NOTARIEELE VERKOOPINGEN KAASSTREMSEL I A N O S MEUBELEN ■cel SOETË - BOERHAVE Claeyssens - Titeca Vuylsteke Gebr. Draineerhuizen Helioone MEL BEL§ E I\T UV OOHHUI8 Een goede partij MAAIGRAS i BUITENGOED VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO TAPISSIÈRE 118, Dickebuschsteenweg, 118 YPER Telefoon 189 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN 1) HOFSTEDE van 8 Hectaren 2) Opperbeste LANDEN en WEIDEN 3) BOUWGRONDEN I. - Schoon en ruim WOONHUIS II. - 1 Ha. 50 aren 30 ca WEIDE III.-WOONHUIS met afhankelijkheden IV.-WOONHUIS met afhankelijkheden V.- WOONHUIS met afhankelijkheden Een goed gebouwd WOONHUIS EEN HOFSTEDEKEN Ouders, SNIJ- en NAAISCHOOL NOUVEAUTÉ 43, Rijselstraat, 43 I E P E R NOUVEAUTÉ 43, Rijselstraat, leper. Leest en verspreidt HET YPERSCHE Cum QUAGHEBEUR, lcperatraat, 27, POPERINGE. KA* 4 iyia* - Sfafiesfraas, 39, 9EPER - Tel. 182 HET YPERSCHE 20-8 - 1943 Kantoor van den Notafis I.uuweri#, te leper. o De Opeibare Vcrkooping vaa eeae TWEEWOONST, te WVTSCHAETE, gtateld op Woenadag 25 Oogat 1943. la onbepaald uitgesteld Studiën van de Notarissen li. Vuil tien HooKtiorde, te Beselare en U. V :tn Kerke, te Poperinghe. Gemeente BIKSCHOTE Bediening van definitieven Gemeentesecretaris Studie van Meester CVnudtfi, Notaris te Komen. o Op Maandag 30 Augustus 1943 om 2 uur namiddag, in de groote zaal der heiberg St-Chrysole te KOMEN, Wervtkstraat, Merkwnnrdige Ver Looping van een groot aantal EN MOBILAIRE VOORWERPEN waaronder goede piano merk Florerce-Namur», bedden met ressort en matrassen in wol en andere phonographe, pbonomeubel. lusters, buffet in eik. schouwgarnituur, Rus sische biljart, kindervoltuur en stoel verscheidene tafels, terrasse- en andere stoelen, een bidstoel, porte-manteau, colomstoof. spiegels, h'erbergtoog met étagère, hoeveelheid glazen, trottinette, een mansvelo in goeden staat, bureau, piëdestal, regulateur, kofter, paravant, kuipen, karpetten, electrieke lampen, verscheidene clubzetels waarvan een in leer belegd, enz enz. Tentoonstelling den Zondag 29 Augustus, ran 2 tot 5 uur, en den Maandag 30 Augustus, van 9 tot 12 uur. Komptant en gewone voorwaarden. Studiën van de notarissen Thevelln, te Meesen en Deeoek, te Nieuwkerke. Openbare Verkooping van en twee perceelen ZAAILAND te NIEUWKERKE en PLOEGSTEERT te weten Gemeente NIEUWKERKE Koop I. WOONHUIS met schuur, stallingen en tuin, gelegen langs de Zuidlindestraat, gekadastreerd sectie C, Nr 170 b er deel van Nr 170/c, groot 12 aren 05 ca. Gebruikt door Louis Rouzé, tot I October 1944, mits 360 fr. 's jaars boven de lasten en assurantie. Koop 2. ZAAILAND, gelegen langs de Zuidlindestraat, gekadastreerd sectie C, deel van Nr 170/c, groot 51 aren 80 centiaren. Gebruikt door Louis Rouzé, tot 1 October 1943, mits 540 frank 's jaars, boven de lasten. Gemeente PLOEGSTEERT Koop 3. ZAAILAND, gelegen wijk Calais. gekadastreerd sectie C, Nr 3/b, groot 27 aren 05 ca. Gebruikt door Wed. Jules Verhaegbe, zonder recht van pacht, mits 225 fr. 's jaars, boven de lasten. Recht van samenvoeging. Instelpremie 0,50 */<.- Eigendommen der familie Rouzé-Leroy. ZITDAGEN INSTEL: Dinsdag 31 Angnsti 1943 om 3 uur namiddag, in de herberg 't Schaap te Nieuwkerke. OVERSLAG: Dinsdag 14 Septembor 1943 in de herberg De Trompe te Nieuwkerke. Zie plakbrieven met plan Kantoor van den Notaris E. Lemahieu, te leper. o L'il lei* hand te koop 1) Ter Gemeente Woumen groot 46 aren 50 centiaren. 2) In de omgeving van leper, langs groote baan groot onder bebouwden grond en erve 18 aren- Alle Inlichtingen te bekomen ter studie van voornoemden notaris. met Verzorgd werk. Matige prijzen. TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS sedert lang bekend om zijn edi zoir.en en zijn stiptheid. Op WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1943 om 2 Y* uur nanoen te 1EPER, in het Hotel du Miroir Groote Markt. Openbare Verknoping ia één zitdag, van Gemeente G IC LEVE 1.1> een goede en zeer welgelegen II OF» I E I> E met 3 ha. 12 aren 74 ca. land Verdeeld in 3 koopen. Recht van samenvoeging. Verpacht aan medeverkooper Gerard D'Haene, mils pacht van 9 jaar. Studie van Meester IV. van den Boogaerde, Notaris te Beselare. l/il lei* liand te koop GEMEENTE OOSTVLETEREN langs de groote baan leper Veurne, aan stilstand der tram Lion Beige Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie. Kantoren van de Notarissen Lauwer» te leper en Van Eecke te Poperinge o Op Donderdag 2 September 1943 te 2 30 uur namiddag, te 1EPER, in het Vredegerecht, Gerechtshol, Groote Markt, ten overstaan van den heer Vrederechter van het 2e kanton leper. Openbare Verknoping van met inrijpoort, automobieibergplaats en verdere afhankelijk heden en 12 aren 911 ca. bebouwden grond en tuin te BOEZINGE. ter Dorpplaats, ter Noord Oostzijde der Dorp straat, er geteekend Nr 48. Zijnde sterfhuis van M. Cyriel Verstraete. Bewoond en gebruikt door de medeverkoopster Juffr. Adrienne Debreuck, onvergeld tot 1 December 1943. te BOEZINGE, ter Noord-Oostzijde der Reningestraat. Ge bruikt door Vw Wed. Karei Lodewijk Verplancke-Tylleman, mits 3.000 fr. 