2 WIELERSPORT Toch een Wielerkoers te leper De Oude Vereenigde Hofbouwliefhebbers P HI LATE L HANDBOOCSCHIETINGEN ALLERHANDE NIEUWS DEVLAC - HOEKJE HET YPERSCHE 30 - 7 - 1943 Ter gelegenheid van de Tentoonstelling HET GRAAFSCHAP VLAANDEREN De Bouwkunst in het Graafschap Vlaanderen In deze korte schets is het onmogelijk den bezoeker een volledig beeld op te hangen van de geschiedenis der bouwkunst ln het graafschap Vlaanderen Deze bijdrage wil hem een zeer beknopt overzicht geven van hetgeen In Vlaanderen in de periode van 863 tot 1384 aan monu menten voortgebracht werd. Voor dieper studie van het onderwerp verwijzen wij naar de meer uitgewerkte ver handelingen van de hand van dr. Broeder Flrmln en Zeer Berweerde Heer Kan Engllsch over de Romaansche bouw kunst ln West-Vlaanderen. BIJ het samenstellen der ten toonstelling hebben we getracht het typische van Iedere bouwperiode den niet Ingewijden bezoeker zoo aanschou welijk mogelijk voor te stellen. Onze bijzondere belang stelling zing vooral naar de steden die tot nog toe de aandacht der kunsthistorici weinig vermochten te ge nieten. o. a den Westhoek en Fransch Vlaanderen. Van dit laatste lukte het ons niet volledig fotomateriaal te verzamelen. Van een nationale stijl Interpretatie van de bouwwerken ln de Karolingische en Romaansche bouw periode ls practisch geen spraak. De architectuur in het graafschap wordt in dien tijd door twee groote stroomin gen beïnvloed nl. de Duitsche voor het Oostelijk ge deelte en de Fransch-Normandische voor het Westelijk gelegen gebied Nochtans ls deze laatste overwegend en slechts enkele details herinneren aan Invloeden van het Rijnland. Politlsch was het Graafschap aan de Fransche Kroon verbonden, terwijl het op kerkelijk gebied aan het gezag der Bisschoppen van Doornik en Terwaan onder worpen was. Naar het voorbeeld van vele Rijnlandsche basilieken vertoonen de bldsteden van Dudzele en leper nog een soort Westbouw i XII eeuw). Daarentegen kwamen te Meesen en te Veurne vieringstorens gestut door flan- keertorens tot stand. Als meer bekend type dat karak teristiek ls in onze gouw. treffen we aan de basiliek met achtkante vieringstoren. Zeer weinig monumentaal ge wrochten resten ons nog uit dit tijdperk. Van de ver dwenen St-Donaaskerk te Brugge weten we dat ze gelij kenis vertoonde met de Akener Pfaltskappel. een West- bouw en een rondbouw bezat. Overal in Vlaanderen ver rezen te (gen tijde, groote volkskerken tot echte monu menten van fleren burgertrots. naast abdijen als St-Baafs te Gent, en de abdij van Meesen. Als materiaal worden enkel natuurlijke bouwstoffen als veldsteen, turfsteen en ijzerhoudend zandsteen gebruikt. Nochtans wordt reeds ln een deel van den toren van St-Salvators te Brugge baksteen verwerkt. In Vlaanderen rekt de Ro maansche stijlperiode haar bestaan tot ln de XITI* eeuw Vanaf dit tijdperk komt de architectuur onder invloed van Doornik te staan, waar de kerk van St-Brice reeds karakter der Gotiek vertoont. Van uit Doornik wordt langs de Schelde het bekende Doornlksche steen en ook het gotische vormen alphabet over het Graafschap verspreid. Gent, dat door dezen waterweg met Doornik ln verbin ding stond, ziet binnen zijn muren het eerste gotische bouwwerk oprichten. Met den bouw van de St-Niklaas- kerk wordt omstreeks 1200 een aanvang gemaakt. In de oudste gedeelten komt de rondboog, terwijl ln de latere deze vervangen wordt door den sierlijken drielichter, die zoo veelvuldig ln de Schelde gotiek zal aangewend wor den. Als de meeste bldsteden der