Kleine Aankondigingen Draineerbuizen Examenuitslag Stadsjongensschool - Chocolade Uitdeeling Priesterlijk Jubelfeest St jozefs Kerk der Carmelieten, leper Burgerlijke Stand van leper Gevonden en Verloren Voorwerpen HET YPERSCHE 23 - 7 - 1943 De Heer De Poorter Koniaio. oud-leerling der Riikeraiddelbare School van leper, heelt eich aan het Hooger Instituut St Lucas te Brussel eerste gerang schikt van zifn kissen er ii|n diploma van het de jaar architectuur behaald. OAze beste gelukwenschen. Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 25 JULI. om 11.30 uur, ln St Maartenkathe draal, tot zlelelafenis van Heer Remi MOLEINf5010) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen Worden op ZONDAG 1 AUGUSTUS, om 8.30 uur. ln St Maarten kathedraal, tot zlelelafenis van Juffrouw Yvonne FEYS dochter van Heer en Vrouw Henrl Feys-DArras. (5039) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG t AUGUSTUS, om 8.30 uur, ln St Pieterskerk, tot zlelelafenis van Heer Theodoor CANDEEL echtgenoot van Vrouw Allee Vtaene. (5043) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen .He zal gezongen worden op ZONDAG 1 AUGUSTUS, om 8.30 uur, ln St Jacobskerk. tot zlelelafenis van Heer Gaston THOMA echtgenoot van Vrouw Germalne Vandamme Frenchlaan, il (50351 Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 1 AUGUSTUS, om 9 uur. in St Niklaaskerk, tot zlelelafenis van Heer Arsène DENOYELLE echtgenoot van Vrouw Marle Schelre Augustlnestraat7. (öojoj ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. MOYAERT, Tempelstraal is alleen open op Zondag B5 Juli De leerlingen der Stadsjongensschool mogen Dinsdag 27 Juli, van 9 tot 10 uur, hun chocotadelcaart af halen bij den bestuurder der school, St-Niklaasstraat, 2, leper. Het Nationaal Feest te Yper Op Woensdag 21 Juli, te 10 uur in St Maartenskathedraal, werd een plechtige hoogmis gezongen ter Intentie van Koning en Vaderland, in tegenwoordigheid van een zeer groot getal medeburgers waaronder talrijke overheidspersonen en leden der magistratuur. De plechtigheid werd door Z. E. H. Deken Verhaeghe be sloten met het liturgisch gebed voor den Koning waarna het Nationaal lied op het orgel werd uitgevoerd. Dinsdag 1. L te 9 1/2 u.. in St Jacobskerk. vierde onze sympathieke mede burger. E. H. SOCQUET. de 25e verjaring van zijne priesterwijding. Onder de menigvuldige geloovigen. waren er tegenwoordig al de leeraars en leerlingen van de gunstig bekende St Jozefs Vakschool door den ieverigen priester sedert tien jaren bestuurd. Onze beste gelukwenschen. Ad muitos annos Priesterbenoemingen Z. H. Exc. Mgr Lamiroy. bisschop van Brugge, heeft benoemd tot pastoor te Proven. E. H. Cosyn. pastoor te Bikschote. in vervanging van E. H. Comeyne. die ontslag neemt, en tot pastoor te Bikschote. E. H. "Vandeweghe. onderpastoor te Watou. Broederschap van 't li. Kind Jezus van Praag Zondag der Maand Te 7 1/2 u.. Communiemis met oefeningen voor de kinderen en hunne ouders. Te 3 1/2 u.. Maandelijksche vergadering der kinderen. Wijding en opleg ging van 't H. Scapulier. Kinderen, weest wel op uwen post. met uwe ouders, en-brengt uwe kaart mede. Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 JULI. om 7.30 uur, ln de parochiale kerk van Brielen, tot zielelafenls van Heer en Vrouw Leon ROSSELLE en overleden familie. (5006) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 JULI. om 8 uur, ln Sint Niklaaskerk, tot zlelelafenis van Heer Henri DAVID zoon van Heer Etienne en Vrouw Louise Van Praet 5005 i Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 JULI, om 8.30 uur. in Sint Pieterskerk, tot zielelafenls van Heer Emile SANTY echtgenoot van Vrouw Elodie Decroos. (5007) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 JULI, om 8.30 uur, in Sint Jacobskerk, tot