Kleine Aankondigingen Bericht aan de Melkproducenten STAD IEPER - BEIAARDCONCERT Uit ter hand te koop Kleine HOFHTEDE Landbouwers en Tabaktelers HET YPERSCHE 20- 8 - 1943 '5 WINTERHULP IEPER Volkssoep De eerstvolgende inschrijving voor de Volkssoep heeft plaats op Zaterdag 28 Ooqst, van 9 tot 11 uur. Terugkomst der kinderen uit de Vacantiehuizen van Winterhulp De aankomsten der kinderen, aan het Station te leper, op Dinsdag 24 Oogst, zullen waarschijnlijk plaats hebben op volgende uren Laeken 21,10 u Brugge 21,10 u., Ronse 20,40 u., Moorslede 18,15 u., Kortemark 15 u. Burgerlijke Stand van leper van den 13 tot den 19 Augustus 1943. Geboorten Quagebeur Lucas, Recollettenpoort, 5, van Beveren/a/Yzer. Notable Diana, Recollettenpoort, 5, van Poelkapelle. Vandaele Rose, Diksmuidestraat, 49. Overlijdens Cappelaere Ivonne, dienstmeid, 20 j., onge huwd. Boezingestraat, 1. Pelgrim Jules, aannemer, 54 j. echtg. Carbon Emma, van Dikkebusch. Haeke Maria, z.b., 55 j., echtg. Bosch Emile, Kalfvaart, 64.— Lybeer Cyriel, dokter in de rechten. 40 j., ongeh., van Roeselare. Huwelijken Claeys Albert, Regent, en Pauwels Made leine, z.b., beiden te leper. Michiel Roger, betonbewer- ker, en Yvonna Vantoest, z.b., beiden te leper. Storme Henri,controleur der belastingen te Gent.en LeuridonJeanne inodenmaakster, te leper. Hollebeke Florimond been houwer. en Dumortier Jeanne, z.b. beiden te leper. Fernandez Adrian, fabriekwerker, en De Vilder Marie-Loulse, huishoudster, beiden te leper. Huwelijksbeloften Gerard Dewachter, vlaamsche wach ter, en Maria Adriaen, z.b beiden te leper. Daniel De- cancq. rijkswachter, te leper, en Rosa Parmentier, z.b., te Houthulst.— Julianus Van Beeck, opperwachtmeester bij de rijkswacht te leper, en Alice Swartelé, z.b., te Brugge Davidsfonds leper Volgt de A U I I, I I! YV E K k met de medewerking en onder de bescherming der Geestelijke Overheid. Van Zondag 22 Augustus tot en met Vrijdag 27 Augustus, telkens te acht uur 's avonds, in de St Maartenskathedraal. Laat die eenige kans niet voorbijgaan om PATER ARTS S. J: te hooren op zijn beste. KEURREEKS Met groote vreugde kunnen wij onze leden mededeelen dat Flor Peelers, de wereldberoemde orgel virtuoos en orgelist van St - Rombouts te Mechelen, op DINSDAG 31 OOGST, in de Si-Maartenskerk. een CONCERT zal geven, gewijd aan werken van Bach, Dufay. De Monte. Franck en anderen. Hiermede wordt het nieuwe Seizoen van het Davidsfonds ingezet. Wij zijn er van overtuigd dat gansch de Iepersche bevolking deze eenige kunstgebeurtenis zal weten te waardeeren Het Bestuur. St jozefs Kerk der Carmelieten, leper Broederschap van 't H- Kind Jezus van Praag 4de Zondag der Maand Te 7 1/2 u.. Communiemis voorde kinders en hunne ouders, tot zielelafe- ■nis van Godelieve CATRY, overleden lid der Broederschap. Te 3 1/2 u.. plechtigheid voor de kinderen ter intentie van al onze afwezigen, zonen, broeders, zusters en vaders. Komt allen, in groot getal, om te zingen en te bidden voor onze afwezigen. 000 Negen Donderdagen der Heilige Kleine Theresia TOEKOMENDEN DONDERDAG Te 7 1/2 u.: Communiemis met zang. oefeningen en zegen. Te 6 u.: Lof door 't volk te zingen, aanbevelingen, oefeningen en zegen. Komt allen die oefeningen bijwonen, om vrede te bekomen, voor onze krijgsgevangenen, en voor de arbeiders en arbeidsters in den vreemde. ZIELMI§^E^ Vrienden en kennissen worden uitgenood igd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 22 AUGUSTUS, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenls van Heer Pierre DOSSAER echtgenoot van Vrouw Alida Vandepitte. (5099) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 22 AUGUSTUS, om 9 uur, In St Nlklaaskerk, tot zielelafenls van Heer en Vrouw Valère VANDAMME-LEROY en overleden dochter Vrouw Alida VANDAMME