Scheldegotlek ln het oostelijk gedeelte van het graafschap, bezit ook de St- Nlklaaskerk een prachtige lantarenvlerlngstoren. Het vlakke houten gewelf wordt nog ln enkele kerken aan gewend. terwijl dit overklulzlngssysteem meer en meer door het krulsrlbbengewelf verdrongen wordt. De Schelde gotiek mag aanzien worden als de eerste uitgesproken reglonallstlsche strekking ln de bouwkunst, ln het kust gebied zien we naast den Doomlkschen hardsteen ook der. baksteen aangewend. Te Damme en te Llssewege worden nog enkel steunen en venstertij sten alsmede ka pitelen in Doomlkschen steen uitgevoerd, zoodat van een zuiver baksteen architectuur nog niet kan gesproken worden. Beïnvloed door den aard van het materiaal zijn de architecturale vormen minder rijk ln Westelijk Vlaan deren dan ln het Oostelijk gedeelte van het Graafschap. Na den voor Vlaanderen verloren slag van Boevlnes. wordt de invloed der Fransche Gotiek overweldigend Het regionale in den stijl verdwijnt geleidelijk, het koor der St-Baafskerk te Gent leunt reeds heelemaal aan bij de Fransche gotiek. Op het einde der XII' eeuw wordt van Doornik uit een nieuw bouwtype gelanceerd, nl. de Hallekerk met de drie evenhooge en naast elkaar gelegen beuken. Niet alleen ln Vlaanderen verkrijgt dit systeem burger recht, maar ln gansch West- en Noord-West Europa tref fen we deze bodemverbonden en aan het polderlandschap aangepaste constructies aan. Al hebben onze oude mees- ter-metsers hun constructies niet met dergelljken zwier opgebouwd als sommige Fransche of Rijnlandsche mees ters. toch staat het vast dat het. op het gebied van to renbouw, nergens tot dergelijke resultaten kwam als ln onze gewesten. Algemeen ln de lage landen bij de zee verspreid, treffen we den geweldigen Westertoren aan, die meer en meer de vieringstoren verdringt. Rond het mid den der dertiende eeuw verschijnen ze te allen kante als geweldige baksteenen gevaarten, met den toren van Damme als schuchtere proef. Het hoogtepunt van durf en techniek wordt bereikt met den bouw van den hon derd vijf en twintig meter hoogen O. L. Vrouwtoren te Brugge. Dergelijke torens, met de zoo eigenaardige bak steenen spitsen bekroond, duiken ln tienvoudige ver scheidenheid overal op ln de kuststreek van den West hoek en van Fransch Vlaanderen. (Vervolg aanstaande week) Gevonden en Verloren Voorwerpen Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden - Vrijdag 23 Juli. door M. Trouvé Frederic, politieagent, een kinderzwempakje en badhanddoek. Dinsdag 27. door M. Devers Roger. Bruggesteenweg. een lederen rugzak verscheidene voorwerpen inhoudende. Woensdag 28, door M. Verminck Charles, politieagent, een rollement van een auto- Donderdag 29. door M. Craye Alfred. Dickebuschsteenweg. een armband uurwerk. Vnrloren - Donderdag 22 Juli. door M. Deprost Julien. Groote Markt, een bruine portefeuille in hard lijnwaad inhoudende een som geld. notaboekje en adreskaartje op naam van Bosschaert. garagist te Oostduinkerke. Vrijdag 23. door M. Stratsaert Gustave. Maarschalk Frenchlaan. zijne melkkaart. Zaterdag 24. door M. Vermeulen Julien. Basculestraat, een bruin lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart. een som van 500 fr. en enkele foto's. Door M. Raeke Achille. Zonnebekesteenweg. zijne eenzelvigheids- kaart. Maandag 26. door Me Biontrock Maria. Korte Meerschstraat. een zwarte handtasch inhoudende 25 fr. klein geld. eenzelvigheidskaart en enkele foto's. Door M. Frankenhoff Georges, van Gent. een bruin lederen geldbeugel in houdende ongeveer 