Lapiere's Zaal D'Hondtstraat 2 Unie der Hand en Geestesarbeiders Arbeid en Vreugde Groot iii\ni<:itrt:KHr WIELERSPORT Bij C. S. Yper Gewestelijk Comité Westland - leper VELOKOER^ voor alle BEENHOUWERS en SLACHTERS VAL1EZEKOERS voor alle Liefhebbers Zondag 22 Augustus Les LIONEL!* REINIGHEIDSDIENST ROOD KRUIS VAN BELGIE ALLERHANDE NIEUWS Toegelaten Taxis KOERS VOOR BEROEPSRENNERS DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 20 - 8 1943 Stelt voor op Maandag 23 Oogst 194 3. om 2,30 uur namiddag, in den Stadsschouwburg te leper met Het Clrkus zonder Tent van Lorijas Op bet programma NETTO en OJO de vrooiykste klowns TOTO: afgerichte hond BRUINTJE: degeleerde beer PEP1NO FXIANCD: Toovenaar SCHELLEKBNS: Akkordeonvirtuoos De gedresseerde hoed vaa Pierlala Moppen Vertellingen Liedjes Qoocheltoeren en leuke grappen. Inkomprijs Kinderen I fr. Volwassenen 5 ff Kaarten te bekomen bij de militanten der Unie en op den dag der voorstelling aan den ingang der zaal. Op Dinsdag 24 Oogst 1943, in de zaal MAJESTIC, Rijselstraat, om 7.30 uur, Prachtige Filmvoorstelling. Zal worden afgerold DE HEILIGE EN HAAR NAR Daarbij kuituurfilm en filmjournaal. Op Zondag 29 Augustus a. s. komt Cercle dus terug in het gelid en wel aan huis tegen F. C. Poperinge. Een B-elftal zal verder eveneens den strijd aanbinden nl. te Beselare tegen een locale samenstelling. Het wordt dus stilaan tijd. dat onze rood-witten de training ernstig be ginnen op te vatten R- Athletiektraining - Eindklasseering na 6 proeven I* Categorie 16-18 jaar 1. De wulf Roger 139 punten 2. Hollebeke Marcel 103 1/2 p. 3. Soutaer Erailc69 1/2 p. 4. Decrock Edgard 48 1/2 p. 5. Delaire André 35 1/2 p. 6. Vermeersch André 27 1/2 p. 7. Gruwez Jacques 16 p. 8. Van Raes Luc 11 p. 9. Andries Robert 9 p. 10. Van Becelaere Roger 8 1/2 p. 11. Maes Ro ger 6 p. 12. Vtrschaeve Georges en De Weerdt Andre 5 p. 14. Devos Alb. 4 p. 15. Claeys Marcel en Maes Lucien 2 p.17. Bertier Willy 1 p. 2* Categorie 14-16 jaar 1. Hoedt And ré 140 1/2 p. 2.-Ford Gustaaf 73 p.; 3. Ossieur Marcel 43 l/2p. 4. Flepts Henri 39 p. 5. Andries Maurice 36 p. 6. Samyn Gerard 35 p. 7.; Van den Bossche Jean-Pierre 33 p. 8. Platteeuw Roger 24 1/2 p. ;9. Van der Meulen Elie 12 1/2 p. 10. Decroix Marcel 9 p. 11. Cappelaere Léon 5 p. 12. Wullepit Lucien 1 p. 3* Categorie beneden de 14 jaar 1. Hollebeke Gilbert 99 1/2 p. 2. Cappoen Roland 65 1/2 p. 3. Derycke Jacques 44 p.4. De plane ke André 43 p. 5. Verpoucke Roger 33 p.6. Le- terme Arthur 26 p. Detraining voor de jongeren gaat voort door op de Woensdagen en de Vrijdagen van iedere week. Het gaat nu bijzonderlijk over balbehandeling en praktijk. Daar C.S.Y. voor het volgend seizoen ingeschreven is in Reserven Westland, in Scholieren Provinciaal en in Kadetten Provinciaal, rekent het bestuur er op dat de trainingen goed gevolgd zullen worden, en dat al de jongeren er op tegenwoordig zullen zijn. Er zal immers gelegenheid zijn voor de meeste ingeschrevenen oa» in de kampioenschappen die aanstaands maand beginnen op te treden. Aan de spelers de gelegenheid tot trainen te baat te K B. V. B. Verslag der vergadering van het Comité gehouden op Zondag 8 Augustus 1943. om 9 1/2 u.. te leper. Aanwezig de H. Barbier (o/voorzitter P. C.) voorzitter HH. Hubrecht. Himpe (P. S. C.). HH. Clabau. Debrauwer. Demol. Denoyelle. Houwen. Vanhecke. Veys. Janssens secretaris. 1) Het Proces-Verbaal der vergadering van 4 Juli 1943 wordt goedgekeurd. 