echtgenoote van Heer Georges Moleln. (5100) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 22 AUGUSTUS, om 9.30 uur ,in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenls van Vrouw Blanche HOLLEVOET echtgenoote van Heer Hector David. (5101) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 22 AUGUSTUS, om 10 uur, In de kerk der E. P. Capucienen, tot zielelafenis van Heer Remi VAN CAYSEELE echtgenoot van Vrouw Madeleine Brabands. Capuclenenstraat, 102. (5102) Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 22 AUGUSTUS, om 10 uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenls van Heer Pierre-August GERMONPREZ en zijne echtgenoote Vrouw Victorine MAILLARD. Van wege de Maatschappij Eigen Heerd zal er op ZONDAG 22 AUGUSTUS aanstaande, te 11.30 uur, ln St Maartenskathedraal, eene H. MIS opgedragen woiden voor de zielerust van Jonkheer Felix STRUYE DE SWIELANDE in leven Commissaris der Maatschappij. die maandelijks melkzegels Nr 11 bekemea. 't zij voor kinderen beneden de 14 jaar, 't zij voor bijrantsoen aan zwangere en bevallen vrouwen. Vanaf de volgende rantsoeneerlngsperiode zullen er aan bovengenoemde producenten, geen melkzegels Nr 11 meer uitgereikt worden. Evenwel zullen zij in rulL daar van maandelijks een attest bekomen, vermeldende het aantal liter melk waarop zij recht hebben. Voornoemd attest zal kunnen verkregen worden tijdens de uitreiking der rantsoeneeringszegels aan Winket Nr 9. mits Inle vering der melkkaarten. De aandacht der producenten wordt er speciaal op ge- vestigd dat de melkkaarten van alle leden die deel uit maken van 't gezin moeten afgegeven worden aan Win ket Nr 9. De melkproducenten worden er hier tevens aan her innerd dat ze de melkzegels voor de periode 26-7-43 24-8-43 moeten inbrengen op 26 Aug. van 9 tot 12 uur (bureel van den Landbouw). Ze worden er nu ook op merkzaam op gemaakt dat er vanaf de volgende periode telkens maar één dag meer zal vastgesteld worden voor het Inbrengen der zegels. HANDBOOCSCHIETINCEN STAANDE PERS Zondag 22 Oogst 1943 Om 15 uur MERKEM Oppervogel 150 fr.Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 100 schutters aan 25 fr. - Inleg 25 frank. Om 15 uur VOORMEZEELE Oppervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Om 15 uur STAVELE Oppervogel 150 fr. Twee zijd vogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fr. Zondag 29 Augustus 1943 Om 14 J uur: Woesten Inleg 25 fr. Om 15 uur ZILLEBEKE (Plaats) Inleg 25 fr. Gevonden en Verloren Voorwerpen Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden - Vrijdag 13 Augustus, door M. Decock André, Fiersstraat. een paar lederen kinderhandschoenen. Maandag 16, door Mej. Vandevivere Jeanine. de Stuersstraat. een regen kapje. Dinsdag 17. door M. Deruyter Richard, Veemarkt, een sajetten kinder frak je. Woensdag 18, door M. Vandermarliere August, Elverdingestraat. een som geld. Donderdag 19, door M. Seys Jacques. St-Jacobstraat. een Iguanodon van een schrijfmachien. Door Me Vanderheeren Lucie, Lange Thouroutstraat, een bankbriefje. Verloren - Vrijdag 13 Augustus, door M. Notebaert Leon, Ligywijk. een lederen boodschaptasch inhoudende een handdoek. Door M. Vandevyver Maurice. Kalfvaart, zijne eenzelvigheidskaart. Zaterdag 14, door M. Acke Daniel. Zonnebekesteenweg. een brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart en andere papieren. Zondag 15, door Mej. Devolder Angèle. Meenens teen weg. een vrouwen- hoed. Maandag 16, door M. Rombauts Pierre, Kalfvaart, zijne eenzelvigheids kaart. Door M. Harteel Edmond, Statiestraat, een bruin lederen geldbeu gel. Door M. Clarysse Charles, Komenstraat. een zwarte vest. Dinsdag 17, door M. Fauvart Lucien, Dis mudesteenweg, zijne eenzelvig heidskaart. Woensdag. 