150fr. en briefje met adres Jean Heymans. Door M. Van Schooten Alfons- van Gent. een bruin lederen ransel inhoudende twee eetketeltjes en een pull-over. Dinsdag 27. door M. Beun Raymond. Dickebuschsteenweg.een zwart lede ren geldbeugel inhoudende een som van 300 fr. Door Mw Devos de Mol- derghem. Cartonstraat. een bruin hondje met korte pooten, witte borst en* zwarte snuit. Beantwoordt aan den naam Pretty. Door M. Vandamme Gaston El verdingestraat, een donkerbruine leidsband voor hond. Door M. Beek. lid der Duitsche Weermacht, een zwart badkostuum en een handdoek. Door M. Lietaert Marcel, van Rekkem.een notaboekje met papieren van de veemarkt en zijn lidkaart van de kroostrijke gezinnen.—Door M. Vanhove Leon, van Alveringem. een fluit voorzien van wisselsleutel. Woensdag 28. door Me Delcroix Adrienne. Zonnebekesteenweg. een rub beren kloef. Belooning voor den vinder. Door M. Debeer Gaston, van Brielen. een panen vest. Door M. Breyne Michel. Hoornwerk, een bruin lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart en enkele foto's. Donderdag 29. langs de vaart leper-Boezinge. een zwart lederen sacoche en kleine bruine portefeuille inhoudende eenzelvigheidskaart en een som van 250 tot 300 fr. Door M. Pannekoucke Roger. Tempelstraat, een rijwieltaks- plaat nummer 433 508 —Door Mw Markey Elisa. Zonnebekesteenweg. hare erozeJvigbeidskaart Door M. Samyn André. Ligywijk. een bruin lederen brieventasch inhoudende wmterhulpkaart. kolenkaart en twee kolenbons. Waarheen op Tuindag T Naar den Stadsschouwburg Wat zijn De Harry Boys 1 De Optimisten SINT MICHIELSCHOOL Er ls bedeeling van Chocolade Maandig 2 Oogst, te 10 u voor al de leerlingen. De Bestuurder. Onze petitie met betrekking tot het inrichten van een velokoers te leper heeft goede aarde gevonden IInderdaad, een Iepersch sportliefhebber, die we hier op tijd en stond zullen noemen en loven, heeft zich voor de kar gespan nen en dadelijk hulp gevonden bij een paar andere verdienstelijke sportman nen. zoodanig, dat momenteel de noodige voetstappen werden gedaan om te leper een koers op getouw te zetten. We krijgen dus weldra een juniorskoers in onze Hallestad en waarschijnlijk nog meer... We komen daar echter op te rug in een volgend artikel en ondertusschen geven we h'er de uitslagen die Georges Vanhove. onze stadsgenoot dien we dus binnen afzienbaren tijd in eigen midden aar. het werk zullen zien. behaalde gedurende deze week. Zondag j. 1. startte hij te Deerlijk en... zegevierde er. UITSLAG 1. Georges VAN HOVE (leper) 90 krA. in 2 uur 45 min. 2. Meersman op 1 lengte 3. Deman Roger 4. Decroix M. 5. Vercruysse 6. Dhaenens 7. Rondelez 8. Desmet A. 9. Buyssens M. Maandag was hij aan den slag te Westroozebeke en eindigde er tweede. UITSLAG 1. Huwel Omer (Sysseele) 90 km. in 2 uur 30 min. - 2. Geor ges Van Hove (leper) op 40 sec. - 3. Rondelez Florent op 1 min. 40 sec. - 4. Hubrechtsen - 5. Prmcie - 6. Denoo Zeggen we terloops dat Georges driemaal van tube moest veranderen in de laatste ronde. Ook Donderdag te Boezinge stond moeder Fortuna niet langs zijn zijde, want pas was men aangezet of zijn band blies den laatsten adem. Met L min. 30 sec. achterstand zetie oöze Iepersche belofte, gansch alleen tegen een bende van twintig renners die er geen gras lieten over groeien, de achtervol ging in en... na anderhalve ronde kreeg hij terug aansluiting en ging hij aan stonds daarop. zelf aan den haal. Was me dat rijden Georges vertoefde verder steeds in de eerste rangen tot wanneer Rijckaert (kampioen van Bel gië) en