Bekendmaking Alle mannen van den GEBOORTEJAARGANG 192 4, die in de provinciën Oost- en West-Vlaanderen woonachtig zijn, moeten zich aanmelden op de hieronder aangeduide dagen en uren en wel bij de Duitsche Werbestelle, die voor hun woonplaats bevoegd is. Hierbij zal onderzocht worden, voor wien een vrijstellingsbewijs, op grond van de 5de Verordening tot uitvoering van de Verordening inzake voorziening in de behoefte aan werkkrachten voor het verrichten van werk van bijzonder belang dd. 28 Juni 1943 (Verordnungsblatt des Militarbefehlshabers in Belgien und Nordfrankreich 104, uitgave van 30-6-1943), kan uitgevaardigd worden. Wie dergelijk vrijstellingsbewijs in handen heeft, is van den verplichten arbeid in het Duitsche Rijk vrijgesteld. ATHLETIEK Bij White Star leper WIELERSPORT Gemeente Westroozebeke Gemeente B0EZINGE - VEL0K0ERSEN GROOTE PRIJS BROUWERIJ HET SAS Bovenstaande oproepingstermijnen moeten stipt nagevolgd worden. 0BERFELDK0MMANDANTUR 570 Waarschuwing voor Autovoerders en Wielrijders ALLERHANDE NIEUWS Toegelaten Taxis HANDBOOGSCHIETINGEN ZILLEBEKE - HOOGHE GROOTE PRIJS BROUWERIJ HET SAS I.. liet Café BE BEURS" DEVLAG - HOEKJE Boerenwacht leper HET YPERSCHI 23 - 7 - 1943 goed gevolg haar aanvallen tegen de vijandelijke trans- portvloot voort Een vrachtboot van 10.000 brt werd ge kelderd In den afgeloopen nacht vielen Duitsche ge vechtsvliegtuigen het eiland Malta aan. WOENSDAG 21 JULI In de Zwarte Zee kelderde een Duitsche duikboot een vrachtschip van 3.000 brt en in de baal van Kroonstad werd een sleep schepen door de kustbatterijen in brand geschoten. In den nacht van 19 op 20 Juli poogde de vijand, on der de bescherming van dichten nevel, te landen aan de kust van Noord-Noorwegen, bij Vardoe. Deze onder neming leed volledig schipbreuk. In den Westelijken sector van het Slclllaansch front voerden Duitsch-Itallaansche eenheden de bevolen be wegingen uit In den Oostelijken sector werden talrijke aanvallen der Britten afgeslagen. Op plaatsen waar de vijand er ln geslaagd was onze stellingen binnen te drin gen. werd hl) tijdens een tegenaanval teruggeworpen. Bij den strijd tegen de vijandelijke transportvloot wer den nogmaals successen behaald. BU den reeds gemelden luchtaanval op Malta werden de haveninstallaties van La Valetta ln brand geworpen eu 7 vijandelijke trans portschepen getroffen. Duitsche snelbooten kelderden ln de haven van Syra cuse 2 torpedojagers en een stoomschip van 3000 brt. Een ander groot schip werd zwaar beschadigd. De jeugdige Iepersche athletiekclub set onverpoosd haar werking voort en wekelijks worden er nieuwe inschrijvingen geboekt. De jeugd begint ein delijk in te zien dat de looperssport een gezonde oefening daarstelt en. even als het voetbalspel, stilaan ingeburgerd wordt. Op 11 Juli werd er voor de tweede maal aan het vierhoekstornooi te Brug ge deelgenomen en werden volgende uitslagen verwezenlijkt Kadetten FORD 600 m. 7e Hoogspringen 5e met 1.35 m. HOEDT 80 m. 2e Kogelstooten 6e met 9.3S m. Scholieren HELLEM 1000 m 3e STAMPER 1000 m. 7e Hoog springen 7e met 1.30 m. DEROO Schijfwerpen 6e met 21.23 Kogelstooten 4e met 9.51 m. Junior, eu Senior. HOUART 100 m 5e DEBLIECK 400 ra le in 54 2/10 Verspringen le met 5.64 m. Al d;e plaatsen werden behaald op acht mededingers ia iedere proef Op 18 Juli. in de Nationale Juniors Kampioenschappen op het terrein van R. Racing C. Brussel, behaalde onze prachtathleet Deblieck de 5c piaats op 18 mededingers- Het puik der Belgische Juniors was er vertegenwoordigd. Deblieck behaalde de tweede plaats in zijn reeks. Op 18 Juli richtte de Iepersche Athietiekclub een propaganda meeting in te Poperinge met de medewerking van B. S. Poperinge. S. C. Meenen. S. K. Reningelst en A. V. Roeselare. Ziehier de TECHNISCHE UITSLAGEN Kadatten 60 na vink. le reeks 1. Butein (Poper.) 