18 door Mw We Delvoye. Rijselstraat. een kinderpels. Be looning voor den vinder. Door M. Vannieuwenhuyse Camiel, Kaai - West een zilveren armband met naamplaatje en geboortedatum 10-10-28. Door Me Ryon Maria. Boterstraat. een ivoren borstspeld in den vorm van een roos. Belooning voor den vinder. Door Me Bol Georgette, Ligywijk, hare eenzelvigheidskaart. Donderdag 19. door M. Tiberghein Jean, Cartonstraat, een bruin gele brie ventasch inhoudende grenskaart. Door Me Notebaert Bertha, Vischmarkt drie vischkaarten. Door M. Cornette Werner, Doorgangstraat, een zwart lederen brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart. een belangrijke som geld rantsoeneeringskaart. en andere papieren. Door Me Sedeyn, Statiestraat, een regenscherm. Belooning voor den vinder. UITTREKSEL VAN VONNISSEN Bij beslissing van den Heer Arrondissementskommissaris te leper in data van 12 Augustus 1943. S0ENBN Camiel, landbouwer, te Becelare, Vuilewaas- straat, 18, wordt veroordeeld tot 1 Een definitieve geldboete van Vijf en twintigduizend franken (25.000 fr.) 2) Een voorwaardelijke geldboete van Vijftig duizend franken (50.000 fr. wegens tekortblijven aan zijn verplich tingen inzake leveringen van den oogst 1942. 3) Tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en c De Poperingenaar en tot de kosten. Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 29 AUGUSTUS, om 8.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenls van Heer Joseph LECLERCQ zoon van Heer Albert en Vrouw Rachel Sockeel. (5133) Vrienden en kennissen worden ultBenoodlgd d ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 29 AUGUSTUS, om 10 uur, ln de kerk der r,. r. Capucienen, tot zielelafenls van Heer Charles VERSAVBL en zijne echtgenoote Vronw Emelie KESTEL00T Pannenhulsstraat, 36. 51341 Vrienden en kennissen worden ultgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden^P ZONDAG 29 AUGUSTUS, om 11.30 uur, ln St-Maartens kathedaarl, tot zielelafenls van Vrouw Julien TAH0N geboren Maria Verhaeghe. (5135) Zondag 22 Augustus, te 19 uur PROGRAMMA 1. Preludium 2. Vaerwel, mijn broeder Het daghet in den Oosten 3. Ave Maria 4 Lied der Klokke Roelandt Vlaanderen Vlaanderen, dierbaar land 5. Vlaamsche dans 6 Mijn Vlaanderen heb ik hartlijk lief Vlaenderen boven al 7. De Vlaamsche Leeuw J. Van Hoof H. Waelraat x. J. Den ij n Edw. Blaea R. Hol J. Broeckx O. Van Durme J. Antheunis Fl. Van Duyse K Miry Lichtdempingsdienst L. B. (Afdeeling leper) Laatste waarschuwing voor onvoldoende lichtdempinj Basculestraat, 28. ping Masselis M.. HET KADER ZONDAGRUST De Apotheek van Mr. VANROBAEYS, Boterstraat, is alleen open op Zondag 22 Augustus LEFEBVRE Victor, landbouwer, te Becelare, Geluwe- straat, 10, wordt veroordeeld tot 1) Een definitieve geldboete van Vijf en zestigduizend franken (65.000 fr.) 2) Een voorwaardelijke geldboete van Een en zeventig duizend tweehonderd en tachtig franken (71280 fr.), wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den Oogst 1942 3) Tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en De Poperingenaar en tot de kosten. C0LLE1T Odiel, landbouwer, te Becelare. Oude Wervlk- straat, 36, wordt veroordeeld tot 1) Een definitieve geldboete van Zestigduizend franken (60.000 fr.) 2) Een voorwaardelijke geldboete van Honderd en acht duizend tweehonderd en twintig franken (108.220 fr.), we gens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 3 Tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en De Poperingenaar en tot de kosten. VANLERBERGHE Ivo, landbouwer, te Becelare, Spilstraat, 66, wordt veroordeeld tot 1Een definitieve geldboete van Vijf en zeventigduizend franken (75.000 fr.) 2) Een voorwaardelijke geldboete van Honderdduizend franken (100.000 fr wegens tekortblijven aan zijn ver plichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 3) Tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en De Poperingenaar en tot de kosten. SIX Louis, landbouwer, te Voormezeele, Rijselstraat, 169, wordt veroordeeld tot 1) Een definitieve geldboete van Honderdduizend franken (100.000 fr) 2) Een voorwaardelijke geldboete van Honderd en vijf duizend franken (105.000 fr.), wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942. 3) Tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en De Poperingenaar en tot de kosten MERVEILLIE Petrus, landbouwer, te Woesten, Beukmo- len, wordt veroordeeld tot 1) Een definitieve geldboete van Vijftigduizend franken (50.000 fr.). 2) Tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en De Poperingenaar en tot de kosten. Gedaan te leper, den 12 Augustus 1943. Voor eensluidend afschrift G DESCHRIJVER, Adviseur. Leon CLABEAU exposeert zijn laatste werken in den Vaubantoren aan Dikkebuschvijver, yan 22 tot 28 Augustus. TE HUUR GEVRAAGD Villa of Burgershuls, met grooten hof, te leper of omliggende. Zich wenden of schrij ven Rijsselsteenweg, 78, leper. (5086) TE HUUR GEVRAAGD groot afgesloten magazijn. Adres ten bureele (5117) TE HUUR GEVRAAGD Huls in Yper of omliggende. Rijkswachter inet klein gezin. Adres ten bureele. (5123) TE HUUR GEVRAAGD Huis of Appartement 2 personen. Adres ten bureele. (5124) TE HUUR GEVRAAGD Huls of Appartement. Adres ten bureele. (5137) 6 Hectaren 59 Aren Zich wenden den Zaterdag en Zondag PHILIPS, Lange Thouroutstraat, 26, Yper. (5112) TE KOOP 2 Accordeons, Meenensteenweg, 121. (5089) TE KOOP Kindervoituur, zoo goed als nieuw. Hoornwerk, 7, Yper. (5105) TE KOOP Wieg en kinderstoel, in goeden staat. Maarschalk Frenchlaan, 51, Yper. (5111) Kasseisteenen en Macadam te koop. Adres ten bureele. TE KOOP Ongeveer 75 sterke fruitmandjes 42 x 20 x 13 cm. Adres ten bureele. (5126) TE KOOP Schoone kindervoituur, met dikke banden. Adres ten bureele. (5127) TE KOOP Schoone kleerkas, lavabo, nacht tafel, spiegel en 2 stoelen, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (5128j TE KOOP 2 lederen clubs in bruine vachette, zichtbaar na 6 uur. Lange Thouroutstraat, 26. (5129) TE KOOP 4 Engelsche hanen. Hoornwerk, 69, leper. (5131) TE KOOP Trottlnette, met ballonbanden, in goeden staat. Adres ten bureele. (5136) M VAI.MOLEXS D. I». D. Gemaakt van kleinste tot grootste modellen, opgezet met echte maalsteenen, kleinste vergen 1/4 HP., grootste 5-6 paardenkracht. Éen adres voor geheel België DEVOS DANIEL, Plaats, 16, DICKEBUSCH bij Yper. (Eenige constructeur). (5114) Gediplomeerde leerares geeft bijzondere lessen, in de talen en wiskunde. Schrijven naar bureel onder letters A. Z. (5110) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) GEVRAAGD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, I, te Wervik. (4895) GEVRAAGD deftige meid, keuken kennende, voor rond Yper. Adres ten bureele. (5029) GEVRAAGD goede en deftige meid, rond de 20 jaar, voor Kortrijk, goed loon. Adres ten bureele. (5071) Coiffeur vraagt halve gast voor heeren, kunnende scheren en haarsnijden. Tempelstraat. 27, Yper. (5113) Dringend gevraagd voor handelsonderneming te leper, deftige secretaris, vlaamsch en fransch schrij ven en lezen. Goed boekhouding kennend. Onmiddellijk aanvraag sturen Bureel van 't blad onder letters H.H. (5120) GEVRAAGD Bekwame metsers. Adres ten bu reele. (5123) GEVRAAGD; Meisje van den bulten, 15-16 Jaar. Adres ten bureele. (5125) Meisje t8 jaar vraagt plaats als werkvrouw, alle dagen vrij. Basculestraat, 44. (5130) Mooiste keuze hout dienstig voor uwe tabakstelling, Voor aansluitingen bij de electiische leiding, voor herstellingen aan gebouwen enz. wendt U bij .1. M. üEMECKER Handelaars. ABEELE-Grens Tel. Poperinge, 58 en 268. (4913)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3