DUITSCHE LEGERBERICHTEN Vrijdag 13 Oogst 1943 NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDICINGSWEEKBLAO VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Rantsoeneeringszegels Huldebetoon Juffrouw Antoinette Dethoor WINTERHULP IEPER Dienst der Banken STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS 24 Jaar, Nr 17 Prijs 0.50 tr. HET YPERSCHE u,e»er PUMORTIER, 34. Botcretraat, ïp,r - Xel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank In ons aanstaande nummer geven wij het nieuw sttlsel van verdeeling der rantsoeneeringszegels. STAD IEPER Naar aanleiding van den Eersten Prijs voor Cello dien Juffrouw Antoinette DETHOOR dit jaar in den Nationalen Prijskamp bekwam, heeft het Stads bestuur, in samenwerking met het Beheer der Muziekakademie, besloten een Huldebetoon te brengen aan onze zeer verdienstelijke stadsgenoote. Gezien de omstandigheden, is het echter niet mogelijk zelfden luister bij te brengen, zooals dit voor dezen geschiedde ter gelegenheid van Huldebetoon aan stadsgenooten. die zich insgelijks op muzikaal gebied onderscheidden. Op Maandag 23 Oogst a.s., om 16 uur, zal Juffrouw Antoinette DETHOOR. pjechtig ten Stadhuize ontvangen worden. 'a Avonda om 20 uur FEEST in den Stadsschouwburg, tijdens het welk onze Iepersche virtuose bereidwillig een «recital» zal geven. Programma Eerste Deel Handel. Boccherini. G. Fauré. M. Ravel. A. Frezin. 1. Sonate in sol klein 2. Rondo 3. Après un rêve 4. Stuk op wijze van Habanera 5. Sérénade Tweede Deel 1. Avondlied Schumann. 2. Concertstuk in la klein C. Saint-Saëns Een klein inkomgeld zal gevraagd worden, dat zal ten goede komen van Winterhulp. Het past thans een overzicht te geven der menigvuldige onderscheidingen, die Juffrouw Antoinette DETHOOR in de laatste jaren behaald heeft, ïn 1936 Aan de Muziekakademie te leper le prijs met groote onderscheiding voor cello. In 1939 Aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel 2e prijs met onderscheiding voor cello. 2e prijs met onderscheiding voor kamermuziek. In 1940 Aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel Ie prijs met groote onderscheiding voor cello, le prijs met onderscheiding voor kamermuziek. JuSr. DETHOOR verwerft daarenboven den Prijs Van Cutsero. In 1941 Aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel Prijs van Virtuositeit met onderscheiding voor cello. In 1942 Aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel Prijs van uitmuntendheid voor Kamermuziek. In 1943 In den Nationalen Prijskamp voor cello bekomt Juffrouw Antoinette DETHOOR den Eersten Prijs. Terecht werd er na de proclamatie van den Nationalen Prijskamp uitge roepen leper is aan de eer Deze prachtige uitslag strekt voorwaar tot groote eer van Juffrouw DETHOOR en hare gelukkige ouders Heer en Mevrouw Fernand Dethoor en insgelijks tot eer van onze stad. van onze Muziekakademie en hare leeraars, in 't bijzonder van den Heer L. Blorame en van den Heer A. Vlae- mynck. professor van cello. STAD IEPER Orel wordt door de Duitsche troepen ontruimd. - Op heel het Oostelijk front en voorat in het gebied bij Bjelgorod en Orel worden zware afweer gevechten geleverd De steeds herhaalde en vruchteiodze aanvallen der Sovjets worden met voor hen uiterst gevoelige verliezen afgeweerd. - Op Sicilië ontruimden onze troepen de stad Catania - Duitsche vliegtuigen brengen de vijandelijke transportvlooi zware verliezen toe. Het Britsche luchiwapen zet zijn aanvallen op Duitsch grondgebied voort. Op DonileiNlag 19 Oogst HtJSZ* om 15 uur EERSTE GROOTE PRIJS DE BEURS 100 km. voor Juniors-Liefhebbers onder de reglementen van B.W.B V.WR.1. 3000 FRANK PRIJZEN, BEKER en PALM 500 fr. en palm 400 350 300 250 200 150 2 x 100 - 4 x 75 - 7 x 50. Verder 500 fr. Premiën. De beker is te betwisten bij de 3 eerste door tochten aan de meet 3 p. aan den eerste :|2 p. aan den tweede 1 punt aan den derde. Inschrijvingen schriftelijk testuren aan: Roger DEMEY, Elverdinge- straat. 