LET OP DE KORTRIjKSCHE VERZEKERING VOETBALUITSLAGEN Bij C. S. Yper Bij White Star leper Gewestelijk Comiteit Westland leper Gij die roerende of onroerende goederen bezit. BRAND - LEVEN - ONGEVALLEN - Bijkantoor IEPER, Patersstraat, Nr 8. Omer ROBYN - TEMPERMAN. Lichtdempingsdienst ALLERHANDE NIEUWS ATHLETIEK P HILAT E L Maximaprijzen voor provisie - aardappelen Uitvoering der Aardappelcontracten HANDBOOGSCHIETINCEN DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 3-9-1943 Z«o«k telken |are xullen de voetbaluitslagen van de koogere zoowel als va de lagere afdeelm^en kunnen bekomen worden. ïederen Zondag van bet seizoen IWJ-44 la ket lot aal De Zon Statiestraat, te leper, telefoon leper 215 Geen uitslagen zullen uitgegeven worden zonder voorafgaand akkoord. Inlichtingen kunnen schriftelijk aangevraagd worden bn den Heer Janssens. Dikimurdestraat 68 leper, die opnieuw den dienst der uitslagen zal verze- C. S. Ypar 4 F. C. Popnrinca 0 Het seizoen 1945-1944 werd ingezet. Cercle opende het met een prachtige 4-0 overwinning op ket kcroptredeade F C Poperinge. Natuurlijk mogen are deze af ge tee kende zegepraal niet ak basis nemen voor optimistische voor spellingen. want Club Poperinge is nu eenmsnl een ploeg uit tweede geweste lijk cn niet uit tweede provinciaal. We wachten dan ook benieuwd op de match vas Zondag a. die moet uitmaken in hoever we gelijken tred kun nen houden met sterke rivalen. Wat nu de ontmoeting tegen Poperinge betreft Godderis en Boudry had den bekt gegeven, waardoor Delahaye ea Mailliard gelegenheid kregen om met de A-ploeg op te treden. Scheidsrechter Vaadepitte ontbrak op het appel en het was Michel Vanderbauwbedc die het fluitje hanteerde. Aanstonds toonden de rood-witten zich de meerderen en rust brak aan met 2-0 stand voor C- S- Y. terwijl ook in de tweede helft de keeper van F. C. P. zich tweemaal moest overwonnen geven De doelpunten werden genet door L- Knockaert (2). Pontje ea Decbeiver. Zeggen we nog. dat kapitein Cherchye een strafschop in de handen van doelwachter Couttcnier gaf. Bij het meerendeel der Cerclemanaen scheen de training nog maar weinig doorgevoerd. Versaevel en Pontje bkkea het meest in form Zondag n. s komen de Stadisten uit Moeskroen op bezoek en deze kleppers hebben vermoedelijk de promotieknepen nog niet verleerd. Onze C. S. Y.-ers zullen dus voor een heel wat zwaarder probleem staan dan verleden speeldag. Zija Cherchye en Cie in staat om de repliek te bieden We voorzien een aantrekkelijke partij en zouden ons reeds met een gelijk spel tevreden achten. In ieder geval zullen we ons Zondagavond een duidelijker beeld kunnen vor men over het prestee ren der Cercleploeg in verband met de aanstaande offici- eefe competitie- ROGIMAR. S K Vl.m.rtin*. 7 - W. S. Iep«r 6 De match der geteisterden Beide ploegen komen meteen nieuwe opstelling ia lijn. of met nieuwe elementen. White Star start met wind op kop Vla- mertinge heeft 'n snel vertrek, en weet na 2 min. den stand te openen. White Star komt wakker en organiseert zijn tegenaanval. Dat brengt leven in de brouwerij. Ben betwiste out-bal komt weerom in 't spel. en White Star maakt r^a eerste doel. Thans houdt leper de leiding in handen, niettegenstaande de thuisploeg kranig van zich afbijt. Onze voorlijn doet mooie kombine's. en is doordrijvend. Vlamertinge is «enigszins uit z$n