NOTARIEELE VERKOOPINGEN Claeyssen$ - Titeca Draineerbuizen -In de Puppen- Huis AIME GRUW EZ Ceramo - Tegels E t e r n i t Producten Alle Drukwerken. DRUKKERIJ DUMORTiER Alle Bouwstoffen en Kolen L. MONKERHEY-VAN NESTE Een welgelegen TWEEWOONST h o f t e u e k k m Uit ter hand te koop Een goed gebouwd WOONHUIS EEN HOFSTEDEKEN VERKOOPT ALLES OP KREDIET Comptoir Commercial d'Escompte STAD IEPER Gemeenten LOKER en DRANOUTER VRAAGT CRISTAL - chaudfontaine het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ j. G. DONCK VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO TAP i ss i èr e 118, Dickebuschsteenweg, 118 yper Telefoon 189 Ouders, SNIJ- en NAAISCHOOL NOUVEAUTÉ 43, Rijselstraat, 43 IEPER NOUVEAUTÉ 43, Rijselstraat, leper. 2, Boterstraat, 2 - YPER 34 Boterstraat, 34 YPER Tel, 500 HET YPERSCHE 6-8-1943 Kantoor van den Notaris AI.nuworn, te leper. o OP WOENSDAG 25 OOGST 1943 om 2 1/2 uur nanoen, te 1EPER. in het Hótel du Miroir, Qroote Markt, Ope»il»«i*e Verkoop! nj; IN ÉÉN ZITDAG, van GEMEENTE WYTSCHAETE (DorppU.t.) langs de Hospiesstraat, Nrs 8 en 10 met medegaande land, groot 9 aren 30 ca Zijnde het sterfhuis der Weduwe Jules Leleu- Heughebaert. Sleutel bij den Heer Veldwachter Studiën van de notarissen A. Vantlermeersch, en K. Lemtihieti, te Yper. o LIT TKH HAAI» TE KOOI* WELGELEGEN groot 1 Ha 82 aren 42 ca. gelegen te VLAMERTINGE, Vijverboek. Inlichtingen en voorwaarden te bekomen bij voornoemde notarissen. Studie van Meester II. van «len Boogaerde, Notaris te Beselare.' Uit tei* liund te koop GEMEENTE OOSTVLETEREN 1) HOFSTEDE van 8 Hectaren 2) Opperbeste LANDEN en WEIDEN 3) BOUWGRONDEN langs de groote baan leper Veurne, aan stilstand der tram Lion Beige Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie. I. met afhangen, gestaan en gelegen te RENINGE, wijk Molen hoek, groot onder grond van gebouwen en medegaande erve 42 aren 30 ca. II. gestaan en gelegen te WOESTEN. (Beukenhoek), groot onder grond van gebouwen en medegaande wei- en zaal- landen 1 Ha. 18 A. 02 ca. Vrij van gebruik. Voor nadere inlichtingen zich wenden ter studie van voor noemden nottris. Maai- en H'aachmachinea Lnndbouwnlaam van O tot %4 maanden ZOMDEB GEVAAR en trekt uw geld onmiddellijk, dank aan de belang rijkste belgiscbe maatschappij van financiering. Naamlooze Maatschappij, 27-27a, Steenstraat BRUSSEL. Kostelooze inlichtingen en documenteering hetzij op den zetel, betzij op het Agentschap voor de TWEE VLAANDEREN 15 17, Krekelstraat, Roeselare Tel. 268. Verg. R. C. 676/2 tlpenaltiimila I*Intil« Eene plaats van ADJUNKT-POLIT1EKOMMISSAR1S is te begeyen. De aanvragen moeten per aangeteekenden brief aan het Stadsbestuur gezonden worden vóór 16 Oogst 1943. Voorwaarden Om zich kandidaat te kunnen stellen moet men geslaagd zijn in het examen tot het ambt van politiekommissaris of adjunkt-politiekommissarls ingesteld bij het koninklijk be sluit van 1 Maart 1942 tot wijziging en aanvulling van de K. B. van 6 Maart en 13 September 1935. Zijn ontslagen van dit examen de officieren alsmede de kandidaat-officieren van de Rijkswacht, die voldaan hebben aan het eindexamen overeenkomstig de bepalingen van art. 33 van de onderrichtingen over de werving en de oplei ding van de Rijkswacht. Ouderdom Minimum 25 jaar, maximum 35 jaar onbe paald voor kandidaten in werkelijken dienst bij een politie korps of de Rijkswacht. Volgende stukken moeten bij de aanvraag worden gevoegd: f. Getuigschrift van goed gedrag en zeden 2. Bewijs van belgische nationaliteit 3. Een militiegetuigschrift 4. Een afschrift van het bekwaamheidsdiploma 5. Verklaring van niet inschrijving in het Jodenregister. 6 Uittreksel uit geboorteakte 7. Geneeskundig getuigschrift. Zoo de kandidaat gehuwd is moeten de stukken vermeld onder I en 5 ook voor de echtgenoote voorgelegd worden. Wedde 25 000 fr. per jaar plus de wettelijke verhooging en een kleedingsvergoeding van 2.000 fr leper, den 27 Juli 1943. De Secretaris De Burgemeester en Schepenen, get.) A. Versailles. 