zielelafenls van Heer Henri CASTEL-DE BRABANDER Meenensteenweg, 42. (5032) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 JULI, om 8.30 uur, in St Maartenskathe draal, tot zielelafenls der overleden ouders van Heer Odiel STAMPER die zijner huisvrouw Madeleine BILLIAERT en haar broeder Remi, gesneuveld in 1918. (5033) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 JULI. om 9 uur, ln Sint Niklaaskerk, tot zielelafenls van Heer AchiUe VERBEKE echtgenoot van Vrouw Marle Devos en overleden familie. "Dikkebuschsteenweg, 129. (5008) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 25 JULI. om 9.30 uur, ln de kerk der Eerw. P. Carmelieten, tot zielelafenls van Mijnheer eo Mevrouw Charles DOMICENT-GELEIN (5009) van den 16 tot den 22 Juli 1943. Geboorten Meyfroodt Guy, Meenensteenweg, 35. Derycke Gilbert, Recollettenp 5, van Vlamertinge. De- baene Frans, Recollettenp.. 5, van Zillebeke. Parmentier Johny, Recollettenp., 5, Waterkasteelstraat, 15. Onraedt Anny, Recollettenpoort, 5, Lindendreef, 95. Hamerlinck Guy, Recollettenp., 5, van Poelkapelle. Maselis Wil- fried, Basculestraat, 28. Overlijden* Verhaverbeke Emilius, z. b., oud 76 jaar, wed. Staessen Helene, en Derllle Marie, eebtg. Boucken- ooghe Maria, G. Gezelieplein. Clibouw Albertina, huis houdster, 59 j., echtg Vanaudenhove Charles, Dikkebusch steenweg, 103. Van Elslande Celestine, huishoudster, 73 jaar, echtg Dekimpe Jules, Lindendreel, 5. Rouzeré Cy- riel, kleermaker, 63 jaar, echtg. Notredame Emma, Arth. Merghelynckstraat, 14. Bouchaert Maria, z. b., 86 jaar, wed. Laebens Eduardus, en De Breyer Franciscus, Rijsel- straat 38. Vandenbulcke Mare, 16 dagen, ongehuwd, van Passchendaele. Huwelijksbeloften Cyrille Braem, bediende, en Andrea Santy, z. b., beiden te leper. Maurits Berteloot, marokijn- bewerker, en Marie-Louise Deporte, naaister, beiden te leper. Albert Ramette, kleermakersgast, en Marguerite Perneel, z. b., beiden te leper. Georges Bonte, bediende, en Madeleine Bracquez, onderwijzeres, belden te leper. René Dalle, plaatselijke secretaris der landbouw- en voe dingscorporatie te Sint Joris, en Simonne Depuydt, strijkster, te leper Gerard Velghe, bediende, en Marcellna Riquiere, dienstmeid, beiden te leper. -- Maurits Leroy, landbouw werker, te Dikkebusch. en Martha Derebreu, dienstmeid, te Loker, voorheen te leper Robert Verbiest, bakkers- gast, te Wijnegem, en Marguerite Dekiere, fabriekwerkster, te leper. Henricus Labaere, persgasbesteller, en Rose- Anne Christiaen, winkeljuffer, beiden te leper. Jozef Maes, meubelpolierder en Hubertine Six, z. b., beiden te leper. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden - Zaterdag 17 Juli, door een lid der Duitsche Weermacht, een lederen geldbeugel. Zondag 18, achtergélaten in den papierwinkel Dumortier, Boterstraat, een paar gehaakte handschoenen. Dinsdag 20 Juli. door M. Vermeersch Lucien. Rijselsteenweg, een regen mantel. Donderdag 22 Juli, door M. Lauwers Daniel, Dickebuschsteenweg, een kindermanteltje. Verloren - Donderdag 15 Juli. door M. Vanmaeckelberghe René. Rave- iijnstraat. zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Decrock Edgard. Oude Veurnestraat, een bruin lederen brieventasch inhoudende zijne eenzelvigheids- kaart. foto's en papieren. Vrijdag 16, door Me Vincken Elza, Roeselarestraat, een gehaakte vrouwen- handschoen. Door Mw Storme-Note, Lange Thouroutstraat, hare rant- soeneeringskaart voor niet-eetbare producten. Door Me Deconinck Emi- lienne. De Montstraat, hare eenzelvigheidskaart. Door Me Sinnaeve Emma, Rijselstraat, een zilveren borstspeld met diamant. Zaterdag 17, door Me Verduyn Martha, Capronstraat. hare rantsoenee- ringskaart vo<>r niet-eetbare producten. Door M. Bruneel Walter, de Stuersstraat, een zwart lederen brieventasch inhoudende ongeveer 25 fr.. een zelvigheidskaart en 2 vischverloven. Door M. Catteeuw André. Gevange nisstraat, een bruin lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart. een som van 200 fr. en papieren der Duitsche Weermacht. Zondag 18. door M. Provoost Emile, Kalf vaart, de piek eener vischpers.