verband getrokken, zoodat de onzen er gemakkelijk doorgaan. Aan de rust was de stand 2-5 voor leper. Na de poos hebben we juist het tegenovergestelde nu voert Vlamertinge het hooge woord, en leper geeft den indruk ofwel te teren op zijn voorsprong ofwel vermoeid te zijn. Wat er ook van zij. de ploegen worden gauw gelijk gesteld. Ten slotte zal Vlamertinge het meesterschap halen door tijdens de laatste minuat het winnend punt te netten. Het bleef evenwel spannend tot de laatste oogenblikken. die wederzijdsche aanvallen meebrachten. Dit resultaat zal velen verwonderen, en niet het minst de spelers zelf maar komaan, bet is een oefenmatch, en het is daarbij de eerste kamp. We voor zeiden bet wat zal het uithoudingsvermogen zijn gedurende 90 min. spel? En inderdaad, verschillende spelers waren rats af. vooraleer het eindsignaal kon klinken. We noteeren ditonze voorlijn stond goed. en zal op zijn best zijn na een paar oefeningen. Onze halflijn moet verbeteren, en de overal-rond-loopende. ea aooit-op-zijn-plaats-staande Jan moet van spelmethode veranderen. Het achtertrio maakt een bezorgdheid uit voor de club alhoewel we erbij voegen dat keeper Tresy voldoening gaf.en vooralle drie nog de oefening ontbreekt. Zondag a. s. gaat het tegen W. S. Houthulst. We moeten onze spelers erop wijzen dat het van langsom ernstiger wordt, vermits de kampioenschap pen aan de deur kloppen, en slechts op bet officieel antwoord wachten om doorgelaten te worden. Bereidt U ernstig voor. Oafaningsn Alle spelers worden dringend verzocht regelmatig de oefe ningen bij te wonen eiken Dinsdag en Doadardac te 7 u. voor de jonge ren en te 8 ■- voor de seniors. Uitslagen der wedstrijden van Zondag 29 Oogst 1943. ingericht ten voordeele der geteisterden. S K. Zillebete B. D. Hollebeke 21 St. Wytschate 8. C. Meesen X2 G. S. Voormezeele B. S. Geluveld 35 S. K. Nieuwkerke B. S. Kemmel 2—2 R. S. Stavele N. S. PolllnchOTe 32 B. S. Poperinge Brielen Sp. 17 S. K. Vlamertinge W. S. leper 76 Prior Langemark C. S. Langemark 11 C. S. Yper F. C. Poperinge 40 Wedstrijden voor Zondag 5 September 1943 15 uur G. S. Voormezeele Veteranen W S. leper. 15 uur S. C. Zonnebeke C. S. Langemark. 14 u. 30 St. Wytschate S. C. Meesen (terrein B. S. Kemmel i. 16 u. 30 B. S. Kemmel S. K. Nleuwkerke. Tornooi B. D. Hollebeke 14 u. 30 B. D. Hollebeke V. J. Dlkkebusch 16 u. 15 S. K ZUlebeke Houth«n Sp. Tornooi F. C. Roesbrugge 15 uur E. Westvleteren W. S. Proven. 17 uur F. C. Roesbrugge E. Watou. BERICHTEN AAN DE CLUBS 1. De clubsecretarissen worden vriendelijk verzocht de uitslagen der wedstrijden dadelijk naar leper 215 te tele- foneeren. 2. Uiterste datums voor wedstrij daan vragen Vóór 5-9 voor den 19-9 en vóór .12-9 voor den 26-9. De Secretaris, JANSSENS Het is U zeker bekend hoe de prijs van om het even welke soort goederen gestegen is, zoowel van gebouwen als andere soorten goed. Hebt U dan ook eens aan uwe verzekering ge dacht Is de dekking wel groot genoeg Zoo nie' vraagt eens inlichtingen in vertrouwen bij de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N. V. HOOFD - OPZIENER WIELERSPORT Onder groote belangstelling werd. verleden Zaterdag, de koers voorbehou den aan de vleeschhouwers van het marktgebied leper betwist. Jozef Bor deaux uit Zillebeke toonde zich de vlugste in den sprint en veroverde de bloemen. Verder in dit bind zorgt onze collega Rogisa voor een uitgebreid versing. 