'get.) A. Notebaert. Provincie West-Viaanderen Arrondissement leper Studie van den Notaris Victor Fieter», te Reninge Op Maandag 23 Augustus 1943 om II uur, zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw. Doornikstraat, 63 te Kortrijk, overgegaan worden tot het openen der inschrijvingen voor de buitengewone ruiming van de volgende waterloopen te Loker, Hillebeek bestek Fr. 93.488.35 te Dranouter, Lindebeek bestek Fr. 69.982.40 Afzonderlijke inschrijvingen zijn in te dienen voor iedere gemeente. De inschrijvingen mogen ook ter openbare zitting afgege ven worden. Voor iedere gemeente is er een afzonderlijk lastenboek bestek verkrijgbaar, tegen storting van 25 fr. per stuk op postrekening 4056 63 van ingenieur A. De France, te leper. De lastenboeken en bestekken liggen ter inzage van de belanghebbenden ten bureele van den ingenieur A De France, Maloulaan, 7, te leper, en op het desbetrefferd gemeente secretariaat. Prijs van de plans der Hillebeek 40 (r. Prijs van de plans der Lindebeek 35 fr. De Secretaris. De Burgemeester Loker (get.) H Thibaut. get C. Vandenameele. De Secretaris. De Burgemeester (l>ranouter), (get H. Thibaut. (get.) K. Delamane ffT T r I'll«CM 8, Lumbaardstraat. YPER. 1el. 255 met Ouwe Tiiuie Hpeell... WAAR In Iiel U«fé i>e bi;uk§ WANNEER 's ZATERDAGS en 's MAANDAGS, vanaf 18 uur. 's ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur. 's Avonds van 16 tot 23 uur. Komt luisteren naar het kwintet DANIEL ViAENE, dat voor U de nieuwste schlagers speelt. In het Café DE BEURS Meenenstraat, leper, vindt iedereen zijn gading (4945) Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, I, leper. Gewaarborgd werk. (3823). Landbouwers en Tabaktelers Mooiste keuze hout dienstig voor uwe tabakstelling, Voor aansluitingen bij de electrische leiding, voor herstellingen aan gebouwen enz. wendt U bij .1. 4.U M. hEMECUER Handelaars. ABEELE-Orens Tel. Poperinge, 58 en 268. (4913).- Bioënzwernieu Om den grootsten prijs voor bieënzwertnen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel, Plaats, 16. Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) SA1TH SAFIKt It E It 1 C II T N.\I-IIt Verzorgd werk. Matige prijzen. De i rouwerij DE GHEEST uit AALST maakt langs dezen weg haar geëerd kllënteel van leper beker, d, dat de alleénv» rkoo van haar bieren met inbegrip van SAFIR, voor het grondgebied IEPER sinds jaren toegewezen is aan haar voortverkooperJulien GOEMAN LERMYTE uit VLAMERTINGE. Tel. Pop. 325. Gezien er voor IEPER geen andere voortverkoopers toe gelaten zijn, verzoeken wij beleefd ons geëerd kliënteel van IEPER, dat vroeger SAFIR afnam aan andere voortverkoo pers dan hoogervermeld. dit bier voortaan te willen afnemen aan onzen aangewezen alléénverkooper, die U alle gelegen heid en gemak zal bieden voor regelmatige bestelling. Aalst, den 27 Juli 1943. (5052) Allo Allo Wielrijders Voor het herstellen van uw velos, velobanden, vulkani- seeren en overtrekken van banden, wendt u Paterstraat, 34, Yper. Spoedige bediening, eigen werk, eigenfabrikaat.' 5028) Voor het aankoopen van uwe draineerbuizen, wendt U tot het oud bekend huis Victor MaDOE, Dikkebuschsteen- weg, 134, Yper. waar ze in de besle hoedanigheden in de- fabriek zelf vervaardigd worden. (4923;. miiimp ui»iii»i»ipi»i>'ipffwipfipuipinp Verzekert de toekomst van uw- dochter Stuurt ze naar de Waai zij den volledigen stiel van. NAAISTER zal aangeleerd worden Diploma voor Snijden. Bekwaamheidscertificaal voor naaien. Al de kleedingstukken voor het aanleeren worden door de school ge geven. Vraagt inlichtingen Adverteerdersvergunning Nr 264/21 Telefoon 60 Postcheck. 37.177 - HUIS VAN VERTROUWEN - Prachtige keus van Mantelstoffen, allerlaatste mode. Groote kens van Kleerstoffen, zwarte en alle modekleuren Wollen en Zijdenstoffen. Volledig assortiment van alle Kinderartikelen. Merceriën en Breigoed Katoenen en Wollen Dekens Gordijnen Specialiteit van Stoors. Wit artikelen en alle Ellegoederen. Specialiteit van Roode Vlies. artikelen worden alleen tegen bevoorradingsmaebtigingen Telefoon 120 9, Koeimarkt, YPER Telefoon 11* ALLEENVERKOOPEK voor Yper en omstreken der van La Louvière en der Zooals: Golfplaten, Vlakke Platen, Buizen. Geëmailleerde Eternit pliirr voor lambrizeeringen en tafelbladen, enz. '7 Rouwbrieven Gedachtenissen Briefhoofden en -omslagen Wissels Adreskaarten en alle ander drukwerk, Notarieele Plakbrieven. WORDEN MET ZORG UITGEVOERD TER DRUKKERIJ DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4