NOTARIEELE VERKOOPINGEN ROLLUIKEN Vuylsteke Cebr. MEUBELEN Marcel SOETE - BOERHAVE Hchoone MEU BKLi EEM WOONHUIS Een goede partij MAAIGRAS BUITENGOED Aannemers - Schrijnwerkers Firma GALLIN Cr DORMEZ Speldenstraat, 78 Wervik 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN WOONHUI» en ERF CRISTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ J. C DONCK A 1 II A c II I I<; - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 HET YPERSCHE 27 - S - 1943 Studie van Meesier Knudla, Notaris te Komen. O Op Maandag 30 Augustus 1943 om 2 uur namiddag, in de groole zaal der herberg St-Chrysole te KOMEN, Wervikstraat, Merkwtiiirdige Verkooping van een groot aantal EN MOBILAIRE VOORWERPEN waaronder goede pian* merk «Florence-Namur», bedden met ressort en matrassen in wol en andere, phonographe. pbonomeubel. lusters, buflet In eik. schouwgarnituur. Rus sische biljart, klndervoituur en -stoel verscheidene tafels, terrasse- en andere stoelen, een bidstoel, porte-manteau, colomstoof, spiegels, herbergtoog met étagère, hoeveelheid glazen, trotlinette. een inansvelo in goeden staat, bureau, piëdestal, regulateur, kojler, paravant, kuipen, karpetten, electrieke lampen, verscheidene clubzetels waarvan een in leer belegd, mpt, enz. Tentoonstelling den Zondag 29 Augustus, van 2 tot 5 uur, en den Maandag 30 Augustus, van 9 tot 12 uur. Komptant en gewone voorwaarden. UIT TER HAND TE KOOP Gnmeeiite Konten a) Werkmanswoning b) Heerenhuis met 2 Conciergehuizen. Inlichtingen en toelating tot bezoek bij Notaris NAUDTS te Komen. Studiën van de notarissen Ttievelin, te Meesen en Decock, te Nieuwkerke. o Openbare Verkooping van en twee perceel en ZAAILAND te NIEUWKERKE en PLOEOSTEERT te weten Gemeente NIEUWKERKE Koop I. WOONHUIS met schoor, stallingen en tuia, gelegen langs de Zuidlindestraat, gekadastreerd sectie C. Nr 170/b en deel van Nr 170/c, groot 12 aren 05 ca. Gebruikt door Louis Rouzé, tot 1 October 1944, mits 360 fr. 's jaars boven de lasten en assurantie. Koop 2. ZAAILAND, gelegen langs de Zuidlindestraat, gekadastreerd sectie C, deel van Nr 170/c, groot 51 aren 80 centiaren. Gebruikt door Louis Rouzé, tot I October 1943, mits 540 frank 's jaars, boven de lasten. Gemeente PLOEGSTEERT Koop 3. ZAAILAND, gelegen wijk Calais, gekadastreerd sectie C, Nr 3/b, groot 27 aren 05 ca. Gebruikt door Wed. Jules Verhaegbe, zonder recht van pacht, mits 225 fr. 's jaars, boven de lasten. Recht van samenvoeging. Instelpremle 0,50 Eigendommen der familie Rouzé-Leroy. ZITDAGEN INSTEL: Dinsdag 31 Aagnsti 1943 om 3 uur namiddag, in de herberg 't Schaap te Nieuwkerke. OVERSLAG: Dinsdag 14 September 1943 in de herberg De Trompe te Nieuwkerke. Zie plakbrieven met plan Kantoor van den Notaris E. Lemahieu, te leper. o IJlt ter hand te koop 1) Ter denieente Woumen groot 46 aren 50 centiaren. 