DUITSCHE LEGERBERICHTEN Prijs 0,50 fr. NIEUWS NOTARIEEL - AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST Toegelaten Taxis Rijksmiddelbare School en Atheneumafdeeling - leper -VOETBAL- C S YPER B W S. PASSCHENDALE STAD YPER CINEMAPROGRAK* IMAS 24' Jaar, Nr 21 Vrijdag 10 September 1943 HET YPERSCHE i ngever DUIYIORTIER, 34, Boterstraat. Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank STAD IEPER Uitreiking der nieuwe melkkaarten aan kinderen beneden de 14 jaar en aan T. B. C. lijders De nieuwe melkkaarten zullen uitgereikt worden op Maandag 13 en Dinsdag 14 September, telkens van 8.30 tot 11.45 uur en van 14 tot 17 uur, aan de winketten Nrs 3 en 5. De kaarten zullen afgeleverd worden 1. Voor kinderen mits voorlegging der oude melkkaart alsmede het trouwboekje der ouders. 2. Voor de T. B. C. lijders, mits voorlegging der oude melkkaart, getuigschrift van het dlspensarium, alsmede voor volwassenen hun identiteitskaart Daar de melkkaarten zullen gerangschikt worden per straatnamen, moeten de personen die kaarten komen af halen, volstrekt zeker zijn van het hulsnummer. Prijs te betalen per melkkaart 0 fr. 50. Men gelieve gepast geld mede te brengen. AANDACHT Na Dinsdag 14 September zullen er geen melkkaarten meer worden afgeleverd. De personen, die zouden verzuimd hebben de kaarten te komen afhalen, kunnen die enkel bekomen na de uitreiking der rantsoe- neeringszegels. Fietsbanden De personen die een aanvraag voor fietsbanden hebben Ingediend, gedurende de acht eerste maanden van het loopende jaar 1943, moeten een nieuw attest inbrengen van hun werkgever, zooniet zal geen enkel gevolg kun nen gegeven worden aan hun aanvraag. Belangrijk bericht aan de Kleinhandelaars van leper en omliggende De Hoofdgroepeering Kleinhandel richt een ZITDAG in te IEPER, in het Stadhuis, op Dinsdag 14 September 1943, van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Alle kleinhandelaars om het even uit welken handelstak, die inlichtingen wenschen over beroepskwesties (aansluiting. Handelsregister, bevoor rading, vergunningen enz.) kunnen den afgevaardigde daar raadplegen. De Aardappelcontracten Van Maandag morgen 13 September tot Zondag avond 19 September 1943 inbegrepen Gaston VAN DER MEERSCH. Seminariestraat PATTYN Georges. Fochlaan. L LAMAIRE. Casselstraat. 2. Door tegenaanvallen en hevige afweer gevechten worden de nog steeds herhaalde Sowjetaanvallen afgeslagen Bij zijn vruchtelooze doorbraakpogingen worden den vijand uiterst hooge verliezen loegebracht - In het Donetzbekken werd de stad Stalino ontruimd Britsche troepen landden in Calabrie - Vijandelijke vliegtuigen werpen bommen op woonwijken in Berlijn en Munchen - Ook Parijs Gent, Kortrijk, Brussel en andere steden in de bezette gebieden wor. den nog uit de lucht aangevallen. - Italië legt onvoorwaardelijk de wapens neer. Zooals reeds aangekondigd mag de uitvoering der aardappelcontracten dit jaar reeds vanaf 12 September aanvazgen. Door het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening werd thans ook nog besloten dat de te vervoeren hoeveelheid aardappelen 10 t.h. meer mag bedragen dan het gewicht dat op het als vervoerbewijs geldig gemaakt contract vermeld staat. Deze verhooging van gewicht, die 12 kgr. per contract bedraagt, zoodat dus 132 kg. mag geleverd worden in plaats van 120 kg., wordt toegelaten om bet tijdens de bewaring gebeurlijk gewichtsverlies der aardappelen te vergoeden. De landbouwer-contractant is echter niet verplicht deze supplementaire levering van 10 t.h. te doen. daar ze hem door de gemeentebesturen ook niet in vermindering van zijn leveringsplicht aan de Aardappelcentrale mag aan gerekend worden, doch daar meest alle landbouwers nog genoeg overkomen om aan hun leveringsplicht te voldoen, zullen weinigen weigeren dezen ge ringen toeslag van 10 t.h. op de bij hen afgesloten contracten toe te staan. De inschrijving van de nieuwe leerlingen gebeurt in het gebouw ter MERGHELYNCKSTRAAT, op Zaterdag. 