2) Zaak séheidsrechtersbiad Ex. OostvleterenE. Watou van 17-1-42. Gezien scheidsrechtersblad in orde gebracht en regelmatig bevonden werd door scheidsrechter H. Orcel. wordt de schorsing van het Bestuur van Ex. Oostvleteren opgeheven. Nochtans blijyen de spelers Vloemans Jas. en Riem W. geschorst tot verschijning. 3) Verslag gelegenheidsscheidsrechter H. Malesys. vriendenwedstrijd St. Wytschaete—S. C- Meesen van 27-6-43. Daar afgevaardigde Clinckemaille de oorzaak was dat het elftal van St. Wytschaete het terrein verliet, wordt bij tot einde September 1943 van alle officieele functies geschorst. 4) Verslag scheidsrechter H. Mommerency tegen speler Bogaert van W. S. Proven. Bogaert wordt onderhoord evenals H. Buytaert S. K. Elverdinge. buiten zaak. Speler moet schriftelijk zijn woorden intrekken en verontschul digingen aanbieden. Indien H. Mommerency akkoord gaat. worden straf en boete opgeheven. 5) Klacht F. C- Zandvoorde tegen Eendracht Wervik bezigen spelers Six Albert, Six Lucien en Lecluyse Eu gêne. Voor ongeoorloofde optelling vaa gesegde spelers moet E. Wervik 150 fr. schadevergoeding aan F. C. Zand voorde uitbetalen. a Algemeene Vergadering van Zondag 8 Augustus 1943. om 14 uur. gehouden te leper. Tegenwoordig H. Barbier, o/voorzitter P. C.. voorzitter en de Heeren Ciabau. Demol. Denoyelle. Vanhecke, Veys. Janssens secretaris. 26 clubs waren vertegenwoordigd U. Abeele. S. C. Bizet. E. Boezinge. Brielen Sp.. V J. Dikkebu&ch. S. K, Elverdinge. S. C. Zonnebeke. W. S. leper. S. K. St juli aan. B. S. KemmeL C. S. Langemark. Prior Langemark. S. C. Meesen. S. K. Nieuwkerke. B. S. Poperinge. C. S. Yprois, S. K. Vla- asertinge. F. C. Westouter. St. Wytschate. G, S. Voormezeele, S. K. Zille- beke. W. S. Ten Brielen. E. Beselare. E. Geluveld. F. C. Poperinge. B. D. Hollebeke De Heer Voorzitter opende de vergadering en bracht, vooraleer tot de afhandeling der dagorde over te gaan. hulde aan de nagedachtenis van twee tijdens het verleden seizoen overleden vooraanstaande personen uit onze voetbalwereld, namelijk onzen bondsvoorzitter Heer Van Kesbeek en onzen nationalen trainer Hector Goetinck. Vervolgens richtte hij zich tot de verga dering en zegde het te betreuren dat bet einde der kampioenschappen beïn vloed werd door het wegvallen van vele jonge elementen, waardoor talrijke clubs benadeeligd werden. Het Comiteit, ten volle bewust van de hierdoor ontstane moeilijkheden, was meermaals verphcht op te treden tegen de clubs die spelers, onder de 17 jaar aan matchen van 2 maal 45 min. hadden laten deelnemen, wat bij"beslissing van het Uitvoerend Comiteit ten strengste ver boden is. Alhoewel thans bekomen werd dat. mits geneeskundig getuigschrift, spelers van meer dan 16 jaar in deze wedstrijden mogen optreden, ware het toch wenschelijk hiervan zoo weinig mogelijk gebruik te maken. Deze jeug dige elementen, onze hoop voor later, dienen gespaard tot wanneer ze lichamelijk sterker zullen geworden zijn en hun uithoudingsvermogen op de zelfde hoogte als hun moed en wilskracht zal komen te staan. In den loop van dit seizoen kwamen ook een zeer groot aantal klachten van allen aard bin nen en 't ware te hopen dat hierin beternis zou komen. Uw secretaris. M. Jans sens. zoo vervolgde de Heer Barbier, heeft reeds werk genoeg met zijn eigen bezigheden, zonder hem nog het grootste deel zijner ontspanningsuren te ontnemen voor het regelen van al die kleine incidentjes die zoo gemakkelijk kunnen vermeden worden. Als besluit