Kleine Aankondigingen 3 BEDANKINGEN SCHOOLUITSLAGEN HET YPERSCHE 6 - 8 - 1943 YPER TUIN 1943 Zondag 11.. na dt zctr plechtige Hoogmij in Sint Maartenkathedraal, begunstigde het weder de uitgang, rond St Maarteni buitendomein, van de Tuindagprocesaie. officieel gevolgd door het magistraat, in tegenwoordigheid van talrijke flambeeuwdragers. Onder de verschillende groepen werden bijlonder opgemerkt deze der reli kwieën gedragen door de Eerw. Zusters Augustijnen in groot ornaat, van het Hospitaal, deze van den Pelicaan en deze van de Patrones der stad O. L. Vrouw van Tuin. wier beeld gedragen werd. volgens traditie, door de Eerw. Zusters Lamotten. De zegen van het H. Sacrament werd door Z. E. Heer Deken Verhaeghe gegeven aan het rustaltaar vöór de Dekenij. Deze troostende feestviering, alsook de dagelijksche mariale plechtigheden van de Tuindag week werden vurig en godvruchtig bijgewoond. STERFGEVALLEN Wij vernemen zooeven het overlijden te Aalst, den 21 Juli 1.1. van Mevrouw Marie LAPIERE geboren te Yper. den 25 Maart 1866. weduwe van den heer Emiel Butaye. gewezen notaris te Yper. daarna te Antwerpen. Wij bieden aan de familiën Butaye en Lapiere onze innigste rouwbetui gingen. Heer Jules Delaplace Heer en Vrouw Paul Moerman-Delaplace Heer en Vrouw Richard Demyttenaere-Delaplace en dochter Simone Heer en Vrouw Felix Daels-Delaplace en dochter Nora Heer en Vrouw Vincent Scruel Delaplace en dochter Georgette De familiën Descamps, Soenen. Delaplace en Vandarame, melden met droefheid het afsterven van hunne teergeliefde echtgenoote. moe der, schoonmoeder, grootmoeder en bloedverwante. Vrouw Julea DELAPLACE geboren Marie-Louise DESCAMPS te Becelaere, den 2 Juni 1875, en schielijk overleden te Yper. den 1 Oogst 1943. voorzien van het H. Oliesel. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. Yper. St-Elisabethstraat. 1. O Heer en Mevrouw Paul Catry-Lamoot Heer Lucien Catry. Heer Guido Catry. Heer Paul Catry. Heer Edgard Catry. Heer Johan Catry. Mevrouw Weduwe Leon Catry-Laridon. De familiën Catry. Laridon. Lamoot en Pannecoucke, melden met diepe droefheid het afsterven van hun teergeliefd dochtertje, zustertje, kieinkindje en bloedverwante, MejufTer* Godelievc CATRY dochtertje van Heer en Mevrouw Paul Catry-Lamoot geboren te leper, den 1 juli 1935. en er aan hun liefde ontrukt, op 1 Oogst 1943, voorzien van de Gerechten van onze Moeder de H. Kerk. De vrienden en kennissen, die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. leper. Pennestraat, 73. Heer en Vrouw Seraphin Bracke-Catteeuw. hun kinders Pierre en Hilda, •en familie, danken de vrienden en kennissen voor de talrijke blijken van ge negenheid hen betuigd bij het afsterven van hun teergeliefd zoontje, broertje en familielid Gilbert BRACKE en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. O De familiën Vandenberghe en Beun danken. 