OUITSCHE LEGERBERICHTEN 24' Jaar, Nr 18 Prijs 0,50 tr. Vrjjdag 20 Oogst 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR MET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST STAD IEPER - BERICHT STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS HET YPERSCHE It*everDUMORTIER, 34, Boterstraat. Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank STAD IEPER UITREIKING DER RANTSOENEERINGSZEGELS De uitreiking der rantsoeneeringszegels zal voortaan telkens geschieden volgens hierondervermelde schikkin gen De data van uitgifte zullen worden bekend gemaakt door middel van uitbellen en aanplakbrieven op vol gende plaatsen Bevocrrradingsdienst Stadhuis Bascule Statie Rijselpoort Kal/vaart Capucienenstraat Diks- muidepoort Poperingesteenxoeg Dikkebuschsteen- xveg Maarschalk Haiglaan. Voor de huidige periode heeft de verdeeling intusschen verleden Donderdag en Vrijdag reeds plaats gehad. De latekomers kunnen hun zegels nog afhalen op MAANDAG 30 AUGUSTUS, 's morgens van 9 tot 12 uur. EERSTE DAG •s MORGENS, van 7 uur tot 11 uur 30 Loket 1. Aalmoezenlerstraat, Aardestraat, A.B.C.str., Arsenaalstr., Augustinusstr., Basculestr., Bellewaarde- straat, Brakkestr. en Bruggesteenweg. Loket 2. Boomgaardstraat. Bukkerstr., Boterstr.. Blauwe Leliestr., Beluikstr., Bollingstr., Boezingestraat, Blinde Lledenstr., Casselstr. en Colaertplaats. Loket 3. Capucienenstraat. Capronstr., Cartonstr., Diksmuidesteenweg. Drie Zottenstr., Deken Debrouwer- straat en Deken Delaerestraat. Loket 4. De Montstraat. D'Hondtstr. en Diksmuide- straat. Loket 5. De Haernestraat, Doorgangstr. en Dikke- buschsteenweg (pare hulsnummers). 's NAMIDDAGS, van 1 uur 30 tot 5 uur Loket 1. Dikkebuschstwg. (onpare huisnummers). Loket 2. Elverdingestraat, Eigenheerdstr., Eiland, Esplanade, Fochlaan, Frenchlaan, Fiersstr., Frezenberg- straat, Gevangenisstr., G. Gezelleplein, Gouden Poortstr., Grachtstr., Grimminckstr. en Groenestr. Loket 3. Groote Markt, Haiglaan, Heere Janstraat en Janseniusstraat. Loket 4. Hoornwerk, Ieperleestr., Kemmelsteenweg, Kiekenmarkt, Kiplinglaan, Klaverstr., Korte Meerschstr.. en Komensteenweg. Loket 5. Korte Torhoutstraat, Kaaistr.. Kaai-Oost, Kaai-West. Kalfvaart. Kanonweg, Kauwekijnstr.. Lange Torhoutstr. en Lange Meerschstraat. TWEEDE DAG 's MORGENS, van 7 uur tot 11 uur 30 Loket 1. Llndendreef, Lombaardstr., Maloulaan, Mee- nenstr. en Moscoustraat. Loket 2. Masschelelnlaan, Meepensteenweg, Merghe- lynckstraat, Mlnneplein, Nazurethstr. en Neermarkt. Loket 3. Neerstraat. Nieuwstr., Nijverheidsstraat. O. L. Vrouwstr.. Omloopstr., Oude Bellewaerdestr., Oude Houtmarktstr.. Oude Konijnstr., Oude Kortrijkstr., Oude Veurnestr., Pannenhuisstr., Patteelstr., Paddepoelstr.. Plumerlaan en Pilkemstraat. Loket 4. Paterstraat, Paddevijverstr., Poperingestr., PoDeringesteenweg, Pennestr. en Rijke Klarenstraat. Loket 5. Rijselstraat en Rijselsteenweg. 's NAMIDDAGS, van 1 uur 30 tot 5 uur Loket 1. Ravelijnstraat, Recollettenpoort, Roeselare- straat, Schuttelaerestr., Slachthulsstr., Seminariestraat. St-Elisabethstr.. St-Godelievestr„ St-Jacobstr„ St-Jacobs- nleuwweg, St-Janstraat, St-Maartensklooster en St- Nt- klaasstraat. Loket 2. St-Pieterskerkhof, Statiestraat, Stoffelstr., Studentenstr., de Stuersstr., Surmontstr., Tegelstr. en Verlorenhoekstraat. Loket 3. Tempelstraat, Vandenpeereboomplaats. Veemarkt, Vischmarkt. Wallestraat, Wateringstr.. Watc- kasteelstr., Wennlnckstr., Weverljstr., Wieltjesstr.. Wfil- vestraat en Zaalhof. loket 4. Zonnebekesteenweg. Loket 5. Ligywljk en Zlllebekestraat. De melkzegels zullen, mits voorlegging der rantsoen- kaart en melkkaart. worden afgeleverd, gedurende de periode dat de