2 Bij C. S. Yper Gewestelijk Comiteit Westland leper Bij White Star leper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper YELOKOERA voor alle BEENHOUWERS en SLACHTERS VALIEZEKOERS voor alle Liefhebbers St - A loy si usschool WIELERSPORT Groote Hijwielkoers St Michielsschool, Elverdingestraat, 16 ALLERHANDE NIEUWS Huldebetoon Jw Antoinette Dethoor KOERS VOOR BEROEPSRENNERS Unie van Hand- en Geestesarbeiders Arbeid en Vreugde De Oude Vereenigde Hofbouwliefhebbers HANDBOOGSCHIETINGEN DEVLAG - HOEKJE bestookten op hun beurt mllitslre doelen ln Zuid- Oost Engeland WOENSDAG 25 AUGUSTUS De gr< '.)te atwrerslag ln het Oosten duurt met onver minderde hevigheid voort. De stormloop der Sowjets te gen onze stellingen aan den Mlus. in het gebied van ls- joem.Charkow en ten Zuiden van Shlsdra leed schipbreuk. Het luchtwapen steunde de afweergevechten en sloeg vijandelijke troepenconcentraties uiteen, "s Nachts wer den de bevoorradingsroutes en troepenkampen van den tegenstrever gebombardeerd. Gister verloren de Sowjets 'J63 tanks en 95 vliegtuigen. Voor de Oostkust van Sicilië werd een vijandelijk transportschip door vliegtuigbommen getroffen Boven de bezette gebieden ln het Westen werden 2 zware Amerlkaansche bommenwerpers neergeschoten. Verleden nacht ondernamen eenige vijandelijke vliegtui gen storlngsvluchten naar het Noord-Dultsch gebied. Zooals verleden weck aangekondigd. vangen de rood-witten dus a. s. Zon dag bet nieuwe seizoen nan. Wat tal het worden Als eerste rivaal komt F. C. Poperinge op bezoek en aangezien de Hoplaaders beweren over een sterk elftal te beschikken, la het best mogelijk dat er. reeds vanaf den eersten speeldag, feilen strijd wordt geleverd op het Augustiausveki. De B-ploeg komt. in tegenstrijd met ons bericht van voor acht dagen. Zondag toekomende niet in lijn. Tenslotte hebben we bet genoegen, den terugkeer van middenvoor André Vanbecelaere te kunnen tnededeelen Een element dat we best zullen kunnen gebruiken ROGIMAR: Wedstrijden van 29 Oogst 1943 ten bate der geteisterden van België 17 uur S. K. Zillebeke B. D. HoUebeke. 16 uur Stade Wytschate S. C. Meesen. 16 uur O. S. Voormezeele B. S. Geluveld. 15 uur: S. K. Nleuwkerke B. S. Kemmel. 16 uur B. S. Poperinge Brlelen Sp. 15 uur C. S. Yprots P. C. Poperinge. 15 uur S. K. Vlamertlnge W. S. leper. 15 uur Prior Langemark C. S. Langemark. 16 uur R. S. Stavele N. S. Pollinchove. Berichten nnn do Club» 1. Daar het officieel seizoen slechts op 3 October 1943 aanvangt, worden de clubsecretarisnea verzocht in acht te nemen dat de vrienden wedstrijd-aan vragen 14 dagen voordien op het secretariaat Westland moeten toekomen, ketzq vóór 29)8 voor den 12/9vóór 5/9 voor den 19/9 en vóór 12/9 voor den 26/9 2- Gezien F. C. Zantvoorde en S. K. Zillebeke wenschen in tweede afdee- ling op te komea gezien de reeks eerste afdeeling B uit slechts twee ploegea sou bestaan, namelijk V. Dikkebusch en S. K. Beselare. die er alleenlijk in opgenomen werden gezien ket algemeen belang der clubs moet in acht geno men worden, heeft het Comiteit Westland beslist dat de tweede nfdeeling als volgt sal ingedeeld worden Reeks A B. D. Holkbeke. B. S. Geluveld. F. C. Houthem. Komen-ten Bhelen. F. C- Zandvoorde. S K. Beselare. F. C- Zonnebeke. S- K. Zillebeke. Reeks B G. S. Voormezeele. St. Wytsckate. S. C. Meesen. S