Lapiere's Zaal D'Hondtstraat Stad leper - Beiaardconcerten Voor onze Krijgsgevangenen Bij C. S. Yper HANDBOOGSCHIETINGEN WIELERSPORT Gevonden en Verloren Voorwerpen EL" Burgerlijke Stand van leper ALLERHANDE NIEUWS DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 6 - 8 - 1943 Ter gelegenheid van de Tentoonstelling van het Graafschap Vlaanderen Zondag 8 Oogst, to 15 uur. door E. Ryckelynck, stadsbeiaardier 1 Marach van Hartop XVIIIe eeuw. 2. Tempo de Gavotta e double De Fesch. 3. Ic stg adieu Och. gedenck mijns Mocht ik. öswaentjen Mijn bcrtken heeft altijd verlangen 4. Ana P. dn Paep 5. Courante D. Raick. 6 Allegro Scheppers. To 20 uur door den heer Moenaert. stadsbeiaardier te lsegem. 1. Het lied der Vlamingen 2. Kent gij de streek waar 'k geboren 3. Ik wil van den kerele zingen 4. Mijn Moedertaal 5. a) Wel. Annemarieke. waer gaede naertoe b) Koekoek c) Jan de Mulder 6. Ave Maria 7. a) Ic zag Cecilia komen b) Ghequetst ben ic van binnen 8. In den krieken tijd 9. De Vlaamse he Psalm (Rodenbach) 10. Het liedje van den beiaardier 11. leper's Tuyndagliedje 12. Een jongen van Boos lsegem Chocoladebedeeling Er is bedeeling van chocolade voor de rechthebbende kin deren van de H. Familie en O. L. V. van Thuy.nb op Maan dag 9 Augustus, te 9 uur, bij M. Vanlerberghe, Q de Stuers- straat n'29 of bij M Cuveller, Doorgangstraat n' 25. P. Benolt. X O N L Brandts-Buif*. O. N. L O N. L. O. N. L. P. Benoit. O. N. L O N. L. Vaatchoor j. Van Hoof. E. Hullcbroeck. O N. L. X. Ter gelegenheid van de Tentoonstelling HET GRAAFSCHAP VLAANDEREN Men vraagt voor een krijgsgevangene uit leper een lange khaki broek, groote maat. en een képi van onderofficier, maat Nr 56 of Nr 57. De personen die deze gevraagde voorwerpen mochten bezitten, worden vriendelijk verzocht er afstand van te willen doen. ten voordeele van een hunner medeburgers die reeds sedert zoolang van huis en zijn geliefden verwijderd is. en mogen ze ten bureele van het Rood Kruis, ten Stadhuize alhier, afgeven. Bij voorbaat wordt hen den hartelijksten dank betuigd. Do Bouwkunst in het Graafschap Vlaanderen (Vervolg! Nagenoeg leder dorp ls er te herkennen aan zijn to ren. die er een eigen typisch silhouet op nahoudt. In de XIV" eeuw wordt het Hertogdom Brabant een machtig centrum van kultureel leven. Het straalt zijn Invloed over het graafschap uit. Het is dan ook niet te verwon deren dat de zoo schitterende Brabantsche gotiek toonaan gevend wordt ln Oostelijk Vlaanderen. Zoo verrijzen on der Brabantschen' Invloed de toren der St-Walburga- kerk te Oudenaarde, de St-Baafstoren te Gent, de St- Martenskerk te Aalst, enz. In Westelijk Vlaanderen, dat houdt aan de traditie der baksteen architectuur, die een te speelsche bewerking van het materiaal niet toe laat. gaat de evolutie zeer langzaam van Schelde gotiek tot hoog gotiek, die haar bestaan tot ln de XVI- eeuw en later zal weten te rekken. Al heeft Vlaanderen op het terrein der kerkelijke bouwkunst meer dan gewoon werk gepresteerd, toch heeft het vooral roem verworven met zijn onvergetelijke prestaties op het gebied der profane bouwkunst, en meer bepaald met zijn stadhuis- en belfort bouw. Aan over blijfselen van kloosterarchitectuur ls het niet erg rijk. Slechts weinig constructies gelukte het de eeuwen te trotseeren. De Romaansche ruinen der St-Baafsabdtj te Gent en de monumentale