rantsoenzegels worden uitgereikt, aan loket 9. De identiteitskaarten van al de leden van het gezin (voor deze beneden de 15 jaar het trouwboekje) zullen geëischt worden. Indien men om bijzondere redenen een eenzelvigheidskaart niet kan voorleggen, is een bewijs noodaakelijk. STAD IEPER Huldebetoon Juffrouw Antoinette Dethoor Naar aanleiding van den Eersten Prijs voor Cello dien Juffrouw Antoinette DETHOOR dit jaar in den Nationalen Prijskamp bekwam, heeft het Stads bestuur, in samenwerking met het Beheer der Muziekakademie, besloten een Huldebetoon te brengen aan onze zeer verdienstelijke stadsgenoote. Gezien de omstandigheden, is het echter niet mogelijk zelfden luister bij te brengen, zooals dit voor dezen geschiedde ter gelegenheid van Huldebetoon aan stadsgenooten. die zich insgelijks op muzikaal gebied onderscheidden. Op Maandag 23 Oogst a s., om 16 aar, zal Juffrouw Antoinette DETHOOR. plechtig ten Stad huize ontvangen worden. Avonds om 20 nar FEEST in den Stadsschouwburg, tijdens het welk onze Iepersche virtuose bereidwillig een «recital» zal geven. Programma Eerste Deel 1. Sonate in sol klein HSndel. 2. Rondo Boccherini. 3. Après un rêve G. Fauré. 4. Stuk op wijze van Habanera M. Ravel. 5. Sérénade A. Frezin. Tweede Deel 1. Avondlied Schumann. 2. Concertstuk in la klein C. Saint-Saëns Kaarten aan 15 fr.. 10 fr. en 5 fr., verkocht ten bate van Winterhulp. kannen bekomen worden in den Stadsschouwburg ZONDAG 22 OOGST van 11 tot 12.30 uur en MAANDAG 23 OOGST, van 19.30 tot 20 nur. Het past .thans een overzicht te geven der menigvuldige onderscheidingen, dte Juffrouw Antoinette DETHOOR in de laatste jaren behaald heeft. In 1936 Aan de Muziekakademie te leper le prijs met groote onderscheiding voor cello. In 1939 i Aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel 2e prijs met onderscheiding voor cello. 2e prijs met onderscheiding voor kamermuziek. In 1940 Aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel lc prijs met groote onderscheiding voor cello, le prijs met onderscheiding voor kamermuziek. Juflr. DETHOOR verwerft daarenboven den Prijs Van Cutsem. In 1941 i Aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel Prijs van Virtuositeit met onderscheiding voor cello, kn 1942 Aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel Prijs van uitmuntendheid voor Kamermuziek, ki 1943 In den Nationalen Prijskamp voor cello bekomt Juffrouw Antoinette DETHOOR den Eersten Prijs. Terecht werd er na de proclamatie van den Nationalen Prijskamp uitge^. «oepen leper is aan de eer I Deze prachtige uitslag strekt voorwaar tot groote eer van Juffrouw DETHOOR en hare gelukkige ouders Heer en Mevrouw Fernand Dethoor •o tnsgelijks tot eer van onze stad, van onze Muziekakademie en hare teeraars. in 't bijzonder van den Heer L. Blomme en van den Heer A. Vlae- ■rynck. professor vas «ello. Op het Oostelijk front worden in verscheidene sectoren hardnekkige gevechten geleverd. - De steeds vernieuwde door braakpogingen der Sowjets worden echter afgeslagen. Op Sicilië is, na een zes weken langen en verbitterden tegenstand tegen een groote vijandelijke overmacht, de strijd len einde en werd het eiland door onze troepen ontruimd - Bij Gibraltar werd uit een Engelsch-Amerikaansch konvooi l7-.000 brt. gekelderd. - Ook een Amerikaansche kruiser in den grond ge boord. - Wederzijdsche luchtaanvallen op Engeland en Duitschland. DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1943 Aan het Koeban-bruggenhoofd. den Mius en aan den Midden-Donetz hadden geen eigenlijke gevechtsoperaties plaats. In het gebied van Bjelgorod duurt de groote af- weerslag voort. Ten Zuid-Westen van Orel mislukten de aanvallen