DUITSCHE LEGER BERICHTEN RANTSOENEERINQSTABEL der EETWAREN 24' Jaar, Nr 19 Prijs 0,50 fr. Vrijdag 27 Oogst 1943 NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER Rantsoeneeringszegels Het gewicht en de prijs van het brood STAD 1EPER BERICHT WINTERHULP IEPER ROOD KRUIS VAN BELGIE STAD IEPER - BEIAARDCONCERT - V O E T B A L - C. S. YPER A - F. C. POPERINGE STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS HET YPERSCHE itgevér DUMORTIER, 34, Boterstraat, Yper - Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank. De personen die nog hunne zegels voor de huidige pe riode niet ontvangen hebben kunnen die afhalen, Maan dag aanstaande. 30 Oogst, van 9 tot 12 en van 14 tot 15 ure. Ingevolge de verhooging van het broodrantsoen dat thans op 250 gram per dag gebracht werd, verscheen in het Staatsblad van 25 Oogst een besluit waarbij het ge woon brood, met het oog op den verkoop ervan, voortaan slechts per. stuk van 500 gram of een meervoud daarvan mag vervaardigd worden. Het is daarbij verboden brood te koop te bieden, te verkoopen of te koopen tegen een hoogeren prijs dan 2 fr. 90 per kilogram. van as Oogst tot en niet «3 September 1943 Geldig zegel PRODUKTEN Het Stadsbestuur van leper maakt bekend dat er twee plaatsen van LIJKDRAGER te begeven zijn. De aanvra gen dienen bij het Gemeentebestuur toe te komen vóór 6 September 1943. leper, 17-8-1943. De Burgemeester. A. NOTEBAERT. Eetmalen voor Ondervoede Kinderen De kaartjes moeten op volgende dagen afgehaald worden Maandag 3n Auoustus, van 9 tot 12 uur, blauwe kaartjes. Woensdag 1 September, van 14 tot 17 uur, gele kaartjes. Melkticketten De melkticketten zullen op Donderdag 2 September, lusschen 9 en 12 u. bedeeld worden aan de rechthebbenden. Kolen Het overschot van 100 kgr. op het rantsoen van Juli- Augustus- September zal op volgende dagen bedeeld worden Maandag 6 September, van 9 tot 12 u., groene kaarten. 14 tot 17 u roode kaarten (XI Dinsdag 7 September, van 9 tot 12 u.. roode kaarten 'XX) met min dan 4 personen, van 14 tot 16 u., roode kaarten (XX) met meer dan 4 personen. Bedeeling van Schoenen en Klompen Op Zaterdag 28 Augustus, heeft er een bedeeling plaats van schoenen en klompen aan de ondersteunde schoolgaan de kinderen. van 8 tot 10 uur roode kaarten met één kruisje en groene kaarten Voor deze categorie gezinnen zal de bedeeling geschieden op volgende basis 2 kinderen 1 paar, 4 kinderen 2 paar, 5 en 6 kinderen 3 paar. 7 en 8 kinderen 4 paar. van 10 tot 12 uur roode kaarten met twee kruisjes (gezinnen met minstens 6 kinderen) Basis voor de bedeeling 6 en 7 kinderen 2 paar 8, 9 en 10 kinderen 3 paar 11 en meer kinderen 4 paar. van 14 tot 16 uur roode kaarten met twee kruisjes (gezinnen met minstens 3 en ten hoogste 6 kinderen) Basis voor de bedeeling 3 en 4 kinderen l paar, 5 kinderen 2 paar. De belanghebbenden worden verzocht kousenbons en kleederpunten mede te brengen. AFDEELJNG IEPER OPROEP De Iepersche krijgsgevangenen vragen kleederen. De personen die zouden ln het bezit zijn van militaire kleederen (muts, vest, mantel en broek), worden ge vraagd ze af te geven ln het bureel van het Roode Kruis, Groote Markt Koning Albert I, (Stadhuis) te leper, 's morgens van 9 tot 12 uur. Op Zondag 29 Oogst 1943, te 19 uur 1. Prelude 3. Dttnsje 3. a) De Vroolijke Landman 1») Heldenrösleln 4. a) Marleentje b) Het liedje van den smid e) Boerenkermis 4) Bellotje 6. a) 't Lied van de Zilvervloot b) Van Pierlala De Koekoek i. De Gilde Tiert A. Keukenbrood naar keuze B