bedankte de Heer Voorzitter den Heer Janssens voor de onbaatzuchtige diensten die hij aan de clubs van het Westland bewijst, en verleende hem het woord om verslag uit te brengen over de werkzaamheden gedurende het verloopen seizoen. Bij plaatsgebrek moeten wij dit verslag van den Heer Janssens. secretaris, tot ons volgende nummer verschuiven. Na de overhandiging vzn den beker en diploma's voor de verschillende kampioenschappen, werd overgegaan tot de bespreking en indeeling der reeksen, die als volgt vastgesteld werd Eurste afdeeling A U. Abeele E. Watou E. Westvleteren F. C- Roesbrugge S. K. Elverdinge W. S. Proven Ex. Oostvleteren R. S. Stavele Eerst# af ieellng B F. C. Zandvoorde S. K. Ziilebeke E. Bese lare V. J. Dikkebusch. Tweed# afdeelia# B. S Kemmel S. K. Nieuwkerke F. C. Westou ter _GS. Voormezeele S. C. Zonnebeke S. C. Meesen St. Wyt- schafee B. S. Geluveld W. S. Draaouter B. D. Hollebeke Houthem Sp. - W. S. Ten Brielen Rsserrs reeks A C. S. Yprois W. S. leper C. S. Langemark Brielen Sp - E: Wervik. Reserve reeks B S. K. Reningelst S. K. Vlamertinge F. C. Pope- nmat B S Poperinge F. C. Westouter. Jeocdploegen A V.J.Dikkebusch S.K.Nieuwkerke S.K.Reningelst Georges VAN H0VE wint in eigen stad Gisteren werd dus de met ongeduld verbeidde juniorskoers in onze Halle- stad betwisten verklaren we maar aanstonds, dat de mannen van De Beurs eer gehaald hebben van hun werk. Alles was tot in de puntjes ver zorgd en op gebied van belangstelling mag de rit stellig een schlager ge noemd worden. Overal langs den weg werden de renners door gansche drommen supporters aangemoedigd en in de Meenenstraat was het werkelijk vollen bak Men kon er op de koppen loopen Het prachtige weder was daar natuurlijk niet vreemd aan en het zomerzonnetje heeft er alleszins het zijne toebijgedragen om van de lepersche Juniorskoers iets te maken van vóór den oorlog Vooraleer thans ons koersoverzicht aan te vangen, willen we hier een gepast woordje van hulde en dank brengen aan allen die er het hunne hebben toe bijgebracht, om van den eersten prijs De Beurs een sportevenement uit de bovenste lade te maken. Eerst en vooral een welge meend proficiat aan de heeren Honoré D'Hondt. J. Delbecqucen R. Demey. de kern van de sportvereeniging S. C. De Beurs evenals aan hun flinke schaar medewerkers, waaronder we aanstippen D. Demey. L. Degroote. O. Deceuninck. A. Verheyee. a., die bewezen voor hun taak als koersinrichters te zijn opgewassen. Ook de sportmannen die incognito hun medewerking verleenden, moeten we hier. zij het dan ook zonder hun naam te vernoemen, indachtig zijn. Verder past het den ordedienst, waarvoor politiecommissaris Leopold Maertens en zijn adjunct Odiel Huyghebaert borg stonden, te prij zen. Ook de milde schenkers van premiën worden langs dezen weg bedankt. Tot daar onze inleiding en nu iets over den wedstrijd. DE KOERS Volgende zeventien deelnemers hebben den oproep der inrichters beant woord Lijst der deelnemers s I. Van Hove Georges. leper 2. Vercruysse Eric. Kortrijk 3. Vanderzypen Valere. Geluwe 4. Mommerency Nestor. Korte- mark 5. Prinzie Roger. Langemark 6. Devries Joris. Rijmenam 7. Vande- walle Frans. Izegem 8. Deman Rogei. Waregem 9. Clabau Leon, Poperin ge: 10. Lowie Octaaf. Kruishoutem 11. Desmet Albéric. Waregem 12. Six Leon. Merksem 13. Denoo Julien. Zwevezele: 14. Laroy Jean. Oostende 15. Jonchkeere Victor. Eerneghem 16. Vanslambrouck Marcel. Zwevezele 17. Vanhoutte Marcel. Meulebeke. Om 15 uur 