DE KORTRIJKSCHE VERZEKERING Lapiere's Zaal D'Hondtstraat SCHOOLU1TSLAGEN Stedelijke Muziekakademie van leper Unie der Hand en Geestesarbeiders Arbeid en Vreugde WIELERSPORT Uitslagen der Bijgevoegde Stierenkeuringen HANDBOOGSCHIETINGEN Koninklijke Hofbouwmaatschappij en Werk van den Akker - leper LET OP Gij die roerende of onroerende goederen bezit. BRAND - LEVEN - ONGEVALLEN - Bijkantoor IEPER, Patersstraat, Nr 8. Omer ROBYN - TEMPERMAN. ZILLEBEKE - H00GHE Zondag 15 Augustus Gevonden en Verloren Voorwerpen ALLERHANDE NIEUWS Op 15 en 16 Oogst 1943 Toegelaten Taxis Een nieuw initiatief van het Westvlaamsche Davidsfonds DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 13 - 8 - 1943 Nijverheidsschool, 0. L. Vrouwstraat, 8, leper TEBKBMSCHOOL VOOR JONGELINGEN Ttekenea. Bouw- Beeldhouwkunde, Schilderkunst, Mekmiek teekenen. Blectricitcit. Behaalden het Einddiploma Met de grootste onderscheiding Werktuigkundige afdeeling Bastil Jules. leper Bouwkundige afdeeling My lie André. Zillebeke. Afdeeling schilders Verstraete Jean. West-Nieuwkerke. Behaalden een volmakingsgetuigschrift Met de grootste onderscheiding Bouwkundige afdeeling Dekaezemaeker J.-B.. leper Mylle Marcel. leper. Afdeeling schilders Bed de leem Roger. leper Holvoet Jean. leper Soetaert Albert, leper Met groote onderscheiding Werktuigkundige afdeeling Ingels Eugeen Helooningen De priis Cenez werd toegekend aan de leerlingen Ingels Eugeen. Mylle And ré. Mylle Marcel. Beddeleem Roger. Holvoet Jean. De prijs Merghelynck aan Bastil Jules. Verstraete Jean. Soetaert Albert en Marrecau Alfred. De prijs Vandenbussche aan Marrecau Alfred. De prijs van het Leo Lootensfonds aan Dekaezemaeker J.-B.. Dejaegher Armand en Mahieu Leon. De lessea hernemen op Maandag 4 October a s. —o Uitslag» der Prijskampen Schooljaar 1942-1943 Notenleer loagtaa 5de Studiejaar Hebben bekomen le Prijs Ollevier Paul. Verstraete Bruno. Meisjes 4de Studiejaar Hebben bekomen le Eervolle melding met onderscheiding Tryssesoone Jeanine le Eervolle melding Cardinael Yvonne. De poorter Raymonde. 5de Studiejaar Hebben bekomen le Prijs met onderscheiding De Puydt Simonne. Coo- mans Christiane Ie Prijs Vanden Eede Francine. Waterbley Hedwige. Vertchoore Hélène 2e PrijsGadeyne Simonne. De Ridder Eliaae. Inder- vuyst Yolande. INSTRUMENTENKLASSEN Koperen Spbeltuiqen Hoogere Afdeeling Trompet 2e Prijs met onderscheiding Victoor Michel. Vanderhaeghe Richard. Houtblaasinstrumenten Hoogere Afdee'ing Saxofoon Tenor 2e Prijs met onderscheiding Verstraete Bruno. Saxofoon Alto 2e Prijs met onderscheiding Lelong Edouard. Klavier Klas van Mevrouw Vandenbroucke Alice Hoogere Afdeeling 2e Prijs Moerman Andrfca. Klas van Mevrouw De Backer Georgina Hoogere Afdeeling le Prijs Gaimant Yolande. 2e Prijs met onderscheiding Vandekerckhove Maria. Zang Middelbare Afdeeling le Eervolle melding Vandekerckhove Maria. 2e Eervolle melding Gaimant Yolande. Snaarinstrumenten Cello Leeraar de Heer De Vlaemynck Adolf Middelbare Afdeeling (le jaar) le Eervolle melding met groote onderscheiding Gaimant Gilbert. Viool Klas van Heer De Cock Robert Middelbare Afdeeling (2e jaar) le Eervolle melding met groote onderscheiding Tryssesoone Jeanine. le Eervolle melding Bagein Ivan. Klas van den Heer Blomme Lionel (Bestuurder) Middelbare Afdeeling (le jaar) le Eervolle melding met groote onderscheiding Rondelez Jacqueline. Harmonie Middelbare Afdeeling (le jaar) le Eervolle melding met onderscheiding Moerman André. 