Electriekers Occasie Meubelen Kleine Aankondigingen Burgerlijke Stand van leper St-Maartenskathedraal - Plechtige Eeremis St (oxef's Kerk der Carmelieten, leper STERFGEVAL Oude graven op het Kerkhof De Oude Vereenigde Hofbouwliefhebbers Gevonden en Verloren Voorwerpen Leert op één enkelen dag sturen lk koop en verkoop Landbouwers en Tabaktelers Veiobanden Leest en verspreidt HET YPERSCHE Batterijen en Boitiers, Waschmachienen, Drogers en Wringers, Motoren en benoodigheden, HET YPERSCHE 3-9-1943 3 van 27 Augustus tot den 2 September 1943. Geboorten Oeclercq Ginette, Kanonweg, ii Rassalle (Eddy, Recollettenpoort 5, Frezenbergstraat, 8. Van Damme Annie, Recollp 5, Slachthuisstraat, 36 Gouwy Hira, Poperingesteenweg, 69. Sys Rosa en Sys Andrea Dikkebuschsteenweg, 232. Ernst Dietrich, Recollp 5, Klaverstraat, 23. - Van Isacker Robert, Recollp., 5 van Zlllebeke. Hardeman Piet, Recollp., 5, van Westouter. Coppens Eddy, Recollp., 5. Moscoustraat, 3, Huwelijken Debouvere Karei, fabriekwerker, en Vander meersch Dorothea, z b., beiden te leper. Callens Mare, schoenmaker, en Verhaege Andrea, z.b beiden te leper. Overlijdens Voet Cyrillus, bakkersgast. 38 j., ongeh., Hoornwerk, 37. Delava Achilluslandbouwer, 65 jaar,' wed. Vandecasteele Marie-Louise, van Poperlnge. Gillioeri Victorine, huishoudster, 73 j echtg Jacques Desmet, van Ploegsteert. Huwelijksbeloften Daniel Deschuytter, landbouwer te Rousbrugge-Haringe. en Agnes Truwant z b., te leper. Maurits Finaut. wachtmeester van het Eskadron «S» West- Vlaanderen te leper, en Maria Thomas, z.b., te Adinkerke. Robert Vercruysse, timmerman, en Paula Vancolllie, naaister, beiden te leper. Op Woensdag 8 September, Feest van O. L. Vrouw Geboorte, zal Eerw. Pater ANDRÉ DEHEM S. J. zijne Plechtige Eeremis opdragen in St Maartens, te 10.30 uur Vrienden en kennissen van den nleuwgewijden priester en zijne achtbare familie worden tot die schoone plech tigheid uitgenoodigd. Inzonderheid de parochianen van St Maartensparochie. Priesterbenoeming Z. H. Exc. Mgr. Lamiroy. bisschop van Brugge, heeft benoemd tot pas toor te Elverdinge E. H. Vanderschelden. pastoor te Hertsberge (Oostkamp). Negen Donderdagen der Heilige Kleine Theresia TOEKOMENDEN DONDERDAC Te 7 1/2 u.: Communiemis met zaag. oefeningen en zegen. Te 6 Lof door 't volk te zingen, aanbevelingen, oefeningen en zegen. Komt allen die oefeningen bijwonen, om vrede te bekomen, voor onze krijgsgevangenen, en voor de arbeiders en arbeidsters in den vreemde. Mevrouw André Keignaert, geboren Alice Tranchet Mijnheer en Mevrouw Théophile Keignaert-Coudron Mijnheer en Mevrouw Maurice Tranchet-Vefvisch Mijnheer en Mevrouw Louis Gauquie-Keignaert Mijnheer en Mevrouw Sylvère Keignaert-Dewulf en zoon Pierre Mijnheer en Mevrouw Michel Keignaert-Hespeel en kinders Nicole en Luc Mijnheer en Mevrouw Lucien Vandenberghe-Tranchet en zoon Jean Mijnheer en Mevrouw Albert Fiers-Tranchet en dochter Anae-Mane De familiën Keignaert, Coudron. Tranchet en Vervisch, melden met droefheid het afsterven van hun teergeliefden echtgenoot, zoon. schoonzoon, broeder, schoonbroeder en bloedverwant. Heer André-Maurice-Joseph KEIGNAERT teboren te Nantes (Fr.), den 11 Februari 1918. en godvruchtig overleden te eper. den 2 September 1943. De Lijkdienst, gevolgd van de bijzetting in den familiekelder, zal plaats hebben In St Maartenskathedraal te leper, op DINSDAG 7 SEPTEM BER 1943. te 10 aar. Vergadering in de Kerk. De vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbrief zouden ontvangen hebben worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien, leper. Deken Delaerestraat, 6. ZIELMI§§t:N O Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 5 SEPTEMBER, om 8.30 uur, In St Jacobskerk. tot zlelelalenls van Heer Gerard HOORNAERT zoon van Heer Remi en Vrouw Marguerite Decoker. (OlOi Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 5 SEPTEMBER, om 8.30 uur, In St Maartens kathedraal, tot zielelafenls van Juffrouw Marie-Jose VICTOOR ,R1RR, Vandenpeereboomplaats, 35. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 5 SEPTEMBER, om 8.30 uur, ln St Pieterskerk, tot zlelelalenls van Heer Francois VERLEURE Weduwnaar van Vrouw Celine Hubert. (5159) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen f? ZONDAG 5 SEPTEMBER, om 9 uur, ln St Niklaaskerk. tot zlelelalenls van Vrouw Werner CORNETTE-SABBE en zoon Georges. (5160) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 5 SEPTEMBER, om 9.30 uur, ln de kerk dei E P Carmelieten, tot zielelafenls van Heer en Vrouw DEGRYZE-DUPREZ (5166) en hunne 3 kinderen.iSlbbi Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen gorden op ZONDAG 5 SEPTEMBER, om 10 uur, in de kerk der e,. r. Capudenen, tot zlelelalenls van Heer Camiel DEGROOTE (5161) Vrienden en kennissen worden ungenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die' zal gelezen worden op ZONDAG 5 SEPTEMBER, om 11.30 uur, ln St Maartens kathedraal, tot zielelafenls van Heer Maurice VERGRACHT Eere-bevelhebber van het en voor zijn zoon Heer Andre VERGRACHT. (516- Vrlenden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 SEPTEMBER, om 8 uur, ln St-Nlklaaskera, tot zielelafenls van Vrouw Charles OUDENHOVE (5177* geboren Albertlne Cllbouw.(517; Vriendelijke ultnoodiging tot ^tbUwonen der ZI^MIS die zal gecelebreerd worden op ZONDAG 12 SE om 8.30 uur, in St Maartenskathedraal. tot lafenis i 1 n TanMynheer en Mevrouw BIEBUYCK. (5178> Vrienden en kennissen worden u«8enoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen word P ZONDAG 12 SEPTEMBER, om 9.30 uur, in de kerk E. p. Carmelieten, tot zlelelalenls der Hew - V''FVoS^vSsCHOOIi' -M VI.'^ ZONDAfi Rl'ST De Apotheek van Mr. MOYAERT, Tempelstraaf, is alleen open op Zondag 5 September De parken waar de begrafenissen der votwassenen zijn gedaan geweest tijdens de jaren 1931-1932, alsook de grond- vergunningen van 2o jaren, genomen in de jaren 1920, 1921 1922, 1923 zullen eerstdaags opnieuw gebruikt worden. De herinneringsteekens zullen door de families vóór I November a.s. moeten weggehaald worden. Na dezen datum zullen ze ambtswege weggeruimd worden. Voor alle verdere inlichtingen wende men zich tot den Be stuurder der Lijkstatiën ofwel ten bureele van den Burger lijken Stand De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, P LESAFFER. MAATSCHAPPIJ van het Arrondissement leper Lokaal In de Trómpet 28. Groote Markt, leper. Algemeene Vergadering van 5 Sep tembar 1943, om 14 aar. DAGORDE Lezing van het verslag der voorgaande vergadering. Mededeelingen. Voordracht door Mevr. De Muilier. Voorstel nieuwe leden. Aanbrengsten. Tombola. De Secretaris, C. Lampa. De d.d. Voorzitter. J. Leclayse. Werden ten polltiebureele aangegeven Gevonden - Vrijdag 27 Augustus, door M. Hosdey Camiel. Lindendreef. een bril met kas. Maandag 30. door M. Desplenter Alfons. politieagent, een kindersacoche. Door M. Craye Jean. Boterstraat, een damesfoulard. Dinsdag 31, door M. Dcwachter Maurice, Surmontstraat, een paar hand schoenen. Door M. Demoor Theophile, bewaker der zwemkom. 