Occasie Meubelen Kleine Aankondigingen STERFGEVALLEN ZIEL MI KM z O N D A GRÜST Priesterwijding en Eeremis St jozefs Kerk der Carmeiieten, leper Lichtdempingsdienst Ik koop en verkoop KESTELOOT Charles Noordwatering van Veurne Burgerlijke Stand van leper Gevonden en Verloren Voorwerpen Toegelaten Taxis Uit ter hand te koop Kleine HOFHTEDE HET YPERSCHE 27 - 8 - 1943 Heer Georges Burgho Heer en Vrouw Fernantl Burgho-Knecht Heer Jean Burgho Heer Raymond Gollier, weduwnaar van Vrouw Mar guerite Burgho De famlliën Burgho, Ducorney en DescampB, melden met diepe droefheid het overlijden van hun teer geliefden vader, schoonvader, grootvader en bloedver want, Heer Aimé-Arthur BURGHO Weduwnaar van Vrouw Marle-Jeanne Ducorney geboren te Yper, den 23 Maart 1867, en er godvruchtig overleden, den 23 Augustus 1843. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. Yper, Hotel du Sultan, Groote Markt Koning Albert I. Mevourw Maurlts Hoflack, geboren Jeanne Gryson Mejuffer Chrlsttane Hoflack Heer Henri Hoflack Heer en Vrouw Oscar Hoflack-Vandamme Heer en Vrouw André Hoflack-Knockaert Heer en Vrouw Cyrlel Hollebeke-Hoflack Mejuffer Godelleve Hoflack Heer en Vrouw Maurlts Gryson-Kawater Vrouw We duwe Michel Hardy-Gryson Vrouw Weduwe Jozef Van Rossem-Gry80n Heer Emlle Gryson Heer en Vrouw Henri Gryson Heer en Vrouw Edward Decaux-Gryson Heer en Vrouw Hector Logie-Gryson Heer en Vrouw Ju- lien Gryson-Papegaal Heer en Vrouw Julien Vande- voorde-Gryson De famlliën Hoflack en Gryson. melden met diepe droefheid het afsterven van hun teer geliefden echtgenoot, vader, zoon, broeder, schoonbroeder en bloedverwant. Heer Maurits-Jozef HOFLACK geboren te Vlamertinge, den 12 October 1912, en god vruchtig overleden te leper, den 25 Augustus 1943. De Lijkdienst, gevolgd van de Teraardbestelling, zal plaats hebben ln de St-Pieterskerk te leper, den ZATER DAG 28 AUGUSTUS 1943, te 9 uur. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. leper, D'Hondtstraat, 82. Mevrouw Leon Vande Voorde-Comeyne Jufvrouw Allne Vande Voorde Mevrouw Weduwe Marcel Becarren-Vande Voorde Jufvrouw Hermina Becarren Heer Karei Becarren Eerw. Heer Cyrlel Bouteca, Pastoor te Zandvoorde Heer en Mevrouw August Goemaere-De Groote melden met diepe droefheid het afsterven van htm teer geliefden echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader en schoonbroeder, Mijnheer Léonard-Léon VANDE VOORDE Gewezen le Wachtmeester der Rijkswacht Weduwnaar van Mevrouw Hermina De Groote Echtgenoot van Mevrouw Juliana Comeyne geboren te Daknam (Oost-Vlaanderen), den 13 April 1866 en godvruchtig overleden te Yper, den 24 Augustus 1943. De Lijkdienst zal plaats hebben in de parochiale kerk van St-Pieters te Yper, op ZATERDAG 28 AUGUSTUS 1943, te 10.30 uur. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen Touwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Yper. Wenninckstraat, 12. Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 29 AUGUSTUS, om 8.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Heer Joseph LECLRRCQ zoon van Heer Albert en Vrouw Rachel Sockeel. (5133) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 29 AUGUSTUS, om 8.30 uur, in St Jacobskerk. tot zielelafenis van Vrouw Joseph DECAT geboren Agnes Debaene. (5165) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 29 AUGUSTUS, om 8.30 uur, ln St Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Jules DELAPLACE geboren Marie-Louise Descamps. (5163) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 29 AUGUSTUS, om 9.30 uur. ln de kerk der "E. P. Carmelleten. tot zielelafenis van Vrouw Marie HOF Weduwe van Heer Henri Glsquiere (51561 Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 29 AUGUSTUS, om 10 uur, in de kerk der B. F. Capucienen, tot zielelafenis van Heer Charles VERSAVEL en zijne echtgenoote Vrouw Emelie KESTELOOT Pannenhuisstraat, 36. 