Kleine Aankondigingen Draineerbuizen 3 St-Maartenskathedraal - TUINDAG St Jozefs Kerk der Carmelieten, leper Davidsfonds leper ZIELMI§8I]IV STERFGEVAL BEDANKINGEN Burgerlijke Stand van leper Landbouwers en Tabaktelers Velobanden EXTRA DUBBEL HET YPERSCHE 30 - 7 - 1943 31 Jolt. Ie 6 1/2 uur 's avonds. leer plechtige opening der veer tiend aagscbe solemniteit ter eer van O. L. Vrouw van Tuine. Het wonder beeld van de Patronen der stad wordt proeesalewijs geleid naar haar praalaltaar. Zondag 1 Oogst, om 10 uur. plechtige Hoogmis, waarna de jaarliiltsche PROCESSIE rond het St-Maartensdomein. De dagelijkscbe oefeningen zul len geschieden 's morgens te 7 1/2 ure gezongen wijlrmia. en te 6 1/2 ure avonds, plechtig lof. Feest en Noveen van den H. Albertus van 1 tat 9 Augustus 1943 Voor al dezen die gedurende het jaar komen dienen bij de Paters Karmelieten- Zondag 1 Augu.ru. PLECHTIGHEID van den H. ALBERTUS. Te 9 1/2 uur Solemneele Hoogmis met gelegenheidssermoen, offerande en zegen ter intentie der bedevaarders. Na de Mis. Wijding van St Albertus' water. Te 5 uur Plechtig Lof en vereering der Relikwiën. Donderdag 5 Augustas ZIEKENDAG. Te 9 1/2 uur Plechtige Hoogmis, gelegenheidssermoen, offerande en ze gen met de Relikwiën. Zaterdag 7 AugustusFEEST VAN S. ALBERTUS. Volle aflaat en Algeraeene Communie. Te 8 uur Plechtige Hoogiqis en vereering der Relikwiën. Zondag 8 Augustas GEBEDENDAG voor den VREDE der wereld. Te 9 1/2 uur Plechtige Hoogmis, Sermoen, Offerande en vereering der Relikwiën. Te 5 uur Plechtig Lof en vereering der Relikwiën. Maandag 9 Augustus SLUITING der NOVEEN. Te 8 uur Solemneele Mis, Offerande en vereering der Relikwiën. Da andere dagen der Noveen Te 8 uur Solemneele Mis. Offerande en vereering der Relikwiën. Komt met betrouwen binst deze schoone dagen uwe zieken en kranken den grooten H. ALBERTUS aanbevelen. O Maandag 2 Augustus De Karmel van leper jubelt. Een nieuwe priester, de E. P. Arsenius, in de wereld Arsène DEHOLLANDER, zoon van Heer en Vrouw Frans Dehol- lander-Pattyn. een Ieperling. ontving Zondag 11. de H. Wijding uit de han den van Z. Exc. Mgr Carton de Wiart, te Leuven. Vreugdevol en dankbaar zal hij zijn plechtige Eeremis zingen in de Paters kerk, op Maandag 2 Augustus, te 10 ure. Het S. Jozefs koor zal den dienst opluisteren door het uitvoeren van de Mis In honorem Stae. Fami- liac van J. Pembaur. met begeleiding van orgel en snarenkwintet aan de offerande Domino Deus van J. Tresch de E. P. Idesbaldus zal een kanselrede houden na het Evangelie. Dringend en beleefd noodigen wij U allen uit om door het bijwonen dier plechtigheid God te danken om die groote weldaad hulde te brengen aan den nieuwen priester en zijne achtbare familie, en uwe dankbare genegenheid te toonen aan den Ieperschen Karmel. die sedert 300 jaar ijvert voor het ze delijk en geestelijk welzijn der bevolking. Volgt de PAHILIBWEEK, met de medewerking en onder de bescherming der Geestelijke Overheid. Van Zondag 22 Augustus tot en met Vrijdag 27 Augustus, telkens te acht uur 's avonds, in de St Maartenskathedraal. Laat die eenige kans niet voorbijgaan om PATER ARTS S. J: te hooren op zijn beste. Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 1 AUGUSTUS, om. 8 uur, ln St Nlklaaskerk, tot zlelclafenls van Heer Charles CASIER gewezen bureeloverste van den buurtspoorweg. (5042) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 1 AUGUSTUS, om 8.30 uur, ln St Maartens kathedraal, tot zlelelafenls van Juffrouw Yvonne FEYS dochter van Heer en Vrouw Henrl Feys-D'Arras. (5039) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 1 AUGUSTUS, om 8.30 uur, ln St Pieterskerk, tot zlelelafenls van Heer Theodoor CANDEEL echtgenoot van Vrouw Allee Vlaene. (5043) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 1 AUGUSTUS, om 8.30 uur, ln St Jacobskerk, tot zlelelafenls van Heer Gaston THOMA echtgenoot van Vrouw Germaine Vandamme Frenchlaan, 31. (5035) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 1 AUGUSTUS, om 8.