NOTARIEELE VERKOOPINGEN Voor uw Glas- en Kunstglaswerk Walter TAVENIER - BEDDELEEM Claeyssems - Titeca Telling van Motor- en Autorljtnlgen Een goed gebouwd WOONHUIS EEN HOFSTEDEKEN \V I K E L H L I A 20 WERKMANSWONINGEN SCHOONE MEUBELS wendt U bij Tempelstraat, 4 YPER Matige prijzen. Alle Herstellingen. Spoedige bediening. Uittreksel van Vonnis SCHOONE MEUBELS VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO TAPISSIÈRE 118, Dickebuschsteenweg, 118 YPER Telefoon 189 HET YPERSCHE 23-7-1943 Kantoor van den Notaris De 'F»i vernier, te Langemark. o MAANDAG 26 JULI 1943 om 3 ure namiddag, te LANGEMARK. wijk Hoekje, in de herberg gehouden door M. Gérard Millevilie OVERSLAG van ÜEM W O O "V II l 1 H met 12 a. 10 ca. medegaande erf, staande en gelegen te LANGEMARK, langs de baan naar Zonnebeke. tusschen de Wildeman en de Barriere. Ingesteld él 000 Ir. Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Henri Degren- del mits 480 fr. per jaar. Studie van den Notaris Vlotor ■•lotorns, te Reninge Kantoren der Notarissen tinliriel Fruej'a, te Brugge, Braambergstraat. 25. en Georgea Willoex, te Sint Gilles bij Brussel. Veydtstraat, I. o Toeslag Op Dinsdag 27 Juli 1943 om 3 uur namiddag, in het voorloopig huis der Notarissen te Brugge, Vlaming straat, 56 (Zetel der Société Générale), van STAD BRUGGE Feu /eer nehoon en gerieflijk HANDELSHUIS met erve en koer gevende op de Naaldenstraat, staande en gelegen te Brugge, aan de Oostzijde der St Jacobstraat, geteekend Nr 32, be kend bij kadaster sectie E, Nr 1230/A, voor eene grootte van 140 centiaren, bevattende Beneden groote schoone winkel met 2 groote vitrlenen kamer nevens den winkel, keuken, achterkeuken, koer geven de op de Naaldenstraat, en kunnende veranderd worden In garage, koolkelder, provisiekelder en wijnkelder. 1* Verdiep 4 schoone slaapkamers. 2* Verdiep 2 kamers en zolder. Verlicht door electriciteit en voorzien van gas, stadswater en regenwater. Bewoond zonder verleende pacht door de heeren Van- hooren en Lauwers, mits 1000 fr. te maande voorloopig ge bracht op 800 frank te maande. Na te zien den Maandag en Donderdag van 2 tot 5 uur. Ingssteld 336.000 fr. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze KLEINE AANKONDIGINGEN Uit ter hand te koop I. met alhangen, gestaan en gelegen te RENINGE, wijk Molen hoek, groot onder grond van gebouwen en medegaande erve 42 «r«n 30 ca. II. gestaan en gelegen te WOESTEN groot onder grond van gebouwen en medegaande wei en zaailanden 1 Ha. 18 A. 02 ca. Vrij van gebruik. Voor nadere inlichtingen zich wenden ter studie van voor noemden notaris. De Ontvanger der Domeinen te leper, zal op Maandag 2 Augustus 1943. om II uur voormiddag, in het gasthof Aux Trois Suisses Groote Markt te 1EPER, overgaan tot de openbare verkooping van volgende rijtuigen Motorrijwiel «Chaise 9 C» staande Politiecommissariaat leper Autocamionnette «Pord» Gemeentehuisleper Personenauto «Citroën» idem Autocamionnette «Ford» Rijkswacht Westroozebeke Personenauto «Chevrolet» Rij-swacht Zonnebeke Motorrijwiel «Motoconfort» Griffie der Rechtbank van Eersten Aanleg te leper Motorrijwiel «Gilette» idem Motorrijwiel «F.N.» (wielen ontbreken) idem Autocamionette «Buick» idem Kosten 15 t.h. Voorbehoud van goedkeuring. Openbare Verkooping van Verbeurd Verklaarde Verpakkingen Studie van den Notaris A. Van dei* Belte, 7, Sinte Catharlnastraat, Brugge. o TOESLAG Op MAANDAG 2 OOGST 1943 te 14.30 ure namiddag zeer stipt, in bet huis der Notarissen, zQnde Bank der Sociétê Générale, 56, Vlamingstraat, te Brugge, van STAD BRUOGE, (bij de Markt) Een zeer welgelegen St Amandatraat, N" 22 met twee verdiepen. Voor een oppervlakte van S6 vkm INGESTELD 161.000 fr. In gebruik zonder pacht door Devadder, mits 450 fr. te maande boven de lasten, thans verminderd voor den duur van den oorlog op 350 fr. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 u. Studie van den Notaris A. Van dei* Ueke, 7, Sinte Catharinastraat. Brugge. o TOESLAG Op MAANDAG 2 OOGST 1943 om 15 ure namiddag zeer stipt, in het huis der Notarissen, zijnde Bank der Société Générale, 56, Vlamingstraat, te Brugge, van STAD BRUOGE Hoogstukstraat. Nr» 1 tot en met 27 Iedere woning heeft zijn afzonderlijke koer en W. C. Electriciteit en stadswater. Verdeeld in zes koopen In gebruik zonder pacht door 20 inwoners mits Hoop I 218 fr. te maande ligeiteld 36.000 fr. Koop 2 280 fr. te maande Iagesteld 40.000 fr. Koop 3 259 fr. te maande Iagesteld 36.000 fr. Koop 4 280 fr. te maande Iagesteld 36.000 tr. Koop 5 280 Ir. te maande Iagesteld 35.000 Ir. Koop 6 172,50 te maande Iagesteld 45.000 fr. Recht van samenvoeging. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 u. De Ontvanger der Domeinen te leper, zal op Maandag 2 Augustus 1943, om 3 uur namiddag, op den koer vap het Arrondissementscommissariaat ioud huis Cotteau de Patin) ingang langs de St Jacobstraat, overgaan tot de open bare verkooping van verbeurd verklaarde verpakkingen, waaronder 29 valiezen, meer dan 100 zakken, enz., enz. Komptante betaling. Kosten 15 t.h. Studie van den Deurwaarder Georges Tiihoii Jules Capronstraat, II, Yper. o Op Zondag 25 Juli 1943 om 1,30 ure namiddag, in de groote zaal der herberg Lb Pélican bewoond door Mevrouw Saelens, te Dickebusch (Plaats) Merkweerdige Verkooping van een groot aantal en Mobilaire Voorwerpen waarondergoede Piano merk Bert 2 naaimachienen merk «Slnger», Radio «Philips». 2 jachtstoven en cuisinière zoo goed als nieuw, mans en 2 kindervelos, schouwgarni- turen, Russische biljard kindervoituur, régulateurs canapés en zetels, buffetten en kassen, 3 waschmachienen (waarvan een met dinamo in rood koper) zoo goed als nieuw, lessi- veuse terrasse- en andere stoelen tafels, koperen douche met vuring in rood koper, colomstoven verders hoeveelheid keukengerief, polten en pannen, hoeveelheid tapijten spreien en lakens, enz enz. Te meer goede kamion, ladders, 3 kortewagens, handkar, alles zoo goed als nieuw. Komptant en gewone voorwaarden. Studie van den Deurwaarder All>. \'siii«-ii|»|>«>1. D'Hondtstraat, te leper. OP WOENSDAG 28 JULI 1943 om I uur namiddag in Lapiere's Zaal, D'Hondtstraat, te IEPER Merkweerdige Verkooping van een groote hoeveelheid §CllOOMK MEUBEL! en Mobilaire Voorwerpen bevattende namelijk 2 volledige eetzalen, xolledige slaap kamers. bedden en matrassen, eiken en andere buffetten,, eiken en andere tafels, hoeveelheid stoelen, kapstokken, spiegels, brandkoffer, naaimachien merk Singer verders, hoeveelheid keukengerief. glas en gleis, enz., enz. Te meer verscheidene mans en kindervelos. Alles in geheel goeden staat. Komptant en gewone voorwaarden Er blijkt uit een beslissing getroffen door den heer Arron dissementscommissaris «an leper dat de genaamde COK- KAERTS Pauline, handelaarster, wonende te Audergem, Guillaume Crocklaan 63. veroordeeld wordt tot eene geld boete van 25.000 franken wegens aankoop van eieren in den sluikhandel en aan overdreven prijzen, met verbeurd ver klaring van de inbeslag genomen eieten en autovoertuig ge diend hebbend tot het vervoer dezer koopwaren, en met verbod nog handel te drijven In gerantsoeneerde koopwaren, voor den duur der rantsoeneering en tot de kosten dezes en der publicatie. Publicatie in de dag en