8 sec. 4/5 2. Lau wers 3. Thevelin 4. Theite. 2e Reeks 1. Truwant (Rening.) 8 sec. 3/5 2- TEMPERMAN 3. Dewyckere. 4. Baelen. —Finaal1. Truwant (Rening.) 8 sec. 3/5 2. TEMPERMAN 3. Butein 4. Lauwers. 150 m vink. le reeks Van Dacle (Meenen) 21 sec. 2/5 2. FORD 3. Van Eecke 4. Houwen. 2e Reeks 1. HOEDT (C. S. leper) 20 sec. 2. DEBOEUF 3. Lauwers 4. Van der Marlière.—Finaal 1. HOEDT (leper) 21 sec.2. Van Daele 3. DEBOEUF 4 FORD. Haogspringan 1. HOEDT (C. S. leper) 1 m. 55: 2. Ver Eecke 1 ra. 45 3. FORD 1 m.35 4. Van Daele 1 m. 35. 4 x 60 m. 1. C. S. IEPER (Hoedt. Deboeuf. Temperman en Ford) in 35 sec-2. B. S. Poperinge 3. S. K. Reningelst. Scholiaran, 80 m 1. Vantrois (Meenen) 9 sec. 1/5:2. DE ROO (leper): 3. CORNELIS 4. Van Oost. 300 m. vlak 1. Denys (Meenen) 42 sec. 3/5 2. Cauweiier 3. Dobbe- lare 4. CORNELIS 5. Boudry. 1000 m. vink 1. HELLEM (leper) 3 min.: 2. Muylaert: 3. STAMPER; 4. Fieuw. Hoogspring» 1. Dobbelaere (Poperinge) 1 m. 40: 2. Amand 1 ra. 40: 3. Boudry 1 m. 40 4. Muylaert 1 m. 40 5. Van Oost 1 m. 30. Verspringen 1 Vantrois (S- C. Meenen) 5 m. 36 Cauwelier 4 ra. 75 3. Dobbelaere 4 ra. 71 4. Amand 4 ra. 39 5. STAMPER 3 m. 85. Aflossing 4z80u 1. Meenen-Roeselare 43 sec. 2. Poperinge 3. C.S. Juniors en Seniors 100 m- vink 1. HOUART (C. S. leper) 11 sec. 4/5 2. De Meulenaere 3. Beun 4. Denys. 1500 m. 1. Vermeersch (Poper.) 5 min. 8 sec.2. Bruynooghe 3. La- Heogspringen I. Steverlynck (Rening.) 1 m. 35 2. Beun en Lahousse 1 ra. 35 4. HOUART 1 m. 35 5. De Meulenaere 1 m. 30. Verspringen 1. De Meulenaere (Meenen) 4 m. 93 2. Teraperville 4 as. 39 3. Beun 3 m. 69. Aflossing 4 x 200 na.1. Meenen-Ieper 1 m. 51 s. 1/5:2. B. S. Poperinge. Plnaf«Brmnf«fkiltlting 1. Poperinge 53 1/2 p. 2. C. S. leper 48 p- 3. 5. C- Meenen 30 p. 4. S. K. Reningelst 17 p. 5. A. V. Roeselare 15 1/2 punten. Wij kunnen onze Iepersche supporters met genoegen mededeelen; dat Whi te Star tijdig genoeg zijn inschrijving aan het Provinciaal Comiteit heeft over gemaakt om in de aanstaande kampioenschappen te worden ingeschreven. Op de a. s. algemeene vergadering te Brugge zal de indeeling der reeksen worden vastgesteld. Wij kunnen met genoegen verzekeren dat White Star den stap in 2e Provinciaal zal aanvatten, niet met het gedacht er eerste uit te komen, maar met het vertrouwen zijn man te staan. Spijtig genoeg zal het kampioenen-elftal noodgedwongen wijzigingen onder gaan. Toch zullen de spelers hun best doen om het vertrouwen niet te beschamen. White Star heeft een schaar flinke jonge elementen, die in de as. kampioenschappen hun afwezige clubmakkers zullen moeten vervangen. Binnen kort beginnen de oefeningen, waaraan allen graag zullen deelnemen. Al!o. mannen, maakt u gereed I Georges Van Hove bevestigt Vóór een paar weken schreven we hier. dat Georges Van Hove weldra zijn eerste «bloemen* zou