NOTARIEELE VERKOOPINGEN ROLLUIKEN cel SOETE - BOERHAVE Vuylsteke Gebr. Draineerbuizen MEUBELEN Een welgelegen TWEEWOONST Op Maandag 30 Augustus 1943 8choone MEUBELS UIT TER HAND TE KOOP 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN 0 Op Donderdag 2 September 1943 BOUWGROND HOFSTEDEKEIV Een goede partij MAAIGRAS x BUITENGOED Uit ter hand te koop Een goed gebouwd WOONHUIS EEN HOFSTEDEKEN Gemeente B1KSCHOTE GEMEENTE BOEZINGE Aannemers - Schrijnwerkers Firma GALLIN DORMEZ Speldensfraat, 78 Wervik !.i hef goedkoopste MeubeSbuis bij Pierde CHRISYIAENS 6 en 12, Noordiaan YPER - Statiestraat, 39, IEPER - Te!. 182 - HET YPERSCHE 13-8-1943 Kantoor van den Notaris A. Lnuwera. te leper. o OP WOENSDAG 25 OOGST 1943 om 2 1/2 uur nanoen, te IEPER, in het Hótel du Mirolr. Groote Markt, 0|»enl»ati-e Verk«M>|tinK IN ÉÉN ZITDAG, van GEMEENTE WYTSCHAETE (Dcrpplaat.) langs de Hospiesstraat, Nrs 8 en 10 met medegaande land, groot 9 are* 30 ca Zijnde het sterfhuis der Weduwe Jules Leleu - Heughebaert. Sleutel bij den Heer Veldwachter Studie van Meester Notaris té Komen. O om 2 uur namiddag in de groote zaal der heiberg St-Chrysole te KOMEN, Wervikstraat, Merkwnnrtligo Vertooping van een groot aantal EN MOBILAIRE VOORWERPEN waaronder goede piano merk «Florence-Namur», bedden met ressort en matrassen In wol en andere,-phonographe, phono meubel lusters buffet in eik, schouwgatnltuur. Rus Msche biljart, kindervoltuur en -stoel verscheidene tafels, terrasse- en andere stoelen, een bidstoel, porte-manteau. colomstoof. spiegels, herbergtoog met étagère, hoeveelheid glazen, trottlnette, een mansvelo in goeden staat, bureau, pltdestal. regulateur, koffer, paravant, kuipen, karpetten, electrieke lampen, verscheidene clubzetels waarvan een in leer belegd, enz., enz. Tentoonstelling den Zondag 29 Augustus, van 2 tot 5 uur, en den Maandag 30 /ugustus, van 9 tot 12 uur. Komptant en gewone voorwaarden. 1. - Atari Moetrkroen WELGELEGEN HANDELSHUIS met Inrijpoort, in de Rue du Christ, een der bijzonderste straten. I. - Gomeente konten a) Handels- en Burgershuis in de Rue du Faubourg, b) Werkmanswoning - c) Burgershuis d) Heerenhuis met 2 Conciergehuizen. Inlichtingen en toelating tot bezoek bij Notaris NAUDTS te Komen. Studiën van de notarissen Thevelin, te Meesen en Deeock, te Nieuwkerke. TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Hu 1-5 sedert lang bekend om zijn goede zorcen en zijn stiptheid. Kantoren van de Notarissen te leper en Vatii Eor-ko te Poperinge te 2 30 uur namiddag, te IEPER, in het Vredegerecht, Gerechtshot, Groote Markt, ten overstaan van den heer Vrederechter van het 2e kanton leper, Openltni'c* Vei'kooping van I. - Schoon en ruim WOONHUIS met inrijpoort, automobieibergplaats en verdere afhankelijk heden en 12 aren 90 ca. bebouwden grond en tuin te BOEZINGE. ter Noord Oostzijde der Dorpstraat, er getee- kend Nr 48. Zijnde sterfhuis van M. Cyriel Verstraete. Thans bewoond en gebruikt door de medeverkoopster Juffrouw Adrienne Debreuck. II. - 1 Ha. 50 aren 30 ca WEIDE te BOEZINGE, ter Noord-Oostzijde der Reningestraat. Ge bruikt door Vw Wed. Karei Lodewijk Verplancke-Tylleman. III.-WOONHUIS met afhankelijkheden en 12 a. 13ca. bebouwden grond en zaailand te BOEZINGE, ter Zuid-Westzijde van den Provincialen steenweg naar leper, er geteekend Nr 21. Bewoond en gebruikt door M. Adolf Wyelandt. IV.-WOONHUIS met afhankelijkheden en 9 a. 30 ca. bebouwden grond en zaailand te BOEZINGE, ter Zuid-Westzijde van den Provincialen steenweg naar leper, er geteekend Nr 22. Bewoond en gebruikt door M. August Vandepitte. V.- WOONHUIS met afhankelijkheden en 11 a 65 ca bebouwden grond en zaailand te BOEZINGE, ter Zuid Westzijde van den Provincialen steenweg naar leper, er geteekend Nr 23. Bewoond en gebruikt door Vw Wed Masschelein-Depreitere. Studie van Meester A. Van der Aleersrli, Notaris te Yper. o Uit ter hand te koop Schoon en welgelegen te YPER. Veurnesteenweg Voor alle inlichtingen, zich te bevragen ter studie. Studie van Meester It. van den lloogai'i'tle, Notaris te Hesel.ire. Studiën van de notarissen A. Vandernteei-ach, en E. Lemahieti, te Yper. o UIT TER IIA Vit TE KOOP WELGELEGEN greot 1 Ha 82 aren 42 ca. gelegen te VLAMERTINGE, Vijverboek. Inlichtingen en voorwaarden te bekomen bij voornoemde notarissen. Olienbare Verkoopingj van KUN \Y O O N II L I S ©ii t\v©e perceelen ZAAILAND te NIEUWKERKE en PLOEGSTEERT te weten Gemeente NIEUWKERKE Koop I. WOONHUIS met schuur, stallingen en tuin, gelegen langs de Zuidlindestraat gekadastreerd sectie C, Nr 170/ben deel van Nr 170/c. groot 12 aren 05 ca. Gebruikt door Louis Rouzé. tot 1 October 1944, mits 360 fr. 