. 600 gr. 600 gr. 450 gr. 450 gr. 360 gr. 360 gr. 50 gr. 20 gr. 100 gr. 75 gr 75 gr 60 gr. 60 gr. 30 30 30 30 30 30 30 30 3 3 3 3 30 6 6 6 6 6 30 «*ou gr. ou gr 15 k 000 500 gr De aardappeldeetzegels geven recht ep 500 gram aardappelen. De drie volle zegels zijn zonder waarde. Op het Oostfront duren de gevechten nog met onverminderde hevigheid voort. - Bij Bjelgorod maken de Duiische troe pen verderen vooruitgang- L>e herhaalde Sowjet- aanvallen worden met bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen - Op Sicilië wordt nog immer hardnekkig gevochten - De stad Agrigente werd ontruimd. Het luchtwapen brengt aan de vijandelijke transportvloot gevoelige verliezen toe. - Een vijandelijke landingspoging in Noord Noorwegen wordt verijdeld. Zondag 25 Juli 1943 1 Rubensmarsch en Klokkenlied uit Vlaanderen's Kunstroem P. Benoit 2. Varianten op het oud-Vlaamsche lied 't Ros Beyard doet zijn ronde Staf Nees 3. Ave Maria fVrH,?del! 3. Sonatina V 1 Pleyel a) Allegro b) Andante c) Rondo-Allegro- 5. a) Van twee Conincskinderen b) 's Avonds als ik slapen ga Daar zat een sneeuwwit vogeltje Zeg Kwezelken é- Postludium in Bes J. Denyn TER GELEGENHEID VAN TUINDAG Op Zondag 1 Augustus 1943 te 15 uur stipt en te 19,30 uur IN DEN STADSSCHOUWBURG met de medewerking van Het jazz Ensemble THE HARRY BOYS De Cabaretgroep DE OPTIMISTEN en eerste rang artisten. Prijzen der plaatsen :20— 15 10 8 5 Frank. Locatie: «Café Astrld», Vanden Peereboomplaats, leper. DONDERDAG 15 JULI 1943 Ondanks de slechter geworden weersgesteldheid duren de zware gevechten voort aan het Oostelijk front. In het gebied van Bjelgorod werd een nieuwe vijandelijke af- deeling uiteengeslagen en uitgevoerde tegenaanvallen werden met hooge verliezen voor den vijand afgeweerd. Ten Oosten en ten Noorden van Orel zette de vijand zijn aanvallen voort, doch zijn pogingen, om door onze stel lingen te breken, leden schipbreuk. Eigen tegenaanvallen verloopen met succes. 70 vijandelijke vliegtuigen wer den neergehaald. De gevechten in Zuid-Sicilië duren met onverminderde hevigheid voort. Op verscheidene punten werden vijan delijke aanvallen afgeslagen, terwijl achter het front gelande vijandelijke parachutisten-eenheden vernietigd werden. Ons luchtwapen bracht verscheidene oorlogs- en transportschepen tot zinken en beschadigde talrijke andere. Vijandelijke bommenwerpers vielen gister voormiddag het gebied rond Parijs en eenige plaatsen in Noord-West- Frankrijk aan. 22 vijandelijke toestellen werden neerge haald en 5 Duitsche jachtvliegtuigen gingen verloren. Tijdens den afgeloopen nacht vlogen afzonderlijke vijan delijke storingsvliegtuigen naar het Noordelijk Rijksge bied en wierpen eenige bommen uit. VRIJDAG 16 JULI In het centrale gedeelte van- het Oostelijk front duur den de gevechten ook gister bij slecht weer voort. De aanval onzer troepen ten Noorden van Bjelgorod boekte nieuwe terreinwinst en leidde tot de omsingeling van een vijandelijke groep. Tengevolge der geleden zware verlie zen zijn de tegenaanvallen van den tegenstrever minder hevig geworden. Daarentegen voerden de Sowjets ont- lastingsaanvallen uit over het geheele front van Koersk tot Soesjenitsji. Overal werden zij op bloedige wijze af geslagen. Het luchtwapen steunde de gevechten op den beganen grond en haalde 49 vliegtuigen neer. In Zuid-Sicilië werden talrijke vijandelijke aanvallen op de linie Agrigente bezuiden Catania afgeslagen. Ver scheidene vijandelijke transportschepen werden door het luchtwapen in den grond geboord of zwaar beschadigd. Van 10 tot 14 Juli verloor de vijandelijke landingsvloot minstens 52 schepen te zamen circa 300.000 brt. Bij een aanval op een Duitsch convooi in de Middel- landsche Zee werden 7 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Verleden nacht hebben vijandelijke vliegtuigen, onder schending van het Zwitsersch grondgebied, eenige loca- liteiten in Oost-Frankrijk aangevallen. Afzonderlijke sto ringsvliegtuigen overvlogen het Noord- en Zuid-West Rijksgebied. 14 vijandelijke toestellen werden vernie tigd. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben 's nachts het gebied van Londen aangevallen. Duikbooten hebben 8 schepen met 51.000 brt. en een transportzeilboot tot zinkn gebracht. ZATERDAG 17 JULI Terwijl de gevechtsactiviteit ten Noorden van Bjelgo rod verminderde, duurden de hevige afweergevechten ln de streek van Orel voort. De aanvallen der Sowjets wer den afgeslagen. Verscheidene aanvallen tegen het Ooste lijk front van het Koeban-bruggenhoofd en talrijke plaat selijke aanvallen aan het Mioes front werden eveneens afgeweerd. Het luchtwapen heeft gister met succes vijan delijke troepenafdeelingen aangevallen. 