Mee] C. Deegwaren D Biscotten en beschuit E. Dieetlevensmiddeien F. Peperkoek G. Banketgebak H. Zetmeelhoudende produkten, haverderivaten. peulvruchten, rijst en derivaten maïs, tapioca aardappelmeel, eriz Gebrande gerst Onbenuttigd. Boter Cichorei of cichoreisurrogaat Geraffineerde suiker, kristalsuiker, korrelsuiker, kandijsuiker, vergeoise bruine suiker, ruwe suiker, en naprodukt Onbenuttigd. Onbenuttigd Magere smeerkaas Versch en bevroren vleesch, alsook vleeschconserven A. Konfituur en gelei, fruit of bietensiroop, vruchtenmoes, comp ■B. Kunsthonig. invertsuiker en vloeibare suiker, suiker- en kandijsiroop, broodsmeersel C) Gekonfijte vruchten D) Suikergoed E) Gevanilleerde suiker Aardappelen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 naar keuze 20 |Dagëlljksch] Totaal voor 1 rantsoen i 30 dagen Hoeveelh. per zegel Aantal zegels 250 gr 7 k. 500 250 gr. 30 185 gr. 5 k. 550 185 gr. 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 200 gr. 6 k. 000 200 gr 30 250 gr. 7 k 500 250 gr. 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 1,66 gr 50 gr. 16,6 gr 3 13,33 gr. 400 gr. 133,3 g. 3 3,33 gr. 100 gr. 33,3 gr 3 33,3 gr. 1 k 000 333 gr 3 5 gr. 150 gr. 50 gr. 3 20 gr. 600 gr. 20 gr. 30 20 gr. 600 gr. 100 gr. 6 20 gr. 600 gr. 100 gr. 6 15 gr. 450 gr. 75 gr. 6 12 gr. 360 gr. 60 gr. 6 12 gr. 360 gr. 60 gr. 6 500 gr. 15 k. 000 500 gr. 30 De aardappeldeelzegels geven recht op 500 gram aardappelen. De drie volle zegels zijn zonder waarde. Aan het Oostelijk front, vooral in het gebied van Isjum en Kuybischew, worden uiterst zware gevechten geleverd. De steeds herhaalde aanvallen der Sowjets worden met voor den vijand hooge verliezen afgeslagen. Ten Noord-Westen der stad Kharkoff, die ontruimd werd, vernietigden onze troepen een omsingelde Sow jet- groep. De vijandelijke lucht- en zeevloot wordt met succes bestreden. Vijandelijke vliegtuigen bombar- deejen opnieuw Berlijn. Ook militaire doelen in Engeland werden door onze vliegtuigen bestookt. DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1943 In den op 16 Juli begonnen afweerslag aan het Koeban- bruggenhoofd hebben Dultsche en Roemeensche troepen tot 12 Augustus voortdurende doorbraakpogingen van sterke Sowjetmachten afgeslagen en deze zeer hooge bloedige verliezen toegebracht. Aan het Miusfront ging de vijand in het gebied van Kuybischew tot den aanval over. Bij Isjoem zette hij zijn doorbraakpogingen voort. In beide sectors werden de vijandelijke aanvallen afge slagen, In het gebied van Bjelgorod duurt de hardnekkige afweerslag voort. In den Centralen sector mislukten alle inspanningen van den vijand om door onze stellingen te breken. Ook bij Staraja Russa en aan het Ladogameer leden alle aanvallen der Sowjets schipbreuk. In den sec tor van Louhi werd de aanstormende vijand door Duit- sche bergjagers met hooge verliezen teruggedreven. Tij dens luchtgevechten werden zonder eigen verliezen 21 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Gedurende de laatste twee dagen verloren de Sowjets 168 vliegtuigen. In de Zee van Azow werden 2 motorkanonneerbooten der Sowjets tot zinken gebracht. In de wateren van het Visschersschlereiland werden 4 vijandelijke kustvracht- booten vernietigd. Van 10 Juli tot 17 Augustus werden op Sicilië zware verliezen aan de vijandelijke strijdmachten toegebracht. Tijdens de twee eerste weken van Augustus werden van Sicilië met kleine scheepsruimte alle Dultsche en Ita- liaansche troepen en al het materiaal naar het vasteland