2e Eervolk melding Moerman Andrêa. Op Maandag 23 Oogst 1943.om 2,30 uur namiddag In den Stadsschouwburg te leper UHtUrr Kil.\UEHFKE8T met Met Cirkus zonder Tent van Lorejas Clowns - Qedresseerde Dieren Goochelaar - Muziek Moppen - Vertellingen en leuke grappen. Inkomprijs Kinderen I Ir. Volwassenen 5 fr Georges VAN HOVE thans eerste te Torbout Verleden Zondag behaalde Georges zijn derden bloemenruiker. ditmaal te Torhout. Na halfweg koers bandpech te hebben geleden, kwam hij in de laat ste ronde bij de leiders en vloerde ze afgeteekend in den sprint. Aan een Ant- werpsch blad ontkenen we Van Hove regelde den koers zooals hij wil de en won verdiend. Een complimentje waarbij commentaar overbodig is. De Uitslag 1. Van Hove (leper), de 90 km. in 2 uur 31 min. 2. Jonck' heere V. op 2 lengten 3. Vercruysse E. 4. Denoo 5. Mommerency N. op l min. 10 6. Van de Walle 7. Van Slerabrouck 8. Princie op 1 min 18 9. Baeten op 5 min. 10. gelijk Deblauwe. Laroye. Van Hevel en Clabau. Vermelden we. dat bij zijn thuiskomst onze Georges zich beijlde om den overwinningspalm af te geven in De Beurs Een gebaar, dat we hier niet genoeg kunnen apprecieeren. aangezien Georges aldus een bewijs gaf van zijn erkentelijkheid jegens degenen die hem steunen en hem een gelegen heid geven om te leper zijn kunde ten toon te spreiden. Indien onze coureur" nu a. s. Donderdag in eigen stad de zege binnen schot kan halen, dan is de kroon op het werk geplaatst. Tot slot wenschen we aan de mannen van De Beurs en bijzonderlijk aan den ijverigen inrichter Honorè D' HONDT. veel succes. Mocht er Donderdag in de Meenenstraat een echte Tuindagstem ming heerschen 11 ROGYPRIS. vau 10 Augustus 1943, TE P0PERINGE werden er 22 stieren voorgesteld, waarvan 11 aanvaard. 7 geweigerd en 4 uitgesteld. De eigenaars der gekeurde stieren zijn Ollivier Adhemar. Watou idem Deschryver Gilbert. Poperinge Parret Camiel. Krombeke Hardeman Jozef. Westoutre Fleurbaey Marcel. Locre De Bergh Alex. Westvleteren Fonteyne Romain. Wes toutre Brutsaert Gaston. Watou Beddeleem Georges. Watou Rouseré Camiel. St-Jan ter Biezen. Watou. TE IEPER werden er 32 stieren voorgesteld, waarvan 17 aanvaard. 11 geweigerd en 4 uitgesteld. De eigenaars der gekeurde stieren zijn Leuridan Irma. Kemmel Taillieu Gerard. Zonnebeke Steelandt Emiel. Vlamertinge Boussery Alois. Voormezeele Debacker André. Boezinge Samijn Isidoor. Boezinge Durnez Paul, Zonnebeke Delanote Marcel, leper Delporte Victor. Locre Taillieu Jerome, Geluveld Vulsteke Gaston. Poelkapelle Deraedt Camiel. Elverdinge Lampaert Emiel. leper Vandenberghe Leon. Boezinge Pyppe Victor, Geluwe Cardoen Karei. Geluwe Capoen Jules. leper. STAANDE PERS Zaterdao 14 Oogst 1943 Om 17,30 u.: YPER Kon. Gilde St Sebastiaan, Vrienden- schieting. Inleg 6 fr. te verdeelen in vogels van 2,50 fr. na aftrek van het pijlrapersgeld. Zondag 15 Ooost 1943 Om 14.30 u.: YPER Kon. Gilde St-Sebastiaan. Oppervo gel 100 fr. 2* Oppervogel (niet verloot! 