DUITSCHE LECERBERSCHTEN GROOT CABARETFEEST Lapiere s Zaal D'Hondtstraat 24' Jaar, Nr 15 Prijs 0,50 fr. Vrjjdag 30 Juli 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER WINTERHULP IEPER WINTERHULP IEPER Stad leper - Beiaardconcert Toegelaten Taxis Lichtdempingsdien5t STAP YPER CINEMAPROGRAMMAS TENTOONSTELLING VAN HET GRAAFSCHAP VLAANDEREN Antwerpsch Voordrachtkwartet Ter gelegenheid van Tuindag, HET YPERSCHE UitgeverPUMOKTIER, 34, Bolstraat. Ywr - Tel. 500 AbooDementtpeijs 1943 26 Irank Stad leper - Bericht Ter gelegenheid van TUINDAG zullen de bureelen van alle diensten van het Stadsbestuur GESLOTEN blijven op Maandag 2 Oogst. De bureelen van den Burgerstand en van den Pevoorra- dingsdienst zullen echter op dezen dag open zijn van 11 tot 12 uur voor de dringende zaken. De Burgemeester, A. Notebaert. o Ingevolge Artikel 2 van het Besluit van 25 Juni 1942, houdende reglemenleering van den toegang tot de beteelde gronden en de veldwegen om bet behoud der OOGSTEN en der VRUCHTEN van den grond te verzekeren is het verkeer op den Veldweg tusschen de Oude Kortrijkstraat en den Zon- nebekesteenweg verboden. leper, den 26 Juli 1943. De Burgemeester, A. Notebaert Afdeeling Propaganda Ter gelegenheid van Tuindag op /orultig 1 Oogst Om 15 uur Om 19.30 uur De Optimisten Leiding O. Faes The Harry Boys Leiding H. Vierstraete Winterhulpballetten Leiding Mw Jeanine Darby AGNES MARSCHALL Fonoplatenvedette WARD PRINS Radio vedette Reginette Stepdanseres Een bont programma dat de moeilijksten moet bevredigen I 3 uren lachen I Locatie Café Astrid, Van den Peereboomplaats. Zie fotos en plakbrieven aan Café Astrid. Genummerde kaarten aan 20, 15, 10, 8 en 5 frank. Melkticketten De bedeeiing aan de rechthebbenden zal plaats hebben op Donderdag 5 Augustus,'s voormiddags. Kolen Gedurende de periode van 1 tot 7 Augustus, zullen er GEEN KOLEN besteld worden bij den Heer E. Depuydt. Verandering van Kolenhandelaar De personen ondersteund door Winterhulp, die voor hun kolenrantsoen ingeschreven zijn bij een kolenhandelaar, kun nen, indien zij zulks wenschen. hun verandering bekomen voor Winterhulp zij moeten vóór 1 September a. hun kolenkaart laten veranderen in den rantsoeneeringsdienst, winket n' 11 Zaterdag 31 Juli (vooravond van Tuindag) om 18 uur Beiaardbespeling Zondag 1 Oogst, te 20.30 uor. 1. Preludium 2. Courante 3. Duo uit De Parelvisschers 4. a) Die Lorelei b) Ach. wie ist möglich dann 5. Menuet en Trio 6. a) Daar deinde een zee van blommen b) Aan 't verre dorpken 7. Chacone Tuindaglied. Van Maandag morgen 2 Oogst tot Zondag avond 8 Oogst 1943 inbegrepen D SEDEYN. St. Jacobstraat. 3 J TIMPERMAN. Groote Markt. Jan KOOYMAN, Dixmudestraat- L. B (Afdeeling leper» Laaute waarschuwing voor onvoldoende llchldemping Vnn Wichelen A.. Wrinneatrnnt 4 Hrnnrharrt H Temoelstraat. 10. HET KADER- Nabij Orel doen de Sowjets steeds te vergeefs nieuwe doorbraakpogingen. - Ook aan het Koeban-bruggenhoofd en ten Zuiden van het Ladogameer worden de aanvallende Sowjets met zware verliezen teruggeslagen- In Siclltt werd de stad Palermo ontruimd - De vijandelijke aanvallen worden er afgeslagen- Aan de vijandelijke scheepvaart worden zeer zware verliezen toegebracht - Herhaalde terreuraanvallcn tegen de stad Hamburg Talrijke vijande lijke vliegtuigen neergehaald. J. Van