1 angs dezen weg, vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van Vrouw Allee BEUN echtgenoote van Heer Georges Vandenberghe -en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (5183) ZIELUI§§EA Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 8 AUGUSTUS, om 8 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenls van Heer Emile DEPUYDT echtgenoot van Vrouw Flavie Verrue Maarschalk Halglaan, 85. (5044) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 8 AUGUSTUS, om 8.30 uur, in St Maarten kathedraal, tot zielelafenls van Heer Marcel STAESSEN echtgenoot van Vrouw Julia Vandevenne Pennestraat, 12. (5045) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 8 AUGUSTUS, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenls van Mevrouw Rodolf SALOMË geboren Hermlna Vandesteene. (5179) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 8 AUGUSTUS, om 8.30 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenls van Vrouw Robert CALLENS geboren Celina Boutens (5180) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 8 AUGUSTUS, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenls van Vrouw Cyriel DEVOS ,K1oK, geboren Adrlenne Vandenameele. (5185) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wcgien die zal gelezen worden op ZONDAG 8 AUGUSTUS, om 11.30 uur, ln St Maarten kathedraal, tot zielelafenls van Heer Valère COLLET Weduwnaar van Vrouw Louise Boutens (5U4t>) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 15 AUGUSTUS, om 8.30 uur. in St Maarten kathedraal, tot zielelafenls van Heer Roger DEVOS vanwege zijn studiemakkers. (5184) (5181) Si jozefs Kerk der Carmelieten, leper Feest en Noveen van den H. Albertus van 1 tot 9 Augustus 1943 Voor al dezen die gedurende het jaar komen dienen bij de Paters Karmelieten. Zondag 8 Augustus: GEBEDENDAG voorden VREDE der wereld. Te 9 1/2 uur Plechtige Hoogmis. Sermoen, Offerande en vereering der Relikwiën. Te 5 uur Plechtig Lof en vereering der Relikwiën. Maandag 9 Augustu. SLUITING der NOVEEN. Te 8 uur Solemneele Mis, Offerande en vereering der Relikwiën. Da andere dagan der Noveen Te 8 uur Solemneele Mis, Offerande en vereering der Relikwiën. Komt met betrouwen binst deze schoone dagen uwe zieken en kranken dengrooten H. ALBERTUS aanbevelen. Davidsfonds leper Volgt de FAMIL1BWEEK, met de medewerking en onder de bescherming der Geestelijke Overheid. Van Zondag 22 Augustus tot en met Vrijdag 27 Augustus, telkens te acht uur 's avonds, in de St Maartenskathedraal. Laat die eenige kans niet voorbijgaan om PATER ARTS S. J: te hooren op zijn beste. KEURREEKS Met groote vreugde kunnen wij onze leden mededeelen dat Flor Peeler*-, de wereldberoemde orgel virtuoos en orgelist van St - Rombouts te Mechelenf op DINSDAG 31 OOGST, in de St-Maartenskerk. een CONCERT zal geven, gewijd aan werken van Bach. Dufay. De Monte. Franck en anderen. Hiermede wordt het nieuwe Seizoen van het Davidsfonds ingezet. Wij zijn er van overtuigd dat gansch de Iepersche bevolking deze eenige kunstgebeurtenis zal weten te waardeeren Het Bestuur. Rijksmiddelbare School voor Jongens en Meisjes Behaalden het einddiploma Middelbare Afdeeling voor Meisjes 3* Studiejaar Met de grootste vrucht 80 t. h. Dumon Jacqueline, Hopkins Nicole, Lajoie Felicie, Roegiers Albertina. Met groote vrucht 70 t. h. De Gryse Alice, Waignein Leona. Lacante Yvonne. Middelbare