veroveren en... dit is gebeurd. Verleden Maandag trad onze Ieperling in het strijdperk te Kortemark en bolde er als overwinnaar over de eindmeet. Proficiat Georges en nog vele zulke Deze overwinning is des te verdienstelijker daar Georges in de eerste ron de reeds bandbreuk leed. In de vierde ronde ontsnapten Rondelez. Van Hove. Vandamme. Leliaart en Laroye: Rondelez en Georges bleven ten slotte alleen aan de leiding en in den sprint moest Rondelez met een lengte onderdoes voor onzen stadsge noot. UITSLAG 1. VAN HOVE Georges (leper) 91 km in 3 uur 2 min. 2. Rondelez op 1 lengte 3. Vandamme op 3 m. 10 4. Jonckheere op 1 lengte 5. Leliaart op 1 lengte 6. Demeyer op 5 min. 7. Denoo 8. Vandewalle 9. Mommerency 10 Carlier. ROGYPRIS. Op Zondag: 25 Juli 1943 Prachtige STRAAT PAARDENKOERSEN(3000fr. prijzen) Op Maandag 26 Jul) 1943 RIJ W1ELKOERS voor JUNIORS (90 km. - 2500fr. Prijzen) Op Zondag 25 Juli 1943 voor alle beginnelingen. 50 km. - 1000 fr. prijzen en premiën. Familienaam met beginletter A - B - C D met uitzondering van DATUM Woensdag, 28 Juli UUR 8-12 uur en 14-17 uur Dea tot Dez Donderdag, 29 Juli 8-12 uur en 14-17 uur Dea tot Dez Vrijdag, 30 Juli 8-12 uur en 14-17 uur tot H Maaudag, 2 Augustus 8-12 uur en 14-17 uur J tot L Dinsdag, 3 Augustus 8-12 uur en 14-17 uur M tot Q Woensdag, 4 Augustus 8-12 uur en 14-17 uur R tot S Donderdag, 5 Augustus 8-12 uur en 14-17 uur T tot U Vrijdag, 6 Augustus 8-12 uur eu 14-17 uur V Maaudag, 9 Augustus 8-12 uur en 14-17 uur W tot Z Dinsdag, 10 Augustus 00 1 i-te to uur eu 14-17 uur Van heden af zullen de autovoerders en wielrijders, die zouden weigeren in te gaan op een door de rijkswacht gegeven aanmaning of bevel tot stoppen, hiertoe door het gebruik v&n de wapens gedwongen worden. Het signaal tot stilstaan zal op reglementaire wijze gegeven worden, name lijk binst den dag door het recht opsteken van den rechterarm en 's nachts bij middel van een rood licht. Tentoonstelling Het Graafschap Vlaanderen Bezoek V T. B Zooals bekend gaat de tentoonstelling over «Het Graafschap Vlaanderen* te leper door van 8 tot 15 Augustas, in de zalen der Beroepsschool. Meenen- straat. De leden van den V. T. B. zoowel uit de stad als uit het arrondisse ment. worden in groep verwacht op Zondag 8 Augustus, om de tentoon stelling onder deskundige leiding te bezoeken. Bijeenkomst aan de Beroepsschool te 2,30 uur. Van Maandag morgen 26 Juli tot Zondag avond I Oogst 1943 inbegrepen Raymond LUYTEN. 1, Nieuwstraal L. DOCHY, Capronstraat. C VAN DER MEERSCH. Fiersstraat STAANDE PERS Zondag 25 Juli 1943 Om 14.30 uur WESTVLETEREN ST S1XTUS Opper- vogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr.30 geprimeerde vogels aan 30 fr. en 90 kleine aan 20 fr., daarboven al vogels van 25 fr. Inleg 25 fr. Om 15 uur GELUVELD Oppervogel 100 fr. Inleg 20 frank. Maandag 26 Juli 1943 Om 14.30 uur BOEZINGE Oppervogel 150 fr.; Twee zijdvogels, elk 75 fr.Twee kaUen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Zondag 1 Augustus 1943 St. JAN-TER-BIEZEN Inleg 25 fr. Donderdag 5 Augustus 1943 YPER KON. GILDE ST SEBASTIAAN. Inleg 25 fr. LIGGENDE PERS Maandag 26 Juli 1943 Om 3 uur GELUVELD in t De Congo Tramstatie Oppervogel 80 fr.Twee -zljdvogels, elk 40 fr. Twee kal len. elk 25 fr. en 37 vogels van 20 fr. voor 50 schutters, daarboven vogels van 20 fr. Inleg 20 