Kleine Aankondigingen BEDANKINCEN HET YPERSCHE 13-8-1943 Oavidifonds leper Volgt <le FAMILIEWEEK, roet de medewerking en onder de heacherming der Geeetelijke Overheid. Van Zondag 22 Augustus tot en roet Vrijdag 27 Augustus, telkens te acht uur 's avonds, in de St Maartenskathedraal. Laat die eenige kans niet voorbijgaan om PATER ARTS S. te hooren •op zijn beste. KEL'nniiRKH Met groote vreugde kunnen wij onze leden mededeeleo dat Flor Peelers. de wereldberoemde orgel virtuoos en orgelist ven St - Rombouts té Mechelen, op DINSDAG 31 OOGST, in de St-Maartenskerk. een CONCERT zal geven, gewijd aan werken van Bach. Dutay, De Monte, Franck en anderen. Hiermede wordt het nieuwe Seizoen van het Davidsfonds ingezet. Wij zijn er van overtuigd dat gansch de lepersche bevolking deze eenige kunstgebeurtenis zal weten te waardeeren Het Bestuur. Vrouw Wwe Rouzeré-Notredame en dochter, danken langs dezen weg de vrienden en kennissen voor de talrijke blijken van genegenheid hen betuigd bij het afsterven van haar teergeliefden echtgenoot en vader Heer Cyrllle ROUZERÉ en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (5103) O De familiën Heughebaert en Kools danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen om de blijken van deelne ming haar betuigd bij het afsterven van Vrouw Gabriella KOOLS echtgenoote van Heer Georges Heughebaert en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. (5104) ZIELMI^SErV -o- Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 15 AUGUSTUS, om 8 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Vrouw Leon RTJBBEN geboren Romanie Dubois. (5095) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 15 AUGUSTUS, om 8.30 uur, in St Maartens kathedraal, tot zielelafenis van Heer Roger DEVOS vanwege zijn studiemakkers. (5184) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 15 AUGUSTUS, om 8.30 uur in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Victor BEKAERT echtgenoot van Vrouw Leonie Mispelaere. (5096) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 15 AUGUSTUS, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Joseph BULTINCK echtgenoot van Vrouw Maria De Corte. (5181) Vrienden én kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 15 AUGUSTUS, ovi 9.30 uur. in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Mevrouw Auguste COUTEREELS Kalfvaart, 50. (5181) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 15 AUGUSTUS, om 10 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis der overleden ouders van Heer Victor PLATTEAU en die zijner huisvrouw Maria VANDESTEENE Rijsselsteenweg, 50. (5097) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen dte zal gezongen worden op ZONDAG 15 AUGUSTUS, om 11 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten tot zielelafenis van Vrouw Anna JOLYT. (o098) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 15 AUGUSTUS, om 11.30 uur. in St Maartens kathedraal, tot zielelafenis van Heer Julien CAMERLYNCK echtgenoot van Vrouw Flavie Samyn. (518Z) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 22 AUGUSTUS, om 8.30 uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Heer Pierre DOSSAER echtgenoot van Vrouw Alida Vandepitte. (5099 Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 22 AUGUSTUS, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Valere VANDAMME-LEROY