K. Nieuw- kerke. B. S. Kemmel. F.C- Dranouter. F. C. Westouter. V. J. Dikkebusch De twee eersten van ieder reeks spelen een eindronde om uit te maken wie er kampioen tweede afdeehng wordt 4. De reserve ploegen spelen haar eigen kampioenschap in twee reeksen- De Secretaris. JANSSENS. Zondag a. s- 29 dezer speelt White Star zijn eerste oefeamatch. Het gaat er tegen S K. Vlamertinge. op dezes veld. ten voordeele der geteisterden. Hoe oas elftal er zal uitzien kunnen we nog niet meed celen, gezien er ver schillende omstandigheden zijn waarmede er zal moeten rekening gehouden worden. Vastgesteld werd dat tijdens de oefeningen verschillende spelers ia goeden vorm zitten of se dat ook kunnen gedurende 90 min. wedstrijd is nog wat anders. Ia alle geval zal de wedstrijd van Zondag a. s. ons veel leerem. Benieuwd zien we er naar uit. Andere oefenwedstrijden Zondag 5 September tegen W. S. Houthulst. 12 September tegen S. K. Reningelst. Telkens uit-wedstrijd. Oefeningen Er wordt langs dezen weg aan de spelers herinnerd dat er eiken Dinsdag en Donderdag oefening is voor alle spelers de joagerea vaa 7 tot 8 u. Daarna de seniors. Wie zich wil doen gelden voor het aanstaande seizoen wordt verzoekt de oefeningen bij te wonen. Verslag vaa dei Heer Secretaris Janssen» •ver het vocthaljaar 1942-1943 Het aantal deelnemende dubs groeide met zes eenheden man. mamelijk V. J. Dickebusch. B S. Kemmel. G. S. Voormezeele. F.C. Westouter. S. C. Zon- aebeke. R S Loker. Voor de beginnende clubs zouden wij feitelijk 23 plus 6 is 29 clubs moeten tellen, doch daar 4 clubs W:S. leper. W. S. Passchendaele.-B.S. Poperinge. S- K. Reninghelst werkend geworden zijn en anderzijds Toekomst Reninge onwerkdadig bleef en naderhand ontslag indiende, telde Westland in 't ge heel 24 beginnende clubs. Met de acht werkende clubs, die allen minstens een reserveploeg of een jeugdplocg »n lij" stelden, werd het seizoen met 32 een heden ingezet. Tot einde Juni 1943 werden 574 wedstrijden gespeeld waarvan 369 officieeie en 205 vriendenwedstrijden en tornooien, tegenover 326 officieele en 45 vrieadenwedstrijden in het vorig seizoen: Het provinciaal scheldsrech- terscomiteit heeft bijgevolg geheel wat werk moeten verrichten om scheids rechters aan te duiden, wat soazs met moeilijkheden gepaard giag. gezien de huidige verkeersmogelijkhedea. Het Comiteit Westland vergaderde tienmaal, 't zij tweemaal meer dan ia voorgaande seizoen- Deze tien vergaderingen werden als volgt door de comf- teitsleden bijgewoond. H. H. Clabeau (B.S Poperinge). 9 maal aanwezig en 1 maal verontschul digd. Debrouwer (S. K. Zillebeke). 4 maal aanwezig en 6 maal veront schuldigd voor gansch bijzondere famifieaangelegenheden. Demol (E. Boe* ztnge) 7 maal aanwezig. 2 maal verontschuldigd en 1 maal afwezig niet verontschuldigd. Denoyelle (W.S.Ieper). 9 maal aanwezig en l maal ver ontschuldigd. Houwen (S. K. Reninghelst). 5 maal aanwezig. 2 maal ver ontschuldigd en 3 maal afwezig niet verontschuldigd. Vanhecke (Brideu Sport) 9 maal aanwezig en 1 maal verontschuldigd. Veys (Vlamertlnge S. K.j 7 maal aanwezig. 