50 fr. - Twee zijdvogels aan 50 fr. - Twee kallen aan 30 fr. - Alle vijftal een primé aan 25 fr. - Inleg 20 fr. - Kleine vogels 15 fr. Om 14,30 u WATOU. Oppervogel 150 fr. - Twee zijd vogels elk 75 fr. - Twee kallen elk 35 fr. - Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. - Inleg 25 fr. Zondao 22 Ooost 1943 Om 14,30 u.. Merkem. Inleg 25 fr. Om 14,30 u.: Voormezeele. Inleg 25 fr. De leergangen hernemen op Maandag 20 S«pt«aaber De inschrijvingen zoowel voor oude als voor nieuwe leerlingen zullen plaats hebben op Woensdag 15, Donderdag 16 en Vrijdag 17 Sep tember n de Stadsmeisjesschool. Rijsseltraat. telkens van 6 tot 8 uur 's avonds. N. B. Bi) plaatsgebrek spijt het ons voor beide scholen enkel de bijzon derste uitslagen te kunnen mededeelen. Lokaal Au Saumon Seminariestraat, leper Zm4m 16 Aa«mitas 1943. oia'15 aar, MAANDELIJKSCHE VERGADERING Dagorde 1) Lezing van het verslag der vorige vergadering. 2) Mededeelingen. 3) Voordracht door H. Caster, over de maandeiijksche bewerking. 4) Beoordeeling der aanbrengsten. 5) Voorstel van nieuwe leden. 6) Allerlei 7) Tombola. De Secretaris. De Voorzitter. F DETHOOR H. CASIER. Het is U zeker bekend hoe de prijs van om het even welke soort goederen gestegen is, zoowel van gebouwen als andere soorten goed. Hebt U dan ook eens aan uwe verzekering ge dacht Is de dekking wel groot genoeg Zoo nie' vraagt eens inlichtingen in vertrouwen bij de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N. V. HOOFD - OPZIENER Einduitslag Kampioenschieting 1943 - met 52 deelnemers. 1. Leroy Gustaf. leper 51 p. 15. Degraeve René, leper 27 p. 2. Maerten Cyr.. Wytschaete 46 p. 16. Pauwels Pierre, Geluveld' 27 p. 3. Pieters Camiel. Hollebeke 42 p. 17. Vandenbussche Leon 27 p. 4. de Vinck Pierre, Hooghe 37 p. 18. Mahieu Gustaf. leper £6 p. 5. Rosseeuw Julien. Woesten 36 p. 19. Sercu Gaston. Zillebeke 26 p. 6. Buelens Jan. Woesten 36 p. 20. Devoldere G.. Zillebeke 25 p. 7. Vandenbussche G..Woest. 33 p. 21. Claeys Jos.. Vlamertinge 24 p. Leroy Marcel, Zillebeke 32 p. 22. Caulier Maurice. Brielen 24 p. 9. Braem Remi. Zillebeke 32 p. 23. Bostyn Karei. Zillebeke 24 p. 10. Dedonker Leon. Woesten 29 p. Bijzondere prijs 11. Deknudt Cyrid. Zillebeke 29 p. Gi(t van Mme Depei«sem,e, e 12. Dewitte Cyr.. Zonnebeke 28 p. Vertroosting Priis - 13. Bourdeaux L.. Zillebeke 28 p. 9 14. Sc reu Camiel. Baicule Tl p. Veraaevel André. leper. Alle schoone dingen nemen toch eens een einde. Zoo eindigde gisteren ons prachtig Kampioenschap in een heerlijken zonneschijn en algemeene geest drift. De besten hebben gewonnen de sportgodin was ditmaal niet blind, want het was Staf Leroy die als glorierijke overwinnaar met 5 punten voor sprong de meet bereikte en daardoor loopen ging met de prachtige Coupe (Gift der Centrale Brouwerij) en de 250 fr. Toen Mme Pierre hem zijn wel verdiende trofee overhandigde, was het een eindeloos handgeklap en luid ruchtig gewoel. Dan was het de beurt aan Cyriel Maerten zijn schoon voor werp af te halen, Cyriel kreeg ook zijn deel aanmoedigingen, want hij ook had het ruimschoots verdiend. Camiel Pieters was ook met zijn derden prijs zeer tevreden, al was het een beetje zwaar om er mêe naar Hollebeke te rijden. M. Pierre kreeg van