en overleden dochter Vrouw Alida VANDAMME ,ainoi echtgenoote van Heer Georges Molein. (5ii Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 22 AUGUSTUS, om 9.30 uur ,in de kerk der E. P. Carmelieten. tot zielelafenis van Vrouw Blanche HOLLEVOET echtgenoote van Heer Hector David j l Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen ,11e zal gezongen worden op ZONDAG 22 AUGUSTUS, om 10 uur, in de kerk der a. r. Capucienen, tot zielelafenis van Heer Rcmi VAN CAYSEELE echtgenoot van Vrouw Madeleine Braban .-ln9, Capucienenstraat. 102. Van wege de Maatschappij Eigen Heerd Jal ZONDAG 22 AUGUSTUS aanstaande, te tl.30. uur. in St Maartenskathedraal. eene H. MIS opgedragen voor de zielerust van Jonkheer Feliv STRUYE DE SWIELANDE ln leven Commissaris der Maatschappij Sf jozefs Kerk der Carmelieten, leper ZONDAG 15 OOGST 1943 O. L. V Hemelvaart Te 11 u.: HOOGMIS, gezongen door het Sint-Jozefskoor 1. Het FEESTEIGEN van de mis GAUDEAMUS 2. De MIS IN DO-GROOT van Anton Bruckner, in 4 stemmen. 3. Aan de Offerande ASSUMPTA EST MARIA van J.B.Tresch. Te 2 1/2 u.; Plechtige Vespers. Ie 5 u.: Plechtig Lof. door het volk gezongen. Sermoen door E. Pater Alfons. Maria-processie en laatste zegen. STERFGEVAL Mevrouw Joseph D'Huvettere, geboren Léa Jaco Juffrouw Marguerite D'Huvettere Heer Notaris Norbert D'Huvettere Juffrouw Maria D'Huvettere Heer en Mevrouw Maurice D'Huvettere - Van Den Broeck Heer Dokter Tyberghein en Mevrouw Tyberghein. geboren Madeleine D'Huvettere en kinders Heer en Mevrouw Marcel Morlegbem en kinders. melden Ued. met diepe droefheid het pijnlijk verlies dat zij komen te on dergaan bij het afsterven van MIJNHEER Joseph - Marie Louis - Corneille D'HUVETTERE geboren te leper, den 4 Maart 1889. en godvruchtig overleden te Gent- den 6 Augustus 1943. versterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk. De vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbrief zouden ontvangen hebben worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien, leper. Cartonstraat 29- Negen Donderdagen der Heilige Kleine Theresia TOEKOMENDEN DONDERDAG Ie 7 1/2 u.: Communiemis met zang. oefeningen en zegen. T e 6 u.: Lof door 't volk te zingen, aanbevelingen, oefeningen en zegen. Komt allen die oefeningen bijwonen, om vrede te bekomen, voor onze krijgsgevangenen, en voor de arbeiders en arbeidsters in den vreemde. Aan de families van Krijgsgevangenen en arbeiders in den vreemde L Vrouw Hemelvaart, 15 Augustus, herdenken wij in al onze kerken uw afwezigen. Over geheel het land maken wij van 15 Oogst den dag van de éénheid Gij wordt bijzonder uitgenoodigd tot de hartroerende namiddagplechtig heid. mee processie, in St-JACOBSKERK. te 3 3/4 uur. Parochie van Sint-Niklaas - leper ZONDAG 15 OOGST FEEST VAN 0. L. VR0ÜW HEMELVAART Vereenigingidag met ai onze afwezigen ORDE DER GODDELIJKE DIENSTEN Te 7 en 8 u.: Mis. Algemeene Communie ter intentie van de afwezigen. Te 10 u.: Plechtige HOOGMIS met opvoering van de tweestemmige Mis «Te Deum» van Perosi, alsook het proprium der Mis door het Vrouwenkoor. Te 3 u.: 1) Vespers. 2) Inzegening van het nieuw Mariabeeld. Zang van het meerstemmig MAGNIFICATLIED, fragment uit het Spel van het Magnificat van O. Roels. 3) Indrukwekkend Spreekkoorgebed voor onze afwezigen, afgewisseld door de zangen Spaar ons Heer en O Maria die daar staat uit Vlaamsche Hosanna en toewijding aan O. L. Vrouw van al onze families. 