's jaars. en 12 a. 13 ca. bebouwden grond en zaailand te BOEZINGE, terZuid-Westzijde van den Provincialen steenweg naar leper, er geteekend Nr 21Bewoond en gebruikt door M. Adolf Wyelandt, mits 360 fr. per halfjaar boven de premie van brandverzekering. en 9 a. 30 ca. bebouwden grond en zaailand Ie BOEZINGE, ter Zuid-Westzijde van den Provincialen steenweg naar leper, er geteekend Nr 22. Hewoond en gebruikt door M. August Vandepitte, mits 360 fr. per halfjaar boven de premie van brandverzekering. en 11 a 65 ca bebouwden grond en zaailand te BOEZINGE, ter Zuid Westzijde van den Provincialen steenweg raar leper, er geteekend Nr 23. t ewoond en gebruikt door Vw Wed Eduard Masschelein - Depretere. mits 360 (r. per halfjaar boven de premie van brandverzekering. Studie van den Notaris Victor Pieters, te Reninge o Uit ter hand te koop I. met afbangen, gestaan en gelegen te RENINGE, wijk Molen hoek, groot onder grond van gebouwen en medegaande erve 42 aren 30 ca. II. gestaan en gelegen te WÓESTEN. (Beukenhoek), groot onder grond van gebouwen en medegaande wei en zaai landen 1 Ha. 18 A. 02 ca. Vrij van gebruik. Voor nadere inlichtingen zich wenden ter studie van voor noemden notaris. Het gemeentebestuur, op verzoek van den Heer Gouver neur der Provincie, maakt bekend dat de bediening van-, definitieven gemeentesecretaris te bikschote, te begeven is. t'oorwaarden 1Helg zijn. 2) Ouderdom 21 tot 30 jaar (tot 35 jaar voor de bevoor rechten vallende onder toepassing der wetten van 3-8-1919,. 27-7 1924 en de besluitwet van lu-11-1942). 3) Drager zijn van het diploma van bestuursrecht ot vol daan hebben aan de bekwaamheidsproef 27 28 Mei 1941). 4) Van goed gedrag en zeden zijn. 5) Niet Ingeschreven zijn in het jodenregister. 6) De gemeente bewonen drie maanden na de benoeming. 7) Er mag geen handel gedreven worden, ook niet door tusschenpersonen. 8) Wettelijke aanvangswedde, vermeerderd met de toe passing van het besluit van 19 1-1942. De aanvragen moeten, aanbevolen en onder gesloten om slag, vergezeld van een geboorte-uittreksel en de gevraagde bewijsstukken allen op zegel, gestuurd worden aan den Heer Burgemeester vó6r 28 Augustus i943. Op bevel De Burgemeester, De Secretaris a. i (get.) Haghedooren A. (get.) Eeckhout A Provincie West-Vlaanderen Arrondissement leper GEMEENTE POELKAPELLE Op Maandag 6 September 1943. om 11 uur s voor middags, zal er in de bureelen van het Provinciaal Commis sariaat voor 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat, 63_ Korlrijk. overgegaan worden tot het openen der aanbeste dingsschriften voor het gewoon onderhoud aan de grint wegen Nrs 4. 5, 20, 21, 22, 23, 47, 66, 24, 26. 27bis, 29, 30, 70 en 32 te Poelkapelle. RAMING Fr. 43.911,00. Voorziene werken Herladen van de grintbekleedingen. Lastenboek-bestek en plan liggen ter inzage op het Ge meentesecretariaat en ten bureele van den Arrondissements ingenieur Het exemplaar van het lastenboek bestek met plan wordt opgestuurdaan de belanghebbenden mits storting van 25 fr- op postrekening Nr 4056.63 van ingenieur A. De France, te leper, Maioulaan, 7. Bij bevel De Secretaris. De Burgemeester. (get M Oiraldo. (get J. Masschelein^ Verzekert de toekomst van uw- dochter Stuurt ze naar de Waai zij den volledigen stiel vaa NAAISTER zal aangeleerd worden Diploma voor Snijdeg. Bckwaamheidscertiiicaat voor naaien. Al de kleedingstukken vodr het aanieeren worden door de school ge geven. Vraagt inlichtingen Adverteerdersvergunning Nr 264/21 Voor het aankoopen van uwe draineerbulzen, wendt U tot het oud bekend huis Victor MaDOE, Dikkebuschsteen- weg, 13 4, Yper. waar ze in de beste hoedanigheden in de fabriek zelf vervaardigd worden. (4923; y anirw» jrtwwwwtwwgT EXTRA DUBBEL KAASDOEKJES en KAASTHERMOMETERS for Apotheek DELANOTE Langernai-k ■•f Groote Keus nieiuve en occuxie EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen. i - - a n - Druk. Dumortier. 34. Boterstmat. 34. Yper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4