zijn Madame de belooning voor zijn vierde plaats. Hij scheen er een beetje van gepakt, of was het van dat oorlogsbier Volgden dan 3 vertegenwoordigers van Woesten. Julien. Jan en Pietje, als gezworen kameraden bleven ze te zamen I Marcel van de Zwaene. als eerste van Zille beke Dorp, bekomt den 8n prijs en Braem Remietje den 9n. Kameraad De- doncker schoot toch niet in het donker, want hij veroverde een eervolle plaats. Cyriel Deknudt heeft Lonte gevloerd, 't zijn wel gezworen kamera den. maar in 't spel zijn 't harde concurrenten. Dewitte is een beste schutter, doch is ditmaal op zijn plaats niet. hij zal het den volgenden keer verbeteren. Dan volgen een reeks getrouwe liefhebbers die goed hun best deden, om te sluiten met onzen eersten schepene. Mijnheer Karei, die een modern pijpke schoot, iets juist naar zijn gedacht. Bij de boeren is de tabak nog goedkoop. In dees rantsoeneeringstijden heeft M. Versaevel werkelijk geluk met zijn Troostprijs. De hongerigen spijzen is altijd een Werk van Barmhartig heid geweest11 In naam der maatschappij danken wij de weldoeners die onzen prijskamp gesteund hebben door hun milde giften. Wij verwachten AL de heeren schutters. leden der maatschappij, op Donderdag 2 September, om 4 ure namiddag, voor de prachtige Koning en Prijsschieting Kaarten volgen. Mme LELONG Famaislste Mr CADET PRUDENT Nabootser van Maurice Cbevalier Werden ten polltlebureele aangegeven Gevonden - Maandag 9 Augustus, door M. Mens Roger. Dickebusch- steenweg. een armband. Verloren - Zaterdag 7 Augustus, door M. Cardoen Carolus. Lindendreef. zijne eenzelvigheidskaart Door Mme Dubois Blanche. Kalfvaart. een zwart te geldbeugel inhoudende een som geld en rantsoeneeringszegels. Zondag 8. door M. Odent Roger. Ligywijk, een bruine mannenmuts. Woensd^ 11. door M. Verbeke Maurice. Rijselstraat. zijne eenzelvigheids- kaart. Door M. Meule Marcel, Ligywijk. zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Caulier Edouard. Zonnebekesteenweg. twee vaagborstels in een zakje Belooning voor den vinder. Donderdag 12. door M. Peekei Leopold. Meenensteenweg. een bruin lede ren geldbeugel een som geld inhoudende. IEPER. - Diefstal van tabak. Op den koer der woning van Van- overschelde Roger. Ligywijk. hebben onbekenden, in den nacht van Vrijdag op Zaterdag laatstleden, een reesem tabakbladeren gestolen, die aldaar te drogen hingen. Rijwiel ontvreemd en teruggevonden. Dinsdag namiddag werd in het pakhuis, gelegen achter hare woning, het rijwiel gestolen van Fortrie Marie, wonende Lombaardstraat. Enkele uren later echter werd ditzelfde rijwiel door Angillis Julien terugge vonden op de vestingen tusschen de Meenenpoort en de Zwemkom De dief moet gepoogd hebben de wielen uiteen te nemen, doch zal denkelijk in zijn werk gestoord geweest zijn. Immers, toen de velo teruggevonden werd. wa ren er nog geen stukken van. evenmin als dc banden verdwenen, doch de wielen waren toch reeds gedeeltelijk losgeschroefd. Door toedoen der politie werd de fiets terugbezorgd aan de eigenaarster, die zich uiterst gelukkig achtte ze ongeschonden terug te krijgen. Boonsn gestolen. Ten nadeele van Caencpeel Gaston. Pennestraat. werden inden nacht van Dinsdag op Woensdag in zijn hof een