vroeg gotische schuren der Clsterclenser abdijen van Terdoest op Lissewege, van de Groote Boomgaerde te Koksljde en van de All aart hulzen te Wulpen behooren tot de merkwaardigste. De vroeg Gotische vleugel der abdij te Middelburg beïnvloedde ln groote mate de ordonnantie van den stadhuisgevel te Brugge. Verder zijn nog het aanstippen waard de stoere gesloten gevels der hospitalen te Brugge en te Damme. Steden die haar verdedigingsgordel bewaarden komen ln het graafschap niet meer voor, enkel resten ons zeer merkwaardige overblijfselen van de geweldige poorten te Brugge. Gent, Kortrljk, enz. Van de oude grafelijke burchten is slechts één nage noeg gaaf tot ons gekomen, nl. het geweldige Graven steen te Gent. Als voortype van den Vlaamschen stad huisbouw verrees te Aalst ln vroeg Gotlschen stijl het Schepenhuls. In een rijkeren bouwtrant opgetrokken hebben we het stadhuis te Brugge, dat op den lokalen stijl der wonlngenbouw van grooten Invloed zal blijken. Nochtans kwam de zin voor het monumentale nergens zoo sprekend tot uiting als ln de hallen- en belforten- bouw. die als de uitwerking ls van een herolschen tijds geest en van fiere bursrrrs.-hap. Naar het voorbeeld der donjons of mees tertorens der grafelijke burchten, bouw den ook de steden haar torens als zinnebeeld van haar verworven vrijheid en macht. Als eigenaardig dient hier opgemerkt dat ln geen enkele stad het belfort den kerk toren ln hoogte overtreft. Een der machtigste geheelen op het gebied der burgerlijke bouwkunst, zijn wel de majestische hallen en het belfort van leper, waarin de Invloed der Pransche Gotiek sterk op het voorplan treedt. In denzelfden geest opgevat, ls het trotsche Belfort te Brugge dat, niettegenstaande een zeker gemis aan een heid, toch een weiafgewogen silhouet vertoont. Evenals te leper werden hier vier vleugels opgetrokken. Een schit terend voorbeeld van een kleine halle ls Nleuwpoort, het ls gansch uit witten baksteen van de streek opgericht. In Fransch Vlaanderen noteeren wij de belforten van St- Wlnnoksbergen en Dulnkerke. De Vleeschhalle te Gent ls een merkwaardige verschijning met haar schier elnde- looze rij standvensters en haar steil dak. Ook op het gebied der bouwkunst werd dus baanbre kend werk verricht. Al heeft ons volg nooit een bepaal den stijl de wereld Ingestuurd, al werd het nooit zooals Frankrijk met een leidende rol toebedeeld, toch durven we zeggen dat de verschillende overgenomen bouwstijlen regionaal geïnterpreteerd werden en, doordeesemd van Vlaamsch genie, tot een elders ongekende volmaaktheid kwamen. Ons kunstpatrimonium uit de periode van het bestuur der graven van Vlaanderen vertegenwoordigt voor het nageslacht een der merkwaardigste documenten van vijf eeuweq onvergankelijke, tljdlooze en eeuwig Jonge kunst. Arthur DEGEYTER, Brugge STAANDE PERS Zaterdag 7 Oogst 1943 Om 18 uur YPER WILLEM TELL Vriendenschieting Inleg 6 fr. te verdeelen ln vogels van 2 fr. 50 na aftrek van het pljlrapersgeld. Zondag 8 Oogst 1943 Om 14.30 uur zeer stipt YPER WILLEM TELL Op- pervogel 150 fr. Tweede oppervogel (niet verloot), 100 frank Twee zijdvogels, elk 75 fr.Twee kallen, elk *0 fr. 30 primés aan 25 fr. Gratis Prijs Michel Vande- vivere 5 hoek vogels, elk 40 fr.Prijs Reml Moletn. 