4) Kort Lof in polyphonie gezongen door het vrouwenkoor. Burgerlijke Stand van leper van den 6 tot den 12 Augustus 1943 Geboorten Flepts Maurice, Recollettenp., 5, Tempel straat, 20. Coppenolle Fernand, Recollettenp., 5, Omloop straat, 4. Buseyne Luc, Recollettenp 5, Klaverstraat, 20. Martin Nicole, Recollettenp., 5, van Ploegsteert. Rommel Alice, Recollettenp., 5, van Eernegem. Platevoet Willy, Recollettenp., 5, Bruggesteenweg. 2. Gabriel Diana, Ste Godelievestraat, 12. Van Isacker Gilbert, Maarschalk Haiglaan, 149. Overlijdens Deleu Alois, 58 jaar, schilder, echtg. Des- camps Irma Bruggesteenweg, 96 Kools Gabriela, 41 j., huishoudster echtg. Georges Heughebaert, Kanonweg. Vermeersch Joris, 4 jaar. van Beselare. Duran Henrlcus, z. b., 69 jaar, wed. Vallaeys Leonie, Dikkebuschsteenweg 237. - Tahon Hélène z. b.79 j.. wed. Cornells Emile, van Meesen. Ghesqulère Leonie, z. b., 51 jaar echtg. Benjamin Goudeseune, van Langemark. Butstraen An- toon. 1 jaar, van Dranouter. Tyron Zenobie. huishoud ster. 66 jechtg. Catnille Vandewynckel, van Oostvleteren. Huwelijken Velghe Gerard, bediende, en Riqulére Mar- celina, dienstmeid, beiden te leper. Dalle René, plaatse lijke secretaris der landbouw- en voedingscorporatie, te Sint Joris a/Yzer, en Depuydt Simonne, strijkster, te leper. Bonte Georges, bediende en Madeleine Brackez, onder wijzeres, beiden te leper. Huwelijksbeloften Karei De Fouvere, bramer, en Doro thea Vandermeersch, z. b beiden te leper. Mare Caliens, schoenmaker, en Andrea Verhaege, z. b., beiden te leper. Lichtdempingsdiensf L. B. (Afdeeling leper) Laatste waarschuwing voor onvoldoende lichtdemping Vandepitte A., Wateringstraat. 18. Vanderbeke A.. de Stuersstraat. Het Kader. Stedelijk Slachthuis van leper Maand juli 1943. Geslacht 36 stieren 32 vaarzen 41 koeien 92 kalveren 2 schapen 60 varkens 6 paarden. Totaal 269 dieren. Ouwe Xaaie speelt... WAAR In het Café I>E BEURS WANNEER 's ZATERDAGS en 's MAANDAGS, vanaf 18 uur. 's ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur. 's Avonds van 16 tot 23 uur. Komt luisteren naar het kwintet DANIEL VIAENE, dat voor U de nieuwste schlagers speelt. In het Café DE BEURS Meenenstraat, leper, vindt iedereen zijn gading (4945) Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper.— Gewaarborgd werk. (3823) Landbouwers en Tabaktelers Mooiste keuze hout dienstig voor uwe tabakstelling, Voor aansluitingen bij de electrische leiding, voor herstellingen aan gebouwen enz. wendt U bij .1. M. DENECKER Handelaars. ABEELE-Grens Tel. Poperinge, 58 en 268. (4913) Bleënzwermen Om den grootsten prijs voor bleënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel, Plaats, 16. Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr VANDAMME. Bijsetatraat is alleen open op Zondag 15 Augustus- Allo Allo Wielrijders Voor het herstellen van uw velos, velobanden, vulkani- seeren en overtrekken van banden, wendt u Paterstraat, 34, Yper. Spoedige bediening, eigen werk,eigenfabrikaat.