Afdeeling voor Jongens 3e Studiejaar Met de grootste vrucht 80 t. h. Hof Walter en Labbé André: Met groote vrucht Desegher Roger, Hollebeke Marcel. Pauwels Roger. Sercu Roger, Den Exter Jacques. De Coninck Daniel. Debruyne Antoon, Wenes Ghislain. Jacques Raymond. Vanspranghe Gerard, De Brabander Telesphore. Dervaux Jules. Met vrucht Platteeuw Roger. Wyckaert Jan. Govemaker Etienne, Eerdekens Jacques. Dejonghe Gerard. Deprost Yvan. Debacker Jacques. Bekaert André. Termote Emiel. Atheneumafdeeling 3e Wetenschappelijke 0.7 Depoorter Henri, Deprost Gilbert. Dewulf Roger. Ghesquière Ga- briël. Leyns Raymond, Liefooghe Jean, Snoeck Michel, Vanholst Henr Vanleene Georges. Verbiese Léon. 2e Wetenschappelijke 0,8 Lacante Robert, Vandevoorde Roger. 0,7 Beele Michel. Bulens Jaak, Pil Marcel. Vancoillie Maunts, Van den Berghe Georges. Verhoustraete Raymond. 3e Grieksch-Latijnsche Klas 0,8 Dumon Maria, Wullus Henriette. 0.7 Bouve Georges. Bulcke Willy. Cambier Marcel. Verschoore André. Waterblee Godelieve. 2e Grieksch-Latijnsche Klas 0.8 Van Nieuwenhuyse Etienne. 0.7 Boudry Hendrik. Debyser Godelieve. Delhem Yvan, Duhameeuw Jacques. Gaimant Gilbert, Leuridan Goedele. Masschelein Beatrice. Rousbrugge Dames Middelbare Afdeeling 3e Jaar 0.9 Simone Bonduwelle. Andrée Bartier, Juliette Vandepitte. 0.8 Alice Hoflack, Frangoise Casier, Lucienne Deryckere, Geneviève Vandenbulcke. Antoinette Decaestecker. Hoogere Afdeeling A 0.9 Cbristiane Coomefns. 0.8 Maria Criem, Marie-Louise Roetynck. C 0.9 Thérèse Verbeke. Oude Humaniora 4e Klasse 0.9 Norida Dezegher. 0.8 Hedwigis Waterblee. Geneviève Grimmelprez. Instituut L'Avenir Brussel Certificaat van commercieele boekhouding met groote onderscheiding Maria Criem en Marie-Louise Roetynck. Met onderscheiding Elza Hoflack. Examens voor Klavier aan het huis Cnudde te Gent Diploma met de grootste onderscheiding Fernande Casier. Diploma met groote onderscheiding Thérèse Gits, Marie-Louise Roe tynck. Thérèse Lobelle. Suzanne Mottrie. Maria Criem. Dactylographie Hoogere handelsgraad, vlaamsche en fransche taal, met felicitatie van de Jury Jenny Hubrecht. Handelsgraad, vlaamsche taal, biet de grootste onderscheiding Cécile Verougstraete en Thérèse Verbeke. Fransche taal. met de grootste onderscheiding Cécile Verougstraete. met felicitatie van de Jury Thérèse Verbeke. Sftelschrift Fransche taal. met onderscheiding Th. Verbeke en Céc. Verougstraete. met felicitatie van de Jury M.-A. van der Mersch. Vlaamsche taal. met groote onderscheiding Emilienne Maertens. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 15 AUGUSTUS, om 9 uur, in St NiklaaskerK, tot zlelelafenis van Heer Joseph BULTINCK (ami) echtgenoot van Vrouw Maria De Corte. Vrienden en kennissen worden "Hgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 15 AUGUSTUS, om 9.30 uur. in de kerk E. P. Carmelieten. tot zielelafenls van Mevrouw Auguste COUTEREELS Kalfvaart, 50. Vrienden en kennissen worden ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 15 AUGUSTUS, om 11.30 uur, ln St Maarten kathedraal, tot zielelafenls van Heer Julien CAMERLYNCK echtgenoot van Vrouw Flavie Samyn. (5182) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. VANWALLEGHEM, Statiestraat is alleen open op Zondag 8 Augustus Beroeps- en Handelsschool der Heilige Familie G. de Stuersstraat, 32, leper. 