5 hoekvogels, elk 40 fr. Dus elf vogels meer dan schutters. Kleine vogels 20 fr. en boven de 100 schutters alle drietal twee vogels van 20 en een van 30 fr. Inleg 25 fr. Zaterdag 14 Oogst 1943 Om 17.30 uur YPER KON. GILDE ST SEBAST1AAN Vriendenschieting. Zondag 15 Augustus 1943 Om 14 uurYper. Kon. Gilde St Sebastiaan Inleg 20 fr. Om 14 i uurWatou- Inleg 25 fr. ZILLEBEKE - H00GHE Uitslag det Kampioenschieting (na 7de manche) 1) Leroy G. 51 p- - 2) Macrten C. 44 p. - 3) de Vinck P. 37 p. - 4) Pieters C. 35 p 5) Buelens J. 33 p. - 6) Leroy M. 32 p. - 7) Braem R. 32 p. - 8) De- doneker 31 p - 9) G. Vandenbusscbe 31 p- 10) Rosseeuw J. 30 p.- 11) De- raeve R. 30 p. - 12) Decnudt C. 29 p. - 13) Vandenbuasche L. 27 p.- 14) De witte Cyriel 27 p. - 15) Devoldere G. 25 p. - 16) Coulier M. 25 p. - 17) Pauwels P 25 p 18) Sercu G. 24 p. - 19) Mahieu G. 24 p. - 20) Bour- deaux L. 23 p - 21) Dewitte Jules 22 p. - 22) Sercu C. 22 p. - 23) Decreus Rtmè 22 p. Met 46 schutters voor den voorlaatsten dag begon de 7e schieting. Het weder was prachtig en de algeMcene stemming uitstekend. Hebben xich bijzonder onderscheiden Beters Camiel 10 vogels. Dedoncker Leon 8 en Maerten Cyriel 8- Vriend Stnf blijft aan de leiding met 7 punten voorsprong en zondereen mirakel kan hij niet meer geklopt worden. Zooals bet te voorzien was heeft M. Pierre het onderspit moeten delven voor zijn l vriend Cynel Maerten bijna op de meet tngeloopen en van ver- lengten geklopt niettegenstaande zijn entrainement naar Stjan- OPGEL8T IMuwUf toakomnadn begint de schieting om 4 1/2 a barna onmiddellijk plechtige prijsdeehng. De kandidaten voor de voorwer- xailen wel doen ee»« groote maade oi een remorque mede te brengen, i co pnt Maandag 9 Oogst om 4 1/2 uur. Bij wijze van inlichting, geven we hieronder de reeksen waarin de elftallen van C. S. Y.. gedurende het volgend seizoen, zullen uitkomen. lie Provincial# Af deeling 5tade Moeskroen. C. S. Yper. W. S. Hout hulst. R. C. Harelbeke. F. C. Izegem. Deeriijk Sp.. F. C. Komen. Waregem Sp.. F. C. Torhout. S. V. Wevelgem. Zwevegem Sp.. W. S. leper. S.C. Bizet. S. K. Vlamertinge. Scholieren Kortrijk Sp. (2 elftallen). R. C. Harelbeke. F. C. Roeselare. Stade Moeskroen. C. S. Brugge. Stade Kortrijk. Deerlijk Sp.. S. C. Meenen. S. K. Roeselare en C. S. Yper. Kadetten. Reeks A C. S. Yper. Kortrijk Sp. (2 elftallen). Stade Moes kroen. Stade Kortrijk en S. C. Meenen (2 elftallen). Verder werd er nog met één ploeg ingeschreven in het kampioenschap Westland». Of onze voetballiefhebbers hun gading zullen vinden R. Rangschikking der Athletiek-training na 4 Proeven le Categorie 16-18 jaar 1) Dewuif 92 p.2) Hollebeke M. 67 1/2 p. i 3) Soutaer 57 p.4) Decrock 35 p. 5) Delaire 16 1/2 p.6) Vermeersch 11 1/2 p. 7) Van Raes 10 p.8) Andries R. 9 p.9) V. Becelaere R. 7 1/2 p. 10) Maes R. 6 p. 11) Gruwez J.. De Weerdt en Verschaeve 5 p.14) Devos 4 p.; 15) Claeys en Maes L. 2 p. 2e Categorie 14-16 jaar 1) Hoedt 92 1/2 p.2) Ford 52 p.3) Ossieur 43 1/2 p. 4) Andries M. 36 p.; 5) Samyn 35 p.: 6) Flepts 18 p.; 7) Vanden Bossche 16 p.; 8) Decroix 9 p. 3* Categorie beneden de 14 jaar 1) Cappoen 65 1/2 p. 2) Hollebeke G. 55 1/2 p. 3) Depïancke 43 p. 4) Leterme 26 p. 5) Derycke 9 p. Comité Beginnende Clubs Westland leper Bericht aan de Clubs De jaarlijksche algemeene vergadering van de beginnende clubs West land leper gaat door op Zondag 8 Augustus 1943. om 14 uur in het lo kaal De Zon 41 Statiestraat