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zlelelafenls van Heer Jean DUTHOO echtgenoot van Vrouw Eugenie Tytgadt. (5070) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 1 AUGUSTUS, om 9 uur, in St Nlklaaskerk, tot zlelelafenls van Heer Arsène DENOYELLE echtgenoot van Vrouw Marle Schelre Augustlnestraat, 7. (5036) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 1 AUGUSTUS, om 10 uur, ln de kerk der E. P. Capuclenen, tot zlelelafenls van Heer en Vrouw Jules ANNOTHÉ-VIANE (5037) Pennestraat, 12. (5045) Heer Emiel Ghys Heer en Vrouw Edgard Devos-Ghys en kinders Jenny en Anny De familiën Verplancke. Ghys. Legrand. Nevejans en Caufyn. melden met diepe droefheid het afsterven van hunne teergeliefde echtge- noote. moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante. Mevrouw EMIEL GIIY8 geboren URBANIE VERPLANCKE te Elverdinghe. den 22 Juli 1880. en godvruchtig in den Heer ontslapen te leper, den 26 Juli 1943. De vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbrief zouden ont vangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. leper, Rijsselstraat. 148. Vrouw Weduwe Evarist Van Becelaere. geboren Eudoxie Dezwarte Heer en Vrouw Servaes Mispelaere-Van Becelaere. kinders en kleinkinders Heer en Vrouw Cyrilïe Van Becelaere-Eddebau. kinders en kleinkinders De familiën Van Becelaere. Cappelier, Dezwarte en Debreuck. danken vrienden en kennissen om de blijken van deelneming ontvangen bij het afsterven van hun teergeliefden echtgenoot, broeder, schoonbroeder, oom. grootoom en bloedverwant. Heer Evarial VAM BECELAERE en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis- Mevrouw We Emiel Verhaverbeke, geboren Marie Bouckenooghe Heer en Vrouw Etienne Staessen-Verhaverbeke en zoon Jean Heer en Vrouw Leon Van den Eeckhoudt-Burgho Juffrouw Jeanne Burgho Heer en Vrouw Julien De Gryse-Burgho en zoon André De familiën Verhaverbeke, Burgho en Staessen, danken vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van hunnen teerbeminden echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader, broeder, schoonbroeder, oom, kozijn en bloedverwant. Heer Emiel VERHAVERBEKE en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. van den 23 tot den 29 Juli 1943 'Geboorten Keersebilck Nicole, Recollettenp., 5, van Lan- gemark. Vandaele Jozef, Maarschalk Plumerlaan, 45. Van Eecke Frieda, Recollettenp., 5, van Reninge. Gru- wier Rita, Recollettenp., 5, Dikkebuschsteenweg, 235. Degroote Josette, Recollettenp., 5, Kemmelsteen weg, 14. Van Oplynes Georges, Recollettenp., 5. van Sint Jan. De Wulf Dirk, Recollettenp., 5, van Klerken. Bertier Ro ger, Recollettenp 5, Diksmuidestraat, 38. Bulckaen Monique, Recollettenp., 5 van Brielen. Overlijdens Knockaert Emlle, «2 jaar, z. b., wed. Six Eudoxie, Rijselstraat, 133. Moerman Arthur, schilder, 44 jaar, ongehuwd, Doorgangstraat, 24. Claeys Marie, 59 jaar, z. b., echtg. De Haese Henri, van Vlamertinge. Deros Rachel, huishoudster, 30 jaar, echtg. Everaet Eva- riste, van Voormezeele. Verplancke Urbania 63 jaar, hulshoudster, echtg. Ghys Emiel. Rijselstraat, 148. Si- moen Carolus, rentenier, 65 jaar, wed. Thoma Flavia, van Boezlnge. Matton Idonla, z b., 68 jaar, wed. Declereq Henricus, van Oostrrieuwkerke. Nuytten Marie-Therese, 5 m van Becelare. Huwelijk Woussen Gustavus, aardewerker, te leper en Maria Odent, huishoudster, te leper. Huwelijksbeloften Albert Claeys, regent, en Madeleine Pauwels, z. b., beiden