Couvreur het hazenpad kozen en Tjorre spijtig genoeg andermaal pech had. Op een geleende flets bengelde hij aan het staartje van het peleton en wanneer hij terug over al zijn middelen beschikte, telden de wegloopers reeds aanzienlijken voorsrong. Rijckaert en zijn maat. die er duchtig de pees oplegden, werden niet meer ingehaald en onze stadsgenoot moest zich uitein delijk met een verdienstelijke vierde plaats tevreden achten. UITSLAG I. Ryckaert Marcel (Adegem) 95 km. in 2 uur 45 min. 2. Couvreur Hilaire op 1 lengte 3. Pieters Roger op 3 min. 40. 4. Van Hove Georges op 1 lengte 5. Deraeerseman 6- Rondelez 7. Prmcie op 4 min. 8. Vanslembrouck 9. Vandamme 10. Pattyn 11. Denoo 12. Decroix: 13- Vanderzyptn. Zooals uit bovenstaande resultaten blijkt, klasseerde Georges Van Hove zich dus eens te meer driemaal in de eerste gelederen en kunnen we bezwaar lijk veel beter van hem verlangen. Mocht hij verder onze rood-witte kleuren hoog houden ROGYPRIS. 0 Uitslag van den Beginnelingenkoers te Boezinge op Zondag 25 Juli II. 15 Vertrekkers 50 km. I. Pieters Langemark in I u. 45 - 2. Dhaleine Poperinge - 3. Prinzie A. Lange mark - 4. Lacante leper - 5. Clabau Poperinge - 6. Labiet Coxyde - 7. De - clerq Wingene - 8- Debacker Nieuwpoort - 9. Vandenbroucke Langemark 10. Gryson J. Langemark - 11 Dubrulle Rollegem - 12. Bekaert Langemark 13. Vandenburie Dranouter - 14. Gryson V. Langemark. WAARHEEN NAAR HET BRISTOL HOTEL PRACHTIG ORKEST Comité Beginnende Clubs Westland leper Bericht aan de Clubs De jaarlijkxche algemeens vergadering van de beginnende clubs West- land leper gaat door op Zondag 8 Augustas 1943. om 14 nar ia het lo kaal De Zon 41 Statiestraat leper. De dagorde blijft behouden zooals ze per rondschrijven aan de clubs bekend gemaakt werd. De gewone maandelijksche vergadering van het Comité zal denzelfden dag 's morgens om 91/2 uür plaats hebben. De Secretaris Janssens MAATSCHAPPIJ van het Arrondissement leper Lokaal In de Trompet 28. Groote Markt, leper. Algemenne Vergadering van 1" Oogst 1943 Lezing van het verslag der laatste vergadering. Mededeelingen Voor dracht door M. Depinois. Aanvaarden van nieuwe leden. Aanbreng sten. Tombola. De Secretaris. C. Lampa. De d. d. Voorzitter. J. Lecluyae Afdeeling lever, Poperinge en Omliggende Op onze laatste maandelijksche vergadering werden enkele belangrijke pun tjes uit de postzegelwereld besproken. Ook werd 'n innovatie met geestdrift onthaald en besproken. Daarom kan het bestuur niet nalaten U vriendelijk uit te noodigen tot de a. s. vergadering van Zondag 10 ogst. om 15 aar, in ons gewoon lokaal Café Centrum» De Stuerstraat. leper. AAN DE DAGORDE 1) Nieuws over de laatste nieuwigheden. 2) Gemoedelijke spreekbeurt door den heer A. BUTAYE. eere-voorzitter van de club. over De Philatelie in 't algemeen en persoonlijk opgedane ervaringen 3) Uitdeeling der lidkaarten. 4) Verrassingsprijskamp. 5) Ruildienst naar hartelust. Iedereen welkom. Nieuwe leden worden immer aanvaard. aas De juniors worden verwacht op de speciale vergadering die zal gehouden worden te Kemmel op Donderdag 5 Oogst (zoo het weder gunstig is). Sa menkomst Statieplein om 11 uur. Knapzak mede brengen alsook ruilmateriaal. Prachtige tombola voor de aanwezige leden. Juniors, maakt propaganda en werft nieuwe leden aan. Alle jonge vrienden zijn welkom. Inlichtingen (fS| Rob. Becquaert. Rijke Klarenstraat. 