's Zondags mochten de iorichters der St-Pieterswijk zich verheugen in de opkomst vnn 21 renners. De wedstrijd groeide uit tot een ware afvallings- koers. want tijdens iedere ronde viel er een renner uit het leiderspeloton weg. Rosseel en Lacantc reden ten slotte alleen aan de spits bij het ingaan der laatste ronde. De leperling kreeg echter krampen en ook dit tweetal kwam al dus gescheiden toe. Wijzen we terloops op het verdienstelijk rijden van onzen stadsgenoot Fr. Coppens. De uitslag 1. Rosseel André (Lauwe) de 90 km. in 2 u. 32' 2. Lacante Maurice (leper) op 25" 3. Sabbe op 2' 25" 4. Coppens Francois op 2' 35" 5-Degraeve Maurice op 3'10 6. Prinzie op 4'25" 7. Depuydt op 1 1/2 lengte 8. Deblauwe op 1/2 wiel 9. Labit 10. Vandorpe. Georges Van Hove toog vorigen Zondag naar Pittem. doch moest onver- richterzake huiswaarts keeren. De aangekondigde juniorskoers was er vervan gen door een rit voor beginnelingen. ROGYPRIS. Chocoladebedeeling l)e leerlingen der H. Familie en O. L V. van Thuyne, die hunne chocolade nog niet afgehaald hebben worden verzocht dit te doen bij Mevr. Weduwe CUVELIER of Mr VANLER HERGHF., De Stuersstraat, tegen den prijs van I 90 fr. De Beenlioiiwerskoera Spijts het wankelbaar weder, is de inrichting van de heeren Caenepeel. P. Callens. Jos. Camerlynck. Abel Knockaert. e. a. uitgegroeid tot een machtig sukses. Veel volk verdrong zich vóór het slachthuis, als de heer Caenepeel de stoere Wegduivels losliet. Of er gevlamd werd Vele der cracks moesten eerst goed warm loopen. want ze waren pas aangezet, of er waren er al die riepen zoo rap niet We kunnen niet meer mee. En zeggen dat we te doen hadden met beenhouwers t Nu. alle gekheid op een stokje, sommige elementen wilden niet ten achter blijven bij Kint. Buysse. Van Steenbergen en consoorten. vermits ze or seffens een goed vaartje op na hielden. Het resultaat daarvan was dan ook. dat de groote bende rap in brokken en stukken getrokken werd. Een groepje van een tiental man geraakte alleen voorop en werd door de overigen slechts aan de meet teruggezien. Door de leiders werd er gesprint dat de gensters vuur uit de kasseien van de Slachthuisstraat vlogen, en het was met een goede lengte voorsprong dat Jef Bordeaux als eerste over de meet vloog. Uitslag 1. Joseph Bordeaux. Zillebeke. de 36 km. in 1 u. 20' 2. Vande- casteele Remi. leper 3. Verstraete Albert. Boezinge 4. Drouyon Joseph. Houthem 5. Desinder Roger. Merkem 6. Van Renterghem Henri. leper7. Kesteloot Albert, leper 8. Moerkerke André. leper 9. Deraeve Roger, Lan gemark; 10. Bouten Abel. Wytschate II. Claerebout Lucien. Zonnebeke 12; Dec rock Edgard. leper. Klassement dar Veteranen I. Rommelaere Cam., leper 2. Houwers André. Reningelst 3. Desmet Paul. leper 4. Matruye Henri. Moorslede 5. Vandoolaeghe Albert. Komen. En nu tot ter jarent. hé ROGISA. STAD IEPER L. B. (Afdeeling; leper) Laatste waarschuwing voor onvoldoende lichtdemping Deplancke E.. Groote Markt. HET KADER. Op Zaterdag September 1943 [om 15 uur ..-ïfêö KOERS VOOR BEROEPSRENNERS 12.000 FRANK PRIJZEN Over volgenden WEGWIJZER; Meenenstraat De Beurs Potyze. St- Jan. Bruggesteenweg. Diksmudestw.. Oude Veurnestraat. Veu mesteen weg. Maloulaan. Statiestraat. Tempelstraat. Boterstraat. Markt. Meenenstraat. (12 of 14 maal). Inschrijvingen schriftelijk bij Roger DEMEY. El verdingestraat. 