te leper. Roger Michiel, beton- bewerker, en Yvonna Vantoest, z. b., beiden te leper. - Florimondus Hollebeke, beenhouwer, en Jeanne Dumortier, z. b., beiden te leper. - Adrian Romero, mekanieker, en Marie-Louise De Vilder, buishoudster, beiden te leper. SAF1H SAl'IH SAFIlt J BERICHT' De Brouwerij DE GHEEST uit AALST maakt langs dezen weg haar geëerd kliënteel van leper bekend, dat de alléénverkoo - van haar bieren, met inbegrip van SAFIR, voor het grondgebied IEPER sinds jaren toegewezen is aan haar voortverkooper Julien GOEMAN LERMYTE, uit VLAMERTINGE, Tel. Pop. 325. Gezien er voor IEPER geen andere voortverkoopers toe gelaten zijn, verzoeken wij beleefd ons geëerd kliënteel van IEPER, dat vroeger SAFIR afnam aan andere voortverkoo pers dan hoogervermeld, dit bier voortaan te willen afnemen aan onzen aangewezen alléénverkooper, die U alle gelegen heid en gemak zal bieden voor regelmatige bestelling. Aalst, den 27 Juli 1943. (5052) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954' GEVRAAGD bekwame meid. keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, I, te Wervik. (4895) Vaste betrekking aangeboden in leder kanton der beide Vlaanders. Zeer goede vergoeding. Schrijven bureel van 't blad onder letters G.D.Y. (4983) GEVRAAGD bij Devos Daniel, Yperstraat, 16, Dikke- busch, halve en volkomen smldsgast. (5022) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 1 AUGUSTUS, om 10 uur, ln St Pieterskerk, tot zlelelafenls van Vrouw Marie-Louise ADAM echtgenoote van Heer Hllalre Slnnaeve en zijn overleden ouders. (5043) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 1 AUGUSTUS, om 11.30 uur, ln St Maartens kathedraal, tot zlelelafenls van Heer Cyriel DUTHOY echtgenoot van Vrouw Eugenie Slnnaeve De Haernestraat, 12. (d(Mo> Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 8 AUGUSTUS, om 8 uur, ln St Nlklaaskerk, tot zlelelafenls van Heer Emile DEPUYDT echtgenoot van Vrouw Flavle Verrue Maarschalk Halglaan, 85. (504D Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 8 AUGUSTUS, om 8.30 uur, ln St Maartens kathedraal, tot zlelelafenls van Heer Marcel STAESSEN echtgenoot van Vrouw Julia Vandevenne GEVRAAGD goede meid. Café du Faubourg, Bizet. (5023) Ldngère vraagt naaiwerk, nieuw en herstelling, verzorgd werk Adres ten bureele. (5024) Meisje 18 jaar, kennende dactylo, Duitsch, Engelsch, Fransch en Nederlandsch VRAAGT PLAATS op bureel. Adres ten bureele.(5025) GEVRAAGD deftige meld, keuken kennende, voor rond Yper. Adres ten bureele. (5029) GEVRAAGD meisje 15 - 16 jaar, om in huishouden te helpen, liefst van den buiten. Adres ten bureele. (5030) GEVRAAGD Meld-serveuse, Café Atlanta, Meenen- straat, 40, Yper.(4964) GEVRAAGD deftig meisje 14-16 jaar, om in winkel te helpen. Schrijven V.B.Y. bureel van 't blad. (5069) Meisje van den buiten 17 jaar, VRAAGT PLAATS bij colffeuse. Adres ten bureele. (5049) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 8 AUGUSTUS, om 11.30 uur, ln St Maartens kathedraal, tot zlelelafenls van Heer Valère COLLET Weduwnaar van Vrouw Louise Boutens (5048) GEVRAAGD 2 kloek gebouwde knechten, on geveer 17 jaar, Lavoir Moderne, Cartonstr., 49, Yper (5055) GEVRAAGD Modiste, op hoogte van het vak, goed loon. Adres ten bureele (5056) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr SEYS, I)iksmuidestraat, is alleen open op Zondag l Augustus GEVRAAGD Meisje 15-16 jaar. om in huishouden te helpen, liefst van den buiten. Adres ten bureele. (5059) GEVRAAGD Goede chauffeur voor autocamion. Adres ten bureele. (5061) Kleermakersbond van leper en Omliggende In toepassing van de wet op de betaalde verlofdagen zal het kleermakersbedrijf gesloten zijn van Zondag 1 tot en met Zondag 8 Oogst 1943 Het