NOTARIEELE VERKOOPINGEN MEÜBEL E Marcel SOETE - BOERHAVE Vuylsteke Gebr. Velling van Motor- en Autorijtnigen TOESLAG TOESLAG 20 WERKMANSWONINGEN Uit ter hand te koop Een goed gebouwd WOONHUIS EEN HOFSTEDEKEN Openbare Verkooping Verbeurd Verklaarde Verpakkingen Gemeente VOORMEZELE 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN Commune de PLOEGSTEERT STAD IEPER VERKOOPT ALLES OP KREDIET Comptoir Commercial d'Escompte irt hei- goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRiSTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - HET YPERSCHE 30 - 7 - 1943 Stadie van den Notarl» A. Vnn «lei* Iïel*e, 7. Sinte Catharlnastraat, Brugge. o Op MAANDAÖ 2 OOÜST 1943 te 14.30 ure namiddag zeer stipt, In het huis der Notarissen. zijnde Hank der Sociétè Generale, .14, Vlamingstraat, te Brugge, van STAD BRliaaE. (bi) de Marlet) Een zeer welgelegen u I K E I. II L I H St Amandstraat, N° 22 met twee verdiepen. Voor een oppervlakte van 56 vkm. INGESTELD 141.000 tr. In gebruik zonder pacht door Devadder, mits 450 tr. te maande boven de lasten, thans verminderd voor den duur van den oorlog op 350 fr. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 u. Studie van den Notaris A. Van «lei* Hoke. 7, Sinte Catharlnastraat. Hrugge. o Op MAANDAO 2 OOOST 1943 om 15 ure namiddag zeer stipt, in bet buis der Notarissen zijnde Hank der Société Générale, 56, Vlamingstraat, te Brugge, van STAD BRUGGE Hoogstukstraat. Nra 1 tot en met 27 Iedere woning heelt zijn afzonderlijke koer en W. C. Electriciteit en stadswater. Verdeeld in zes knopen In gebruik zonder pacht door 20 inwoners mits Koopt 218 Ir te maande Ingesteld 36.900 Ir. Koop 2 280 fr. te maande Ingesteld 40.004 fr. Koop 3 259 fr. te maande lagenteld 36.440 fr. Koop 4 280 fr. te maande Ingesteld 36.000 fr. Koop 5 280 fr. te maande Ingesteld 35.060 fr. Koop 6 172,50 te maande Ingesteld 45.000 fr. Recht van samenvoeging. Te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 u. Studie van den Notaris Vletor Fleter», te Reninge I. met afhangen, gestaan engelegen te RENINGE. wijk Molen hoek, groot onder grond van gebouwen en medegaande erve 42 aren 30 ca. II. gestaan en gelegen te WOESTEN, (Beukenboek), groot onder grond van gebouwen en medegaande wei- en zaai landen 1 Ha. 18 A. 02 ca. Vrij van gebruik. Voor nadere inlichtingen zich wenden ter studie van voor noemden notaris. De Ontvanger der Domeinen te leper, zal op Maandag 2 Augustus 1943, om II uur voormiddag, in het gasthof Aux Trois Suisses Groote Matkt te 1EPER, overgaan tot de openbare verkooping van volgende rijtuigen Motorrijwiel «Chaise 9 C» staande Politiecommissariaat leper Autocamionnette «Ford» Gemeentehuis leper Personenauto «Citroên» idem Autocamionnette «Ford» Rijkswacht Westroozebeke Personenauto «Chevrolet» RBl swacht Zonrebeke Motorrijwiel «Motoconfort» Griffie der Rechtbank van Eersten Aanleg te leper Motorrijwiel «Gllette» Idem Motorrijwiel «F.N.» (wielen ontbreken! idem Autocamlonette «Bulck» idem Kotten 15 t.h. Voorbehoud van goedkeuring. van Studie van den notaiis A. Vandermeerach, Rijselstraat, Yper. o Uil' TER II AAIb TE KOOP z WELGELEGEN H O V Ut X E l> E KEU groot 1 Ha 82 aren 42 ca. gelegen te VLAMERTINGE, Vijvcrhoek Inlichtingen en voorwaarden te bekomen ter studie. Provincie West-Vlaanderen Arrondissement