11 September en Maandag. 13 September, telkens van 9 tot 12 uur. Men brengt het trouwboekje mede. Zonda^ IS September 19-43 om 15 uur op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat Ingangsprijs 3 jr. - Tribune I fropleg DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1943 Op het Oostelijk front waren onze troepen ook gister in hevige gevechten gewikkeld. De op eenige punten voor uitgedrongen vijandelijke strijdkrachten werden door vastberaden tegenaanvallen teruggeslagen. De aanvallen onzer vliegtuigen waren vooral tegen de vijandelijke troepenobjectieven Zuid-Westelijk van Wjasma gericht. In het zeegebied van het Visschersschiereiland kelderden Duitsche vliegtuigen een Sowjet-Russisch kustvrachtschip en een bewakingsvaartuig. Van 30 Augustus tot 1 Sep tember vernietigde het luchtwapen 127 Sowjet-vlieg- tuigen. VRIJDAG 3 SEPTEMBER Ten Westen van den Mius en vooral ten Westen van Kharkov werden de herhaalde aanvallen der Sowjets ook gister afgeweerd. In de gebieden van Sweskt, ten Zuid- Westen en Westen van Wjasma zijn zware gevechten aan den gang. Heden morgen zijn Engelsche troepen in Calabrië ge land. Gevechten met Duitsche en Italiaansche dekkings strijdkrachten zijn aan den gang. Het Duitsche luchtwapen viel scheepsdoelen aan voor de Oostkust van Sicilië en in de wateren ten Westen van Algiers. Verscheidene vijandelijke transportschepen wer den getroffen. Duitsche jagers schoten gister bij Napels 18 vijande lijke vliegtuigen neer. Boven het kustgebied van het bezette Westen en boven den Atlantlschen Oceaan werden nog 12 toestellen neergehaald. Eenige vijandelijke vliegtuigen ondernamen verleden nacht storingsvluchten naar West-Duitschland. De geweldige en wekenlange slag in den Orelboog is thans geëindigd en ondanks zijne groote meerderheid is de vijand er niet In geslaagd het Duitsche front te door breken. De verliezen van den vijand zijn aanzienlijk en bedragen 14.000 gevangenen, 5.114 tanks en 854 kanon nen. Daarbij werden 2.119 vliegtuigen neergeschoten. ZATERDAG 4 SEPTEMBER Aan het Oostelijk front werden ook gister hevige aan vallen der Sowjets in den Zuidelijken en Centralen sec tor in verbitterde gevechten afgeslagen. Aan de Zuid-Westelijke punt van het Calabrisch schier eiland zijn Duitsch-Italiaansche afdeellngen in den strijd gewikkeld met gelande Britsche contingenten. De vijand leed daar gevoelige verliezen. In luchtgevechten boven het Italiaansch gebied ver loor de vijand gister 13 viermotorige vliegtuigen. Verscheidene plaatsen in de bezette Westgebieden. waaronder ook eenige wijken van Parijs werden gister door vijandelijke luchtstrijdkrachten aangevallen. 12 vliegtuigen werden neergeschoten. Verleden nacht vielen Britsche vliegtuigen het gebied van Groot-Berlijn aan. 27 der aanvallende bommenwerpers werden vernietigd. ZONDAG 5 SEPTEMBER De afweargevechten in het Zuiden en het midden van het Oostelijk front hielden ook gister den ganschen dag aan. In het Donetzbekken, Westelijk van Charkow en bij Sewsk werden hevige vijandelijke aanvallen afgeslagen. Bij herhaalde vruchtelooze doorbraakpogingen Westelijk van Kisrow en Zuid-Westelijk van Bjely leden de Sowjets bijzonder zware verliezen. In de Finsche golf werd een bolsjewistische mijnenveger tot zinken gebracht en een tweede beschadigd. In dezelfde wateren werden gister ook nog 4 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. De op het Calabrische schiereiland gelande Britsche contingenten konden ook gister maar weinig hun brug genhoofd uitbreiden, ofschoon zij slechts tegenover zwakke Duitsche en Italiaansche eenheden stonden. Bij luchtaanvallen op de vijandelijke ontschepingstroepen, werd een kruiser getroffen. Door luchtaanvallen op plaatsen in de bezette Westge bieden ontstond zware schade in woonwijken en leed de burgerbevolking aanzienlijke verliezen. 