's jaars boven de lasten en assurantie. Koop 2. - ZAAILAND, gelegen langs de Zuidlindestraat, gekadastreerd sectie C, deel van Nr 170/c, groot 51 aren 80 centiaren. Gebruikt door Louis Rouzé, tot 1 October 1943, mits 540 frank 's jaars, boven de lasten. Gemeente PLOEGSTEERT Koop 3. ZAAILAND, gelegen wijk Calais, gekadastreerd sectie C, Nr 3/b, groot 27 aren 05 cn. Gebruikt door Wed. Jules Verhaegbe, zonder recht van pacht, mits 225 fr. 's jaars, boven de lasten. Recht van samenvoeging- Instelpremle 0,50 Eigendommen der familie Rouzé-Leroy. ZITDAGEN INSTEL: Dinsdag 31 Angnati 1943 om 3 uur namiddag, in de herberg «'t Schaap te Nieuwkerke. OVERSLAG: Dinsdag 14 September 1943 in de herberg De Trompe te Nieuwkerke. Zie plakbrieven met plan Kantoor van den Notaris E. I.eninhieii, te leper. o Uit ter IisiikI te koop 1) Ter Gemeente Woumen groot 46 aren 50 centiaren. 2> In de omgeving van leper langs groote baan groot onder bebouwden grond en erve 18 aren- Alle Inlichtingen te bekomen ter studie van voornoemden notaris. Studie van den Notaris Virtor Pietera, te Reninge o I. met afhangen, gestaan en gelegen te RF.NINGE, wijk Molen hoek, groot onder grond van gebouwen en medegaande erve 42 aren 30 ca. II. gestaan en gelegen te WOESTEN (Reukenhoeki, groot onder grond van gebouwen en medegaande wei en zaai landen 1 Ha. 18 A. 02 ca. Vrij van gebruik Voor nadere inlichtingen zich wenden ter studie van voor noemden notaris. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN l'i k SONEEL plaatst men met succes :n int/» KLEINE AANKONDIGINGEN Uil ter lituul t© koop GEMEENTE OOSTVLETEREN 1) HOFSTEDE van 8 Hectaren 2) Opperbeste LANDEN en WEIDEN 3) BOUWGRONDEN langs de groote baan leper Veurne, aan stilstand der tram Lion Beige Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie. Bediening van defiuitieven Gemeentesecretaris Het gemeentebestuur, op verzoek van den Heer Gouver neur der Provincie, maakt bekend dat de bediening van. definitievén gemeentesecretaiis te Bikschote, te begeven is. t'oorwaarden 1Belg zijn. 2) Ouderdom 21 tot 30 jaar (tot 35 jaar voor de bevoor rechten vallende onder toepassing der wetten van 3-8-1919,. 27-7 1924 en de besluitwet van l(,-1* I-1942). 3) Drager zijn van het diploma van bestuursrecht of vol daan hebben aan de btkwaamheidsproef 27 28 Mei 1941). 41 Van goed gedrag er, zeden zijn. 5) Niet ingeschreven zijn in het jodenregister. 6) De gemeente bewonen drie maanden na de benoeming. 7) Er mag geen handel gedreven worden, ook niet door tusschenpersonen. 8) Wettelijke aanvangswedde, vermeerderd met de toe passing van het besluit van 19 I-1942 De aanvragen moeten, aanbevolen en onder gesloten om slag, vergezeld van een geboorte-uittreksel en de gevraagde- bewijsstukken allen op zegel, gestuurd worden aan den Heer- urgemeester vóór 28 Augustus 1943. Op bevel De Burgemeester, De Secretaris a. i., ëget.) Haghedooren A (get.) Eeckhout A. Op Maandag 30 Augustus 1943, om II uur. inde bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat. 63, Kortrijk Openbare Aan besteding van het gewoon onderhoud aan de wegen van groot verkeer, dienstjaar 1943 1944 BESTEK Fr. 31.240.00 Het lastenboek-bestek is verkrijgbaar tegen storting van 20 fr op postrekening van ingenieur A De France, Malou— laan. 7, te leper. De oorkonden liggen ter inzage van de belanghebbenden op het gemeentesecretariaat. Ue Secretaris. De Burgemeester. (get Lepercque. (get R. de Thibault de Buesinghe voor uwe (Speciaal evenwichtstelsel voor groote rolluiken). Voor uwe aankoopen van NAAIMACH1ENEN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merken. wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekend hnis ■loiioi-é VAN LEItSDEIlGHL leperstraat, 85bis, VLAMERTINGE. 4317 Voor het aankoopen van uwe draineerbuizen, wendt U tot het oud bekend huis Victor MtüOE, Dikkebuschsteen- weg, 134, Yper. waar ze in <1e beste hoedanigheden in de fabriek zelf vervaardigd worden. (4923 EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN- (wol, kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen Druk D'.rrrnrtier. 34 Bnterstrant 34. Yper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4