80 vliegtuigen der Sowjets werden neergeschoten. Op Sicilië slaagde de vijand er gister niet in, ondanks herhaalde hevige aanvallen, noemenswaardige successen FLORA Groote Markt Kruiser Sebastopol Duitsch gesproken met Camilla Horn en Werner Hinz Vrijdag, Zaterdag, om 7 1 u. Zendag, om 2 5 en 7 u. Maandag, om 7 1 uur MAJESTIC Rijselstraat Driemaal Bruiloft Duitsch gesproken met Willy Fritsch en Marte Harell Zaterdag, om 7 j uur Zondag, om 2 1, 5 en 7 5 u- Maandag, om 7 1 uur OllD IEPER R Colaertplaats Het Onbekende Model Duitsch gesproken met Paul Javor en Klari Tolnay Zaterdag, om 7 S u. Zondag, om 2 I, 5 en 7 I u- Maandag, om 7 1 uur te boeken. Duitsche vliegtuigen brachten den vijand zware verliezen toe en schoten boven Sicilië en in het gebied der Middellandsche Zee 34 vliegtuigen neer. Tij dens een gevecht tusschen Duitsche en Britsche snel- booten in de straat van Messina werd een Britsche snel- boot in den grond geboord en verscheidene andere In brand geschoten. De luchtaanvallen op de landingsvloot voor Sicilië werden met succes voortgezet. In de wateren voor Ymuiden werd de aanval van een Britsche formatie snelbooten afgeslagen. Een vijandelijke torpedoboot werd zwaar beschadigd. In den afgeloopen nacht vlogen eenige vijandelijke vliegtuigen over het Noord-Westelijk en Zuidelijk Rijks gebied. Door afzonderlijke aanvallen werd slechts geringe schade aangericht. ZONDAG 18 JULI Op het Oostelijk front heeft de slag zich gister naar het Zuidelijk gedeelte uitgebreid en in hevigheid toege nomen. Aan het Koeban-bruggenhoofd zette de vijand zijn aanvallen tegen een hoogte ten Westen van Krims- kaja tevergeefs voort. Aan het Mius- en Donetzfront gingen de Sowjets tot den aanval over. Hun pogingen om het front te doorbreken leden schipbreuk. Tegenaanval len om de linies te herstellen, waar de vijand over een klein front onze stellingen was binnengedrongen, zijn aan den gang. In de streek van Orel duren de afweerge vechten voort. Het luchtwapen haalde 127 Sowjet-vlieg- tuigen neer en viel 's nachts het vijandelijk spoorweg verkeer aan. Ook op Sicilië hebben de gevechten aan hevigheid toe genomen. De stad Agrigente werd ontruimd. De lucht vloot richtte met goed resultaat haar aanvallen tegen vijandelijke troepen en scheepsobjectleven aan de Oost kust van Sicilië. Noord-Amerikaansche bommenwerpers vielen Amster dam aan. Tien dezer toestellen werden neergehaald, ter wijl 5 eigen jachtvliegtuigen vermist worden. Vóór de Hollandsche kust werd een vijandelijke snelboot in brand geschoten. Boven het Rijksgebied werden 2 vijandelijke vliegtuigen naar beneden gehaald. MAANDAG 19 JULI - Ook gister ondernamen de Sowjets vergeefsche aan vallen tegen het Centraal en Zuidelijk gedeelte van het Oostelijk front en leden hierbij opnieuw zeer zware ver liezen. Aan het Koeban-bruggenhoofd heeft de vijand 's namiddags zijn aanvallen gestaakt. Aan het Mius-front en aan den Centralen Donetz mislukten de voortgezette doorbraakpogingen van de Sowjets. Ten Noorden van Bjelgorod werden de Sowjets verslagen en in het gansche gebied van Orel werden hunne aanvallen afgeweerd. Aan het overige Oostelijk front ondernamen de Sowjets slechts plaatselijke vruchtelooze aanvallen. Het lucht wapen kwam met succes in de gevechten tusschenbelde en Roemeensche jagers schoten hierbij 17 Sowjet-toestel- len neer. Op Sicilië boden Duitsche en Italiaansche troepen ver bitterden tegenstand aan den vijand. Ten Zuiden van Catania werden zijne doorbraakpogingen verijdeld. De vijandelijke transportvloot werd met goed gevolg van uit de lucht bestreden. Bij het afweren van aanvallen tegen Duitsche kon vooien aan de Noorsche en Hollandsche kust werden een vijandelijke duikboot gekelderd en 5 vliegtuigen vernie tigd. 4 andere toestellen werden boven het Kanaal en den Atlantlschen Oceaan neergeschoten. Een eigen jacht- toestel ging verloren. Boven het Rijksgebied werden 's nachts slechts enkele storingsvluchten ondernomen. Duitsche duikbooten boorden opnieuw 10 vijandelijke schepen, samen 62.000 brt. metende, In den grond. DINSDAG 20 JULI De stormloop der Sowjets liep ook gister te pletter op den succesvollen afweer onzer troepen. Aan het Koeban- bruggenhoofd mislukten verscheidene vijandelijke aan vallen tegen de heuvelstelling ten Westen van Krlms- kaja. De vijand hervatte zijn hevige doorbraakaanvallen aan den Mius en aan den middenloop van den Donetz, doch werd achteruitgeslagen Ten Noorden van Bjelgo rod worden slechts plaatselijke aanvallen van den vijand gemeld, doch in het gebied van Orel duren de zware af weergevechten voort. De Sowjets werden op eenige plaat sen achteruitgeworpen. Op andere plaatsen brachten onze troepen den vijandelijken aanval tot staan. Op Sicilië werden talrijke aanvallen van den tegen strever algeslagen. De luchtmacht zette ook gister met

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1