30 wordt het vertreksignaal, in aanwezigheid van gekende wielerfiguren zooals Jef Schaballie. Berten Bafcopen renner LucienVlaemynek, gegeven. De eerste kilometers worden in gesloten peleton afgelegd. Te Zonne beke wint G. Van Hove een premie en wordt er vaart in de rangen gebracht. Vandewalle en Vanderzypen zijn de eerste pechvogels en beiden moeten inde omgeving van St-Juliaan van tube veranderen. Bij den eersten doortocht te leper zet onze stadsgenoot Van Hove zich op kop en in de Diksmuidestraat kaapt hij niet minder dan drie premiën weg. Vóór De Beurs heeft onze Georges een lichten voorsprong op de groep en Devries en Laroy betrouwen dit spelletje niet te erg en doen een wip. waardoor we dus. bij het ingaan der tweede ronde, drie leiders tellen. Hoe Prinzie. Lowie. een familielid van den alomgekenden senior Jules Lowie. Jonckheere en andere Vercruysse'szich ook inspannen, de wegloopers vergrooten gaandeweg hun voorsprong en te Zon nebeke noteeren we reeds anderhalve minuut verschil tusschen beide groepen. Devries kent geen geluk en een spijker maait hem weg van bij de kopmannen. Nochtans een klepper die Devries Georges blijft dus aan de spits in gezel schap van Laroy en aangezien het hoofd peleton aan het versnipperen gaat. kunnen ze bun voorsprong stilaan opdrijven. Tijdens de eerste kleine ronden merken we weinig verandering. Tsjorre eigent zich heel wat premiën toe en wint o. a. in de Boterstraat de premie geschonken door Jetty en haar collega's van den bevoorradingsdienst. Jefke Schaballie fluistert ons in het oor dat er gedurende het eerste uur 37 km. werden afgelegd. Wanneer we het klassement opmaken halfweg koers, hebben we Aan de leiding Van Hove en Laroy. ge volgd op 3 m. 24 door Jonckheere. Vanslembrouck en Deman. Op 4 m. 24 bemerken we dan Vercruysse. Clabau en Six. Verder op 6 m. Devries en geheel op den achtergrond Denoo. Lowie. Prinzie. Vandewalle en Vander zypen. Mommerency. Desmet en Van Houtte gaven dus reeds op. In de laatste ronden verandert de stand niet veel meer en aldus kunnen we vermel den. dat Laroy. die tijdens de eerste doortochten den beker De Beurs won. thans door Georges geklopt wordt voor den prijs aan het «Café de la Charente Daar zijn de renners voor de laatste maal! Steeds Van Hove en Laroy. Wie zal er winnen Georges zet den sprint van ver in. Laroy komt langs zijn zijde liggen, doch een wip en een duw en onze Iepcrling ligt vóór... en wint. De atmosfeer die er nu heerscht kunnen we moeilijk beschrijven. Er wordt langs alle zijden geroepen en gejubeld. Proficiat Georges De Uitslag 1 Van Hove Georges (leper) de 90 km. in 2 u. 24 min. 2. Laroy op 1 lengte 3. Jonckheere op 2 min. 03 4. Deman 5. Vercruysse 6. Vanslembrouck op 3 min 12 7. Devries op 3 min. 19 :8. Clabau op 4 min. 51:9. Six op 4 min. 5910. Denoo 11. Prinzie 12. Lowie 13. Vandewalle: 14. Vanderzypen. Bn nu naar den koers voor beroepsrenners Mocht het eveneens een meevaller worden Tot groot genoegen van zijn talrijke supporters en niet het minst van de leden van het sportcomiteit De Beurs bolde Georges verleden Zaterdag tweede te Markegem. 