Hoof. D. Raick. G. Bizet. F. Silcher. F. Kücken. W. A. Mozart Flipts. A. Durand DONDERDAG 22 JULI 1943 De Sowjets hebben gister tevergeefs over het gansche front, van de Zee van Azov tot in de gevechtssectoren van Orel, hun doorbraakpogingen voortgezet. Hun aan vallen, waarvan de zwaartepunten lagen bij Kuibyshew, Isjum, ten Noorden van BJelgorod en aan den Orel-boog, leden schipbreuk. Op plaatsen, waar de Sowjets de stel lingen waren blnnegnedrongen, werden zij tijdens een onmiddellijken tegenaanval terug achteruit geworpen. VRIJDAG 23 JULI De Sowjets breidden hun aanvallen tot nieuwe secto ren uit. Desondanks bleven alle doorbraakpogingen toch vruchteloos. In nauwe samenwerking met de luchtmacht brengen onze legers den vijand bloedige verliezen toe. Aan het Koeban-bruggenhoofd en ten Zuiden van het Ladogameer mislukten de verwachte aanvallen der Sow jets. Aan het front van de Zee van Azov tot BJelgorod zet de vijand tevergeefs zijn stormloop tegen onze stel lingen voort. Een ten Noord-Westen van Koeblsjew door gebroken pantsergroep werd bijna volledig vernietigd. In het gebied van Orel werden ook de versch aangebrachte strijdkrachten van den vijand teruggeslagen. Van een Sowjetlsche formatie bommenwerpers, die nabij de kust van Noord-Noorwegen een Dultsch konvooi poog de aan te vallen, werden 15 toestellen neergeschoten. Op Sicilië kwam het gister In den Centralen sector tot levendige gevechten, In den loop waarvan vijandelijke aanvallen met groote verliezen werden afgeslagen. In den Westelijken sector werd een achterwaartsch gelegen ver- dedigingsstelling betrokken. Bij Catania duurt het artille riegevecht voort. Tusschen Malta en Sicilië werden 4 vijandelijke vrachtbooten van middelmatige tonnemaat door bommen van zwaar kaliber getroffen. ZATERDAG 24 JULI Aan het Koeban-bruggenhoofd. ten Zuiden van het ladogameer, werden de herhaalde doorbraakpogingen der Sowjets bloedig afgewezen. Een vijandelijke pantser stoottroep werd vernietigd. De afwisselende gevechten in de streek van Orel duren voort. Hevige vijandelijke aanvallen werden tot staan gebracht en gedurende een tegenaanval werd een vijandelijke eenheid vernietigd. Op Sicilië bezette de vijand het Westelijk gedeelte van het eiland met de stad Palermo. Verscheidene vijande lijke aanvallen liepen te pletter tegen het afweerfront der Duitsch-Itallaansche troepen en een eigen aanval leverde successen op. Duitsche vliegtuigen beschadigden vóór Augusta zes transportschepen en een vrachtboot van 2000 brt. Ten Noorden van Sicilië werden 8 vijandelijke vliegtuigen door Duitsche vaartuigen omlaag geschoten. Bij een vruchteloozen luchtaanval op het eiland Kreta verloor de vijand 10 vliegtuigen en werden talrijke andere toe stellen beschadigd. Bij een aanval van Brltsche snelbooten op een Dultsch convooi vóór de Nederlandsche kust. werden 4 vijande lijke snelbooten zwaar beschadigd. Het convooi ls vol tallig in zijn bestemmingshaven blnnengeloopen. ZONDAG 25 JULI Aan het Koeban-bruggenhoofd en aan het Mius-front mislukten verscheidene aanvallen van den vijand. Aan den middenloop van den Donetz nam zijne aanvalsbedrtj- vigheid merkelijk af. In het gebied van Orel poogden de Sowjets te vergeefs door te breken. Op verscheidene plaat sen werden zij ln een succesvollen tegenaanval afgesla gen. Ten Zuiden van