leper. De dagorde blijft behouden zooals ze per rondschrijven aan de clubs bekend gemaakt werd. De gewone maandelijksche vergadering van het Comité zal denzelfden dag 's morgens om 91/2 uur plaats hebben. De Secretaris. Ja De Kleine en Groote Prijs DE BEURS Wc hebben het hier dus terug over de wielerkoersen die te leper ingericht worden. Ziehier wat een collega daarover schrijft Een Koers voor Juniors te leper Het is dus thans zekerheid geworden. leper krijgt dus dit jaar zijn eersten wedstrijd sedert het begin van den oorlog. Het is de heer Honorê D'hondt. de sympathieke baas uit het café De Beurs die ons op dit buitenkansje ver gast. Hij wordt in zijn onderneming gesteund door verschillende gekende sportmannen onzer stad. waarvan wij bijzonderlijk volgende namen moeten onthouden De heer Aimê Gruwez, In de Puppen Boterstraat de heer Henri Hoflack, bieren Wielemans de heer Camiel Goemaere. schoenen. Meenenstraat. en verder nog enkele anderen, die we bij een volgende gelegen heid wel zullen vermelden. De koers gaat thans bepaald op 19 Oogst a. k door. 3000 fr. prijzen en talrijke belangrijke premiën zullen de renners voor hun werk beloonen. Gezien de Wielerbond ons de verzekering gaf. dat er op denzelfden dag geen enkele wedstrijd voor deze categorie plaats heeft in West-Vlaanderen, mogen wij ons aan een talrijke opkomst vanwege de renners verwachten. De wedstrijd zal 100 km. bedragen, zijnde 2 maal den omloopMeenenstr.. Zonnebekesteenweg. Zonnebeke. St-Juliaan, St-Jan. Bruggesteenweg. Dik- smuidestraat. Groote Markt en Meenenstraat. en 6 kleine omloopen van 10 km. langs Meenenstr.. Zonnebekestwg. Potyze. St-Jan. Bruggestwg. Dik- smuidestwg. Oude Veuraestr., Veurnestwg. Maloulaan, Statiestr., Tempel straat. Boterstr.. Markten Meenenstr.. waar de aankomst ter hoogte van het café De Beurs zal plaats grijpen. De renners die het begeeren, kunnen den avond van den wedstrijd koste loos eten en slaping bekomen. Dat de heer D' Hondt het bij deze inrichting niet zal laten, is reeds zeker heid. Stappen werden reeds aangewend bij den Wielerbond, om in de eerste week van September een Seniorskoers te laten betwistenWat denken de Iepersche Sportliefhebbers daarvan ROGISA. aaa Georges Van Hove heeft thans nogal veel met pech af te rekenen. Zondag nam hij deel aan het Kampioenschap van West-Vlaanderen te Ingooigem. Halfweg koers leed hij bandbreuk, doch bij het ingaan der laatste ronde had hij terug aansluiting en leidde met een elftal andere kleppers. Even voor den sprint nochtans kwam een spijkertje hem andermaal tarten, zoodanig dat hij voeling verloor met de leiders en met 1 min. achterstand de eindmeet be reikte. De Uitslag 1. Ryckaert Marcel, de 95 km. in 2 uur 45 min. 2. De Baere Karei op 15 cm. 3. Vandamme André (kampioen van West-Vlaanderen - Juniors) 4. Meersman M.5 eman R.6. Decroix M. 7. Couvreur H. 8. Missiaen 9. Denoo; 10. Coussement; 11. Rondelez;12. Georges Van Hove op 1 min.13. Van de Walle op 1 min. 15 sec. 14. Naessens L. op 2 min. 50 15. Mesquin op 4 min. 16. Clabau op 6 min. ROGYPRIS. Werden ten politiebureele aangegeven Gnvonden -Donderdag 29 Juli. door M. Debrabandere Alfred. Poperinge- steenweg. een velopomp. Zondag 1 Augustus, door M. Vanaerde, Statiestraat, een briquet. Door M. Trouvé Frédéric. politieagent, een paar gehaakte vrouwhandschoenen. Maandag 2, in den