1 maal verontschuldigd en 2 maal afwezig niet ver ontschuldigd. Daar dient aan toegevoegd dat de H. Barbier. O/Vooorzitter van het P. C.. op de t.en vergaderingen als Voorzitter zetelde en dat het P. S. C. sinds Januari 1943 op onze bijeenkomsten vertegenwoordigd werd eenmaal door den Heer Hubrecht. Voorzitter, en vijfmaal door den Heer Himpe, bestuurs lid vnn gezegd comiteit. Westland's Bestuur heeft dit jaar nogal handelend en. bekennen wij het. straffend moeten optreden. Slechts twee zaken werden in beroep vervolgd, waarvan één verworpen werd. Het Palmares van het verloopen seizoen luidt als volgtWinnaar der endronde en Kampioen 1942-43 E Boezinge Kampioen le Afdeeling A Union Abeele Kampioen le Afdeeling B Prior Langemarck Kampioen 2e Afdeeling W. S. Ten Brielen Kampioen Bijzonder Reserve Reeks W. S. leper Kampioen Reserve Reeks A S. K. Vlamertlnge Kampioen Reserve Reeks B S. C- Zonnekeke Kampioen Reserve Reeks C S. C- Bizet Kam pioen Eindronde Reserve Reeksen S. K. Vlamertinge le Kampioenschap Jeugd ploegen S. K. Vlamertinge 2e Kampioenschap Jeugdploegen S. K. Vlamertinge. Bij deze elf competities dient nog de betwisting vermeld van den beker C. S. Ypiois. waaraan 18 clubs deelnamen en <jie ons voor de beslissing F. C. Zaat voord «tegenover F. C. Rocsbrugge bracht, waarvan laatstgenoemde den beker behaalde- Ziedaar voor wat de sportieve zijde van ons kampioenschap betreft. Om te besluiten zou het echter niet misstaan ook den bestuurlijken kant aan te raken- daar de taak der clubsecretarissen een belangrijke rol in de kampioen schappen speelt. Ie) De aanvraag van vrienden wed strijd en en tornooien (waarvan regle ment in driedubbel exemplaar), uurveranderingen of wijzigingen met schrifte lijk akkoord van de tegenstrevende club. dienen 14 dagen vóór den bepaal den datum ingediend te worden. De onderhandelingen tusscben clubs moeten bijgevolg tijdig aanvangen. De bovenvermelde maatregel werd onlangs door het uitvoerend comiteit van den bond nogmaals herinnerd, daar de bezettende overheid over al de inge richte wedstrijden dient ingelicht te worden. In beginsel worden geen ont moetingen toegelaten, die in Sportleven niet verschijnen. 2e) Gezien de huidige moeilijke omstandigheden en de tewerkstelling der arbeiders in den vreemde, werden de clubs voor aardige toestanden geplaatst. Dat kan nog voorkomen. Tracht al het mogelijke te doen om. eens de wed- strjd afgesloten en officieel bekend gemaakt, aan uw verplichtingen te vol doen Het zal de taak van het comiteit grootelijks verlichten en wrijvingen tnsachen clubs vermijden. alhoewel gevallen van heirkracht immer aandach- t.j .«He» o»d«w>chi woedt». Ie) Het benuttigen van vreemde spelers is tot een ware plaag uitgegroeid, i officieele als in vrienden wedstrijden wordt te veel beroep gedaan spelers of op spelers dk om de eene of andere reden .renen. De aandacht wordt gevestigd op de bepalingen 73 1.7,"F dit htt volgent woonchrijrc» i een bepaalden wedstrijd mag geen enkel speler deelnemen die geen het betrokken comiteit deed geworden. een geschorste of geschrapte speler ia een elftal opgesteld worden. De comités van den bond zijn gemachtigd strenge strafmaatregelen te treffen tegen clubs die deze beschikkingen overtre den of zonder toestemming spelers in lijn stellen welke bij andere clubs aange sloten zijn. Het Comiteit Westland heeft in zijn laatste vergadering beslo ten onverbiddelijk tegen deze kwaal op te treden. Na dit overzichten deze enkele beschouwingen, meen ik de tolk te zijn van gaaach de vergadering om de