overgebracht. Bij een luchtaanval op de haven van Bizerta werden 1 oorlogsschip, 25 transportschepen en ook nog landings vaartuigen getroffen. Voor de Hollandsche kust werd een vijandelijke snelboot gekelderd en 3 andere beschadigd. Een vijandelijk koopvaardijschip van 5000 brt. werd in den Atlantischen Oceaan in brand geschoten en 4 bom menwerpers neergehaald. Bij storingsvluchten boven West-Duitsch gebied werd een vijandelijk toestel neergehaald. W. De Vries J. De Klerk R. Schumann Fr. Schubert E. Hullebroeck Fr. Andelhof Jef. Rhelnhardt X. J. J. Viotta X. X. E. Hullebroeck Zondag 39 Oogst 1943 om 45 uur op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat Ingangsprijs 5 fr. - Tribune 1 fr. opleg ten voordeele der geteisterden VRIJDAG 20 AUGUSTUS Aan het Mlus-front ontbrandden opnieuw hevige ge vechten. Bij Isjoem werden hevige vijandelijke aanvallen afgeslagen en 2 Sowjet-Russische bataljons vernietigd. Zuid-Westelijk van Bjelgorod duurt de strijd voort. Aan de andere frontsectoren werden alle vijandelijke door braakpogingen verijdeld. Gister verloren de Sowjets 486 pantsers en 81 vliegtuigen. In de wateren van het Visschersschlereiland werd een vijandelijk bewakingsschip gekelderd. Duitsche gevechts vliegtuigen vielen in den nacht van 18 op 19 Augustus opnieuw de haven van Bizerta aan en troffen II groote schepen. Daarbij werden 8 transportschepen beschadigd. Boven Zuid-Italië werden 28 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten en boven de bezette Westgebleden verloor de vijand 12 toestellen. Bij nachtelijke storingsvluchten boven het Westelijk en Noordelijk Rijksgebied werd nog een vijandelijk vlieg tuig neergeschoten. ZATERDAG 21 AUGUSTUS Aan den Mius en in het gebied ten Zuiden en ten Zuid-Westen van Bjelgorod zetten de Sowjets hun aan vallen voort, die echter mislukten. Door tegenaanvallen drongen onze troepen tot diep in het Sowjet-Russisch achterland door. Ook ten Zuid-Westen van Wjasma, bij Staraja Russa en Zuidelijk van het .Ladogameer werden vijandelijke doorbraakpogingen afgeslagen. Het luchtwa- pen viel gereedstaande vijandelijke troepen en hun stel lingen aan. Alleen ln den Zuidelijken sector van het FLORA Groote Markt De Schoone Hongaarsche Duitsch gesproken met Zarah Leander en Willy Birgel Vrijdag, Zaterdag, om 7 u. Zondag, om 2 i, 5 en 7 l u Maandag, om 7 i uur MAJESTIC Rijs'elstraat STER VAN RI0 Duitsch gesproken met La Jana en Gustav Diesel Zaterdag, om 1 1 uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 5 u- Maandag, om 7 5 uur OUD IEPER R Colaertplaats 3 VADERS VOOR ANNA Duitsch gesproken met 11 ce Wernpr Zaterdag, om 7 u. met Ilse yyerner zondag, om 2i, 5 en 7 i u. en Hans Stuwe Maandag, om 7 i uur front vernietigde het ln luchtgevechten 68 vliegtuigen der Sowjets. In het kustgebied van Napels werden 14 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Van 11 tot 20 Augustus werden 34 vijandelijke vlieg tuigen door Dultsche zeestrijdkrachten en marine-afweer naar beneden gehaald. ZONDAG 22 AUGUSTUS De vijandelijke stormloop aan het Miusfront wordt door onze troepen in verbitterde gevechten gestuit. Ook bij Kharkoff houdt de vijandelijke druk aan. Doorbraak pogingen eener omsingelde vijandelijke groep mislukten. Westelijk van Orel en Zuidelijk van Wjasma werden plaatselijke aanvallen der Sowjets afgeslagen. Duitsche vliegtuigformaties vielen vooral in het Zuidelijk en Cen traal vak van het Oostfront vijandelijke infanterie- en pantserstrijdkrachten aan en hakten nieuwe