'J 1 Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 29 AUGUSTUS, om 11.30 uur, in St-Maartens- kathedaarl, tot zielelafenis van Vrouw Julien TAHON geboren Maria Verhaeghe.(£135) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 5 SEPTEMBER, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Gerard HOORNAERT zoon van Heer Remi en Vrouw Marguerite Decoker^ Vrienden en kennissen worden xiitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 5 SEPTEMBER, om 8.30 uur, ln St Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Juffrouw Marie-Jose VICTOOR "Vandenpeereboomplaats, 35. Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 5 SEPTEMBER, om 8.30 uur, ln St PleterskerK, tot zielelafenis van Heer Francois VERLEURE Weduwnaar van Vrouw Celine Hubert (5159) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 5 SEPTEMBER, om 9.30 uur, ln de kerk E. P. Carmelleten, tot zielelafenis van Heer en Vrouw DEGRVZE-DUPRE7. g en hunne 3 kinderen. (51661 Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden ZONDAG 5 SEPTEMBER, om 10 uur, in de kerk der E. Capucienen, tot zielelafenis van rsifli) Heer Camiel DEGROOTE <5161' Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bli te wonen die zal gelezen worden^p ZONDAG 5 SEPTEMBER, om 11.30 uur, in St Maartens kathedraal, tot zielelafenis van Heer Maurice VERGRACHT Eere-bevelhebber van het (5162) en voor zijn zoon Heer Andre V LRGRAC De Apotheek van Mr HOUTEKIER, Meenenstraat, Is alleen open op Zondag 29 Augustus Eerw. Pater André DEHEM, zoon van Heer Hoofd griffier DEHEM-ANDRIES, werd priester gewijd bij de Paters Jezuïeten op Dinsdag 24 Augustus. Hartelijk proficiat aan de gelukkige ouders en familie leden van den nieuwgewijden priester. Hij zal zijne plechtige Eeremis opdragen in St-Maar- tenskathedraal. op Woensdag 8 September, te 10.30 uur. Talrijke geloovigen uit leper, vrienden en kennissen van den nieuwen priester en zijne familie, zullen eraan hou den ln die schoone plechtigheid tegenwoordig te zijn. Negen Donderdagen der Heilige Kleine Theresia TOEKOMENDEN DONDERDAG Te 7 1/2 u.: Communiemis met zang, oefeningen en zegen. Te 6 Lof door 't volk te zingen, aanbevelingen, oefeningen ea zege». Komt alle» die oefeningen bijwonen, om vrede te bekomen, voor onze kr«jg»gevangenen, en voor de arbeiders en arbeidsters in den vreemde. Davidgfonds leper L. B. (Afdeeling leper) Hebben laatste waarschuwing ontvangen voor onvoldoende lichtdemping. M. Heursel. Boterstraat M. Knockaert. Vischmarkt Vandekerkhove. Maloulaan Odo» G.. Maloulaan Depuydt H.. Rijselstraat Steeniet F.. Rijselstraat. Het Kader. alle slag Veurnesteenweg, 14S, (Villa) YPER (5149) GEVRAAGD Meisje 16-18 jaar om ln huishouden te helpen. Adres ten bureele. (5143) GEVRAAGD goede boerenmeid, 30-40 jaar, bij Jer. Quaghebeur, Statie. Poperinge. (5148) V GEVRAAGD Meisje van den buiten 17-18 jaar. Adres ten bureele. (5167) De Regie der Noordwatering van Veurne heelt de eer de eigenaars die 30 Hectaren grond in gezegde watering be zitten, tot eene Algemeens Vergadering bijeen te roepen, welke zal plaats hebben in het Hotel van Commerce te VEURNE, op Dinsdag 7 September namat, te 10,30 u. voormiddag De Regie. KEURREEKS Flor. Peeters, de wereldberoemde orgel-virtuoos van Mechelen, komt dus op Dinsdag 31 Onast, t« 8 are stipt een orgel-recital geven in de St- Maartenskathedraal. De volgende werken zult u te hooren krijgen Fantasia en Fuga in G klein J. S. Bach Alma Redemptorls Mater G. Dufay Canzona Filip de Moate Aria J. B. Loelllet Eerste Choraal in E groot C. Franck Cortège et Litanie Marcel Dupré Variaties en Finale Flor. Peeters Toccata uit de 5e Symphonie Ch. M. Widor De toegangskaarten moeten afgehaald worden in het« Café Astrid •.Van den