2) In de omgeving van leper, langs groote baan groot onder bebouwden grond en erve 18 aren. Alle Inlichtingen te bekomen ter studie van voornoemden notaris. voor uwe (Speciaal even wichtstelsel voor groote rolluiken). TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS sedert lang bekend om zijn en zijn stiptheid. Kantoren van de Notarissen Luuwera te leper en Vsiii Eecko te Poperlnge o Op Donderdag 2 September 1943 te 2 30 uur namiddag te IEPER, in het Vredegerecht, Gerechtshof, Groote Markt, ten overstaan van den heer Vrederechter van het 2' kanton leper. Openhiire A'erkoopiiig van 1. - Schoon en ruim WOONHUIS met inrijpoort, automobielbergplaats en verdere afhankelijk heden en 12 aren 9(1 ca. bebouwden grond en tuin te BOEZINGE, ter Dorpplaat j. ter Noord Oostzijde der Dorp straat, er geteekend Nr 48. Zijnde sterfhuis van M. Cyriel Versiraete. Bewoond en gebruikt doot de medeverkoopster Juffr. Adrienne Debreuck, onvergeld tot I" December 1943. 11. - 1 Ha. 50 aren 30 ca.- WEIDE te BOEZINGE, ter Noord-Oostzijde der Reningeslraat. Ge bruikt door Vw Wed. Karei Lodewijk Verplancke-Tylleman, mits 3.000 Ir. 's Jaars. III.-WOONHUIS met afhankelijkheden en 12 a. 13 ca. bebouwden grond en zaailand te BOEZI^jGE, ter Zuid-Westzijde van den Provincialen steenweg naaHeper. er geteekend Nr 21. Bewoond en gebruikt door M. Adolf Wyelandt, mits 360 Ir. per halfjaar boven de premie van brandverzekering. IV.-WOONHUIS met afhankelijkheden en 9 a. 30 ca. bebouwden grond en zaailand te BOEZINGE, ter Zuid-Westzijde van den Provincialen steenweg naar leper, er geteekend Nr 22. Bewoond en gebruikt door M. August Vandepitte, mits 360 Ir. per halfjaar boven de premie van brandverzekering. V.- WOONHUIS met afhankelijkheden en 11 a. 65 ca. bebouwden grond en zaailand te BOEZINGE, ter Zuid Westzijde van den Provincialen steenweg naar leper, er geteekend Nr 23. Bewoond en gebruikt^door Vw Wed Eduard Masschelein - Depretere. mits 360 fr. per halfjaar boven de premie van brandvrezekering. Studie van de Notarissen Vandermeersch, té Yper. en Decock, te Nieuwkerke. Openbare Terkooping Op VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1943 om 2 ure namiddag ter Vredegerecht te Meessen, van KEMMEL, Locreelrnat groot 825 m2 66 dm2 Eigendom Leire-Defever Met alie oorlogsvergoedingen. Studie van Meester R. van «Jen Boogtterde, Notaris te 'fiéielare. (Jit tei- hand te koop GEMEENTE OOSTVLETEREN 1) HOFSTEDE van 8 Hectaren 2) Opperbeste LAJJJDEN en WEIDEN 3) BOUWGRONDEN langs de groote baan leper Veurne, aan stilstand der tram Lion Beige Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie. Voor awe aankoopenjvan NAA1MACH1ENEN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merkea. 9? weadt U ia volle vertroawen tot het oad gekend huig Honoi-é VAM LER8BEHGHE leperstraat, 85bis, VLAMERTINGE- 4317) VRAAGT 8, Lombaardstraat, YPER. Tel. 255 Studie van Deurwaarder Déalré-V. Roegict-a, Diksmuidestraat, 41. leper. O- BIJ RECHTSMACHT O OpetiI>tii*e Vei Looping van een OP ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1943 te 10 uur 's morgens op de Vandenpeereboomplaats te leper, (rechtover De Ster), zal deurwaarder Roegiers voornoemd, overgaan tot den openbaren en rechterlijken verkoop van een NAAIMACHIEN, merk Singer Komptante betaling zonder kosten. H E H I C II X o den_)gop vaa.Ue maancTBt ptember a. ajzal er over- an worden tot het afnemen -fail '£eu examen voor (Tn gegaan worgen tot net ai nemen van een examen voor de werving van TIJDELIJKE KLERKEN bij de Provin ciale Directie voor Ravitailleering en Rantsoeneering. ten einde een kader van reserve-personeel te kunnen vormen De voorwaarden