5 vijandelijke toestellen werden neergehaald. In den afgeloopen nacht werden voor de Noord-Fran- sche kust 4 Engelsche snelbooten gekelderd en een vijfde in brand geschoten. MAANDAG 6 SEPTEMBER De sterke aanvallen der Sowjets in het Donetzbekken, in het gebied van Charkow alsmede ten Zuid-Westen en ten Westen van Wjasma duren onverminderd voort. Het luchtwapen steunde met succes de zware afweergevech- ten. Van 2 tot 5 September verloor de vijand 166 vlieg tuigen. Op Calabrië rukken de gelande Britsche afdeelingen slechts aarzelend tegen de zwakke Duitsch-Italiaansche dekkingsafdeelingen. Slechts op eenige punten ontwik kelden zich gevechten. Verleden nacht vielen vijandelijke vliegtuigen de ste den Mannheim en Ludwigshafen aan. Naar tot dusver werd vastgesteld, werden 37 van de aanvallende bombar dementstoestellen naar beneden gehaald. DINSDAG 7 SEPTEMBER In het Zuiden van het Oostelijk front waren onze troe pen gister in zeer zware afweergevechten gewikkeld met sterke afdeelingen infanterie der Sowjets. Van de overige frontsectoren, met uitzondering van locale gevechtsactivi teit aan het Koeban-bruggenhoofd en in het Hooge Noor den worden geen bijzondere gebeurtenissen gemeld. In de Finsche golf, aan de Oostkust van de Ladogabaai werden landingspogingen van Sowjet-Russische stoottroe pen afgeslagen en daarbij 2 kleine landingsbooten in brand geschoten. Tijdens een nachtgevecht werd een vijandelijke snelooot gekelderd. Op Calabrië waren onze dekkingstroepen slechts in gering gevechtscontact met den vijand. Ten Noorden van Palmi werd een Britsche aanval afgeslagen. Vijandelijke formaties bommenwerpers overvlogen FLORA Groote Markt NACHTVLINDER Duitsch gesproken met Hanna Vitova en Gustav Nezval Vrijdag, Zaterdag, om 7 i u Zondag, om 2 i, 5 en 7 i u Maandag, om 7 uur MAJESTIC Rijselstraat VEEL LAWAAI OM NIXI Duitsch gesproken met Jenny Jngo en Albert Matterstock Zaterdag, om 7 5 uur Zondag, om 2 i, 5 en 7 u. Maandag, om 7 1 uur OÏJO IEPER R Colaertplaats KARAVAAN Duitsch gesproken met Isa Pola en Michel Simon Zaterdag, om 7 5 u. Zondag, om 2 i, 5 en 7 J u Maandag, om 7 I uur gister het Zuid-Duitsch gebied, doch werden uiteenge dreven. Verscheidene zwaar beschadigde vijandelijke toe stellen zijn op Zwitsersch grondgebied geland. Bommen werden geworpen op Stuttgart en Strassburg. Tijdens den afgeloopen nacht werd ook het gebied van Munchen door Britsche bommenwerpers aangevallen. Er ontstond schade in woonwijken alsmede in eenige localiteiten van Zuid-Beieren. Bij deze aanvallen verloor de vijand 53 toestellen. Duitsche vliegtuigen, waarvan er 2 vermist worden, vielen verleden nacht met succes vijandelijke vliegtuig bases in het gebied van Cambridge aan. WOENSDAG 8 SEPTEMBER De slag in "het Donetz-bekken duurt met onvermin derde hevigheid voort. Ten einde het front te verkorten werd de stad Stalino stelselmatig ontruimd. In het ge- vechtsgebied van Kharkov werden alle vijandelijke aan vallen in verbitterde gevechten en met hooge bloedige verliezen afgeslagen. Op talrijke punten van den Cen tralen sector werden sterke Sowjet-aanvallen eveneens afgeweerd. Inzake de overige sectoren van het Oostelijk front vonden nog slechts aan het Koeban-bruggenhoofd levendige plaatselijke gevechten plaats. In Zuid-Calabrlë mislukten de pogingen van den vij and om de Duitsch-Italiaansche dekkingen af te snijden. Vijandelijke strijdkrachten, die in de golf van Eufemia landden, worden concentrisch aangevallen. Bij een aanval van Duitsche vliegtuigen