't Was Debaere die er zegevierde 's Zondags was hij van de partij te St Baafs-Vijve en moest er andermaal, met een lengte althans voor Debaere onderdoen. Twee prachtige eere-plaatsen. die kunnen wedijve ren met menige zegepraal UITSLAGEN: M&rkegem 1. Karei Debaere, de 100 km. in 3 uur 5-min.2. G. Van Ho ve. op 1 lengte 3. M. Meersman, op 1/2 lengte 4, Jonckheere 5. Messiaen op 20 sec.6. Van Steene. op 3 min. 7. Denoo 8. K. Debacker op 4 min. 30 s.; 9. R. Pieters 10. Vandewalle 11. Naessens 12. Neiberger 13. Van- dekerekhove. St Baafs Vijve 1. Karei De Baere. de 95 km. in 2 uur 35 min.2. Van Hove op 1 lengte 3. Desmet André. op 1/2 lengte 4. De Meersman 5.Mes siaen 6. Deman R. 7. Van Houtte M. 8. Vanderzypen 9. Vercruysse. ROGYPRIS STAD IËPER Zaterdag 28 Oogst 1943, te 3 uur van bet Marktgebied leper. Ingericht door het Stedelijk Slachthuis leper 3500 fr. Prijzen en talrijke Premiën le Prijs 750 fr. met palm en pracht schaal2e prijs 500 fr.3e prijs 400 fr.; 4e prijs 300 fr. verder 200. 150. 100. 100. 100. 75. 75. 50. 50. 50 en 50 fr. Speciaal klassement voor de deelnemers boven de 35 jaar 150. 125. 100. 75 en 50 fr. Wegwijzer 12 ronden af te leggen binnen stad. Vertrek en aankomst aan het Slachthuis. Prijsdeeling onmiddellijk na de koers bij E. Robeir, herberg A l'Abattoir Vertrek zal gegeven worden door den heer Caenepeel. bestuurder van het stedelijk slachthuis te leper. Reglement1. Aan alle renners of oud-renners is het vertrek verboden 2. Koersrijwiel is verboden (tuben en koersguidon) 3. Beenhouwers vest is ver plichtend. De reglementen zullen stipt nagevolgd worden. Seffens na de Koers 500 fr. Prijzen verdeeld als volgt 100, 75, 60, 50,40, 30, 25, 20, 15. 10. 10 en 10 fr. Dit feest wordt opgeluisterd door GRAMOFOONMUZIEK. Reportage over het verloop der koers wordt gedurende de koers met luid spreker uitgezonden. De Inrichters. STAD IEPER - B. S Kemmel Jew#d ploegen W.S. leper SK. Vlamertinge Prior Lan de Jeugd ploegen wordt op 18 jaar bepaald, rfldtfl vangen op 3 October aan. De Secretaris. JANSSENS. De Welgekende Duettlsten Ten gevolge van tijdelijke vervoeimoeilljkheden. zal de reinigheldsdienst van af toekomende week voorloopig als volgt worden geregeld Maandag en Donderdag gansch het gedeelte der kont der stad gelegen ten Noorden der lijn Stuersstraat, Boter straat. Meenenstraat tot Bascule. Dinsdag en Vrijdag het gedeelte der kom der stad ten zuiden van die lijn. Zaterdag buitenwijke n der stad. De inwoners dienen echter stipt volgende aanwijzingen te volgen de vuilnisbakken buiten zetten vóór 7 uur 't gewicht der bakken mag hoogstens 18 tot 20 kllogr. bedragen de bakken moeten in goeden staat zijn en geen gevaar opleveren voor verwondingen het straatvuil dat vroeger in hoopjes op de straat ge vaagd werd, dient in de vuilnisbakken gedaan verbod stalmest in de bakken te doen leper, den 19 Oogst 1943. AFDEELING IEPER OPROEP De lepersche krijgsgevangenen vragen kleederen. De personen die zouden in het bezit zijn van militaire kleederen muts, vest, mantel en broekworden ge vraagd ze af te geven in het bureel van het Roode Kruis, Groote Markt Koning Albert I. (Stadhuis) te leper, 's morgens van 9 tot 12 uur. IEPER. - Jeugdige dievenbende gesnapt - Eenigcn tijd geleden werden ten nadeele der Weduwe Damman. Paddevijverstraat, een zestal groote konijnen gestolen, zonder dat men erin slaagde de daders te ontdekken. Een paar dagen later ondervond dezelfde persoon dat de dieven nogmaals haar huis bezocht hadden en ditmaal een hoeveelheid van ongeveer 50 eieren hadden buitgemaakt. Daags nadien was het de genaamde Meulemeester. wonende Oude Veurnestraat. die, terwijl hij op zijn land aan 't werk was. het slachtoffer van een diefstal werd. Bij hem werden namelijk 20 kg. tarwe en 10 kg. tarwemeel ontvreemd. Door beide benadeeligden werd natuurlijk