weekbladen» Vooruit De- Poperingenaar en Het lepersche werd bevolen. Voor eensluidend afschrift. Gedaan te leper den 21 Juli 1943. iGet.i WILLEM OONEN. BERICHT Bij vonnis van 23 Juni 1943 heeft de Rechtbank van l"aan- leg van leper. Eerste Kamer, beslist dat het tegenwoordig bericht ter kennis zou gebracht worden van Cailliau Mar- gareta huiswerkster, in rechte gehuisvest te leper, bij haar echtgenoot Gabriel Dedeeker, doch in feite verblijvende op onbekend adres Dat bij dagvaarding in dato 15 Mei 1943. haar echtgenoot Dedeeker Gabriel, wonend en gehuisvest te leper. Door gangstraat. 9. aanvaard tot hel voordeel der kostelooze- rechtspleging bij beslissing van hei bureel van gerechtelijken bijstand van de rechtbank van eersten aanleg van het arron dissentent leper, eenige afdeeling. in dato 16 Oktober 1942, pleitend Meester Hllaire Lahaye, advocaat te leper, een echt scheidingsgeding voor voornoemde rechtbank heeft ingespan nen en dat kwestieus geding op Woensdag 15 September 1943, te 10 uur voor de urgerlijke Rechtbank, Gerechtsge bouw, Koning Albrechtplaats te leper, zal herroepen worden. leper, den 23 Juli 1943. De Advocaat, Meester Hilaire Lahayete leper. Studie van den Deurwaarder <ïeoi*get« 'I'sihon Jules Capronstraat, II, Yper. O Uit oorzaak van woonstverandering. Op Maandag 26 Juli 1943 om 1,30 ure namiddag, ten huize bewoond door Vrouw Weduwe Van Imschoodt- Pauwels, te YPER, Dickebuschsteenweg, 62, Quartier de Commerce, Openbare Verkooping van een aantal en Mobilaire Voorwerpen waaronder bedden met ressort en matrassen in wol, jacht en andere stoven, ronde tafel met 6 stoelen, buffetten in eik, clubzetels en andere zetels, tafels en stoelen, schouwgarni- tuur, kas, lavabos, spiegels, naaimachien merk Singer keukengerief, enz., enz. Schoene barak tot afbraak van 7 op 7 m., gedrkt met pannen. Komptant en gewor.e voorwaarden. Gemeente ZONNEBEKE Openstaande plaats van tijdelijke Bediende bij den dienst der Ravitailleering. Ouderdom minimum 25 jaar, maximum 35 jaar_ 45 jaar voor oud strijders. Voor den bediende in dienst is de ouderdomsgrens onbe perkt. Belg zijn Van goed gedrag en zeden Niet ingeschreven zijn in het jodenregister De gemeente bewonen binnen de- maand na de benoeming. De wetten op het voorkeurrecht zijn van toepassing. Aanvragen te richten per aanbevolen schrijven aan den heer Burgemeester, ten laatste op 28-7-1943. Op Bevel De Secretaris, De Burgemeester, L üE BAL. A. BONCQUET. Gemeente Langemark Plaats te begeven van tijdelijk bediende bij den gemeentelijken ravitailleeringadientf Voorwaarden 1. Belg zijn van goed gedrag en zeden en niet ingeschre ven in het Jodenregister 2. Minstens 8en hoogstens 35 jaar oud zijn -)- 5 jaar voor de wettelijke begunstigden wet van 3 8-1919 en 21-7- 1924 en het besluit van 1 <•- i 1-1942 zijn van toepassing 3. De noodige bekwaamheid bezitten: bekwaamheidsproet I an geeischt worden 4 Voldaan hebben aan de militir wetten Wedde 11.800 Ir. wettelijke bijslag. De aanvragen, vergezeld van de noodige bewijsstukken luitireksel uit geboorteakte, bewijs van niet inschrijving in- het Jodei register, ht wijs van goed gedrag en zéden en natio- nalir. it miiitiegetuigschrilt, bewijs van gedane studiën, als mede gebeurlijk de bewijsstukken tot staving van voorkeur recht dieren per ter post aangeteekenden brief gelicht aan den Heer Burgemeester >oor 10 'u ustus 1943. Namens het College Op bevel De Secretaris, De Burgemeester, V. PEENE. E. TOP. uw»» V ninmsi i met Verzorgd werk. Matige prijzen. Drukkerij Dumortier, 34. Boterstraat, Yper Tel. 509

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4