9, te IEPER of den dag der koers, vanaf 2 uur. ter Café Central Groote Markt. 14, IEPER. Prijsuitdeeling onmiddellijk na de koers in het Café Central WEGWIJZER Meenenstraat De Beurs Zonnebekesteenweg. Zon- nebeke. St Juliaan (Gedenkteeken Canada). St Jan. Bruggesteenweg. Diksmu- desteenweg. Diksmudestraat, Groote Markt, Meenenstraat (2 maal) en Meenenstraat. Potyze. St Jan, Bruggesteenweg. Diksmudesteenweg, Oude Veurnestraat. Veurnesteenweg. Maloulaan. G. de Stuersstraat. Boterstraat, Groote Markt, Meenenstraat De Beurs (6 maal). ZEER BELANGRIJK Personen of Firma's, die premiën wenschen te schenken, worden vriendelijk verzocht zich aan te melden bij den Heer Honoré D'Hondt. De Beurs Meenenstraat. leper, of bij Roger Demey. Klverdingestraat, 9. leper, voor Maandag 16n dezer. avonds 8 uur. Op Znlerdiig September 1943 om 15 uur KOERS VOOR BEROEPSRENNERS 10 of 12 000 FRANK PRIJZEN Over volgenden WEGWIJZER; Meenenstraat De Beurs a. Potyze, St- |a«. Brnggtsteenweg. Diksmudestw., Oude Veurnestraat. Veurnesteenweg. Maloulaan. Statiestraat. Tempelstraat. Boterstraat. Markt. Meenenstraat. (12 of M Haal). laschrijvingen schriftelijk bij Roger DEMEY. Elverdingestraat. 9, leper. Nadere bijzonderheden zullen volgen OPGELET De renners die deelnemen aan deze wedstrijden, kunnen als ze het begeeren. kosteloos nachtverblijf bekomen. Stad leper - Beiaardconcert Zondag 15 Oogst, te 20.30 uur I Coucou-preludium M. van den Gheyn 2. Lea Moisaonneurs Couper.n Le Tambourin £am"u 3. Der Lindebaum £r' f^u£' Wiegelied 3. Andante Cantabile I enllH y Sonate G van H°*y Naer Oostlandt willen wij rijde» Willen wij 't haesken jagen 7. Rbythmendana DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1943 Aan den Mius hebben de Sowjets een aanvang gemaakt met het uitvoeren van hevige tegenaanvallen tegen de nieuw bezette Duitsche stellingen ten Noorden van Koei- bisjevo. Hun pogingen leden schipbreuk en ook aan den Midden-Donetz leverden hun aanvallen geen succes op. In het gebied van Bjelgorod duren de zware en afwisse lende gevechten voort. De sinds lang voorziene ontrui ming van de stad Orel werd verleden nacht uitgevoerd, nadat alle militaire inrichtingen vernietigd en alle voor raden weggevoerd waren. Ten Zuiden van het Ladoga- meer leden sterke aanvallen der Sowjets schipbreuk. Ons luchtwapen bracht den vijand zware verliezen toe. 161 vliegtuigen der Sowjets werden neergehaald en 7 eigen oestellen keerden niet terug. Op Sicilië mislukten de pogingen der Amerikaansche troepen om door den Centralen frontsector te breken. Duitsche vliegtuigen vielen de haven van Palermo aan. De haveninrichtingen werden getroffen, 2 koopvaardij schepen en 1 torpedojager tot zinken gebracht, en 1 lichte kruiser, 3 torpedojagers en 8 vrachtbooten be schadigd. Boven Sicilië en het Italiaansche kustgebied werden 23 vijandelijke vliegtuigen omlaag geschoten. Tijdens den afgeloopen nacht vlogen eenige vijande lijke vliegtuigen boven het Westelijk Rjksgebied, waar zij slechts onbeduidende schade aanrichtten. Door zee strijdkrachten en afweer der marine werden 10 vijan- lijke vliegtuigen neergehaald, 's Nachts hebben Duitsche snelbooten voor de Engelsche Oostkust een Britschen mijnenveger tot zinken gebracht. VRIJDAG 6 AUGUSTUS Aan den Mius zette de vijand zijn poging voort om het vroeger verloren gegaan terrein te heroveren. Hij werd opnieuw met hooge verliezen achteruitgeslagen. A n den Donetz mislukten plaatselijke aanvallen der Sowjets en in het gebied van Bjelgorod duren de gevech ten met toenemende hevigheid voort. Ten Zuid-Westen van Orel zette de vijand vruchteloos zijn pogingen voort om door ons front te breken. Alle aanvallen werden af geslagen en gedeeltelijk doorgebroken vijandelijke groe pen werden uitgeroeid. Ten Zuiden van het. Ladogameer werden sterke Sowjet-aanvallen