der Sowjets. Ook bij Wjasma viel de vijand verder aan. Ons luchtwapen vernietigde 83 vijandelijke vliegtuigen. In den derden slag ten Zuiden van het La- dogameer hebben de Duitsche troepen de doorbraak- plannen van den vijand verijdeld. In het hooge Noor den heihaalden de Sowjets te vergeefs hun aanvallen tegen de in den Louhi-sector nieuw veroverde stellingen. Vóór de kust van den Kaukasus brachten lichte Duitsche zeestrijdkrachten een kanonneerboot en een snelboot der Sowjets tot zinken en beschadigden een andere snel boot. Ook de bij de kust liggende stellingen der Sowjets aan het Mius-front werden met succes door Duitsche zeestrijdkrachten onder vuur genomen. Op Sicilië verliepen de lossende bewegingen naar een verkorte bruggenhoofdstelling stelselmatig. Aan den vijand werden gevoelige verliezen toegebracht. Een vijan delijke landingspoging ten Westen van kaap Orlando werd reeds vóór de kust afgeweerd. De gelande afdeelin- gen van den vijand werden vernietigd. 5 vijandelijke vliegtuigen en een groote vliegboot werden omlaag ge schoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen 's nachts de haven Plymouth aan, alsmede Bournemouth. Op West-Duitsch- land veroorzaakten nachtelijke storingsvluchten slechts geringe schade. VRIJDAG 13 AUGUSTUS Terwijl de vijand aan het Koeban-bruggenhoofd zijn aanvallen zonder resultaat hernieuwde, viel aan den Mius en den Midden-Donetz slechts geringe plaatselijke gevechtsactiviteit te melden. Ten Zuid-Westen van Bjel gorod werden de aanvallen der Bolsjewisten met voor hen zware verliezen afgeslagen. Ook ten Noord-Westen van Orel en ten Zuiden en Zuid-Westen van Wjasma leverden de aanvallen der Sowjets geen resultaat op. Ten Zuiden van het Ladogameer hervatte de vijand zijn aan vallen. doch leed er bloedige verliezen. Het luchtwapen was bijzonder bedrijvig, vooral in het gebied van Bjel gorod. Bij 4 eigen verliezen werden 91 Sowjetvliegtuigen neergeschoten. Op Sicilië vonden geen groote gevechtsoperaties plaats. Duitsche vliegtuigen verwoestten de vijandelijke vlieg veldinstallaties. In de wateren van Catania werd een vijandelijke torpedojager door vliegtuigbommen bescha digd. Bij den afweer van luchtaanvallen op Italië werden 7 vliegtuigen naar beneden gehaald. Tijdens de morgenuren van 12 Augustus drongen vij andelijke vliegtuigen het Westelijk Rijksgebied binnen en bombardeerden onder meer Bonn en Bochum. 37 vijandelijke toestellen werden hierbij vernietigd. Ook 's nachts werden storingsvluchten boven het Rijksge bied uitgevoerd. Boven de bezette gebieden in het Wes ten werden 5 Britsche bommenwerpers neergehaald. Duit sche vliegtuigen vielen 's nachts afzonderlijke doelen in Zuid-Oost Engeland aan. Duitsche duikbooten hebban 'o oen Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee 6 schepen in den grond geboord en een ander beschadigd, ZATERDAG 14 AUGUSTUS Het zwaartepunt van de gevechten aan het Oostelijk front lag gister ook verder in het gebied ten Zuid-Westen van Bjelgorod, waar de Sowjets opnieuw hooge verliezen leden. Aan het Koebanbruggenhoofd viel de vijand met zwakke strijdkrachten aan. Ten Westen van Orel als mede ten Zuiden en ten Zuid-Westen van Wjasma wer den de talrijke aanvallen van den vijand afgeslagen. Ook ten Zuiden van het Ladogameer mislukten de vijande lijke aanvallen. Het luchtwapen haalde 85 vliegtuigen der Sowjets naar beneden. Aan het front ln Noord-Fin- land bleven hernieuwde tegenaanvallen der Sowjets zon der resultaat. Op Sicilië heerschte geen groote gevechtsactiviteit. Boven den Atlantischen Oceaan werden een Britsche bommenwerper en een groote vliegboot neergeschoten. Vijandelijke vliegtuigen deden gister een