2 zonne brillen. zilveren kettingje en armband, alsmede een ring. Door M. Demoor Georges, stedelijke zwemmeester, een geldbeugel en een zilveren ketting. Woensdag 1 September, door M. Derycke Jacques. Maloulaan. een linnen zak met sikkel. Verloren - Vrijdag 27 Augustus, door M. Callens Mare. Zonnebekestwg. een bleek lederen brieventasch inhoudende de som van 1000 fr. alsook kleer- bons en eenzeivigheidskaart. Belooning voor den vinder. Door Me Van- derghote Godelieve. Dixmudestraat. een zilveren ringje met gouden plaatje. Door M. Bultinck Charles. St-Janstraat, een sleutelbos. Zaterdag 28, door M. Huysentruyt Silvère. van Zillebeke. een bruine jachthond met witten hals en bruine met wit gevlekte pooten. oud 4 maanden. Terugbrengen tegen belooning. Door M. Leize Jozef, van Wervik. een volledig reserve autowiel 32x6. Maandag 30, door M. Dumont Leon. Paddevyverstraat, zijne eenzelvig- heidskaart. Door Mej. Weyne Rosa. Maarschalk Frenchlaan, hare een- zelvigheidskaart. Door M. Winkelmans Fernand, Meenensteenweg, een gouden ring in den vorm eener slang versierd met 2 briljanten. Goede beloo ning voorden vinder. Door Mej. Vanbesien Agnes. Rijselsteenweg. een bruin en zwartlederen netzak. Door Me Roose Blanche.Zonnebekestwg. een zwart zijden armband met gouden uurwerk. Dinsdag 31. door Me Geeraets Denise. Rijselstraat. een rijwielplaat num mer 432287. Door M. Benoot Jozef. Fochlaan, een bruine netzak. Woensdag 1 September, door M. Kesteloot Adolf, Paddevyverstraat. een bleeke regenmantel. Door M. Sedeyn André. van St-Jan. een armbanduur werk in chromé. Belooning voor den vinder. Door Me Deleu Martha. Dickebuschsteenweg. hare eenzelvigheidskaart. Donderdag 2. door M. Michiel Alfons. Lindendreef. een geel Iedere» brie- veatasch inhoudende 310 fr. Door M. Dury Elie. Dickebuschsteenweg. een geldbeugel een kleine som bevattende. Door Me Maes Yvette, Semi nariestraat. hare eenzelvigheidskaart. Door Me Notte Constancia. Pope ringesteenweg. hare rantsoeneeringskaart. Door Me Claus Lizie. Pope ringesteenweg. 7 rantsoeneéringskaarten op naam Neels. Door Me Derynck Jacqueline. Vandenpeereboomplaats. een houten borstspeld in den vorm van een hart. Eenige school in België die auto's met dubbel stuur bezit en in staat is regelmatig rijlessen te geven. Lessen eiken dag op kamion of luxe-wagen model 1939. Dames en Heeren op eiken ouderdom worden aangenomen. AFLEVERING VAN RIJBREVETTEN. VOLGT ONZE DEPANNAGE-LESSEN Een gansch vernieuwde praktische autoleergang wordt gedurende vier en half maand eiken Zondag van 9,30 tot 11,30 uur in uw streek gegeven. Deze leergang wordt aanbevolen aan iedereen die eenigszins belang stelt ln de mekaniek en verlangt zijn toekomst te verbeteren of te verzekeren. Landbouwers, Nijveraars en alle belang stellenden worden uitgenoodigd. Het ls een gekend feit dat na den oorlog gediplomeerde krachten de voorkeur zullen hebben. Bovendien spaart U Jaarlijks groote som men uit aan herstellingswerken, door zelf de werking van uw auto, traktor of andere motoren te leeren kennen en onderhouden. Een chauffeur welke maar alleen rijden kan en zelf geen pannen kan herstellen, zal niet meer aangenomen worden. De lessen worden gegeven met be hulp van speciale door het Instituut zelf vervaardigde leerboeken, voorzien van talrijke teekeningen en foto's, welke het onderwijs aanschouwelijk maken. Na den leer gang worden diploma's afgeleverd. Dames en Heeren kunnen zich voor dezen leergang laten Inschrijven. Leer geld van den depannage-leergang slechts 250 fr. betaal baar geheel of gedeeltelijk bij de inschrijving. Komt in lichtingen vragen, het kost D niets. Inschrijvingen en inlichtingen worden opgenomen ln volgende afdeelingen Te 1EPER. Café De Drie Koningen Groote Markt, 3, ov Zondag 5 September, om 9,15 uur Te POPÊRINGE, Café Au Pavilion Statieplaats, 2, op Zondag 5 September, om 9,15 uur Te VEURNE, Café De BeursGroote Markt, op Zondag 5 September, om 9,15 uur. Deze