afgeslagen. Het lucht wapen bracht den vijand zware verliezen toe. In den var »>e»i nr-'>and werde 67.164 gevangenen, 7948 pantsers, 3083 kanonnen en 1620 granaatwerpers vernie tigd of buitgemaakt. Door het luchtwapen werden 3731 vliegtuigen neergeschoten. De bloedige verliezen der Bols jewisten zijn buitengewoon hoog. Op Sicilië zette de vijand in den Centralen sector zijn doorbraakpogingen voort. Alle aanvallen werden afgesla gen. De stad Catania werd ontruimd zonder dat de vijand de achtervolging inzette. Vliegtuigformaties vielen op nieuw de havens van Palermo en Augusta aan en be schadigden voor anker liggende schepen. In den afgeloopen nacht wierpen vijandelijke vliegtui- ge-r eenige scherfbommen uit boven West-Duitschland. Aan de Nederlandsche kust werd een vliegtuig neerge haald. Duitsche dulkbooteu kelderden 6 schepen met 43.500 brt. en beschadigden 2 andere. ZATERDAG 7 AUGUSTUS Aan den Mius en aan den Middenloop van tien Donetz leden plaatselijke aanvallen der Sowjets schipbreuk. Aan den bovenloop van den Donetz en ten Zuidwesten van Bjelgorod weiden hevige vijandelijke aanvallen afgesla gen. Formaties vliegtuigen vielen gemotoriseerde vijande lijke troepen aan en vernietigden ruim 100 met man schappen beladen voertuigen. In den sector van Orel verijdelden onze troepen verdere doorbraakpogingen der Sowjets. Ook ten Zuidwesten van Wjasma en ten Zuiden van het Ladogameer liepen aanvallen van den vijand op den afweer onzer troepen te pletter. Op Sicilië viel de vijand op twee punten van het front zonder succes aan. Opnieuw leed hij gevoelige verliezen. Het luchtwapen viel met goed resultaat scheepsdoelen aan. Een zware kruiser en twee groote koopvaardijsche pen werden zwaar getroffen. Verleden nacht wierpen Britsche vliegtuigen afzonder lijke bommen uit boven West-Duitschland zonder schade aan te richten. ZONDAG 8 AUGUSTUS De Sowjets hernieuwden hun aanvallen aan het Koe- banbruggenhoofd. doch werden teruggeslagen. In het ge bied van Bjelgorod duurt de afweerstrijd voort. Ook in den frontsector van Orel mislukten de vernieuwde aan vallen van den vijand. Ten Zuiden van het Ladogameer en aan het front van Moermansk bleven plaatselijke vijandelijke aanvallen zonder succes. Het luchtwapen kwam in de gevechten op den grond tusschenbeide en haalde 91 Sowjet-vliegtuigen neer. Op het front van Sicilië hadden geen groote gevechts operaties plaats. Onze troepen hebben in eenige sectors nieuwe stellingen betrokken. Zware gevechtsvliegtuigen vielen 's nachts de haven van Bizerte aan. Een kruiser alsmede een ander oorlogsschip en 15 transportschepen werden beschadigd. 5 vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Vijandelijke storingsvliegtuigen wierpen verleden nacht een gering aantal bommen op het Rijnland. De schade is onaanzienlijk. MAANDAG 9 AUGUSTUS Aan het Koeban-bruggenhoofd zetten de Sowjets hun aanvallen zonder succes voort. Van den Mius en van den mic'denloop van den Donetz worden gevechten van plaat selijke beteekenis gemeld. In het gebied van Bjelgorod en in den sector van Orel leden talrijke Sowjet-aanvallen schipbreuk. Het luchtwapen kwam met succes in deze gevechten tusschenbeide. Ook ten Zuidwesten van Wjas ma werden alle doorbraakpogingen der Sowjets met zware verliezen afgeslagen. Ten Zuiden van het Ladoga meer heerschte slechts geringe plaatselijke gevechtsactl- vitett. In de wateren van Noworossisk werden 2 met mu nitie geladen Sowjet kustschepen tot zinken gebracht. Voor de Noordkust van Sicilië werden een torpedojager en een koopvaardijschip van 7.000 brt. door Duitsche ge vechtsvliegtuigen getroffen. Tijdens luchtaanvallen bij dag op de bezette gebieden in het Westen werden 2 Britsche bommenwerpers en boven den Atlantischen Oceaan een Amerikaansch vlieg tuig naar beneden gehaald. DINSDAG 10 AUGUSTUS Aan het Koeban bruggenhoofd leden de aanvallen der Sowjets