nogal be langrijke hoeveelheid boonenstruiken uitgetrokken, die volgens schatting van den benadeeligde wel van 10 tot 15 kgr. boonen zouden opgeleverd hebben. Pijnlijk ongeval. Deze week Donderdag was de Heer Vermeulen Pierre, wonende Meenensteenweg. bezig met gras af te maaien voor de ko nijnen bij middel van een zeis. toen hij opeens uitgleed en met de open rech terhand op het scherp snijdend mes viel. met het ongelukkig gevolg dat hij om zeggens al de pezen van de handpalm doorsneden werd. Het slachtoffer van dit smartelijk ongeval werd ter verpleging naar het O. L. Vrouwhospi taal overgebracht. Zonnabeke - Brand - In den namiddag brak brand uit in den tabakhasc van Achiel Morrel. Spilstraat. De gansche hoeveelheid tabak, welkeer te drogen hing. ging in de vlammen op. De pompiers konden de aanpalende woning vrijwaren. Koranaranknippers - Op de Polygoon werden des nachts, ten nadeele van landbouwer Devos. van eenige schooven de aren afgeknipt. Passchendale - Brand - Bij landbouwer R. Decoster. aan De Laatste Stuiver ontstond brand inde schuur terwijl de bewoners op den akker ar beidden en de kleine kinderen rustig sliepen. Daar de brandweer over geen ge noegzame hoeveelheid water beschikte, deelden de vlammen zich aan dc aan gebouwde woning mede. Behalve de kinderen, een paar bedden en ander klein gerief ging alles inde vlammen op. Langemark - Diefstal - Op de graanvelden van landbouwer Vandamme. Zonnebeeksche steenweg, werden eenige schooven van hun aren beroofd van andere schooven wisten de dieven hier en daar bussels te ontvreemden. Woesten - Tuinbouw - Niettegenstaande het wankelbaar weder, hadden een groot aantal leden, kleingebruikers. na hun veldvruchten verzameld te hebben, den tijd gevonden om hun vergadering bij te wonen. Op het gestel de uur opende de voorzitter de bijeenkomst en verwelkomde de ijverige op- gekomenen. Het woord werd dan verleend aan Meester Piatteau. die breed voerig de aandachtige leden uiteenzette hoe we. met het voorhanden zijnde schaarsche rantsoen, toch onze raskonijnen tot een zeker resultaat kunnen brengen. Deze wel ingedeelde voordracht genoot dan ook een welverdienden bijval, en het dankwoord van den voorzitter was niet misplaatst. Hierna ver kondigde de secretaris-penningmeester dat de noodige gelden tot het uitbe talen van de prijzen der tuinen voor het jaar 1942 nog niet ingekomen wa ren dus uitgesteld zal niet afgesteld worden. Eindelijk werd dan overgegaan tot het trekken der tombola, bestaande uit eenige pakjes sproeistof die we reeds voor volgend seizoen in voorraad kunnen bewaren. Nu werd de eerst komende vergadering op den tweeden Zondag van September aangekon digd. waarna de bijeenkomst met een tot wederziens welgemoed uiteen ging. GEMEENTE H0UTEM (bij KOMEN) GROOTE VLAAMSCHE KERMIS Allerhande Vermakelijkheden Vliegende Post - Ik Zoek - Gramofoonplaten - Cirkus - Cinema - Caricaturist - Dranken - Patisserie - Glacés en... Cabaret I Verder hebben we nog een extra vermakelijkheid zooais loopkoers, eierskoers, patattenkoers, enz. enz. Zoodus iets naar uw smaak. Allo, liefhebbers allen naar Houtem. Van Maandag morgen 16 Oogst tot Zondag avond 22 Oogst 1943 inbegrepeo Gaston VAN DER MEERSCH. Seminariestraat J. TIMPERMAN. Groote Markt L. LAMAIRE. Casselstraat. 