Heerea van de Provinciale Comités te bedan ken voor hun gewaardeerde medewerking. Het getuigt dat zij belang stellen la Westland en dat zij. zooals wij. niets anders wenschen dan dat het verder moge groeien ea bloeien De Secretaris. J. JANSSENS. SIAD 1KCPKH Zaterdag 28 Oogat 1943, te 3 uur van het Marktgebied leper. Ingericht door het Stedelijk Slachthuis leper 3500 fr. Prijzen an talrijke Premiën le Prijs 750 fr. met p'alm en pracht schaal2e prijs 500 fr.3e prijs 409 fr.; 4e prqs 300 fr. verder 200. 150. 100. 100 100. 75. 75. 50. 50. 50 en 59 fr Speciaal klassement voor de deelnemers boven de 35 jaar 150. 125. 190. 75 en 50 fr. Wegwijzer 12 ronden af te leggen binnen stad. Vertrek en aankomst aan ket Slachthuis. Prijsdeellng onmiddellijk na de koers bij E. Robeir. herberg a A l'Abattoir Vertrek zal gegeven worden door den heer Caenepeel. bestuurder van ket stedelijk slachthuis te leper. ReglementI. Aan alle renners of oud-renners is het vertrek verboden 2. Koers rij wiel is verboden (tuben en koersguidon) 3. Beenhouwers vest is ver plichtend. De reglementen zullen stipt nagevolgd worden. Seffens na de Koers 500 fr. Prijzen verdeeld als volgt 100, 75, 60, 50,40, 30, 25, 20. 15. 10. 10 en 10 fr. Dit feest wordt opgeluisterd door GRAMOFOONMUZIEK. Reportage over het verloop der koers wordt gedurende de koers met luid spreker uitgezonden. De Inrichters. De bom is door de kerkOf met andere woorden De wielersport her leeft te leper Zaterdag koers voor de beenhouwers van het marktgebied leper, is één Zondag rit op de St Pieterswijk voor beginnelingen (3.000 fr. prijzen), is twee en dan hebben we nog op 25 September e. k. de beroeps ren nerskoe rs. is drie. Wat betreft de beenhouwers, onze slagersgasten nemen het ernstig op en voor degenen die dikwijls langs de Haiglaan komen, is het geen geheim meer dat de vleeschhandelaars duchtig trainen. Verder is 3.009 frank prijzen voor beginnelingen nogal veel en een juniorskoers hadden we wellicht met meer enthousiasme onthaald. Maar ja. de opkomelingen mogen ook eens iets verdienen I Over de beroepsrenners hebben we het in een vol gende bijdrage. Georges Van Hove gaat maar steeds door met zijn naam eer aan te doen en te Waregem eindigde hij derde, dus andermaal op een eere-plaats. Uitslag l. D'Haenens Omer. 90 km. in 2 uur 17 min. 2. K. Debaere op 10 meter 3. G. Van Hove, op 1/2 wiel4. Meersman M.; 5. Dejaegher G.; 6. Jonckheere V.7. Couvreur H.8. Deblauwe P.9. Coussement, op 2*25"; 10. Delmotte, op 2*55"; 11. Desmedt A.. op 3*15"; 12. PrincJe R.13. Demnn R.14. Lowie O. 15. Clabeau L.16. Desmet A. 17. Mistiaen G.. op 5'; 18. Vanskmbroeck. ROGYPRIS. STAD IEPEB o— (iSt-Pietern) Zondag 20 Oogst 1943 te 15 uur voor Beginnelingen, over 70 Km. Ingericht door de Sportjeugd St-Pieters met medewerking der Parochianen. :tOOO Fr. Prijzen en Premiën m»t Palm en Praehtxclaaal Prijzen verdeeld al* volgt 500 375 300 200 175 150 125, enz. enz. Wegwijzer: leper Voormezeele St Elooi leper (7 maal). Inschrijving en vertrek bij R. Vermeeren, Velos, Rijsel- straat, Nr 135. Aankomst bij A. Vanoverschelde, Ville d'Armentières Rijselstraat. Prijsdeellng Café Congo Rijselstraat, leper. STAD IEPER Woraidag 1 S«ptemb«r h.ropaninf dar Iclaaaan Dc 6 rente etudie- jeren voorloopig ,n de Patroaage. Appelatraat 7 en Se studiejaar la de lokalen der oud-cinema Coliseum, St-facobstraat. Iaschrijviag vaa nieuwe leerlingen ten huize van den bestuurder. D'Hoadt- straat. 