schipbreuk. Terwijl aan het Mius-front een belang rijk htuvelgebied op den tegenstander veroverd werd, heerschte in de' overige sectors van den Mius en van den Midden-Donetz slechts geringe gevechtsactiviteit. In het ge bied van Bjelgorod duurt de groote slag voott. Door mach tige aanvallen van het luchtwapen leed de vijand zware ver liezen. Ten Westen van Orel mislukten ook gister alle door braakpogingen der Bolsjewisten. Ook ten Zuiden van Wjasma en van het Ladogameer werden alle vijandelijke aanvallen afgeslagen Op 8 en 9 Augustus werden 119 vlieg tuigen der Sowjets vernietigd In den Noordelijken frontsector van Sicilië werden vijan delijke aanvallen afgeweerd. De poging om onzen Noorde lijken vleugel over zee te omsingelen werd verijdeld. In de overige sectors heerschte slechts plaatselijke bedrijvigheid. Duitsche vliegtuigen troffen een vijandelijken torpedojager. In de wateren van Augusta werden 3 vrachtbooten gekel derd, alsmede een kruiser en 2 kleine eenheden beschadigd. Na aanvallen bij dag op eenige iocaliteiten der bezette ge bieden van het Westen, hebben Britsche vliegtuigen tijdens den nacht bominen geworpen op de stad Mannheim. 13 vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald. Van 1 tot 10 Augustus werden 42 vijandelijke vliegtuigen door Duitsche zeestrijdkrachten neergeschoten. WOENSDAG 11 AUGUSTUS Van het Koeban bruggenboofd en den Mius - sector wor den slechts zwakke aanvallen der Sowjets gemeld. Een eigen aanvalsoperatie bereikte tu t gestelde doel. in het ge bied van Bjelgorod duren de zware gevechten voort. Ten Westen van Orel mislukten talrijke vijandelijke aanvallen. Ook ten Zuiden en Zuid Westen van Wjasma zette de vijand zijn doorbraakpogingen vruchteloos voort. Ten Zuiden van het Ladogameer werden lokale aanvallen van den vijand afgeslagen. Het luchtwapen kwam overal in den slag tus schenbeide en verlichtte de taak der zwaar strijdende troe pen. In het Hooge Noorden werd een sterk verdedigde heu velpositie ingenomen door onze troepen, die den vijand hierbij zware verliezen toebrachten. In den Noordelijken sector van Sicilië werden vijandelijke aanvallen afgeweerd. In den Centralen en Zuidelijken front- sector wordt slechts activiteit van vijandelijke verkennirgs- en stoottroepen gemeld. Tijdens nachtelijke luchtaanvallen op de vijandelijke trans- portvloot vóór Auguffa en Syracuse werden 4 vrachtbooten vernietigend getrotfen en 7 andere schepen beschadigd Pij dag werden een torpedojager. 4 transporlbooten en een groot aantal landingsbooten door vliegtuigbommen beschadigd. Verleden nacht werd het stadsgebied van Neurenberg door den vijand gebombardeerd. Vacantiehuizen De gezinnen, wier kindeten door onze tusschenkomst in een Vacantiehuis geplaatst werden en die de rantsoenee- ringskaarten niet terugbekomen hebben, worden verzocht deze vóór 20 Augustus op ons secretariaat af te halen. Opgeëischten De personen, wonende te leper, die opgeëischt worden voor verplichten arbeid in het buitenland, worden verzocht zich op het secretariaat van Winterhulp aan te bieden, ten einde er een aanvraag te doen voor geldelijken steun. Indien de persoon die opgeëischt wordt zich niet zelf kan aanmelden, kan een rechtstreeksch familielid de aanvraag doen. Ter gelegenheid van O. L. Vrouw Hemelvaart, zullen de banken gesloten blijven op Maandao '6 OoosTa.s Staf Nmi flora Groote Markt De Postmeester Duitsch gesproKen met Heinrich George en Hilde Krahl Vrijdag, Zaterdag, om 7 1 u Zondag, om Z 1, 5 en 7 1 u Maandag, om 7 j uur MAJESTIC Rijselstraat De Stap in het Donker Duitsch gesproken met Rolf Wanka en Lil Adina Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 2 I, 5 en 7 1 u Maandag, om 7 uur OUD IEPER R. Colaeriplaats La Habanera Duitsch gesproken met Zarah Leander Zaterdag, om 7 1 u. Zondag, om 2 1, 5 en 7 J u Maandag, om 7 uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1