— Door Jvr. Fischer Jacqueline, een donkerroode gehaakte dameshandschoenT Maandag 19. door M. Verkamer Yolande. de Haernestraat, een blauwe brieventasch inhoudende 150 fr. en eenzelvigheidskaart. Dinsdag 20. door M. Beun Lucien. Dickebuschsteenweg. zijne rantsoenee- ringskaart voor niet eetbare producten en vulpenhouder, - Door Me De- muynck Julie. Aardestraat. 3 rantsoeneeringskaarten voor niet-eetbare pro ducten. Door M. Merlevede Michel. Capucienenstraat. zijne eenzelvig heidskaart. Door Me Talpe Cecile, Deken Debrouwerstraat. hare eenzel vigheidskaart. Woensdag 21, door M. Vandekerkhove Jean, Maloulaan, een groen-wit badkostuum met roode streepen. Door Me Frenkel Monique. Rijke Kla- renstraat, een kindermanteltje Door Me Roose-Derudder, Slachthuis straat. een ceintuur voor vrouwenmantel. Door M. Landtsheere Albert Meenensteenweg. zijne rij wielt aks plaat Nr 433964, Donderdag 22, door Me Demeyere Andrée, Dickebuschsteenweg, hare een zelvigheidskaart. Door M. Maelfeyt Alfons. van Bikschote, een rolleraent van dorschmolen. Tusschen Voormezeele-Kruisstraat en de herberg Café Francais een rechtsche gummilaars. Terug te bezorgen tegen goede belooning bij M. Dumortier André, Nr 34, te Dickebusch. Allo Allo Wielrijders Voor het herstellen van uw velos, velobanden, vulkani- seeren en overtrekken van banden, wendt u Paterstraat, 34, Yper. Spoedige bediening, eigen werk, eigenfabrikaat.(5028) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954: GEVRAAGD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, 1, te Wervik. (4895) GEVRAAGD goede smidsgast, van 15 tot 17 jaar, bij Lysy Emile, Capronstraat, 19, Yper. (4955) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG I AUGUSTUS, om 10 uur, ln de kerk der E. F. Capuclenen, tot zielelafenls van Heer en Vrouw Jules ANNOTHÉ-VIANE (5037) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de jaarmis bij te wonen die zal gelezen *or0e" op ZONDAG 1 AUGUSTUS, om 11.30 uur, ln St Maartens kathedraal, tot zielelafenls van Heer Cyriel DUTHOY echtgenoot van Vrouw Eugenie Sinnaeve De Haernestraat, 12. 50381 Vaste betrekking aangeboden in ieder kanton der beide Vlaanders. Zeer goede vergoeding. Schrijven bureel van 't blad onder letters G.D.Y. (4983) GEVRAAGD: Meid-serveuse, Café Atlanta, Meenen straat, 40, Yper.(4964' Meisje vraagt werk In confectiën. Adres ten bureele. (6013) GEVRAAGD Meid voor klein huishouden, minstens 40 jaar oud. Adres ten bureele. (5016) GEVRAAGD goede werkvrouw, verschillende dagen in de week. Adres ten bureele. (5017; GEVRAAGD bij Devos Daniel, Yperstraat, 16, Dikke busch, halve en volkomen smidsgast. (5022) GEVRAAGD goede meid, Café du Faubourg, Bizet. (5023) Waarheen op Tuindag Waar den Stadsschouwburg Lingère vraagt naaiwerk, nieuw en herstelling, verzorgd werk. Adres ten bureele.(5024) Meisje 18 jaar, kennende dactylo, Duitsch, Engelsch, Fransch en Nederlandsch, VRAAGT PLAATS op bureel. Adres ten bureele.(5025) SEFFENS GEVRAAGD goede werkvrouw, zoo mo gelijk fransch sprekende. Adres ten bureele. 