fr. Uitslag der Kampioenschieting (na 6'e manche), 52 sckutters 1) Leroy Gust. 47 p. 2) de Vinck P. 37: 3) Maertens C: 364) Braem R. 32: 15) Leroy M. 31 6) Debusschere G. 287) Degraeve R. 27: 8) Buelens J. 27: 9) Rosseeuw J. 26 10) Pieters C. 25 11) Devoldere G. 24; 12) Deknudt C. 23; 13) Dewitte J. 2214) Sercu C. 22 15) Dedoncker Léon 22 16) Sercu G. 21: 17) Coulier M. 21 18) Bourdeaux L. 21 19) Mahieu G. 20 20) Pauwels P. 20 21) Dewitte Cyr. 20 22) Vandenbussche L. 20 punten. Na den 6n dag blijft het klassement voor wat den eerste betreft onveran derd. Niettegenstaande het slecht weder waren 46 schutters tegenwoordig. Staf Leroy schoot nog eens het meeste vogels9. Jan Buelens schoot den top en 5 kleine. Gaston Sercu. Rosseeuw Julien en Marcel Leroy haalden er elk 8 neer. Er vielen min vogels dan gewoonlijk, uit reden dat vogels en pijlen te nat waren... en de schutters inwendig te droog, zoo zei ons de bazin. Er waren ook voor de eerste maal 7 schutters bloot. Weest gerust, 'k zal ze niet noemen, want er waren er 6 bij van mijn parochie I En ik die meende dat het eene van de meest sportieve was van geheel ons land Opgelat 1 7e schieting Maandag 2n Augustus, om 5 1/2 aar. De schieting van 26n Juli is verschoven tot 2n Augustus, uit reden van de Kermisschietingen van Boezinge en Geluveld. Op Kermis-Donderdag 29 Juli 1943 90 km. voor Juniors. 2500 fr prijzen en premiën. Inschrijving vanaf heden bij André Verhack, herberg De Brug Brugstraat, Boezinge. Ouwe Taaie speelt... WAAR WANNEER 's ZATERDAGS en 's MAANDAGS, vanaf 18 uur. 's ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur. 's Avonds van 16 tot 23 uur. Komt laisteren naar het kwintet DANIEL VIAENE, dat voor U de nieuwste schlagers speelt. In het Café DB BEURS Meenenstraat leper vindt ledereen zijn gading (4945) Woensdag 28 Juli. in de zaal Flora, te 20 uur wordt de Terrafilm TUSSCHEN JOU EN MIJ l afgerold, met Brigitte Horney. Joachim Gottschalk. Margo Eckahrt. e. a. in de hoofdrollen. Een film vol sprankelende humor die maar eens vertoond wordt, door de De Vlag aan de bevolking van leper aange boden! Op Zondag 1 Augustus, spreekt Dr. Van de Wiele. te Gent. voor al de vrouwea. leden van de Devlag. van Oost-en Westvlaanderen. Het is de eerste maal dat Dr. Van de Wiele tot onze vrouwen spreekt, het is de eerste maal dat onze Vrouwenwerken dergelijke algemeene vergadering beleggen, alle vrouwen zullen er dus aan houden tegenwoordig te zijn en be langstellenden mede te brengen, die onze vrouwenwerken nader willen leeren kennen. De reis zal in groep geschieden. Wie wil deelnemen gelieve zich vóór Donderdag 29 dezer, op het sekretariaat. Deken Delaerestraat. 3. aan té melden. Cel leper richt een nieuwen kook en naaikursus in. Wie verlangt er deel aan te nemen, melde zich ten spoedigste op het sekretariaat aan. want het aantal aanvaardingen is beperkt. Het Langemarek - Studium, biedt aan alle jonge Vlamingen, die wer kelijk begaafd zijn. en om de een of andere reden hun studies dienden stop te zetten, de kans om opnieuw het leerboek ter hand te nemen. Op gelijk welk oogenblik worden meldingen aanvaarden van gelijk wie. Geschikt blijkende kandidaten worden in een schift! ngskamp samengeroepen. Deze kampen grij pen plaats in Februari en Oogst. Hier wordt dan een bindende beslissing ge nomen over de