het Ladogameer leden alle vijande lijke aanvallen schipbreuk. Op Sicilië hadden gister slechts plaatselijke operaties plaats, zonder dat de vijand successen kon boeken. In de straat van Messina werd een vijandelijke snelboot in brand geschoten. Verleden nacht werden vóór de Nederlandsche kust een Brltsche snelboot gekelderd, 3 andere ln brand gescho ten en verscheidene beschadigd. Een eigen vaartuig ging verloren. In de wateren van het Hooge Noorden verloor de vijand, bij een luchtaanval op een Dultsch convooi. 17 vliegtuigen. Amerikaansche bommenwerpers vielen Noorwegen aan. De bevolking leed verliezen en vooral te Drontheim werd groote schade aangericht. Brltsche vlieg tuigen ondernamen verleden nacht een terreuraanval op Hamburg. In het kustgebied van Noord-West Duitschland en ln Noorwegen werden 17 vijandelijke bommenwer pers neergeschoten. Bij den gister reeds gemelden suc- cesloozen luchtaanval op Kreta, werden in totaal 21 vijandelijke vliegtuigen boven het eiland neergehaald. MAANDAG 26 JULI De Sowjets zetten gister hun doorbraakpogingen in de streek van Orel en ten Zuiden van het Ladogameer te vergeefs voort. Tengevolge van de tot dusver opgeloopen verliezen, zijn de vijandelijke aanvallen over den gan- schen Zuidelijken frontsector van de Zee van Azov tot Bjelgorod aanzienlijk zwakker geworden. In de Zwarte Zee werden 2 vijandeinke bevoorradingsvaartuigen met te zamen 800 brt'. gekelderd. Op Sicilië werden verscheidene aanvallen van den vijand afgeslagen. In de wateren van Syracuse werden 3 vijandelijke koopvaardijschepen, te zamen 20.000 brt. metende, gekelderd en 14 andere transportschepen zwaar beschadigd. Gister werden Hamburg, Kiel en eenlge plaatsen ln het kustgebied van Noord-Dultschland en ln de bezette Westelijke gebieden aangevallen. In den afgeloopen nacht werd Essen opnieuw gebombardeerd. Van de aanvallende vliegtuigen werden er 61 neergeschoten. 5 eigen jacht vliegtuigen gingen verloren. Duitsche vliegtuigen bestookten de Engelsche haven stad Hull met bommen van alle kaliber. 3 vliegtuigen keerden niet terug. Bij de gister reeds gemelde gevechten tegen Brltsche snelbooten, werden in het geheel 2 vijan delijke snelbooten gekelderd en 2 andere in brand ge schoten. FLORA Groote Markt BRANDALARM Duitsch gesproken met Heli Finkenzeller en Ernst v. Klipstein Vrijdag, Zaterdag, om 7 i u Zondag, om 2 I, 5 en 7 u Maandag, om 7 1 uur MAJESTIC Rijselstraat De Onbekende van Cuba Duitsch gesproken met Estrellita Castro en Roberto Fey Zaterdag, om 7 5 uur Zondag, om 2 5 en 7 i u Maandag, om 7 I uur OUD IEPER R Golaerto'aats DE WITTE Vlaamsch gesproken Zaterdag:, om 7iu. met Jefke Bruyninckx Zondag, om 21, 5 en 7ju- Maaniinr. om 7 I nnr DINSDAG 27 JULI Nabij Orel werden verscheidene doorbraakpogingen der Sowjets verijdeld. Aan het Koeban-bruggenhoofd, op het Mlus-front en ten Zuiden van het Ladogameer vallen harde afweergevechten te melden, tewrljl aan den Do netz en ln het gebied van BJelgorod slechts plaatselijke gevechtsbedrijvigheid heerschte. Ten Noord-Westen van Krimskaja en van Koebisjevo ondernam de vijand nieuwe aanvallen, die afgeslagen werden. Ook ten Zuiden van het Ladogameer wierp de vijand nieuwe strijdkrachten in den aanval. De Sowjets werden met zware verliezen teruggeslagen. Op Sicilië werden ook gister alle