leper TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Hu t sedert lang bekend om zijn roede rorcen en zijn stiptheid. Op Maandag 16 Augustus 1943, om 11 uur voormiddag zai er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw, Dooinikstraat, 63, te Kortrijk, overgegaan worden tot het openen der aanbestedingsschrif ten voor het GiEVk'OOA ONDERHOUD AAN DE GRINTWEGEN Nr 2, 6 en 11 te VOOR- MR7T.IT Bestek Frank 16 320.00 Voorziene werken Herladen vnn de grint- bekleedingen. Lastenboek-bestek en plan liggen ter inzaSe op het ge meentesecretariaat en ten bureele van den Arrondissements ingenieur. Een exemplaar van het lastenboek-bestek met plan wordt opgestuurd aan de belanghebbenden mits storting van 25 fr. op postrekening n' 4056.63 van ir A. De France, te leper, Maloulaan. 7. Bij bevelDe Secretaris, 'get.) CAPOEN Marcel. De Burgemeester, 'get. i DEPUYDT Georges. PROt/INCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT IEPER Op Maandag 16 Augustus 1943, otn 11 uur, zal er in de bureelen van bet Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw. Doornikstraat, 63. te Kortrijk, overgegaan worden tot het openen der inschrijvingen voor het ONJOEHHÖIJO gedurende het dienstjaar 1943- 1944 van de Wegen vnn groot verkeer op grondgebied leper bestek frank 7.680,00 Wijtschate bestek frank 23.990,00 Ploegsteert bestek frank J 2 340.00 Vlamertinge bestek frank 11.525,00 Poperinge bestek frank 93.555,00 Oostvleteren bestek frank 12.968,00 Westvleteren bestek frank 20.76 .00 Voormezele bestek frank 14.370,00 Passchendale bestek frank 46 420,00 Langemark bestek frank 88.054 00 St Jan (leper) bestek frank 6.607,50 Roesbrugge-Haringe bestek frank 25 000,00 Afzonderlijke inschrijvingen zijn in te dienen voor ieder grondgebied. De inschrijvingen mogen ook ter openbare zitting afgege ven worden. Voor leder gemeente it er een afzonderlijk lastenboek bestek. verkrijgbaar tegen storting van 20 frank per stuk op postrekening Nr 4056.63 van ir. A. De France, Maloulaan, te leper. De lastenboeken en bestekken liggen ter inzage van de belanghebbenden ten bureele van den ir. A. De France, Maloulaan, 7, leper en op het desbetreffende gemeentesecre tariaat. Province de la Flandre Occidentale Arrond d'Ypres. Le Lundi 16 Aoflt 1943, A 11 heures de ia matinée. Mon sieur ie Commissaire-Provincial a la Restauration, 63 rue de Tournal i Courtrai. procèdera, en ses bureaux. 6 l'ouverlure des soumlssions pour le Curage extra-ordinaire de la Warnave Le cahier des charges avec devis peut être obtenu moyen- nant versemeut préalable de 25 francs au compte postal n* 4056.63 de l'lngénieur A. De France Les documents peuvent être consultés au Secretariat Com munal ou dans le bureau de ('Ingénieur d Arrondissement, Boulevard Malou n' 7 Ypres Prix estimatif des travaux 179.121f8 francs. Prix des deux plans 40 francs. Par ordre Le Secrétaire, Le Bourgmestre, (signé) Coppin. signé) Talpe. De Ontvanger der Domeinen te leper, zal op Maandag 2 Augustus 1943. om 3 uur namiddag, op den koer van het Arrondissementscommissariaat oud huis Cotteau de Patin ingang langs de St Jacobstraat, overgaan tot de open bare verkooping van verbeurd verklaarde verpakkingen, waaronder 29 valiezen, meer dan 100 zakken, enz., enz. Komptante betaling. Kosten 15 t.h. Opoimliinndo