2. De buitengewone belangstelling die de Keurvoordrachten van het Davids fonds in West-Vlaanderen gewekt hebben, ligt nog in ieders geheugen. Het Westvlaamsche Davidsfonds kent echter geen verpoozen waar het gaat om de opvoeding van ons volk. Leenen de zomermaanden zich moeilijker tot bij eenkomsten en voordrachten in besloten zalen, dan zijn ze de geschikste pe riode voor feestelijkheden van allen aard In verschillende steden van de gouw. zullen door de zorgen van het Davidsfonds kunstfeesten van hoog gehalte worden ingericht, die in de eerste plaats de aandacht van ons volk zullen vestigen op de levende groote kunstenaars en uitgelezen kunstgezelschappen van eigen bodem. Deze keurfeesten worden ingezet met een rondreis van den wereldvermaarden organist en virtuoos Flor Peeters.die in de voornaam ste steden een orgelrecital zal geven. De Westvlamingen zullen dit zonder twijfel met vreugde vernemen. Toekomende week brengen we nadere bijzon derheden. Woensdag 18 Oogst, te 19,30 u.. wordt in de zaal Flora, de film SLOT HUBER- TUS» afgedraaid. In de hoofdrollen Fried- rich Ulmer. Hansi Knoteck. Arthur Schroder. Hans Schlenck. Paul Richter. Een geweldige film vol spanning die maar eens vertoond en waartoe iedereen wordt uitgenood igd. Einde van de maand Oogst, vanaf 28 tot 5 September, wordt in de Raadszaal van het Stadhuis, een Tentoonstelling van Moderne Schilderkunst gehouden. Iedere kunstminnaar zal hét waardevolle van deze eenige gelegenheid, die nem geboden wordt, waardeeren en er dankbaar gebruik van maken, om de kunststukken der moderne Duitsche Meesters te leeren kennen en bewon deren. r\~ ®innc°kort reist opnieuw een kontingent kinderen met verlof naar üuitschland af. Uit de entoesiaste brieven, die dagelijks binnenkomen van deze kinderen die er reeds sinds enkelen tijd zijn. blijkt het dat de gestelde verwachtingen overtroffen worden, voor wat betreft de ontvangst en het leventje dat er geleid wordt. Alle kinderen komen hiervoor in aanmerking, en we doen inzonder een oproep tot de arbeidersfamilfes en families van arbeiders in Duitschland. opdat ze ook hun kinderen van deze kostelooze zes-maandelijksche verlofreis zouden laten genieten. Alle aanvragen geschie den op bet sekretariaat onder voorlegging van het trouwboekje. Jonge mannen, die zich tot het auto-voeren aangetrokken gevoelen en die iets willen bijbrengen aan den grooten strijd die thans in Europa gestre den wordt, kunnen zich op het sekretariaat aanmelden voor het DeVIag Motorkorps, waar hen alle verlangde inlichtingen zullen verstrekt worden DcVlag-Wachtkorps biedt aan iedereen tot den ouderdom van w'a?r' een sc^'tteren<^e kans om. tegen uitzonderlijke voorwaarden, als Wachter ingesteld te worden. Benevens kostelooze huisvesting, wordt koste looze verpleging verstrekt en worden hooge vergoedingen uitbetaald. Aan meldingen geschieden op het sekretariaat. oTrXïfw/?*" W"k kan een wckel#lMch abonnement op het weekblad •ÖALMJNG» genomen worden. Het volstaat dat de naam op het sekreta riaat aangegeven wordt opdat U regelmatig het blad aan buis zou besteld wordea Medegedeeld

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2