vijandelijke aanvallen afgeslagen. Duitsche vliegtuigen brachten den tegenstre ver zware verliezen toe. Ten Noorden van het eiland werd een zware kruiser van den vijand en 6 andere eenheden door vliegtuigbommen getroffen. Het havengebied van La Valetta op Malta werd 'e nachts gebombardeerd. Daarbij werden 5 schepen getroffen. In de Mlddellandsche Zee werd een Dultsch konvooi aangevallen door 7 vliegtuigen, waarvan 4 neergeschoten werden. Gister werden Hannover en Hamburg, alsook eenlge plaatsen in het Noord-Westelijk Dultsch kustgebied aan gevallen. 30 vijandelijke bommenwerpers werden neer gehaald en boven de bezette gebieden van het Westen werden nog 4 andere vernietigd, 's Nachts werd boven het Rijksgebied een vijandelijk vliegtuig afgeschoten. Duitsche vliegtuigen vielen 's nachts afzonderlijke doel witten in het gebied van Londen aan. In den Atlantlschen Oceaan werden uit een vijandelijk konvooi een vrachtschip van 8000 brt. gekelderd en een tweede beschadigd. Ook een Britsche bommenwerper w r.i oi di, zeegebied neergehaald. STAD IEPER VAN 8 TOT 15 AUGUSTUS in de Zalen van de Beroepschool, Meenenstraat. PROGRAMMA Zaterdag 7 Oogit, om 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. VOORDRACHT door den Heer Waterschoot, over Van Blauwvoet tot Zonnekin, het kustland in de sociale branding Zondag 8 Oogst, om 10 uurplechtige opening der Ten toonstelling. Toespraak van den Heer Burgemeester A. Notebaert. Bezoek aan de tentoonstelling onder leiding van Dr. G. Lambrecht, leider van den Provincialen Kultuurdienst. Om 15 uur: BEIAARDCONCERT gespeeld door den Heer E. Ryckelynck, stadsbeiaardier. Om 20 uur BEIAARDCONCERT gespeeld door den Heer Moenaert, stadsbeiaardier van Iseghem. Maandag 9 Oogst, om 19 30 uur in de zaal van de Be roepschool, Meenenstraat, optreden van het Antwerpsch Voordrachtkwartet met musicaal intermezzo. Donderdag 12 Oogst, om 19.30 uur, in de Raadzaal van het Stadhuis VOORDRACHT door den Heer ./os. janssens over üe constante trekken van het Vlaamsch Tooneel Zondag 15 Oogst, om 12 uur BEIAARDCONCERT, ge speeld door den Heer E. Ryckelynck, stadsbeiaardier. N. B. De tentoonstelling is open alle dagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Geleide bezoeken alle dagen om 10, II, 15, 16 en 17 u. 94 t ii «1 leper Tentoonstelling van het Graafschap Vlaanderen van 8 tot 15 Oogst 1943 OP MAANDAG 9 OOGST, om 19.30 nur in de Beroepsschool, Meenenstraat, optreden van het onder leiding van Bert De Bois. Medewerkers Jos. Willekens, Flor. Eoone, Mary Wens. Muzikaal intermezzo, uitvoering van kamermuziek door Mevrouw Van den Broucke en den Heer Moerman. Kaarten aan 20 10 en 5 frank te bekomen ten Stadhulze (Secretariaat). Tentoonstelling Het Graafschap Vlaanderen Bezoek V T. B. Zooals bekend gaat de tentoonstelling over «Het Graafschap Vlaanderen» te leper door van 8 tol 15 Augusta*, in de zalen der Beroepsschool, Meenen straat. Deleden van den V. T. B. zoovel uit de stad als uit het arrondisse ment, worden in groep verwacht op Zondag 8 Augustus, om de tentoon stelling onder deskundige leiding te bezoeken.Bijeenkomst aan de Beroepsschool te 2,30 aar. op Zondag 1 Augustus BIJZONDER PROGRAMMA De bekende zangeres Lucelte CARONi Fantaisiste en Suzmino DE88EALX Kabaretzangeres

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1