3e Jaar Behaalden het Diploma van Hulpboekhouder Met groote onderscheiding Aibrecht Adrienne. Depreeuw Diane Met onderscheiding Depuydt Sybilla. Mahieu Thérèse. Marico Henriette. Van Wonterghem Marie-Antoinette Met voldoening Allemon Maria. Cuvelier Godelieve. Dassonville Nelly. Degel Rosie. Demarré Simonne. Ooghe Ida. Petlliion Nelly. Wydouw Yvonne. 4eJaar Behaalden het Diploma van Handelsboekhouder Met onderscheiding Ollevier Godelieve Met voldoening Defever Si monne. Philippe Yvonne. 3« jaar Behaalden het Diploma van Algemeene Vakken Met de grootste onderscheiding Vanlcrberghe Rosa Met groote onder scheiding Hoflack Clairette. Var.besien Agnes. Van Elslander Thérèse. Craye Maria. Frimout Ida. Sedeyn Anna. Taelman Cécile. Torré Gene viève. Ramaut Alice. Pauwelyn Clara. Casier Emilienne. Rooryck Viiri- sne. Rossey janine, Vanryckeghem Yolande. Compernol Rachel Met onderscheiding Deweerdt Antoinette. Bulcke Simonne. Benoot Christiane. 4* Jaar Behaalden het Diploma van Algemeene Vakken, Snit, Confectie en teekenen Met groote onderscheiding Dewulf Paula Met onderscheiding Vaoler- berghe Maria Met voldoening Clays Godelieve. Callewaert Andrea. Be- noot Thérèse. Behaalden het Getuigschrift van Snit, Confectie en Teeke- nen Sieuw Lucette. Gantois Odette. Vandamme Madeleine. Suffis Bertina. Leerwerkschool 3e Jaar Examen van huishoudkunde. Grootste onderscheiding Georgette Dassonneville. Groote onderscheiding Anna Beun. Lucienne Caenen. Godelieve Decoene. Marie-Louise Declercq. Onderscheiding Simonne Van Hulle. Maria Depuydt. Osette Mareel. Georgette Verhanneman. 4* Jaar Eindexamen van snit, confectie en teekenen. Onderscheiding Nora Six. Noélla De Vooght. Simonne Defever. Helena Degrauwe. Elvira Marichal. KL\STTEXTOO\STELLI!\« Adhemar Vandroemme en (Jerard Vermeersch exposeeren hun laatste Schilderwerken in den Vauban- toren aan Diekebuschrijver. Van I tot 15 Oogst. De tentoonstelling is ieder namiddag vrij toegankelijk. Hier mede noodigen zij U vriendelijk uit tot een bezoek. (50521 KEMMELBERG Wie in deze streek een uitstap doet verwaarlooze niet een bezoek te brengen aan de drankgelegenheid Uitkijk' toren (5091) 8CHULDEM De ondergeteekende LEMAIRE Jules, landbouwer, te leper, Bruggesteenweg, verklaart bij deze geen schulden meer te erkennen die zijn zoon, Camille Lemaire, zou ge maakt hebben of nog zou kunnen maken. leper, den 4 Oogst 1943. (get.) LEMAIRE Jules. TE HUUR GEVRAAGD Villa of Burgershuis, met grooten hof, te leper of omliggende. Zich wenden of schrij ven Rijsseisteenweg, 78, leper. (5086) OVER TE NEMEN welgelegen en goed gekalandeerde Wagenmakerij, voorzien van alle gereedschappen ertoe dienende en groote hoeveelheid hout, bij Druart Arth., te Neder-Waasten. (5065) OVER TE NEMEN Handelsfonds van epicerien, boter, kaas en eieren glas en gleis verlakt, galva- nisé, reisbenoodigheden, maroquinerie, speelgoed en schoolbenoodigheden. Inlichtingen bij G. Bourdeau, 76, Rijselstraat, leper. (5040) TE KOOP Gasvuur Nestor Martin in goeden staat, 4 vuren en gasoven. Adres ten bureele. (.50141 TE KOOP kleerkast en bed, alsook kinderbed. Rijsseisteenweg, 9, Yper. (5018) TE KOOP per occasie mansveto met vooroorlogsche banden «Michelin» zoo goed ais nieuw. Radio inerk «Radio Bell» met 9 lampen en Pick-Up met 60 laatste nieuwe platen. Salon stijl Louis XVI. Zich wenden Paterstraat. 