9. leper. Nadere bijzonderheden zilWen volgen OPGELET 1 De renners die deelnemen aan deze wedstrijden, kunnen als ze het begeeren. kosteloos nachtverblijf bekomen. Het vierhoekstornooi is achter den rug en de gemengde ploeg neemt er de derde plaats in. Deze verrichting mag als bevredigend betiteld worden en C. S. Yper mag gerust verklaren dat zijn athleten er grootelijks aan medege- holpen hebben. Onder andere heeft Deblieck geen enkele nederlaag gekend in de 400 m., terwijl Hoedt. Ford. Debeuf. Stamper en Hellem zich immer eer volle plaatsen toeéigenden. Ofschoon het seizoen op zijn einde loopt, blijven de athleten van de jonge club niettemin actief en gaan zij nog mededingen in de feesten van Avelgem op 5 September en van An ze gem op 12 September aanstaande. Het valt niet te betwijfelen dat Deblieck en zijn makkers waar dig het seizoen zullen willen sluiten. Bij het ter pers gaan vernemen wij dat De Blieck niet naar Avelgem zal reizen, daar hij aangeduid werd om te Brussel, samen met Wanzeele en Ducastel.de 400 m. te betwisten in den kamp Vlaanderen-Wallonië-Brabant. lepnr Solo-slim - Maandag 30 Augustus, werd in de woning van den Heer Angiitis. Cartonstraat. een solo-slim gespeeld door den heer Delhem Henri, met Klaver aas. heer. vrouw. boer. tien. acht, vijf. drie. twee. Harten aas. Schoppen aas. heer en tien. Medespelers waren de heeren Debeck G.. Dehaeck A. en Angillis A. Getuigen Familie Angiitis. Diefstal - Verleden week in den nacht van Donderdag op Vrijdag zijn dieven, al langs de spoorlijn leper-Vlamertinge. gedrongen in een achterge bouw van het Heilig Hartgesticht. gelegen Poperingesteenweg. Uit dit ge bouw dat gebruikt wordt als bakkerij, hebben de booswichten een hoeveelheid van 300 kgr. meel en een aantal ledige zakken gestolen. Een onderzoek is in gesteld. Rijwiel gevonden - Dinsdag laatst werd in de Fochlaan een heerenrij wiel gevonden, dat aldaar verlaten stond. De flets werd ten politiebureele gebracht, waar de eigenaar ze mag terughalen. Photo DaniëlDe studio en winkel zullen gesloten zijn van 5 tot II September, ter gelegenheid van het betaald verlof. (5145) ElTtrdinte - Braad - Bij landbouwer Mouton Maurice, wonende Po- peringestraat. is brand uitgebroken in de tabakdrogerij. De plaatselijke brandweer was spoedig ter plaats en slaagde erin het vuur te blusschen en alle uitbreiding van het onheil te voorkomen. Niettemin werd een belangrijke partij tabak vernietigd. Bikachota - Belangrijke diefstal - De diefstal, waarvan wij onder deze hoofding verleden week melding gemaakt hebben, werd gepleegd ten nadeele van Emile Debouvere en niet ten nadeele van landbouwer Caenepeel. zooals wij verkeerdelijk opgaven. Langemarck- Erge val - De dochter van landbouwer Lannoye was behulpzaam bij het laden van koolzaad en bevond zich boven op den wagen toen ze opeens tengevolge eener verkeerde beweging het evenwicht verloor en op den dissel van den wagen viel. Het meisje werd in bewusteloozea toe stand opgenomen en ter verzorging naar het O. L. Vrouwhospitaal te leper overgebracht. Zonnebeke - Brand - Tijdens hun dienstronde bemerkten boerenwachters dat twee haverschelven van landbouwer Delva Elie. Frezenbergstraat. in brand stonden. Dadelijk verwittigden zij de plaatselijke brandweer, die slechts een deel der brandende schelven