81. Iedereen houdt die dagen vrij en tot 'n gul hartig wederzien. Namens het bestuur van Philatel-Ruilgroep. STAANDE PERS Zondag 1 Augustus 1943 Om 14.30 uur St JAN-TER-BIEZEN Oppervogel 150 frank Twee zijdvogels, elk 75 fr.; Twee kallen, elk 35 fr.; Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Woensdag 4 Augustus 1943 Om 17 uur YPER KON. GILDE ST SEBASTIAAN VRIENDENSCHIETING Inleg 6.00 fr. te verdeelen ln vogels van 2 fr. 50 na aftrek van het pljlrapersgeld. Donderdag 5 Augustus 1943 Om 14.30 uur YPER KON. GILDE ST. SEBASTIAAN Oppervogel 150 fr.Tweede oppervogel (niet verloot), 100 fr.) Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee tweede zljd- vogels (niet verloot), elk 50 fr.Twee kallen, elk 40 fr. Tien hoekvogels aan 30 fr.Kleine vogels 20 fr. en na 85 kleine al vogels van 25 fr. Inleg 25 fr. Zaterdag 7 Oogst 1943 Om 18 uur YPER WILLEM TELL Vriendenschieting. Zondag 8 Augustus 1943 Om 15 uur YPER WILLEM 'TELL Inleg 25 fr. -■: T- rtj-r •trriTMnunwinaiiShMSWMimjjiKUi- Ouwe Toaie speelt... WAAR In het Café 66 I>E BEURS WANNEER?? s ZATERDAGS eD s MAANDAGS, vanaf 18 uur. 's ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur. Avonds van 16 tot 23 uur. Komt luisteren naar het kwintet DANIEL VIAENE, dat voor U de nieuwste schlagers speelt. la het Café DB BBURS Mecnenstraat. leper. vindt iedereen zijn gading (4045) laper-Grafschannis - Deze laatste dagen ontving de politie verscheidene klachten wegens het wegnemen op het stedelijk kerkhof van bloemtuilen wel ke personen aldaar op de graven van overleden familieleden geplaatst had den. Het hierop ingestelde onderzoek heeft spoedig het gewenschte gevolg gehad. De dader, een vrouw die de bloemen wegnam om ze dan verder voort te verkoopen. is in de val geloopen en zal zich voor deze laakbare daad te verantwoorden hebben. Bodriagttor aan het werk Zaterdag laatst bood zich in een ijzerwinkel der stad een onbekende vrouw aan die. op naam van een eerbaar persoon uit stad en welke een goede klant van het huis is. een nogal belangrijke bestelling deed en ondermeer een weegschaal cn nog andere voorwerpen meenam.Toen de handelaar echter zijne rekening aan zijn klant aanbood, bleek het dat deze laatste hoegenaamd niemand met een bestelling belast had. zoodat de winke lier het slachtoffer eéner sluwe bedriegster is geweest. Dadelijk werd een onderzoek geopend om deze op het spoor te komen. Dit weze een vermaning voor de handelaars om voortaan meer dan ooit op hun hoede te zijn. Aardappeldiefstal Maandag bemerkte Legrand Arthur, landbouwer. Meenensteenweg. dat er op zijn aardappelveld gelegen langs de spoorlijn leper-Roeselare een 50 tal struiken gerooid en de knollen ervan medegenomen waren. Voorbeeldig gestraft- - Na twee bijzondere zittingen eraan gewijd te hebben, heeft de Rechtbank van ln Aanleg te leper, voorgezeten door den Heer Lefevre. die op de hem eigen en zeer behendige wijze de debatten leidde, verleden week Dinsdag uitspraak gedaan in de zaak der beruchte dieven bende van leper, die geruimen tijd de streek onveilig miek en het vooral op het stelen van fietsen en autobanden scheen gemunt te hebben. Tegen de betichten, de genaamden Lesage Rogeren August. Thorel Daniel. Devos Roger. Vanoverschelde Daniel. Doolaeghe Charles en Legrand Roger, allen jongelingen van rond de 20 jaar uit leper, waren niet min dan 14 ver schillende feiten weerhouden. Onder deze stippen we o. ra. aan de diefstallen gepleegd op twee stonden in de garage van den Heer notaris Vander Meersch en ten nadeele van den Heer Louis Verbeke. de StuersstraatLeon Daelman. Zonnebekesteenweg. bij wien de wielen van een triporteur gestolen werden Gheysens Gerard, van wiens vlasmachine de banden afgenomen werden Edgard Rondelez. Arsenaalstraat, twee fietsen Sedeyn Daniel. 