op de haven van Bizerta werden 5 vijandelijke schepen getroffen. Vijandelijke bommenwerpers vielen bij dag het stads gebied van Brussel aan en veroorzaakten er zware ver liezen onder de burgerbevolking. Vóór de Noorsche kust werden 3 vijandelijke torpedo vliegtuigen neergehaald. Boven de bezette gebieden van het Westen verloor de vijand 4 bommenwerpers en aan de Duitsche grens in het Westen werd nog een Britsch storingsvliegtuig neergeschoten. DONDERDAG 9 SEPTEMBER In het Donetz-bekken werpen de Sowjets nieuwe troe penformaties in den strijd, die onder bijzonder zware verliezen voor den vijand aanhoudt. Zuidelijk en Weste lijk van Kharkov leden verscheidene vijandelijke aan vallen schipbreuk. In den Centralen sector viel de vijand slechts in het gebied Westelijk van Kirov met vrij sterke krachten aan. In de overige vakken was de vijandelijke aanvalsbedrijvigheid zwakker dan de vorige dagen. Een omsingelde vijandelijke groep werd vernietigd. In de Finsche golf werd een Sowjet-Russische mijnen veger gekelderd en 2 andere zwaar beschadigd. Daar de Italiaansche regeering 'de wapens onvoorwaar delijk heeft neergelegd, zijn in Zuid-Frankrijk, in Italië en op den Balkan, waar tot dusver Duitsche en Italiaan sche troepen samen streden, alle maatregelen aan den gang, die door het verraad der regeering Badoglio nood zakelijk waren geworden. Aan de Calabrische Westkust vielen Duitsche vliegtui gen vijandelijke landingsstrijdkrachten in de baai van Eufemia aan, brachten een troepen transportschip tot zin ken en troffen 4 groote schepen, waaronder een kruiser. Bij luchtaanvallen op de bezette Westgebieden en bo ven den Atlantischen Oceaan werden 11 vijandelijke vliegtuigen naar beneden geschoten. Duitsche vliegtuigen bombardeerden verleden nacht militaire doelen In Zuid en Midden-Engeland. STAD IEPER Op Xaterdiij; Vif September 1943 om 14 uur le Groote Eereprijs DE BEURS 120 km. voor BEROEPSRENNERS 12.000 FRANK PRIJZEN en talrijke PREM1EN Beker Iepersche Centrale Brouwerij tc betwisten door'de clubs die minstens 3 renners rangschikken. Verdeeling der prijzen 1500fr. en palm. 1200. 1000. 900. 800, 700. 600. 500. 450. 400. 350. 4 x 300. 5 x 200. 6 x 150. 4 x 125 frank. WEGWIJZER VIER MAAL Meenenstraat, Zonnebekesteenweg. Potyze. St-Jan. Bruggesteenweg. Diksmudestraat. Markt. Rijselstraat. St- Elooi. Wijtschate, Keramel, Klytte. Dickebuschsteenweg, Statiestraat. Tem pelstraat. Boterstraat, Markt. Meenenstraat, en NOG ÉÉN" MAAL Meenenstraat, Potyze, St-Jan, Bruggesteenweg, Diksmuidesteenweg. Oude Veurnestraat. Veurnesteenweg, Maloulaan. Sta tiestraat. Tempelstraat. Boterstraat, Markt. Meenenstraat. Aankomst De Beurs VERTREK en AANKOMST De Beurs -.Meenenstraat. Inschrijvingen te sturen tot 23 September aan den heer Roger DEMEY. Elverdingestraat. 9. leper. Rugnummers vanaf 13 uur in Café Central Groote Markt. 14. waar ook de premiën uitbetaald worden. Micro-Reportage door A. Desplenter. velodroom-bestuurder vanRumbeke. STAD IEPER - Wijk MONTMARTRE O Op Zondag 19 en Maandag 20 September 1943 M^uistei-i-ijke \%'ijkkermls met VELOKOERS voor BEGINNELINGEN en allerhande VOLKSSPELEN Volledig programma aanstaande week. Orgelrecital te Yper Een kunstprastatie van eerste gehalte was wel. op 31 Augustus 1.1.. het Orgelrecital door professor FLOR PEETERS. den beroemden organist virtuoos aan de Kathedraal te Mechelen. De grootsche ruime kruisbcuk van de Iepersche St-Maartens Kathedraal was het kader waarin een talrijk publiek van muziekliefhebbers de uitge voerde aseesterwerken in heerlijk genot kon smaken. Onze beste gelukwenscben aan den groote» kunstenaar, met onzen dank aan de Iepersche afdeellng van het Davidsfoads, inrichtster vaa die muzikale (•baarton is

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1