Bestuur. o Betaalde Verlofdagen A. Denys-Lebbe, Elverdingestraat, Yper «De Lombaard». Blinde Liedenstraat, Yper maken hun klanten hiermede bekend dat hun magazijnen gesloten zijn van 1 tot 10 Oogst 1943, uitgenomen Woensdag 4 en Zaterdag 7 Oogst 's voormiddags, o De Firma Wed. Witdouck en Zoons, Emaillage-Chromage, laat haar geachte kiienteël weten dat, door de wettelijke ver lofdagen, haar werkhuizen en bureelen gesloten zijn vanaf den 2 tot 9 Oogst 1943. Mooiste keuze hout dienstig voor uwe tabakstelliog. Voor aansluitingen bij de electrische leiding, voor herstellingen aan gebouwen enz. wendt U bij .V. M. DËIVECKËR Handelaars, ABBELE-Grens Tel. Poperinge, 58 en 268. (4913) Bijenzwermen Oin den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel, Plaats, 16. Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) OVER TE NEMEN Handelsfonds van eplcerien, boter, kaas en eieren ;glas en gleis verlakt, galva- Msé, reisbenoodigheden, maroqulnerte, speelgoed en schoolbenoodlgheden. Inlichtingen bij G. Bourdeau, 76. Rijselstraat, leper. (5040) HEROPENING van het Café NACHTLICHTJE Oude Kleermarkt, bij A. GRIFFON, op Zondag 1 Augustus. (5058) OVER TE NEMEN welgelegen en goed gekaiandeerde Wagenmakerij, voorzien van alle gereedschappen ertoe dienende en groote hoeveelheid hout, bij Druart Artb., te Neder-Waasten. (5065) TE KOOP deel brandhout, in blokjes gezaagd. Yperleestraat, 52. (5000) TE KOOP Gasvuur Nestor Martin in goeden slaat, 4 vuren en gasoven. Adres ten bureele. (5014) TE KOOP PER OCCASIE groote Cutsinlèrestoof met loopend vuur. Zich wenden Herberg de Brikkerij», Ypersteenweg, 45, Boezinge. (5018) TE KOOP kleerkast en bed, alsook kinderbed. Rijsselsteenweg, 9, Yper. (5018) TE KOOP per oceasie mansvelo met vooroorlogscbe banden «Michelin» zoo goed als nieuw. Radio inerk «Radio Beil» met 9 lampen en Pick-Up met 60 laatste nieuwe platen. Salon stijl Louis XVI. Zich wenden Paterstraat. 34, Yper.(5027) TE KOOP GEVRAAGD goede Schrljfmachlen, liefst clavier Azerty. Aanbieden aan Vandeputte, Bruggestr. 505, Meenen. Dringend. (5050) TE KOOP Lfchterveldschen Accordeon, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (5051) TE KOOP 2 rollen balatum, 2 m. x 1.50 m., nieuw. Vensterraam 1.51 x 0,52 m 2 stoelen en t tafel (hof). Masscheleinlaan. 32. (5054) TE KOOP goede klndercharette, alsook zeer goede, lichte boormachlen.Rijsselsteenweg, 19, (Ko- ninghoek). (5057) TE KOOP Schoone kloeke stootkar. Zich wen den Beluikstraat, 32. Yper. (5060) TE KOOP Kamion voor paarden, draagvermogen 5000 kgr. in goeden staat. Adres ten bureele. (5064)- TE KOOP vooroorlogsch Klnderrijtulg met dikke banden, in zeer goeden staat. Adres ten bureele. (5067) Opgelet. Heeren I Wilt "gij ondanks denhuldigen toestand ter plaats een overvloedige daghuur verdienen, biedt U aan Dinsdag 3" Augustus om 10 uur (streek van Yper Poperinge, Meenen, Kortrijk, Iseghem Torhout en Moescroen), Villa Jacqueiiaa, 5f, Posthoorn, Wevelghem. Rrugge en omliggende, Donderdag 5 Augustus, om 11 u., Hotel Concordia, Brugge. (5066) Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, I, leper. Gewaarborgd werk. i3823) Voor het aankoopen van uwe draineerbuizen, wendt U tot het oud bekend huis Victor MADOE, Dikkebuschsteen weg, 134, Yper. waar ze In de beste hoedanigheden in de fabriek zelf vervaardigd worden. (4923. Allo Allo Wielrijders Voor het herstellen van uw velos, velobanden, vulkani- seeren en overtrekken van banden, wendt u Paterstraat, 34, Yper. Spoedige bediening, eigen werk, eigen fabrikaat. 5028) GEVRAAGD Werkvrouw Adres ten bureele. (5063) KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS ter Apotheek DELANOTE Langemark.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3