klacht ingediend bij de politie, die dadelijk een ijverig onderzoek instelde en zoo gelukkig was haar pogin gen spoedig met den gewenschten uitslag bekroond te zien. Dank aan de in gewonnen inlichtingen slaagde het haar de daders te ontdekken, die eerst poogden de hun ten laste gelegde feiten te ontkennen, doch weldra tot volle dige bekentenissen moesten overgaan. De dieven zijn een viertal jeugdige en slechtbefaamde snaken van leper, waarvan een paar reeds vroeger voor ge lijkaardige feiten in een verbeteringsschool zijn opgesloten geweest. Gelukkig- lijk dat de politie hen tijdig heeft weten te ontmaskeren, want wellicht be raamden deze vagebondendie gansche dagen rond de straten slenteren, nog andere diefstallen en misschien ook wel waren ze van plan een bendetje te vormen gezien zij nu reeds gedurig het gezelschap van beter opgevoede jon gens zochten en enkele ervan op toer meenamen. Tegen de jeugdige dieven werd proces-verbaal oppesteld en het ware te hopen dat men hen de gepaste straf zou opleggen om hen tot inkeer te brengen. GELUWE. - Tabakdiefstallen. - Ten nadeele van landbouwer Gareia Jozef werden uit zijn tabakdrogerij een 50 tal reesems tabakbladeren ont vreemd die reeds half droog waren. Ook bij Six Triphon. land werker, werden ongeveer 40 ranken tabak bladeren. die aan den gevel zijner woning te drogen hingen, gestolen. Diefstallen opgehelderd- Den laatsten tijd werden er hier en in de omstre ken een aantal diefstallen gepleegd, zoodat men begon te vreezen met een welingelichte bende te doen te hebben. Nu eens was het tabak, dan waren het hennen of konijnen, tot zelfs riemen van dorschmachien toe die spoorloos verdwenen. De veldwachter Denys. bij wien reeds menigvuldige klachten waren toegekomen, opende een streng onderzoek en hield twee verdachte per sonen van Geluwe, de genaamden G. G. en V. M., alsmede een zekere D. R. van Wervik aan. Allen legden tijdens hunne ondervraging bekentenissen af en als gevolg hiervan werden D. R. en V. M. in het gevang opgesloten. Gulden «lubilé Maandag a s 23 Oogst, zullen Heer en Vrouw Henri LEBRUN, in een PLECHTIGE MIS van dankzegging, te 10 uur. opgedragen in de St-Niklaaskerk. de 50e verjaring vieren van hun huwelijk. De echtgenoo- ten wonen Dikkebuschsteenweg, 91. en zijn respectievelijk geboren te Lophem in 1862 en te Proven in 1874. Henri was weduwnaar van Joanna Vanloo. met 3 kinders, allen nog in het leven, waarvan één kloosterzuster, en hertrouwde in de St-Niklaaskerk, den 23 Oogst 1893. met Emma VERBEKE twee kinderen sproten uit dien echt. waarvan één nog ia 't leven. De gelukkige jubilarissen tellen 4 kleinkinderen met 5 achterkleinkinde ren 't zijn de oudste bewoners van de Kruisstraat. In 1915 zagen ze hun eigen huis door een brandbom vernietigd, doch kwamen er na den herop bouw terug in 1920. Henri werd na 42 jaar trouwen dienst sedert 1925 als schouwer van het materiaal aan den ijzerweg. op pensioen gesteld- Om zijn verdiensten werd hij gedekoreerd met de medaillie van Koning Leopold II en met het Burgerlijk Eereteeken IIe klas voor ruim 35 jaar dienst. Beide echtgenooten genieten een goede gezondheid en leven in het blijde vooruitzicht hun diamanten bruiloft te mogen vieren. Ad muitos annos St Jozefs Vrije Beroepsschool, leper Schooljaar 1942-43 In de metaalafdeeling werd het eeremetaai toegekend aan PLATTEAU Remi van Voormezeele. In de houtafdeeling aan VENIERE Valère. van Proven. En in de afdêehng voor kleermakers aan BEKE Germain, van Kemmel. Onze beste gelukwenschen aan de bekroonde leerlingen en hunne achtbare families. Alle Zondagen van 10 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. inschrijving van nieuwe leerlingen voor de afdeelingen metaalbewerkers, houtbewerkers en kleermakers. Van Maandag morgen 23 Oogat tot Zondag avond 29 Oogst 1943 inbegrepen Raymond LUYTEN. 