5 autowielen Cornette Maurice. 2 buiten- en 1 binnenband van auto Roe- tynck Maurice. Frenchlaan. een reservewiel van auto Blanckaert. Slacht huisstraat Marguerite Desmet. een fiets, en ook nog ten nadeele van Win terhulp uit wier lokalen zoo maar 80 kgr. witte boonen. 40 kgr. speculaas en 2kgr. sinaasappelen gestolen werden. Van deze laatstgenoemde eetwaren werd niets teruggevonden, doch van de andere gestolen voorwerpen konden er nog verscheidene aan hun eigenaars teruggegeven worden. De Heer notaris Vander Meersch had zich als burgerlijke partij aange steld en vroeg een schadevergoeding van 1135 fr., hetgeen hem toegestaan werd. Ook de Heer Verbeke vroeg en bekwam een schadeveraoedina van 1350 fr. Aan de betichten werden door de Rechtbank volgende straffen opgelegd Lesage Roger, die zich voor 9 feiten te verantwoorden had. 69 maanden en 7 maal 182 fr. boete of 7 maal 8 dagen vervangende gevangenisstraf. Thorel Daniel, wegens 6 feiten. 41 maanden en 7 maal 182 fr. of 7 maal 8 dagen Vanoverschelde Daniel- voor 4 feiten. 16 maanden en 4 maal 182 fr. of 4 maal 8 dagen Durnez Julien, van Woumen. die de hoofdverheler der gestolen voorwer pen was. 4 maanden en 23 dagen gevang en 4 maal 182 fr. boete of 4 maal 8 dagen: Lesage August, broeder van eerstgenoemden. 6 maanden en 182 fr. of acht dagen Doolaeghe Charles, wegens een feit. zelfde straf. Devos Roger, wegens 4 feiten. 26 maanden en 5 maal 182 fr. of 5 maal 8 dagen Legrand Roger. 3 feiten, bij verstek daar hij voor het oogenblik in den vreemde werkt. 13 maanden en 3 maal 182 fr. of 3 maal 8 dagen Debisschop Marie-Louise, wegens heling. 8 dagen en 700 fr. of 1 maand, voorwaardelijk gedurende 5 jaar Vanoverschelde Arthur, vader van voornoemden Daniel, ook wegens he ling 8 dagen en 700 fr. of 1 maand En eindelijk Tally Valére. echtgenoot van Debisschop Marie-Louise, die van twee feiten verdacht was. werd vrijgesproken. Na de uitspraak brachten de Heer Voorzitter der Rechtbank en de Heer Procureur des Konings beurtelings een verdiende hulde aan opperwacht meester Georges Dekeyser en wachtmeester Robert Vermeersch. beiden der brigade van leper, die het eerste onderzoek in deze reeks diefstallen instelden. Zij werden hartelijk gelukgewenscht om hun kordaat en spoedig optreden, dank waaraan de daders konden ontmaskerd en ook nog een belangrijk ge deelte der gestolen voorwerpen aan hun eigenaars terug bezorgd worden. Ploegsteart - Erge vel - De 72 jarige L. Charles volgde Dinsdag avond de baan per rijwiel toen hij door een anderen fietser aangereden en ten gronde geworpen werd. In zijn val liep de ouderling een inwendige bloeding op en zijn toestand wordt als zeer erg aanzien. Zonnebalen Aangeslagen - Zekere Delan.R. en Plow.G.. beiden woon achtig te Moorseele. werden door de rijkswacht in overtreding genomen we gens onwettig vervoer van bij de 80kgr. tarwemeel. De waar werd in beslag genomen. Zekere Per. J.. wonende alhier, werd eveneens in overtreding genomen toen hij per rijwiel bij de 20 kgr. tabakbladeren vervoerde. Waar en fiets werden aangeslagen. Diefstal-Bij We Vanhaverbeke. wonende Polygoon, werden verscheidene tientallen tabakplanten uitgerukt en ontvreemd. KUIVSTTEMTOO^TIOLLIMG Adhemar Vandroemme en Gerard Vermeersch exposeeren hun laatste Schilderwerken in den Vauban- toren aan Dickebuschvijver. Van 1 tot 15 Oogst. De tentoonstelling is ieder namiddag vrij toegankelijk. Hier mede noodigen zij U