leergangen worden Ingericht door het vermaarde HOOGER INSTITUUTAntwerpsche steenweg, 106a, uit BRUSSEL Adv. verg. 263-3. Allo Allo Wielrijders Voor het herstellen van uw velos, veiobanden, vulkani- seeren en overtrekken van banden, wendt u Paterstraat, 34, Yper. Spoedige bediening, eigen werk, eigenfabrikaat.'5028) alle n1"S KESTELOOT Charles Vesrnesteeewej, 14S, (Villa) YPER (5149) TE HUUR GEVRAAOD groot afgesloten'magazijn. Adres ten bureele (5117) TE HUUR GEVRAAOD OF TE KOOPEN center van stad. Handelshuis. Adres ten bureele. (5155) TE HUREN 2 kamers met of zonder pension. Adres ten bureele. (5179) TE KOOP Wieg en kinderstoel, in goeden staat. Maarschalk Frenchlaan. 51, Yper. (5111) Kasselsteenen en Macadam te koop. Adres ten bureele. TE KOOP Bascule 308) kgr. In goeden staat. Zich wenden Zillebekevijyer. (5141) TE KOOP 2 kloeke paardenkamlons, 4 auto- wielen, maat 13x45, in bijzonder goeden staat. Beet- molen. haverpletmolen en groote steekkar, alles in zeer goeden staat. Kesteloot, Veurnesteenweg, 145, Villa) Yper.(5150) TE KOOP Hooi en strooi, Boomkweekerij Jules Casier, Komensche steenweg, I, Yper. (5151) TE KOOP 3 paar werkersschoenen, maat 4(1- 41-42. Regenmantel trench coat, groote maat, goede vrouw- en mansvelo, alsook 2 goede vijlstaken. Rijselsteenweg, nr 19, (Koninghoek) Yper. (5153) TE KOOP Damesfiets, occasie, in goeden staat. Adres ten bureele. TE KOOPZeer schoone damesregenmantel, beige, maat 42. Adres ten bureele. (5168) TE KOOP kinderbed en gasvuur. M. Tranchet, Waterkasteelstraat, 78, Yper. (5169) TE KOOP Naalmachlen merk Durkopp zoogoed als nieuw. Adres ten bureele. (5172) TE KOOP Oamesvelo in goeden staat, met vooroor- logscbe crepebanden, alsook 2 paar vrouwschoenen nr 36. Adres ten bureele. (5173) TE KOOP Zeer schoone kindervoituur in beige, met dikke banden en chromé. Boterstraat, 20. (5174) TE KOOP IJzeren ton van 1 50 m. diepte op 1,30 m. doorsnede, alsook ijzeren baren dienstig voor serre. Meenensteenweg, 121, Yper. (5175) Mooiste keuze hout dienstig voor uwe tabakstelling, Voor aansluitingen bij de electrische leiding, voor herstellingen aan gebouwen enz. wendt U bij J. M. UEIVECKER Handelaars, A B 1$ E L E - O re n s Tel. Poperlnge, 58 en 268. (4913) Vrouw vraagt burcclwcrk liefst 's namiddags alleen. Adres ten bureele. (3954) GEVRAAOD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, 1, te Wervik. (4895) Coiffeur vraagt halve gast voor heeren, kunnende scheren en haarsnijden. Tempelstraat, 27, Yper. (5113) Jongeling 17 jaar, midd. stud. VRAAGT PLAATS voor bureel werk. Adres ten bureele. (5142) GEVRAAGD zeer goede meid. volledig op de hoogte van keuken, voor huisgezin met kinders, te Pope- ringe Zeer hoog loon. goede kost. Adres t. bureele. (5147) GEVRAAGD Meisje 16-18 jaar om in huishouden te helpen. Adres ten bureele. (5143) GEVRAAGDgoede boerenmeid, 30-40 jaar, bij Jer. Quaghebeur, Statie, Poperinge. (5148) GEVRAAGD goede werKvrouw, voor 3 volle ea 3 halve dagen per week. Tempelstraat, 21, Yper. (5171) Werkvrouw vraagt plaats, alle (lagen vrij en meisje 15 jaar, ook voor alle dagen. Adres t. bur. (5180) GEVRAAGD Meid 25 35 jaar bij heer alleen. Zich wenden Surmontstraat, 21, Yper. (5181) ÏJDRINGEND GEVRAAGD Schapershond of Piek, bij Jos. Allein, Watou (Callecannes). (5)82) Wielrijders, voor uwe veiobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. (3823) Bieënzwermen Om den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel. Plaats, 16, Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) voor uwe wendt u tot het HUIS I»E MULDER 1 MM. Bt-Salvator»traal Xel. 8074S OMT Lie n" 604/3

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3