opname. Jongens met een klaren kop en een flink doorzettingsvermogen wordt hier mede de schoonste mogelijkheid geboden hun gaven zoo breed mogelijk te ontwikkelen om daarna als volwaardiger hnn plichten in de maatschappij te vervullen. (Medegedeeld) leper - Solo-slim - Zondag 18 Juli werd een solo-slira gespeeld in het Kristen Volkshuis. Albert Dehem. voorzitter van W. S. I. .was de gelukzak met een zesden van koekenaas. zeven, vijf en drie. en een vierden van kla verhaas. mocht hij zijn solo-slim op tafel leggen. Medespelers waren Lucien Denoyelle. onder-voorzitter. Jeroom Stubbe. sekretaris. en Albert Barbieur. bestuurslid van W. S. I. Getuigen Viktor Havegheer. Jan Dehaerne en Ro bert Baeckelandt. Proficiat. President, doe naarstig voort! Er was vreugde in het White Star kamp. Guit verdwenen - Sedert Maaadag 12 Juli 11. is uit een weide gelegen langs de Pilckemstraat een geit weggeloopen. welke toebehoorde aaa Van Isacker Gerard, wonende Bruggesteenweg. Tot hiertoe bleven alle gedane opsporingen vruchteloos- Diefstallen - Zondag laatst plaatste de genaamde Kestelein Rachel, van Westouter. haar rijwiel tegen den gevel van een winkel in de Rijselstraat. waar ze een kleine boodschap moest doen. Toen ze echter korte stonden daarna terug buiten kwam. was haar velo reeds verdwenen. Maandag, rond 4 u. namiddag, ging Bauden Zulma het warenhuis «Sarina* alhier in de Rijselstraat binnen en liet er haar velo buiten aan den gevel staan. Weinige oogenblikken later buiten komend, bemerkte ze dat haar velo weg was en dat in de plaats ervan een andere flets stond, die echter bij lange niet zooveel waard was als de hare. Een onderzoek is ingesteld en den kelijk zal de persoon wel gevonden worden die van rijwiel verwisselde. In den nacht van Maandag op Dinsdag werden langs den Zillebeke- voetweg. op het veld van Muiier Maurice, wonende Hoornwerk, een aantal aardappelstruiken uitgetrokken. Voormezeele - Brand - Zaterdag avond, rond 9 u. 30. is brand uitgebro ken in de schuur der hoeve Opsomer. gelegen nabij den steenweg Yper- Waas ten. Het vuur. dat in het daar opgestapelde hooi en strooi een gemakkelijke prooi vond. nam snel uitbreiding en wanneer de pompiers van leper ter plaats aankwamen sloegen de vlammen reeds hoog op. Er moest langen tijd gewrocht worden om het vuur te overmeesteren en gansch den nacht gewaakt om een opflakkering ervan te vermijden. De aan het gebouw aangerichte schade is vrij aanzienlijk en tot hiertoe kon de oorzaak van den brand nog niet vastgesteld worden. Woesten - Moedige boerenwachters - De Boerenwachters Houwen Mau rice. Ollivier Michel en Debuysere Florent bemerkten, rond 2 u. 30 's morgens, een paar mannen op de baan. elk met een zak onder den arm. Onze moedige wachters wilden hen eerst onopgemerkt volgen om na te gaan waar deze nachtridders hun slag zouden slaan. Toen de dieven echter hoorden dat zij achtervolgd waren, werd het een echte wedren dwars door de veldea. Na enkele honderden meters moesten zij er het bijltje bij neerleggen en enkele tikjes van de Boerenwachtknuppels brachten hen tot kalmte. Toen kwam de bekentenis dat zij op weg waren om gerst te stelen. Proces-verbaal werd opgemaakt. Proficiat. Boerenwachters, dat is goed en degelijk werk. Poperinge - Hofstede afgebrand - Op de hoeve van landbouwer Deweerdt Arthur, wonende