34, Yper. (5027) TE KOOP GEVRAAGD goede Schrijfmachlen, liefst clavier Azerty. Aanbieden aan Vandeputte, Bruggestr. 505, Meenen. Dringend. (5050) TE KOOP Llohterveldschen Accordeon, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (5051) TE KOOP goede kindercharëtte, alsook zeer goede, lichte boormaohien. Rijsseisteenweg, 19, (Ko- ninghoek). (5057) TE KOOP Karnton voor jpaarden, draagvermogen 5000 kgr. in goeden staat. Adrej ten bureele. (5064) TE KOOP vooroorlogscb Kinderrijtuig met dikke banden, in zeer goeden staat..Adres ten bureele. (5067) Men wenscht jongensvelo (8-12 jaar) te verwisselen tegen meisjesveio, zelfde grootte, in goeden staat. Adres ten bureele. (5072) TE KOOP geprest hooi, Bruggesteenweg, 47, Yper.(5076) TE KOOP 2 Accordeons, Meenensteenweg, 121. (5089) TE KOOP IJskas, zoo goed als nieuw. Restaurant Royal, 48, Statiestraat, Yper. (5090) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) GEVRAAGD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, 1, te Wervik. (4895) GEVRAAGD bij Devos Daniel, Yperstraat 16, Dikke- busch, halve en volkomen smtdsgast. (5022) Meisje 18 jaar, kennende dactylo, Duitsch, Engeisch, Fransch en Nederlandsch. VRAAGT PLAATS op bureel. Adres ten bureele. (5025) GEVRAAGD deftige meid, keuken kennende, voor rond Yper. Adres ten bureele. (5029) GEVRAAGD Meld-servCuse, Café Atlanta, Meenen- straat, 40, Yper. (4964) GEVRAAGD Modtste, op hoogte van het vak, goed loon. Adres ten bureele (5056) GEVRAAGD goede en deftige meid. rond de 20 jaar, voor Kortrijk, goed loon. Adres ten bureele. 5071) GEVRAAGD: Meisje 14-16 jaar, om in huishouden te helpen, 's namiddags. Piumerlaan, 2, Yper. (5073) GEVRAAGD goede werkvrouw, voor 2 namid dagen in de week. Adres ten bureele. (5074) GEVRAAGD Leerjongen, voor fotohuls. Zich aan bieden Zondag voormiddag. Statiestraat, 61, Yper. (5075) GEVRAAGD jongen 16-17 jaar, voor landbouwers- werk, kost en inwoon. Adres ten bureele. (5077) KLEERMAAKSTER VRAAGT Leermeisje, fransch sprekende. Couture ANDRÉE, St Niklaasstraat, 17, Yper. (5087) GEVRAAGD Meisje van 14 tot 16 jaar, of bejaarde vrouw, voor hulp in huishouden, tegen zeer goeden kost, inwoon of niet, naar keuze. Adres ten bureele. (5088) GEVRAAGD Meisje van ongeveer 15 jaar, voor hulp in huishouden, 3 dagen per week, goede kost. Adres ten bureele. (5092) VRAAGT PLAATS Juffrouw, kennende de Vlaam sche en Fransche steno- en dactylographie, bezit ook het handelsdiploma van hulprekenplichtige met groote onder scheiding. Liefst voor leper. Adres ten bureele. (5093) GEVRAAGD Deftige meld, 17 tot 20 jaar, voor Watou. Adres ten bureele. (5094)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3