Stadsschouwburg, door Titi. een paar dameshand schoenen. Terug te bevragen in Café Astrid, Vanden Peereboomplaats. Dinsdag 3. door Me Clauw Julie. Ieperleestraat. een brieventasch inhou dende eenzei vigheidskaart, papieren, foto's en een sóm geld.Door M. Dur- nez Jacques. Elverdinghestraat. een kinderzwempak. Verioran - Zaterdag 31 Juli. door M. Tooré Germain, van Becelaere. een badkostuum en handdoek. Zondag 1 Augustus, door Me Beele Suzanne, van Woumen, hare eenzel- vigheidskaart en deze van haar zuster, een lidkaart der Kroostrijke Gezinnen en bewijs van rijwielplaat. Maandag 2, door M. Van Eenaeme Jules. Maarsckalk Haiglaan, de som van 140 fr. Door Mej. Fernagut. van leper, een bruin lederen portefeuille inhoudende eenzelvigheidskaart. zaakpapieren en een som van 100 fr. Dinsdag 3, door M. Anne Maurice, D'Hondtstraat. zijne een zei vigheids kaart. Door M. Soubry Robrecht. Elverdingestraat. zijne eenzelvigheids- kaart. Door M. Segers Rodolf. Eiland Majoorgracht, een rood gouden trouwring. Belooning voor den vinder. Door Me Boudry Bertha. Zonne bekesteenweg, een zwart panen kindervestje. Woensdag 4. door M. Demolder Gerard. Korte Thouroutstraat, een stand nummer. 181. Door Me Grimmonprez Silvie. Drie Zottenstraat. een bruin mutsje. Donderdag 5, door Me Verfaille Marie. Zonnebekesteenweg, hare een zelvigheidskaart. Door M. Timperman Jules, een koperen moer van pers- gasinrichting. Door de Koninklijke Gilde St Sebastiaan 45 genummerde vogels met blauwe pennen aan een koord.-Bij M. Rommens Jerome, landbou wer. Oude Waastenstraat, te Zillebeke. is een schoone Duitsche schapers hond weggeloopen. Goede inlichtingen of terugbezorgen tegen milde beloo ning. 1IWWP)WP>M»I w Zondag 8 Augustus Twee der grootste artisten Mndnme L.it»e PKRH1N Fantaislste Mijnheer COUSHKMENT Bariton van den 30 Juli tot den 5 Augustus 1943 Geboorten: Therry Jenny, Recollettenpoort. De Haerne- straat, 20. Vanblaere Ria, Recollettenp., Meenenstraat, 26. Hagein Antoinette, Recollettenp D'Hondtstraat, 31. Vandetheeren Marc, Recollettenp., van Langetnark. Coffyn Lauriane, asculestraat, 23. Coffyn Marie José, Basculestraat 23. Denaeghei Gilbert, Klaverstraat, 31. Kerrinckx Jackie. Recollettenp. 5, Zillebekestraat, 3. Dehaerne Robert, Poperingesteenweg, 101. Overli/dens Nuytten Marie Therese, z b., 4 maanden, van Beselare. Vanmackelbergh Gustavus, z. b., 78 Jaar, wed. Dubois Margareta, Rijselstraat, 133. Traest Nicole, 4 jaar, van Hoesinge. Capoen Herminie, huishoudster, 58 jaar, echtg. Leroy Henri, van Hollebeke. Catry Gode- lleve, scholierster, 8 jaar, Pennestrait, 73. Descamps Marle-Louise. 68 jaar. echtg Delaplace Julianus, Sint Elisa- bethstraat. I. Minne Mane Louise, huishoudster 34 jaar, echtg. Caulier André, van Westouter. Cauwels Nathalie, huishoudster, 43 jaar. echtg. Urbaan De Deyne, van Hoe singe Huwelijken: Ramette Albert, kleermakersgasten Perneel Marguerite, z. b., beiden te leper. Herteloot Maurits, marokijnbewerker, en Deporte Marie-Louise, naaister, bei den te leper. Braem Cyrllle, bediende, en Santy Andrea, z. b beiden te leper. - Labaere Henricus, persgasbestel- ler, en Chrlstiaen Rcse, winkeljuffer, beiden te leper. Maes Jozef, meubelpolierder, en Six Hubertine. z. b., bei den te leper. Huwelijksbeloften Antolne Wolff, mekanleker, te leper, en Lea Nayet, z. b., te Marcq en Baroeul. Albert