15026) GEVRAAGD deftige meid, keuken kennende voor rond Yper. Adres ten bureele. (5029) GEVRAAGD meisje 15- 16 jaar, om in huishouden te helpen, liefst van den buiten. Adres ten bureele. (5030) Kleermakersbond van leper en Omliggende In toepassing van de wet op de betaalde verlofdagen zal het kleermakersbedrijf gesloten zijn van Zondag 1 tot en met Zondag 8 Oogst 1943 Het Bestuur. o Betaalde Verlofdagen A. Denys-Lebbe, Elverdingestraat, Yper «De Lombaard», Blinde Liedenstraat, Yper maken hun klanten hiermede bekend dat hun magazijnen gesloten zijn van 1 tot 10 Oogst 194 3. uitgenomen Woensdag 4 en Zaterdag 7 Oogst 's voormiddags, o De Firma Wed. Witdouck en Zoons, Emaillage-Chromage, laat haar geachte klienteel weten dat, door de wettelijke ver lofdagen, haar werkhuizen en bureelen gesloten zijn vanaf den 2 tot 9 Oogst 194 3. Landbouwers en Tabaktelers Mooiste keuze hout dienstig voor uwe tabakstelling, Voor aansluitingen bij de eiectrische leiding, voor herstellingen aan gebouwen enz. wendt U bij .1. *V Hf. UEK ECKER Handelaars, ABEELÈ-Grens Tel. Poperinge, 58 en 268. (4913) Binënzwermen Om den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel, Plaats, 16. Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) TE HUREN GEVRAAGD of om over te nemen, Huls met terrein geschikt voor hennenkweek. Zich wenden, Lange Thouroutstraat, 6, Yper. (4980) TE HUUR GEVRAAGD Huis of appartement, niet te groot. Adres ten bureele. (4981) OVER TE NEMEN Handelsfonds van epicerien, boter, kaas en eieren glas en gleis verlakt, galva- nisé, reisbenoodigbeden, maroquinerie, speelgoed en schoolbenoodlgheden. Inlichtingen bij G. Bourdeau, 76, Rijselstraat, leper. (5040) TE KOOP schoone kloeke trottinette, in nieuwen staat, alsook een goede lederen vest. Rijsselsteen- weg, 19, Koninghoek, Yper. (4057) TE KOOP Schoon huis met hof. te Ploegsteert- Bizet. Zich wenden Yperstraat. 4, Meesen. (4963) TE KOOP Schoone staat. Rijsselsteenweg >one kloek 19, (Komn e vijlstaak, In nieuwen nghoek) Yper. (4984) TE KOOP Piano merk Sunther in nieuwen staat, ébène hout. Voor inlichtingen zich wenden ëlken voormid dag 16, Slachthuisstraat, leper. (4993) TE KOOP witte cuisinlère met steentjes. Haring- weg, 5, Zonnebeke. (49951 TE KOOP Occasie driehoekige stoof, ln goeden staat, C. Vandemaele, Guido Gezellestraat, 26, Vlamertinge. (4996) TE KOOP schoone keukénstoof (cuisinlère), 177, Poperingesteenweg, Yper. (4998) TE KOOP Klndervoltuur, laatste model. French laan, 51, Yper. (4999) TE KOOP deel brandhout, in blokjes gezaagd. Yperleestraat, 52. (5000) TE KOOP Tabakmessen, alle grootte, bij Camiel Deroo smid, Oostvleteren. (5002) TE KOOP Casvuur Nestor Martin in goeden staat, 4 vuren en gasoven. Adres ten bureele. (50141 TE KOOP PER OCCASIE groote Cuisinièrestoof met loopend vuur. Zich wenden Herberg de Brikkerij Ypersteenweg, 45, Boezinge. (5018) TE KOOP kleerkast en bed, alsook kinderbed, Rijsselsteenweg, 9, Yper. (5018) TE KOOP radio S.B.R. in goeden staat. Adres t. bur. (5021) TE KOOP per occasie mansvelo met vooroorlogsche banden «Michelin» zoo goed als nieuw. Radio inerk «Radio Bell» met 9 lampen en Plck-Up met 60 laatste nieuwe platen. Salon stijl Louis XVI. Zich wenden Paterstraat. 34, Yper.(5027) WIELRIJDERS Hét verlof breekt aan Profiteert ervan om met uwe kin deren uitstappen per rijwiel te doen Woensdag 28 Juli 1943, te 1,30 uur namiddag, in de zaal LAPIERE, D'Hondtstraat, te YPER, Openbare Verkno ping van RIJWIELEN voor mannen, vrouwen en kinde ren. Vooroorlogsche banden en Torpedofrein. Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. i3823) GEVRAAGD Leermeisje, een weinig fransch spre kende Couture Andrée, St-Niklaasstraat, 17, Yper. (5015) Vaste situatie met onmiddellijk schoone ver diensten wordt aangeboden aan 4 Heeren met goed voor komen, voor de omstreken yan Yper. Roeselaere en Iseghem. Zich persoonlijk aanbieden om 10 uur 's morgens, op Don derdag 29", bij Frederiks, 142, Rijselstraat, Yper. (5041 Voor het aankoopen van uwe draineerbuizen. wendt U tot het oud bekend huis Victor MaDOE, Dikkebuschsteon- weg, 134, Yper. waar ze in de beste hoedanigheden in de fabriek zelf vervaardigd worden. (4923)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3