aangevoerde reserves in de pan. Gister werden 85 Sowjetvliegtuigen neergehaald. Het Finsche luchtwapen schoot op 20 Aug. 15 Sowjetvliegtuigen neer. Boven Zuid-Italië werden uit een vijandelijke formatie bommenwerpers 11 toestellen vernietigd. Boven de be zette Westgebleden en den Atlantischen Oceaan werden nog 2 andere vijandelijke toestellen neergeschoten. MAANDAG 23 AUGUSTUS In den Mius-sector werden ook gister alle vijandelijke doorbraakpogingen afgeslagen. Bij Isjum ontbrandden opnieuw de gevechtsoperaties en werden sterke Sowjet- aanvallen door een tegenaanval gestuit en uiteengeslagen. Ook in het gebied van Kharkoff bevinden onze troepen zich in een heeten strijd met vijandelijke strijdkrachten. Karkhoff, dat reeds verscheidene malen van bezitter ver anderde en nog slechts een puinhoop is, werd in het bestek eener stelselmatige lossingsbeweging opnieuw ontruimd. Ten Noord-Westen van Kharkoff wordt de zuivering van het terrein van een door Duitsche pantser- grenadiers omsingelde vijandelijke afdeellng voortgezet, waarbij het aantal gevangenen en de hoeveelheid buit steeds toenemen. Overal waar de Sowjets in de andere frontsectors aanvielen, werden ze met groote verliezen teruggeslagen. Gister verloren de Bolsjewisten 409 tanks en 73 vliegtuigen. Boven de Golf van Salerno werden 13 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In het kustgebied van het bezette Westen en boven den Atlantischen Oceaan wer den nog 11 andere toestellen van den vijand naar omlaag gehaald. Britsche bommenwerpers vielen 's nachts lukraak West- Duitsch gebied aan. 5 vijandelijke bommenwerpers wer den vernietigd. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen het gebied ten Noorden van Londen aan. alsmede afzonder lijke doelen aan de Zuid-Oostkust van het eiland. Tijdens een aanval bij dag van Amerlkaansche vlieg tuigen op twee steden van Zuid - Duttschland op 17 Augustus, verloor de vijand, niet zooals oorspronkelijk gemeld 56. doch in totaal 101 viermotorige bommenwer pers. DINSDAG 24 AUGUSTUS Aan het Mius-front duren de verbitterde gevechten voort. Door een tegenaanval werd verloren gegaan gebied terug heroverd. Bij Isjum vielen de Sovjets opnieuw aan en in zware gevechten werden kleine invallen afgegren deld. Ten Zuiden van Kharkoff werd de vijand door een tegenaanval teruggeslagen en ten Westen der stad wer den nieuwe aanvallen der Sowjets afgeweerd. Ten Noord- Westen van Kharkoff werd de sinds eenige dagen omsin gelde vijandelijke gevechtsgroep definitief vernietigd. Ten Westen van Wjasma werden alle doorbraakpogingen van den vijand met voor hem groote verliezen verijdeld. Het luchtwapen bracht den vijand eveneens zware sla gen toe. In den Centralen sector werd een vijandelijke stelling door duikbommenwerpers vernietigd. Gister wer den 85 vijandelijke vliegtuigen in luchtgevechten ver nietigd. Aan het front in Lapland verloren de Sowjets ruim 1000 gesneuvelden en werden 50 goed versterkte vijandelijke bunkers Ingenomen. Het havengebied van Palermo werd door Dultsche vlieg tuigen aangevallen. Twee oorlogsschepen alsmede twee vrachtbooten werden vernietigd, terwijl 9 koopvaarders en een kruiser beschadigd werden. Boven den Atlantischen Oceaan en de bezette gebieden van het Westen verloor de vijand gister 4 vliegtuigen. Britsche bommenwerpers vielen 's nachts de rijks hoofdstad aan. Naar tot dusver werd vastgesteld, schoot de luchtafweer 60 toestellen Daar omlaag. Dultsche vlieg-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1