Olie- Ier, bakker, en Maria Verschoot, z. b., beiden te leper Ge- rardus Hreyne, beenhouwer, te leper, en Marie-Louise Christiaens, z. b., te Harelbeke. Henri Storme, contro leur der belastingen te Gent, en Jeanne Leuridon, moden- maakster, te leper. Examenuitslagen Hoogeschool Leuven Heer Jozef Deconinck. doctoraat in de geneeskunde (laatste proef), met groote onderscheiding. Wij vernemen dat Mejuffer LUCIENNE LOOSE, oud leerlinge van de Rijksmiddelbare school, het eindexamen van Regentes in de Germaanscbe talen met onderscheiding heeft afgelegd inde Rijksmiddelbare Normaalschool te Brugge. Een Ypersch artiste voor de micro van bet N. I. R. Onze stadsgenoote, Mejuffer Antoinette DETHOOR, vir tuoos-celliste, die naar we reeds meldden onlangs den ln prijs ln den Nationalen Wedstrijd behaalde, zal als so liste optreden in het CONCERT dat Dinsdag a. s., lOn dezer, van 12 tot 13 uur, door den Pranschen zender van het N. I. R. zal uitgezonden worden. Alle Yperlingen en muziekliefhebbers zullen niet na laten op gemelden dag en uur hun radiotoestel op de golflengte van Brussel Fransch af te stemmen, ten einde het kunstig en alom geprezen spel van deze jeugdige Ypersche artiste te beluisteren. leper - Moeskopperij - Ten nadeele van Quisthoudt Jozef, wonende St-Jacobstraat. en Vandamme August. Kauwekijnstraat. die beiden een ho- vingje uitbaten op de vestingen gelegen tusschen de Meenenpoort en de zwemkom, werden tusschen den 2n en 3n dezer een aantal boonenstruiken uitgetrokken en medegenomen. Woensdag morgen bestatigde Vrouw We Forrez-Pattyn. wonende Maarschalk Frenchlaan. dat dieven op haar land geweest waren nabij de gewezen diamantfabriek. Basculestraat, en er een hoeveelheid tabakbladeren afgetrokken hadden. Denzelfden dag. rond 1 u. 30 's namiddags, betrapte de politie een acht tal vrouwen, allen van leper, die zich bevonden langs het klein wegeltje dat van de buitenwandeling tusschen het Hoornwerk en de Rijselpoort. genaamd Maagdenweg. naar Ziltebekevijver leidt, doch thans afgesloten is, en die be weerden er gekomen te zijn om gras te snijden. In de gracht nochtans werden een tiental zakjes gevonden die korenhalmen inhielden, welke hoogst waar schijnlijk voortkwamen van het daar aanpalend veld van Kinget Petrus, landbouwer, wonende Meenensteenweg. Door de politie werd de eenzelvig heid dier vrouwen vastgesteld en een onderzoek is geopend. Op heeturdaad betrapt - Vrijdag 30n Juli. rond tien uur in den voor middag. was een persoon uit leper bezig met korenhalmen af te trekken van het stuk land gelegen langs den Poperingesteenweg en toebehoorende aan landbouwer Outtier. Hij werd betrapt door den gemeenteoverste der boerenwacht, die het geval aan de politie overmiek. Zillebeke - Werkongeval - Woensdag werd de 25 jarige Vanexem Ca- mil!e, die alhier met de dorschmachine bij een landbouwer aan den arbeid was. met de linkerhand in de machine gevat. Het slachtoffer, dat twee vin gers verpletterd werd. moest zich dooreen dokter laten verzorgen. Kemmel - Kindje omvergereden - Bij het oversteken van de straat werd de 6 jarige Braem Yvonne door een auto verrast en omvergereden. Het kind liep een breuk op aan het rechter been en aan den linker elleboog. Na de eerste geneeskundige zorgen ter plaats ontvangen te hebben, werd het voor verdere behandeling naar het O. L. Vrouwhospitaal te