redden kon. Tijdens het blusschen deelde het vuur zich nog mee aan een gersteschelf, doch deze kon gevrijwaard worden. Becelare - Schnlren afgebrand Bij landbouwer Vanlerberghe, Molen hoek. zijn enkele grannschelven 's nachts in brand geraakt. De brandweer van Zonnebeke snelde ter plaats, doch bij gebrek aan voldoende water kon men het vuur niet doelmatig bestrijden. Drie schelven zijn de prooi der vlam men geworden. Passchendale - Brand De tabakhast van landbouwer Cools Albert, wonende Nieuwe Molenstraat, geraakte in brand en werd totaal vernield. Een belangrijke hoeveelheid tabak ging hierbij verloren. A/deeling leper, Poperinge, Wervick en Omliggende. Lokaal Café 't Centrumde Stuersstraat. leper ALGEMEENE VERGADERING op Zondag 5 September 1943, om 15 uur. DAGORDE X) Nieuws over de verschenen nieuwigheden. 2) Spreekbeurt door den Heer A. SAESEN over n Het ontstaan der moderne Post 3) Presentatie van verschillende reeksen en afzonder lijke zegels. 4Tombola. 5) Rullmogelljkheld naar hartelust. Postzegelliefhebbers uit het Iepersche en omliggende, U wordt op onze vergadering verwacht en bij voorbaat welkom HET BESTUUR. Noordwatering van Veurne De Regie der Nootdwatering van Veurne heeft de eer de eigenaars die 30 Hectaren grond in gezegde watering be zitten, tot eene Algemeen© Vergadering bijeen te roepen, welke zal plaats hebben in het Hotel van Commerce te VEURNE, op Dinsdag September naast, te 10,30 u. voormiddag De Regie. Zuid watering van Veurne Op Woensdag 15 September 1943, om 3 ure na middag. in St Sebastiaan te Oostvleteren, aLQEMEENE VERGADERING- Namens het Pestuur De Voorzitter. Victor Pleters, notaris te Reninge. In het Staatsblad van 31 Augustus verscheen een besluit waarbij de ver koopprijzen der provisie-aardappelen tijdens de maand September als volgt vastgesteld worden per 100 kgr. Verkoopprijs van producent, voor waar geleverd op de dichtstbijgelegen verzamelplaats 85 fr. Verkoopprijs van groothandelaar voor waar geleverd vrachtvrij magazijn kleinhandelaar 113 fr. Verkoopprijs van kleinhandelaar aan verbruiker I30fr. BNaar in het onlangs verschenen overzicht der landbouwmarkten gemeld wordt, mogen de leveringscontracten voor aardappelen vanaf 12 September a. 3. uitgevoerd worden. *^Het exemplaar van het leveringscontract, dat in handen van den verbrui ker of van den centraliseerenden contractant berust, dient als machtiging tot vervoer en moet hiervoor door het gemeentebestuur van de woonplaats van den verbruiker geldig worden gemaakt en daarna nog op het gemeentebe stuur van den landbouwer, met wien het contract werd afgesloten, afgestem peld worden. Het is dit laatste gemeentebestuur dat er den datum van ver voer op zal vermelden. Indien het vervoer per trein of per tram geschiedt, moet deze machtiging tot vervoer bij den vrachtbrief gevoegd worden, in het station afgestempeld worden en de waar vergezellen. STAANDE PERS Zondag 5 September 1943 Om 14,30 uur KEMMEL Oppervogel 100 fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr.Twee kallen, elk 25 f.r Alle vijftal een prlmé van 20 fr.Kleinè vogels 15 fr. Inleg 20 fr. Om 14.30 uur ROUSBRUGGE Oppervogel 150 fr. Twee zijdvogels, elk 75 fr.Twee kallen, elk 35 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 80 schutters aan 25 fr. Inleg 25 frank. Om 14.30 uur ZONNEBEKEOppervogel 120 fr. Twee