*5028) KEMMEUBERC Wie in deze streek een uitstap doet verwaarlooze niet een bezoek te brengen aan de drankgelegenheid Uilkijk toren (5091) TE HUUR GEVRAAGD Villa of Burgershuls, met grooten hof, te leper of omliggende. Zich wenden of schrij ven Rijsselsteenweg, 78, leper. (5086) Zeer dringend Jong gehuwden met 3 kinderen zoe ken te huren huis of appartement, in stad. Schrijven H. R. Vandenpeereboomplaats, 47. Yper. (5106) TE HUUR GEVRAAGD Burgers- of werkmans huis. Adres ten bureele. (5115) Electricien zoekt placement over te nemen. Adres ten bureele. (5116) TE HUUR GEVRAAGD groot afgesloten magazijn. Adres ten bureele (5117) TE HUUR Weide, voor geiten of schapen. M. Hostyn, Augustinestraat, 23, Yper. (5109) Uit ter hand te koop Kleine HOFiTEDE 6 Hectaren 59 Aren Zich wenden den Zaterdag en Zondag PHILIPS, Lange Thouroutstraat, 26, Yper. (5112) TE KOOP Casvaiir Nestor Martin in goeden staat, 4 vuren en gasoven. Adres ten bureele. (5014) TE KOOP goede klndercharette, alsook zeer goede, lichte boormaohlen. Rijsselsteenweg, 19. (Ko- ninghoek). (5057) TE KOOP geprest hooi, Bruggesteenweg, 47, Yper.(5076) TE KOOP 2 Accordeons, Meenensteenweg, 121. (5089) TE KOOP I Jskas, zoo goed als nieuw. Restaurant Royal, 48, Statiestraat, Yper. (5099) TE KOOP Klndervoituur, zoo goed als nieuw. Hoornwerk, 7, Yper. (5105) TE KOOP Schrijfmachlen, in zeer goeden staat, klavier AZERTY, merk Remington Century Kalfvaart- straat, 75, Yper. (5107) f TE KOOP Wieg en kinderstoel, in goeden staat. Maarschalk Frenchlaan, 51, Yper. (5111) TE KOOP Damesfiets, occasie, in goeden slaat. Adres ten bureele. (5118) TE KOOP Schoone kindervoituur en schoo- ne kinderauto. zoo goed als nieuw. Zich wenden Pope- ringesteenweg, 75, Yper. (5122) Kasseisteenen en Macadam te koop. Adres ten bureele MAAI.MOI.KA8 Ik. Ik. Ik. Qemaakt van kleinste tot grootste modellen, opgezet met echte maalsteenen, kleinste vergen 1/4 HP., grootste 5-6 paardenkracht. Éen adres voor geheel België DEVOS DANIEL, Plaat», 16, DICKEBUSCH bij Yper. (Eenige constructeur). (5114) Gediplomeerde leerares geeft bijzondere fessen, in de talen en wiskunde. Schrijven naar bureel onder letters A. Z. (5119) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) GEVRAAGD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, 1, te Wervik. (4895) GEVRAAGD deftige meid, keuken kennende, voor rond Yper. Adres ten bureele. (5029) GEVRAAGD Meld-serveuse, Café Atlanta, Meenen straat, 40, Yper. (4964) GEVRAAGD goede en deftige meid, rond de 20 jaar, voor Kortrljk, goed loon. Adres ten bureele. (5071) GEVRAAGD jongen 16-17 jaar, voor landbouwers- werk. kosten inwoon. Adres ten bureele. (5077) GEVRAAGD: Meisje van 14 tot 16 jaar, of bejaarde vrouw, voor hulp in huishouden, tegen zeer goeden kost, inwoon of niet, naar keuze. Adres ten bureele. (5088) GEVRAAGD Deftige meid, 17 tot 20 jaar, voor Walou. Adres ten bureele. (5094) DEFTIGE VROUW VRAAGT Kindje om op te voeden. Adres ten bureele. (5108) GEVRAAGD Deftige werkvrouw, voor wasschen en kuischen. Adres ten bureele. (5110) Coiffeur vraagt halve gast voor heeren, kunnende scheren en haarsnijden. Tempelstraat, 27, Yper. (5113) Dringend gevraagd voor handelsonderneming te leper, deftige secretaris, vlaamsch en franscb schrij ven en lezen. Goed boekhouding kennend. Onmiddellijk aanvraag sturen Bureel van 't blad onder letters H.H. (5120) GEVRAAGD Plukkers voor groene boonen aan 0,50 fr. de kgr. voor Maandag te beginnen. Zich mel den BEUN Albert, Capueienenstraat, 31, Yper, Zondag van 11 tot 12 uur. (5121) GEVRAAGD Bekwame metsers. Adres ten bu reele. (5123

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3