om tot het examen toegelaten te wor den zijn de volgendQ 1) Belg zijn (mannelijk of vrouwelijk geslacht) 2) Van de burgerlijke en politieke rechten genieten 'en voldaan hebben aan de militlewetten 3) Lichamelijk geschikt zijn voor den dienst 4) Niet onder toepassing vallen van de verordening van 28 October 1940, getroffen door de bezettende overheid ten opzichte van de joden 5) Ten minste 18 jaar oud zijn op 15 Augustus 1943 6) Ten minste houder zijn van een getuigschrift v volledig middelbaar onderwijs van den lageren graad of van gelijkwaardige studiën. De aanvragen tot deelneming moeten aangeteekend aa den Heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Griffie, Burg, Brugge gestuurd worden, vóór 12 Septem ber 1943. Examenprogramma en voorwaarden aldaar te bevragen. Wedde 11.000 fr. vermeerderd met de wettelijke ver hoogingen (thans 40 en vergoedingen. Gemeenten Reningelst en Wulvergem Op Maandag 13 September 194 3. om II uur s voor middags. zal er in de bureeien van het Provinciaal Commis sariaat voor 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat. 63„ Kortrijk overgegaan worden tot het openen der aanbeste dingsschriften voor het gewoon onderhond van de volgende grintwegen op grondgebied RENINGELST, wegen Nrs 2, 4, 9. 1'. 11, 12, 13 en 21 bestek 38.260,20 fr. WULVERGEM wegen Nrs 3, 4, 5. 7, 8 en 9 bestek 15 871,20 fr. Afzonderlijke inschrijvingen zijn in te dienen yoor iedere gemeente. Voor Iedere gemeente is er een afzonderlijk lastenboek bestek met liggingsplannetje, verkrijgbaar tegen storting van 25 fr. per stuk op postrekening 4056.63 van ingenieur A. De France te leper. De lastenboeken en bestekken liggen ter inzage van de belanghebbenden ten bureele van den ingenieur A. De France, Maloulaan. 7. te lepet en op het desbetreflend ge meentesecretariaat. De Secretaris, (get Fl. Camerlyock De Secretaris, (get.) L. Heugbebaert. De Burgemeester, Reningelst,. (get.) Q. Lameraat. De Burgemeester. Wulvergem. (get.) E Caenepeel. Allo Allo Wielrijders Voor het herstellen van uw velos, velobanden. vulkani- seeren en overtrekken van banden wendi u Paterstraat, 34, Yper. Spoedige bediening, eigen werk, eigenfabrikaat. 5028) M A \I.!MOLEA> l>. D. D. Gemaakt van kleinste tot grootste modellen, opgezet met echte maaisteenen, kleinste vergen 1/4 HP grootste 5-6 paardenkracht. Éen adres voor geheel België DEVOS DANIEL. Plaat», 16. DICKEBUSCH bij Yper. (Eenige constructeur (5114) BiAënzwermen Om den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel. Plaats, 16. Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men. zelf de verpakking. (4830)- Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat. 1, leper. Gewaarborgd werk. (3823V Landbouwers en Tabaktelers Mooiste keuze hout dienstig voor uwe tabakstelling,. Voor aansluitingen bij de electiische leiding, voor herstellingen aan gebouwen enz. wendt U bij .1. «V \l. DEKEOKER Handelaars, ABEELE-Grens Tel. Poperinge, 58 en 268. (4913)- EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach va» zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, floeon, windhaar). Levering, p^pt waarborg Matige prijzen. Druk. Dumortier. 34. Boterstraat. 34. Yper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4