zijdvogels, elk 60 fr. Twee kallen, elk 30 fr. Kleine vogels 20 fr. Boven de 50 schutters alle drietal twee vogels van 25 en een van 20 fr. Inleg 25 fr. Dinsdag 7 September 1943 Om 14.30 uur ZONNEBEKE Oppervogel 120 fr. Twee zijdvogels, elk 60 fr.Twee kallen, elk 30 fr. Kleine vogels 25 fr. Boven de 50 schutters alle drietal twee vogels van 30 en een van 25 fr. Inleg 30 fr. Donderdag 9 September 1943 Om 14.30 uurRENINGE Oppervogel 100 fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr. Twee kallen, elk 30 fr.Acht hoek- vogels aan 25 fr. Alle vijftal een vogel van 20 fr. Kleine vogels 15 fr. Inleg 20 frank. Zondag 12 September 1943 Om 14.30 uur Poelcapelle. Inleg 20 fr. Om 14.30 uur Oostvleteren. Maandag 13 September 1943 Om 14.30 uur Zuydschote. Inleg S5 fr. Zondag 19 September 1943 Om 14.30 uur Wvtschaete. Inleg 25 frank. Op 4 September te 16 u.. wordt de ten toonstelling van Moderne Duitsche Schilder kunst. plechtig geopend en van dan af zullen de uitgestalde werken dagelijks tot 9 Septem ber te bewonderen zijn. We betwijfelen het dan ook niet. dat alle Iepersche kunstliefheb bers er zullen aan houden, deze uitzonderlijke tentoonstelling die in hun stad zelf doorgaat, te bezoeken. Verder wordt iedereen uityenoo- digd tot de openingsplechtigheid. Deze week vertrok een volle lading speelgoederen, kleedingstukken eu huisraad, die in onze stad ingezameld werden, voor de geteisterde gebieden in Duitschland. Aldus bewijst ons volk. dat het één voelt, met het Duitsche volk. dat door anglo-amerikaansche luchtgangsters getroffen werd en aldus wordt een band gesmeed die de belijdenis is van het nationaalsocialisme van de daad. H— ^De kultuurdagen van de De Vlag welke op 28 en 29 Oogst te Brussel doorgingen en waaraan een sterke afvaardiging uit het Westland deelnam, waren een onverhoopt sukses. Vooraanstaande Vlamingen en gezagsdragers uit het Rijk hielden er hun referaten. Fidelio van Lodewijk van Beethoven werd in den volksschouwburg opgevoerd. Verder werd door de Philharmonic van Berlijn, onder leiding van Hans Knappertbusch een concert met werken van Wagner en Beethoven gegeven. Het geheel groeide uit tot een machts prestatie van de De Vlag en verengde nog de banden tusschen de kameraden uit het Rijk. De Duitsche afvaardiging die aan de kultuurdagen deelnam- kwam verleden Maandag het Heldenkerkhof te Langemark bezoeken, waar Dr. Van de Wiele een prachtige bloemenkrans neerlegde en vertrok terug aiover leper, na eerst ons overheerlijke marktplein bewonderd te hebben, dat steeds een stralende getuigenis blijkt te zijn van germaansche grootheid. Jonge Vlamingen, meldt U voor de Waffen SS. of de Sturmbrigade Langemarck I Aldus helpt U daadwerkelijk mede aan den strijd vaa Europa tegen het bolsjewisme en helpt U Vlaanderen zijn plaats veroveren in het komende Rijk I jonge meisjes die uw volk dienen wilt en eveneens bet uwe bijbienfen in den allesomvattenden kamp, meldt II aan voor het Duit sche Roode Kruis I Meldingen geschieden op het DeVlag-Secretariaat. De mogelijkheid wordt aan alle weerbare mannen geboden toe te treden tot het De Vlag-Wachtkorps of DeVlag-Motorkorpa. Tegen zeer hooge materfeele voordeden, worden deze kameraden ingezet en helpen aldus daadwerkelijk mee aan den kamp om Europa. DeVlag-Cd leper (Medegedeeld)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2