1, Nieuwstraat. PATTYN Georges. Fochlaan. C. VAN DER MEERSCH, Fiersstraat Op Zaterdag V2C September li>43 om 15 uur 10 of 12 000 FRANK PRIJZEN Over volgenden WEGWIJZERMeenenstraat De Beurs Potyxe. St- Jan, Bruggesteenweg, Diksmudestw., Oude Veurnestraat. Veurnesteenweg. Maloulaan. Statiestraat. Tempelstraat. Boterstraat, Markt. Meenenstraat, (12 of 14 maal). Inschrijvingen schriftelijk bij Roger DEMEY. Elverdingestraat. 9. leper. Nadere bijzonderheden zullen volgen OPGELET I De renners die deelnemen aan deze wedstrijden, kunnen als ze het begeeren, kosteloos nachtverblijf bekomen. ut/S Door bemiddeling van de DeVlag wordt aan alle kinderen tusschen 10 en 14 jaar. de gelegenheid geboden, om gedurende zes maanden in het gastvrije Duitschland op genomen te worden. De kinderen worden in de mooiste en gezondste streken van het Rijk ondergebracht, die daarenboven vrij van luchtbombardementen zijn. We leggen er dee nadruk op. dat deze gelegenheid aan alle kin deren, zonder onderscheid, geboden wordt. Kinderen van arbeiders in Duitschland komen echter het eerst in aanmerking. Inschrijvingen en nadere inlichtingen worden op het sekretariaat verstrekt. Om te verhelpen aan het verloren gaan en niet bestellen van pakjes ge zonden naar familieleden in Duitschland. heeft de DeVlag een bemiddelings dienst opgericht, waarvan iedereen gebruik kan maken. Alle pakjes tot eea maximum-gewicht van 20 kgr. worden door onze zorgen verzonden. Het volstaat dat de inhoud samen met een kartonnen doos en papier op het sekre tariaat worden afgeleverd. Er hoeft goed te worden toegezien dal slechts 500 gram rookwaren in hetzelfde pakje verzonden worden. Diegenen die hun pakje verzendingsklaar inbrengen, zorgen ervoor dat tusschen de doos en het buitenste inpakpapier een adres, vermeldende den bestemmeling en afzender, aanwezig zij. Het bureel is hiervoor iederen Dinsdag. Donderdag en Zater dag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19 uur aan te spreken. Ter gelegenheid van de Vlaamsch-Duitsche Kultuurdagen die van 27 tot 29 Oogst 1943 te Brussel doorgaan, en die de bekroning zullen zijn van de jongste DeVlag-aktie, zijn de bureclen op Zaterdag 28 Oogst gesloten. Door het Vlaamsch Voorzorgscomité wordt een reeks nieuwe post zegels uitgegeven, namelijk een Keizerreeks. Slechts 30.000 reeksen wordea uitgegeven en inschrijvingen dienen besteld te worden bij het Vlaamsch Voorzorgscomité, Lakenweversstraat 1 Brussel. Tegen het bedrag van 205 fr. wordt een volledige reeks, bestaande uit 6 exemplaren afgestuurd. De moge lijkheid bestaat om deze door de SS. Feldpost te laten overstem pelen. Vlaanderen vraagt soldaten I Vlaamsche jonge kerels, die nog bekwaam zijn het geweer te hanteeren. melden zich tot de Wapen SS. Het De Vlag-Motorkorps en het Devlag-Wachtkorpa bieden aan ieder een de gelegenheid om zich daadwerkelijk in te zetten, en dit tegen hooge vergoedingen en belangrijke bijkomende voordeelen. Aanmeldingen en inschrij vingen geschieden op het sekretariaat. Medegedeeld door DeVlag - Cel leper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2