aanval op het Zuid-Oostelijk Rijksgebied. In een localiteit ontston den verliezen aan personen en schade aan gebouwen. ZONDAG 15 AUGUSTUS Van den Zuidelijken sector van het Oostelijk front worden slechts plaatselijke gevechten gemeld. De groote strijd ten Zuid-Westen van Bjelgorod duurt met onver minderde hevigheid voort. Overal werd de stormloop der Sowjets bloedig afgeslagen. Op eenige plaatsen gingen onze troepen tot den tegenaanval over en versloegen vooruitgedrongen vijandelijke stoottroepen. Ten Westen van Orel en bij Wjasma mislukten talrijke aanvallen der Sowjets en ook ten Zuiden van het Ladogameer werden gister alle aanvallen der Bolsjewisten verijdeld. De Sow- iets verloren gister 86 vliegtuigen. Op Sicilië leed de vijand bij hevige aanvallen in den Noordelilken sector gevoelige verliezen. Een Duitsche duikbootjager kelderde een vijandelijke duikboot in de Middellandsche Zee. Boven het Noordelijk Rijksgebied hadden verleden nacht slechts afzonderlijke storingsvluchten plaats. Duitsche vliegtuigen vielen ten Oosten van Gibraltar een sterk beschermd konvooi aan en troffen 32 scheeps- eenheden. waarvan 2 destroyers en 4 volgeladen koop vaardijschepen onmiddellijk zonken en 8 andere schepen brandend met zware slagzij bleven liggen. MAANDAG 16 AUGUSTUS Aan het Koeban-bruggenhoofd en aan den middenloop van den Donetz mislukten lokale aanvallen van den vijand In den sector van Bjelgorod werden de steeds hernieuwde aanvallen der Sowjets teruggeslagen. Door tegenaanvallen drongen onze troepen tot diep in de flanken der vijandelijke stootformaties binnen, omsln- •gelden hiervan groote gedeelten en vernietigden hen. Ten westen van Orel verflauwde de aanvalskracht der Sowjets. doch daarentegen verdubbelden zij hun inspan ningen om in de sectors van Wjasma, Belyl en van het Ladogameer door te breken. Ook hier mislukten de po gingen der Sowjets, die overal groote verliezen leden. Op Sicilië hadden er in den Zuidelijken sector van het bruggenhoofd eigenlijk geen gevechtsoperaties plaats, doch in den Noordelijken sector werd de vijandelijke druk sterker. Door latere verkenningstochten werd bevestigd dat, tijdens den uitgevoerden luchtaanval op een vijandelijk konvooi ten Oosten van Gibraltar, er uit dit konvooi minstens 170.000 brt. tot zinken gebracht of vernieti gend getroffen werd. Zeven eigen vliegtuigen keerden niet terug. Aan de Noordkust van Sicilië boorde een Duitsche duikboot een Amerlkaanschen kruiser der Brooklyn »- klasse ln den grond. Bij den afweer van vijandelijke luchtaanvallen op het kustgebied van het bezette Westen, werden 16 vliegtui gen neergeschoten en boven den Atlantischen Oceaan werden nog 5 andere vernietigd. Een gering aantal vijandelijke storingsvliegtuigen vloog tijdens den afgeloopen nacht naar het Noordelijk Rijksgebied. Duitsche gevechtsvliegtuigen bombardeer den het gebied der oorlogshaven Portsmouth. DINSDAG 17 AUGUSTUS Aan het front van den Mfus werden plaatselijke aan vallen der Sowjets afgeslagen. Bij Isjum. aan den mid denloop van den Donetz, ging de vijand tot den ver wachten aanval over. Al zijn doorbraakpogingen werden verijdeld. Nabij Bjelgorod werden lokale aanvallen der Sowjets afgeweerd. Den vijand werden uiterst gevoelige verliezen toegebracht. Terwijl de Sowjets ten Westen van Orel slechts zwakke vergeefsche aanvallen deden, zetten zij bij Wjasma. Belyl en aan het Ladogameer hun sterke aanvallen voort. Ook deze mislukten, door den hardnek- kigen tegenstand onzer troepen. Op 15 en 16 Augustus werden bij 6 eigen verliezen 110 vliegtuigen der Sowjets neergeschoten. In de wateren van Sicilië werden 2 vijandelijke koop vaarders zwaar getroffen. Van 13 tot 