vriendelijk uit tot een bezoek. (5052) Examenuitslagen Hoogeschool Leuven V. Dochy. kandidatuur in de natuur- en geneeskunde (2e proef), met vol doening A. Buyse. apothekersexamen (laatste proef), met onderscheiding G. Van Wonterghem. doctoraat in de rechten (2e proef) met voldoeniog J Vandenberghe. doctoraat ia de diergeneeskunde (2e proef) met voldoening A.Soete. apothekersexamen (2e proef) met voldoening: J. Vierstraete. voorbe reidende proef tot de studies van ingenieur, met onderscheiding L. Van Suy t. dokter iade diergeneeskunde, met ouderscheiding S. Veys. koloniale hooge school, eindexamen, met voldoening F. Spotbeen, kandidatuur in de rechten (2e jaar) met voldoening J. Degadt. kandidatuur in de rechten (2e jaar) met voldoening Eerw. Heer J. Devos de Molderghem. baccalaureaat In de Tho mistische wijsbegeerte, met onderscheiding j. Dezegher. doctoraat in de rechten, laatste proef, met voldoening R. Biebuyck. doctoraat in de rechten. (2e proel) met voldoening E. Pattyn. electro-tecbnisch ingenieur (4e proef) met onderscheiding A. De Bruyn. doctoraat geneeskunde (le proef) met vol doening R. Soubry. doctoraat in de rechten (le proef) met voldoeniog. Universiteit Gent A. Dumon. werktuigkundig ingenieur. 3e Jaar. met voldoening. X» Off «KB Het Laagemnrck Studium zet zijn deuren open voor alle begaafde Vlaamache jongens van 17 tot 25 Jaar. die om een of an dere reden hun studies hebben moeten staken. Alle kinderen, zonder onderscheid van opinie- komen hiervoor in aanmerking. Alwie opnieuw wil beginnen te studeeren wordt deze eenige kans geboden. Behoeftige personen betalen niets, andere betalen volgens hun vermogen Nader* Inlichtingen worden verstrekt door het Langemarck-Studium. Montoyerstraat. 24 te Brussel, of oo het sekreta naat der De Vlag. Deken Delaereatraat. 3. te leper. Zondag 25 Juli. reisde een speciale trein van Brussel uit naar Dultach- land met een overgroot aantal kinderen, die in de heerlijkste streken van het gastvrije Dultschland. nieuw en krachtig leven zullen halen. Uit onze streek waren ook 26 kinderen van de partij. Voor de nieuwe kontingenten die eerst daags zullen vertrekken, kunnen alle ouders steeds hun kinderen op het sekretarinat komen aanmelden. Einde Oogst grijpt te leper een unieke tnntoonsUlliac plaats van reproducties van moderne Duitsche kunst. Nadere schikkingen en date zullen tijdig worden kenbaar gemaakt. Het Iepersche publiek zal deze eenige gele genheid die het geboden wordt, weten te waardeeren en talrijk de tentoonstel - ling bezoeken. Op 18 Oogst, wordt ia de zaal Flora voor alle leperlingen de befaamde film .SCHLOSZ HUBERTUS-afgedraaid. Vrouwenwerk." - Op Zondag I Oogst spreekt Dr. Jef Van de Wiele voor alle overtuigde Vlaamsche vrouwen van West- en Dost-Vlaaa deren te Gent in den K. N. Schouwburg te 14.30 uur. De dansgroepen Al degonde en het DeVlag zangkoor treden op Uit leper vertrekker, de vrouwen ia groep met den trein van 7 uur. Bij aankomst te Gent zich melden op de DeVlag. Koorolel. 14. Gent. waaralle inlichtingen zullen verstrekt worden. Voor de deelneemsters, die reeds van den morgen te Gent aankomen, worden er ook onder bekwamr leiding stadsbezoeken Ingericht. Wie om flnaocieele redenen bezwaren heeft om de rela mede te maken, kan dit op het DeVlag sekretarinat. Deken Delaerestraat. 3. melden. Een paar kandidaten kunnen zich nog aanmelden voor den kookkurnua Ze dieoen zich te spoeden, daar het aantal deelneemsters beperkt Is. (Medegedeeld J

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2