Duivinnedreef; is plots brand uitgebroken, terwijl de bewoners op het veld aan den arbeid waren. De pompiers, die dadelijk verwittigd werden, waren spoedig ter plaats, doch de gebouwen stonden reeds in lichte laaie en waren zelfs reeds gedeeltelijk ingestort. Niettegen staande alle pogingen ging gansch de hofstede, met al wat ze bevatte, in de vlammen om. De oorzaak der ramp is nog niet gekend. Rijwieldiaf op heeterdaad betrapt - Terwijl een inwoner van Watoe een bezoek bracht aan zijn vader in de kliniek, bemerkte hij opeens dat zijn rijwiel aan den gevel van het gebouw door een vreemde weggenomen werd. Hij liep aanstonds naar buiten en zag den dief nog juist den hoek van het ge sticht omdraaien. Op zijn geroep zette een politieagent, die daar bij toeval in de nabijheid was. den dief achterna en was zoo gelukkig hem bij de lurven te vatten. Deze. zekere R. V.. wonende Watoesteenweg. werd ter beschikking van den Heer Procureur des Konings te leper gesteld, en de fiets aan den eige naar teruggegeven. Diefstallen - Bij de kinders Lobelle werden uit het konijnenhok een twaalf tal diertjes door onbekenden gestolen. In de St-Sixtusstraat werd de velo gestolen van A. V.. wonende zelfde straat. Een vrouw die op het veld van Dewancker Maurice. S»-Sixtusstraat. aard appelen aan 't stelen was. werd door den benadeeligde op heeterdaad betrapt. Proces-verbaal werd opgesteld. Langemark - Brand - s Nachts is brand uitgebroken in de rookerij der hofstede Pattyn. De brandweer slaagde erin het onheil tot het bijgebouw te beperken. Een hoeveelheid van ongeveer 300 kgr. tabak werd door het vuur vernield. Dolle stier veroorzaakt twee ongevallen - Op de hofstede J. Vandam me. Zonnebekesteenweg, is een stier dol geworden. Twee der zoons werden deerlijk toegetakeld Albert heeft een drietal ribben gebroken, terwijl zijn broeder Nestor vanuit den stal al over de halve deur naar buiten werd ge worpen, na eerst krachtig tegen den muur geduwd te zijn geweest enkele ledematen werden hem verrokken. Beiden, onder behandeling van den dokter, zijn bedlegerig. Poelcapelle - Diefstal van tabak - Op de landerijen van Degraeve Cy- riel. wonende Bruggestraat. hebben onbekenden 's nachts een hoeveelheid tabakbladeren gestolen. Een onderzoek werd door de rijkswacht ingesteld. Aangeslagen - De rijkswacht van Westroosebeke ontmoette tijflens haai dienstronde den genaamden P.. van Poelcapelle. die een varken op een kar vervoerde. Daar het bleek dat het dier niet aangegeven was. werd het evenals de kar in beslag genomen. Bij den brand op de hoeve van landbouwer Opsomer wisten de wijkoverstc Roger Lampaert en de wachters Albert en Achiel Lampaert. Jules en Maurit Bailleul en Roger Boudry, door hun vli#g en kranig optreden, een groot deel van het bijzonderste materiaal te redden. Hunne tusschenkomst strekt hen ter eereen verdient vermeld te worden. Door den gemeente-overste. Bert Arfeuille. worden zij hierom tot voorbeeld aan de andere wachters gesteld en daarenboven wordt hen nog verlof voor een wachtronde verleend. HEDEM XOIVDAG in BRISTOL HOTEL het Ensemble 4>ilbei-t Zang, dans. brasserie en klassieke muziek. Eenlg in zijn soort Vervolgens lederen Zaterdag vanaf 19 uur en lederen Zondag vanaf 17 uur Specialiteit via ijtrovm. Draakea vaa I* keus (4967)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2