16 Augustus werden in de Middellandsche Zee 35 Britsch-Amerikaansche vlieg tuigen vernietigd. Duitsche snelbooten torpedeerden aan de Oostkust van Sicilië een vijandelijken torpedojager. In de straat van Messina werden een Britsche snelboot ln den grond geboord en een artlllerlesneiboot vernietigd. Door zeestrijdkrachten werden daarbij nog 8 vijandelijke vliegtuigen omlaag geschoten. Bij luchtaanvallen op verscheidene localiteiten van de bezette gebieden in het Westen, waaronder ook op bui tenwijken der stad Parijs, werden 20 vijandelijke toe- citpllpn TippvffPsrhntPTi Duitsche vliegtuigen vielen tijdens den afgeloopen nacht de Zuid-Oostkust van Engeland en ook nog afzon derlijke doelen in het gebied der Theems-monding aan. Een formatie Duitsche vliegtuigen heeft ten Noord- Westen van Lissabon uit een beschermd vijandelijk kon vooi 3 transportschepen, samen 25.000 brt., tot zinken ge bracht en minstens 2 andere groote schepen getroffen. Alle vliegtuigen keerden naar hun basis terug. WOENSDAG 18 AUGUSTUS In het gevechtsgebied van Isjum zette de vijand zijn aanvallen voort, doch zijn doorbraakpogingen mislukten. Ook bij Bjelgorod leden alle aanvallen der Sowjets op bloedige wijze schipbreuk. Bij Wjasma, Belyl en ten Zuidwesten van het Ladogameer mislukten alle door braakpogingen der Sowjets. die bijzonder hooge verliezen leden. Op Sicilië, waar Duitsche troepen in verbitterden strijd tegen een vier a vijfvoudige vijandelijke overmacht ge wikkeld zijn. is de stelselmatige ontruiming van het eiland sinds 14 dagen begonnen. Aan den opdringenden vijand werden uiterst zware verliezen toegebracht en al zijne pogingen om onze troepen op Sicilië af te snijden, leden schipbreuk. Ondanks de sterke vijandelijke over macht in de lucht slaagde men erin de geweldige over- zetoperatie naar Calabrië stelselmatig door te voeren, zoodat gister morgen reeds alle Duitsche en Italiaansche troepen, met inbegrip van hun zware wapens en mate rieel. door de straat van Messina naar het vasteland wa ren overgebracht. Voor de Algerijnsche kust brachten Duitsche vliegers een vijandelijke transportboot tot zinken en beschadig den een ander koopvaardijschip. Tijdens luchtaanvallen op Zuid-Duitschland verloor de vijand 51 bommenwerpers en 5 jachtvliegtuigen. Boven de bezette gebieden alsmede ln Zuid-Frankrijk werden 5 andere vijandelijke vliegtuigen naar beneden gehaald. Een eigen jachttoestel ging verloren. Van de vijandelijke bommenwerpers, die verleden nacht localiteiten van Noord-Duitschland aanvielen, werden minstens 37 toe stellen naar beneden gehaald. Duitsche vliegtuigen vlogen 's nachts naar ZuidrOost en Midden-Engeiand en bombardeerden* o. a. de stad Lincoln. IEPER k„ ter gelegenheid ure naniiddag, van de in den STAD Zondag 22 Oogst e. IJZERBEDEVAART, te vier Stadsschouwburg, PLECHTIGE HELDENHERDENKING Spreekkoor op tekst van Dirk Van Sina. Koor- en Massazang. Toegang vrij. Het Stadsbestuur van leper maakt bekend dat er twee plaatsen van LIJKDRAGER te begeven zijn. De aanvra gen dienen bij het Gemeentebestuur toe te komen vóór 6 September 1943. leper, 17-8-1943. De Burgemeester, A. NOTEBAERT. F O K A Groote Markt De Dans met den Keizer Diiitsch gesproken met Marika Rökk «vrijdag,Zaterdag,om 7} o Zondag, om 3 1, 5 en 7 d en WolfTAlbach Retty Maandag, om 7 l uur MAJESTIC Rijselstraat HART IN GEVAAR Duitsch gesproken met Paul Javor Zaterdag, om 7 1 uur Zondag, om 2 5, 5 en 7 5 u en Maria Mezey Maandag, om 7 1 uur OUD IEPER H Coiaer'o'aats JULÏEN DE MEDICIS Duitsch gesproken Zaterdag, om 7 1 u. met Conchita Montenegro zondag, om 21. 5 en 7 j u Maandag, om 7 i uur

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1