leper overge bracht. Woesten - Tuinbouw - Zondag 8 dezer houdt onze gilde haar maande lijksche vergadering, om 7 ure, in 't Kasteelhof bij J. Ameel. Weeral een wel gevulde dagorde. Na het verslag wordt voor deze tijden een zeer belangrijke voordracht gegeven, waarbij zooals altijd veel te leeren zal vallen. Allerhan de belangrijke mededeelingen zullen volgen en. als besluit, uitbetaling der hof- bouwprijskampen van het dienstjaar 1942. Velen, die hun best deden om hun tuinen in een besten staat te onderhouden, zullen reeds nieuwsgierig uitzien wie onder hen den eersten prijs zal bekomen. Tijdens de vergadering zal zijn naam bekend gemaakt en zal hij als kampioen voor 1942 gehuldigd worden. Doet zoo voort, leden de ondervinding heeft reeds meermalen be wezen dat de goede zorgen aan ons stukje grond besteed honderdvoudige vergeldingen geven, hetgeen aan ons huisgezin, vooral in deze tijden, ten goede komt. Woensdag 28 Juli. werd voor een talrijk publiek de sociale film Du und Ich afge rold. Meer en meer mogen de filmen, welke door de zorgen van de Devlag vertoond wor den. zich over een flinke opkomst verheugen. Op 18 Oogst wordt eveneens ln de zaal Flo ra SCHLOSZ HUBERTUS aan het Iepersch publiek voorgebracht. Niemand zal deze vermaarde en prachtige geschiedkundige film willen missen. li Een flinke groep Iepersche vrouwen trok Zondag 1 Oogst naar de Arte- velde-stede, om het woord van den Landsleider der DeVlag. Dr. J. Van de Wiele. in den K. N. Schouwburg te aanhooren. Overvoldaan keerden ze naar hare heimat terug, na door het woord van Dr. Van de Wiele begeesterd te zijn geweest en met de overtuiging dat eveneens de vrouwen, aan onzen socia- listischen strijd, daadwerkelijk moeten medewerken. Van 28 Oogst tot 5 September, zal inde raadszaal van het stedelijk stadhuis een tentoonstelling gehouden worden van Moderne Duitsche Schil derkunst. Aldus wordt door de DeVlag. het kunstminnende Iepersche volk. de gelegenheid geboden, ter plaatse met de werken van Duitsche kunstenaars kennis te maken. De families van arbeiders in Duitschland worden er hunne aandacht op gevestigd, dat ze steeds op het sekretariaat van de DeVlag. hunne pakjes voor hun naastbestaanden in Duitschland mogen komen Inbrengen, om ze vandaar uit te laten verzenden. Allerlei nuttige inlichtingen en wenken worden gege ven, opdat de grootste zekerheid van aankomst van het pakje, zou aanwezig zijn. Het sekretariaat is hiervoor alle Dins-. Donder- en Zaterdagen van 9 tot 12 en van 14 tot 19 uur open. Maak van dezen dienst gebruik, die enkel voor u werd ingericht. Jonge meisjes kunnen nog steeds als kookster of helpster in dc keuken, in Duitschland. in de kampen en lagers waar de kinderen voor hun zesmnande- lijksch verlof ondergebracht werden, ingezet worden. Aanmeldingen worden steeds op het sekretariaat aanvaard. m Balming het degelijke weekblad van de Devlag. staat nu reeds bekend als het alzijdigste en beste vlaamsche weekblad. Aarzel niet langer er kennis mede te maken. Het is te koop in alle boekwinkels en stationsbibliotheken. Jonge mannen blijven steeds de gunst genieten, tegen zeer gunstige voorwaarden in het Rijk ingezet te worden, volgens het levensdoel dat ze zich gesteld hebben. Inlichtingen worden steeds op het sekretariaat aan eenieder verstrekt.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2