63. op Maandag 30 en Dinsdag 31 Oogat. telkens van 10 tot 12 u. 's voormiddags. Maandag 30 Auoustus, vanaf 10 uur, bedeeling van chocolade. Gelief gepast geld mee te brengen 1,90 fr. De Bestuurder. lepor - Tabakdiefstal - Verleden week bestatigde Vrouw V/c Gerard Verfaillie. landbouwster, wonende Zonnebekesteenweg. dat dieven 's nachts in hare tabakstelling gedrongen waren en er 48 reesems tabakbladeren, ter waarde van ongeveer 350 fr.. gestolen hadden. Men vermoedt dat deze dief stal door geen onbekenden gepleegd werd. De politie opende een onderzoek. Photo DaniëlDe studio en winkel zullen gesloten zijn van 5 tot II September, ter gelegenheid van het betaald verlof. (5145) Voormozeele - Diefstal - Den 17 dezer, zijnde Dipsdag van de vorige week. 's namiddags, werd de maalder Brutsaert Omer. wonende op het ge hucht St-Elooi. bestolen door zijn knecht, dien hij slechts enkele dagen te voren in dienst had genomen. Terwijl de maalder op den akker aan 't werk was en dezes echtgenoote eenige boodschappen was gaan doen. is de knecht in huis gedrongen en heeft er. vooraleer met de fiets van zijn patroon te ver dwijnen. de hand gelegd op een geldbeugel die ongeveer 200 fr. bevatte, op de eenzelvigheidskaart van Brutsaert. een bewijs om naar Frankrijk te reizen, twee geneeskundige getuigschriften en een douanekaart van de Toeringclub om per rijwiel naar Frankrijk te gaan. Het gestolen rijwiel draagt het merk Salvator. is zwart gekleurd en voor zien van een torpedorem. en van een electrisch licht merk Radios Nr 121. De achterband is van het merk Wolber. de voorvelg in houtskleur geschilderd, de achtervelg vernikkeld, links in het stuur is er een gat van een kogel, langs voor is er een ijzeren slijkweerder terwijl de achterste slijkweerder in hout is. De dief is ongeveer 22 jaar oud,- lm.65 groot, zwaarlijvig, rond van wezen, met blond haar langs achter gekamd, blauwe oogen. bleeke gelaatskleur, baardloos en draagt een zwarte vest. gestreepte fantasiebroek en militaire schoenen. Hij spreekt schoon vlaamsch en. naar vernomen werd. is hij sedertdien nog bij andere boeren geweest om hen. onder den naam van Van Eyck Pieter of Georges, zijn diensten aan te bieden. Dat hij zulks maar doet om nieuwe slachtoffers te maken en de boeren, na bij hen een paar dagen gewerkt te heb ben en de gewoonten van het huis te kennen, bij de eerste gelegenheid de beste te bestelen, lijdt geen twijfel. De landbouwers worden dan ook hierme de gewaarschuwd op hun hoede te zijn en. moest het gebeuren dat deze per soon zich bij hen komt aanbieden, zullen zij goed doen hiervan dadelijk den plaatselijken veldwachter of de rijkswacht te verwittigen. Deze dief wordt immers opgezocht en door den benadeeligde Brutsaert wordt een belooning van 500 fr. uitgeloofd voor alwie inlichtingen verstrekken kan die den dief doen vinden. Zonnebeke - Diefstal - De herbergier Gaspard De Boutte. wonende Broodseinde, stelde bij valavond vast dat een brieventasch met een inhoud van rond de 3000 fr. uit de herbergplaats verdwenen was. Lansemark - Voet verpletterd - Julien Pattyn. wonende Woivestraat. Zonnebeke. in dienst bij landbouwer Julien Claerebouc. werd tijdens het rei nigen van