Peereboomplaats. De ledea va» het Davidsfonds op vertooa van de uitnoodigiagskaart, betalen 10 fr De niet leden betalen 15 fr. Niemand zal op dezen kunstavond van le gehalte, die door het Davidsfonds wordt aangeboden, willen afwezig zijn. Het Bestuur van den 20 tot 26 Augustus 1943 Geboorten Boudin André, Recollettenpoort, 5, van Zllle- beke. - Debouvries Johny, Maarschalk Haiglaan, 25. Debeuf Greta, Recollettenp., 5, van Voormezeele. Van Damme Eddy, Recollettenp., 5. Aardestraat, 8. - Decrock Rolande, Recollettenp., 5, van Wulvergem. - DeleyeRose, Recollettenp., 5, van Geluvelt. De Puydt Anny, Recol lettenpoort, 5, van Woesten. Huwelijk Ollevier Albert, bakker, en Verschoot Maria, z. b.. beiden te leper. Overlijdens Devos Alfons, klompenmaker, 67 jaar, echtg Gusta Rambour, van Bikschote Burgho Amatus, hotelhouder, 76 j., wed. Ducorney Maria, Groote Markt. 33. Hoflack Maurice, werktuigkundige, 30 jaar, echtg. Jeanne Gryson, D'Hondtstraat, 82. Vandevoorde Leonard, 77 j., wed. De Groote Hermlnie. echtg. Comeyne Juliana, gepen- slonneerde, Wenninckstraat, 12. Gouwy Xaverius, 66 j., landbouwer, echtg. Brunouw Elisa, van Beveren a/Yzer Huwelijksbeloften Hector Carreyn, betonbewerker, en Emilia Vanmaele, huishoudster, beiden te leper. Maurice Debouvere, onderwijzer, te leper, en Marcella Cordonnier, huiswerkster, te Zonnebeke. Werden ten politlebureele aangegeven Gevonden - Vrijdag 20 Augustus, door M. Vandevivere Omer, Dixmudc- straat, een handdoek inhoudende badkostuum en andere voorwerpen. Zaterdag 21, door M. Witdouck André. Zonnebekesteenweg. een leesboek. Maandag 23, door M. Samyn Joris. Meenensteenweg. eea groote doek. Door M. Meyfroodt Willy, Meenensteenweg. een geldstuk. Door M. Odent Marcel, politieagent, een dolk. Dinsdag 24. is bij M. Vermeire Jerome, Hoornwerk, een jonge Duitache schapershond toegekomen. Woensdag 25. door M. Vanoverberghe Emile, Zonnebekesteenweg. twee zakken. Verloren - Vrijdag 20 Augustus, door M. De Waele Robert, Boomgaard straat, een klein sleuteltje van veloslot. Door M. Odent Leopold, Pater straat, zijne eenzelvigheidskaart. Zaterdag 21, door M. Depikker Daniel, Kaai-West. een vergunning voor aan-en verkoop van groenten en fruit. Door M. Scherrens Achille, vaa Voormezeele. een geldbeugel ongeveer 40 50 fr. inhoudende. Door M. Devisschere Leon. Kemmelsteenweg. zijne eenzelvigheidskaart. Zondag 22, door Jvr. Demeere Thérèse, Meenenstraat. een zilveren arm bandhorloge met blauw lederen bandje. Maandag 23. door M. Vandenbussche Georges. Merghelynckstraat.. zijne eenzelvigheidskaart. Door M. Vandermeersch Elie. Meenensteenweg. een. bruin lederen geldbeugel eenig geld inhoudende. Door Me Tresy Adrien- ae, Lindendreef. een paar witte en blauwe gehaakte handschoenen. Dinsdag 24, door Me Devos Helena, Colaertplaats, een melkkaart.—Door Me Caenepeel Christiane, Kleine Pennestraat. een rijwieltaksplaat nummer 431.070. Woensdag 25, door M. Ossieur Edouard, Basculestraat, een bruin lede ren brieventasch inhoudende eenzelvigheidskaart. som geld en andere papie- 2 Donderdag 26. door M.Cottegnie Gerard. Surmontstraat. een bruin lederen brieventasch inhoudende som geld. eenzelvigheidskaart en andere papieren.— Door Me Vanraes Bertha, Dixmudestraat. een paar witte gehaakte dames handschoenen. Door M. Billiau Maurice, van Boezinge. een gouden trouw ring met de namen Maurice-Maria en den datum 27-6-36 langs binnen gegrift. Door M. Devos Julien, Masscheleinlaan. een zwarte vulpen. Vergissing De persoon die gedurende den lijkdienst van den heer Burgho in St-Maar- tenskerk zich vergist heeft van hoed (een grijze Brummel) kan den zijne (altra Castorina). afhalen bij M. Van Nieuwenhuyse. 22. Groote Markt, leper. Van Maandag morgen 30 Oogst tot Zondag avond 5 September 1943 inbegrepen D SEDEYN, St. Jacobstraat. 