IMsmtt» Eene, plaats van ADJUNKT POLIT1EKOMMISSARIS is te begeven. De aanvragen moeten per aangeteekenden brief aan het Stadsbestuur gezonden worden vóór 16 Oogst 1943. Voorwaarden Om zich kandidaat te kunnen stellen moet men geslaagd zijn in het txamen tot het ambt van politiekommissaris of adjunkt-politiekommissaris ingesteld bij het koninklijk be sluit van I Maart 1942 tot wijziging en aanvulling van de K. B. van 6 Maart en 13 September 1935. Zijn ontslagen van dit examen de officieren alsmede de kandidaat-oflicieren van de Rijkswacht, die voldaan hebben aan het eindexamen overeenkomstig de bepalingen van art. 33 van de onderrichtingen over de werving en de oplei ding van de Rijkswacht. Ouderdom Minimum 25 jaar, maximum 35 jaar onbe paald voor kandidaten in werkelijken dienst bij een politie korps of de Rijkswacht. Volgende stukken moeten bij de aanvraag worden gevoegd: 1. Getuigschrift van goed gedrag en zeden 2. Bewijs van belgische nationaliteit 3. Een militiegetuigschrift 4. Een afschrift van het bekwaamheidsdiploma 5. Uittreksel uit geboorteakte 6. Geneeskundig getuigschrift. Zoo de kandidaat gehuwd is motten de stukken vermeld: onder I en 5 ook voor de echtgenoote voorgelegd worden. Wedde 25 000 fr. per jaar plus de wettelijke verhooging en een kleedingsvergoeding van 2.060 tr. leper, den 27 Juli 1943. De Secretaris De Burgemeester en Schepenen, get.) A. Versailles. 'get.) A. N'otebaert. Gemeente Langemark Plaats te begeven van tijdelijk bediende bij den gemeentelijken ravitailleeringsdienst Voorwaarden 1. Belg zijn van goed gedrag en zeden en niet ingeschre ven in het Jodenregisler 2. Minstens 18 en hoogstens 35 jaar oud zijn 5 jaar voor de wettelijke begunstigden wet van 3 8-1919 en 21-7- 1924 en het besluit van 16-11-1942 zijn van toepassing 3. De noodige bekwaamheid bezitten: bekwaamheidsproef kan geeischt worden 4. Voldaan hebben aan de militiewetten Wedde 11.800 fr. -f wettelijke bijslag De aanvragen, vergezeld van de noodige bewijsstukken (uittreksel uit geboorteakte, bewijs van niet inschrijving in het Jodenregister, bewijs van goed gedrag en zeden en natio naliteit, militiegetuigschrifl, bewijs van gedane studiën, als mede gebeurlijk de bewijsstukken tot staving van voorkeur recht-, dieren per ter post aangeteekenden brief gelicht aan den Heer Burgemeester \oor 10 Augustus 1943. Namens het College Op bevel De Secretaris, De Burgemeester, V. PEENE. E. TOP. MKL'RELK T. M. F. PIANO'S, FONO'S van 4% tot 94 mxtniiden ZONDER GKY VAR en trekt uw geld onmiddellijk, dank aan de belang rijkste belgische maatschappij van financiering. Naamlooze Maatschappij, 27-27a, Steenstraat BRUSSEL. Kosteiooze inlichtingen en documenteering hetzij op den zetel, hetzij op het Agentschap *oor de TWEE VLAANDEREN 15-17. Krekelstraat, Rosselare Tel. 268. Verg. R C. 676/2 iffirrg-Trr'ir "r"--n Voor uwe aankoopen van NAAIMACHIEN.EN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLING B'N aller merkea. wendt L' in volle vertrouwen tut het oud gekend huis IIoiioió VAA LERSBEItGHE leperstraat, 85bis, VLAMERTINGE- (4317) EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, flocon. windhaar). ^Levering met waarborg Matige prijzen. Druk. Dumortier. 34, Boter straat, 34, Yper TeL 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4