het paard den voet verpletterd. Passchendale - Diefstal - Tijdens zijn afwezigheid in vollen dag. zijn die ven in de woning van M. Veracx, wonende De Muis gedrongen en zijn er met juweelen en een som geld vandoor getrokken. Bikschota. - Belangrijke diefstal. Dinsdag namiddag, korts vóór 5 u.. zijn, terwijl de hoevebewoners op het veld aan den arbeid waren, onbe kenden binnengedrongen in de woning van landbouwer Caenepeel en hebben er een som van 100.000 fr. buitgemaakt. De kerels, ten getale van drie. zijn dan per rijwiel weggereden in de richting van Pilkera. doch eer de diefstal bemerkt werd en men ze achterna zette, waren ze reeds ver. De veldwachter stelde het eerste onderzoek in en thans doet de rijkswacht verdere popiagen om de stoutmoedige dieven te ontdekken. Op Zaterdag %S September 1943 om 15 uur 10 of 12.000 FRANK PRIJZEN Over volgenden WEGWIJZER; Meenenstraat De Beurs Potyse. St- kn. Bruggesteenweg. Diksmudestw.. Oude Veurnestraat. Veurnesteenweg. Maloulaan. Statiestraat. Tempelstraat. Boterstraat. Markt. Meenenstraat. (12 of 14 maal) Inschrijvingen schriftelijk bij Roger DEMEY, Elverdingestraat. 9. leper. Madere bijzonderheden zullen volgen OPGELET I De renners die deelnemen aan deze wedstrijden, kunnen als se het begeer en. kosteloos nachtverblijf bekomen. Ouwe Taaie speelt... WAAR In het Café DEi BEIJHS WANNEER 's ZATERDAGS en 's MAANDAGS, vanaf 18 uur. 's ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur. 's Avonds van 16 tot 23 uur. Komt luisteren naar het kwintet DANIEL VIAENE, dat roor U de nieuwste schlagers speelt. In het Café DB BEURS Meenenstraat, leper, vindt iedereen zijn gading (4945) Het muzikaal Yper braebt Maandag 11. een warme sympathieke hulde aan zijn zeer verdienstelijke jonge stadsgenoote. Jufvrouw Antoinette DETHOOR. eerste prijs voor Cello in den Nationalen Prijskamp. Te 16 uur kwam de Iepersche Laureate, met hare gelukkige ouders. Heer en Mevrouw Dethoor-Bagein. ia open koets, ten stadhuize toe. waar zij offi cieel werd ontvangen door bet lepersch Magistraat, in tegenwoordigheid van hare familie, van den Beheerraad en het leeraarkorps van onze Stedelijke Muziekacademie, en van de Commissie van Winterhulp. De heer Burgemeester Notebaert wenschte de bekroonde artiste hartelijk geluk, en bood haar met een prachtigen bloemtuil de Stedelijke Kunstmeda- lie. Het was een zeer aandoenlijke en gulhartige ontvangst. 's Avonds te 8 uur. in den Stadsschouwburg, gaf onze gevierde laureate een Cellerecital ten bate van Winterhulp. Een talrijk uitgelezen publiek had eraan gehouden deze kunst prestatie bij te wonen. De uitgelezen stukken van het programma, meesterlijk uitgevoerd met kla vierbegeleiding door Mevrouw Van den Broucke. werden geestdriftig toege juicht. en bekroond met het heerlijk Concertstuk in La Klein van C. Saint Saéns. in den wedstrijd opgelegd. De heer Schepen Arfeuille. in naam van den Beheerraad der Muziekacade mie. bracht een welverdiende hulde aan de heldin van het feest, aaa wie menige bloemkransen werden aangeboden. Dit onvergetelijk lepersch kunstfeest eindigde onder de kreten van eea ker- telijke. dreunende ovatie. leper en zijn geprezen talentvol kind waren terecht aan de eer I Op Dnsdsi 31-8-43, om 19,30 awr, in Cinema Majestic Prachtige FILMVOORSTELLING Wordt vertoond De Heilige en haar Nar