3. L. DOCHY. Capronstraat- Jan KOOYMAN. Dixmudestraat. Tentoonstelling van Schilderwerken Ter gelegenheid van St Jan Kermis stellen A. en R. LELEU hun laatste schilderwerken ten toon in de raadzaal van het gemeentehuis te St-Jan, van 29 tot 31 Oogst. (5154, TE HUUR GEVRAAGD groot afgesloten magazijn. Adres ten bureele (5117) TE HUUR GEVRAAGD Huls in Yper of omliggende. Rijkswachter inet klein gezin. Adres ten bureele. (5123)» TE HUUR GEVRAAGD Adres ten bureele. Huis of Appartement. (5137) TE HUUR GEVRAAGD OF TE KOOPEN center van stad, Handelshuis. Adres ten bureele. (5155) 6 Hectaren 59 Aren Zich wenden den Zaterdag en Zondag PHILIPS, Lange Thouroutstraat, 26, Yper. (5112) TE KOOP Wieg en kinderstoel, in goeden staat. Maarschalk Frenchlaan, 51, Yper. (5111) Kasseisteenen en Macadam te koop. Adres ten bureele TE KOOP Ongeveer 75 sterke fruitmandjes 42 x 20 x 13 cm. Adres ten bureele. (5126) TE KOOP Schoone kleerkas. lavabo, nacht tafel, spiegel en 2 stoelen, zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (5128) TE KOOP 2 lederen clubs in bruine vachstte. zichtbaar na 6 uur. Lange Thouroutstraat, 26. (5129) TE KOOP Trottlnette, met ballonbanden, in goeden staat. Adres ten bureele. (5136) TE KOOP Bascule 300 kgr. in goeden staat. Zich wenden Zlliebekevijver. (5141) Ik zou zilvervos verwisselen tegen schrljfma- chien AZERTY Adres ten bureele. (5146) TE KOOP 2 kloeke paardenkamlons, 4 auto- wielen, maat 13x45, in bijzonder goeden staat. Beet- molen, haverpletmolen en groote steekkar, alles in zeer goeden staat. Kesteloot, Veurnesteenweg, 145, i Villa) Yper.(5159) TE KOOP Hooi en strooi, Boomkweekerij Jules Casier, Komensche steenweg. I, Yper. (5151) TE KOOP 3 paar werkersschoenen, maat 40- 41-42. Regenmantel trench-coat, groote maat, goede vrouw- en mansvelo. alsook 2 goede vijlstaken. RIJselsteenweg, nr 19, (Koninghoek) Yper. (5153) TE KOOP Damesfiets, occasie, in goeden staat. Adres ten bureele. BIJENLIEFHEBBERS: (Bijzonder voor deze welke toekomende jaar mee reizen naar de beide Teneinde van alles een gedacht te kunnen maken en veel te leeren kennen, b. v. streek, opbrengst, plaatsen en veranderen der kassen, enz. enz. reist mee, per auto. naar Osch (Limburg), 250 km., waar mijn kassen reeds 24 dagen staan. Deze reis heeft plaats tusschen 5 en 10 Sep tember 1943, alswanneer ik dan mijne kassen terug haal. Neemt dus seffens inlichtingen bij Devos Daniel, Plaats, 16. Dlkkebusch (bij Yper). (5152) Voor Heëren met goed voorkomen is er, spijts de huidige tijden, middel rijkelijk zijn bestaan te win nen. Gelieft u aan te bieden Dinsdag 31" dezer, om 10 uur. (Streek Yper Poperinge Meenen Kortrijk Roese- lare Isegem Thourout Moeskroen) in nr 61, St- Rochusiaan, Kortrijk. Gediplomeerde leerares geeft bijzondere lessen, in de talen en wiskunde. Schrijven naar bureel onder letters A. Z. (5119) Vrouw vraagt bureelwerk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) GEVRAAGD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, 1, te Wervlk. (4895) GEVRAAGD deftige meid, keuken kennende, voor rond Yper. Adres ten bureele. (5029) Coiffeur vraagt halve gast voor heeren, kunnende scheren en haarsnijden. Tempelstraat, 27, Yper. (5113) GEVRAAGD reele. goede werkvrouw. Adres ten bu- (5139) GEVRAAGD leermeisje om te naaien. Florida, ^Statiestraat l.Yper (5140) Jongeling 17 jaar, mldd. stud. VRAAGT PLAATS voor bureelwerk. Adres ten bureele. (5142) Te begeven 3 plaatsen voor leper en omliggende. Levenspositie verzekerd, na sollicitatiebrief onmiddellijk in diensttreding. Schrijven bureel van 'tblad onder letters H F. (5144) GEVRAAGD zeer goéde meid. volledig op de hoogte van keuken, voor huisgezin met klnders. te Pope ringe Zeer hoog loon, goede kost. Adres t. bureele. (5147)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3