Kultaarfilm. Nieaws- filan. Algemeene inkomprijs 1 fr. Kaarten te bekomen bij de Unie-militanten en op den dag der voorstelling aan den ingang der zaal. Hooger Onderwya Centrale Examencommissie 2e Zittijd 1943 De inschrijvingen voor de examens gedurende den tweeden zittijd 1943. ten overstaan van de Centrale Examencommissie af te leggen met het oog op het bekomen van een wettelijken acaderaischen graad, worden, van 20 tot en met 30 September 1943, in den voormiddag, aanvaard op het Provinciaal Bestuur fee Brugge (Prinsenhof, le verdieping, bureel 2). De examinandi voor het eerste studiejaar kunnen eveneens een inschrijving nemen. Voor hen zal een zittijd in December 1943 geopend worden. MAATSCHAPPIJ van het Arrondissement leper Lokaal In de Trompet 28, Groote Markt, leper. Algeaaoene Vargadering vaa 5 September 1943, aas 14 aar. DAGORDE -. Lezing van het verslag der voorgaande vergadering. Mededeelingen. Voordracht door Mevr. De Muilier. Voorstel nieuwe leden. Aanbrengsten. Tombola. De Secretaris. C. Lamps. De d.d. Voorzitter. J. Leclayse. STAANDE PERS Zondag 29 Oogst 1943 Om 14.30 uur WOESTEN Oppervogel 150 fr. Twee zijdvogels aan 75 fr. Twee kallen aan 35 fr.10 Hoek- vogels aan 30 fr. Alle vijftal een prlmé van 25 fr. Kleine vogels 20 fr. Inleg 25 frank. Om 15 uur ZILLEBEKE PlaatsOppervogel 150 fr.; Twee zljdvogel8, elk 75 fr.Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Zondag 5 September 1943 Om 14 i uurKemmel. Inleg 20 fr. Om 14 uurRousbnugge. Inleg 25 fr. Donderdag 9 September 194J Om 14 uurReninge Kermisschietlng. De tentoonstelling van Moderne Duitscbe Schilderkunst, eerst vastgesteld op 28/8/43 werd verdaagd tot 4/9/43 en zal open blijven tot 9/9/43. Iedere kunstminnaar wordt tot deze tentoonstelling uitgenoodigd en we be twijfelen niet, dat niet iemand deze eenige gele genheid, welke hem geboden wordt, zal willen missen, om van de kunstuitingen vaa ket Duitsche Volk te genieten, dat alhoewel het ia vollen oorlog leeft, toch nog de kans weet te benutten om zijn kuituurgaven In volle breedte te ontplooien. Midden September vertrekt een nieuw kontingent kinderen met verlof naar de mooiste en van alle luchtgevaa'r ontbloote streken van het gastvrije Duitschland. Alle kinderen komen hiervoor in aanmerking en kunnen vaa deze prachtgelegeaheid genieten. De kandidaten melden zich aan op ket sekretariaat. Het sekretariaat is gesloten op Zaterdag 28 Oogst uit reden van de Vlaamsch-Duitsche Kultuurdagen welke te Brussel doorgaan. Verleden week werd. voor een goed gevulde zaal. de prachtfilm Slot Hubertus afgerold, die de moeilijkst te bevredigen voldaan heeft. Verlan gend wqrdtdoor het publiek reeds uitgezien naar de aanstaande DeVlag-film De mogelijkheid bestaat thans, om wekelijks het blad van de DeVlag aan huis besteld te krijgen. Belangstellenden geven hun naam op. op het sekretariaat. Jongelieden, die ziek in het metaalvak willen bekwamen geven zich op ket sekretariaat aan voor de Junkerswerke. Jongens en meisjes die ziek tot het laad aangetrokken gevoelen, melden zich voor den Landdienst I Studenten, die hun studies moesten staken, of die niet meer inde gelegen keid verkeeren verder te studeeren. wordt een kans geboden ziek te vervol maken door het Laagemark-Studium. (Medegedeeld)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2