Electriekers Kleine Aankondigingen Occasie Meubelen STERFGEVALLEN St Jozefs Kerk der Carmelieten, leper ZIËLMIS§EIV BEDANKING Burgerlijke Stand van leper CRISTAL - CHAUDFONTAINE het volmaakt tafelwater Depot BROUWERIJ J. Cr G. DONCK Batterijen en Boitiers, Waschmachienen, Drogers en Wringers, Motoren en benoodigheden, JEAN VAN EENAEME DESENDER k koop en verkoop KESTELOOT Charles HET YPERSCHE 10-9-1943 Woesten - Eeremis O. L. Vrouw geboorte was de dag waarop onze dorpsgenoot Eerw. Heer Albert Ampe zijn plechtige Eeremis in de parochiale kerk der H. Rectrudis <op onze gemeente heeft opgedragen. De nieuwgewijde is de jongste zoon van wijlen Heer René Ampe en Mevrouw Felicie Vandromme. Hij heeft twee zusters in het klooster en een broeder Principaal van 't College te Dixmuide. Voorwaar een schoon huisgezin dat vier zijner leden aan den Heer heeft ge schonken. Deze godsgewijde priester is binnen gegaan in het klooster der Sociëteit Jezus en komt nu terug in het raidden der zijnen om als bemiddelaar tusschen den Hemel en zijn welbeminden op te treden. De celebrant werd aan het altaar bijgestaan door zijn Eerwaarden broeder en een schaar priesters waaronder een paar dorpsgenooten. De eerwaarde kanselredenaar gaf den nieuwen piiester. zijne moeder en de talrijke aanwezigen, door trefFende be woordingen. een beeld over wat een priester is. wat een moeder op zulke da gen gevoelt en wat ons Viaamsche volk tegenover zijn priesters verschuldigd is. Zoo eindigde deze roerende plechtigheid. Wij wenschen den nieuwen bemiddelaar tusschen volk en God een roemrijke loopbaan. Plechtige Eeremis te Yper Op O. L. V. Geboorte. 8 dezer, was St-Maartens Kathedraal op haar best ter gelegenheid van de eerste plechtige Mis van onzen gevierden stadsgenoot. Eerw. Pater Jezuiet ANDRÉ DE HEM, priester gewijd te Leuven, den 24 Augustus j.l. De grootsclie liturgische plechtigheden werden door talrijke geloovigen bijgewoond. De Kanselrede van Z. E. Pater Van den Branden. S. J.. was indrukwekkend en troostend. Aan den nieuwen Godgewijde en zijn gelukkige ouders. Heer Hoofdgriffier en Mevrouw Maurice De Hem-Andries, onze beste Ypcrsche geluk wenschen. God zegene zijn nieuw gezalfde met een vruchtbaar apostolaat. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ■ZONDAG 12 SEPTEMBER, om 8 uur, in St-Niklaaskerk, tot zlelelafenls van Vrouw Charles OUDENHOVE geboren Albertine CUbouw. (5177) Vriendelijke uitnoodiging tot het bijwonen der ZIELMIS die zal gecelebreerd worden op ZONDAG 12 SEPTEMBER, om 8.30 uur, in St Maartenskathedraal, tot lafenis der zielen van Mijnheer en Mevrouw BIEBUYCK. (5178) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 SEPTEMBER, om 8.30 uur, in St Jacobskerk, tot zlelelafenls van Juffrouw Marie-Rose BOLLAERT. (5193) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 SEPTEMBER, om 8.30 uur, In de kerk der E. P. Carmelieten, tot zlelelafenls van Heer Leon VANDE VOORDE echtgenoot van Vrouw Juliana Comeyne Vanwege de Confrérie van de H. Theresia. Wenninckstraat, 12. (5194) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 SEPTEMBER, om 9 uur. In St Niklaaskerk, tot zlelelafenls van Heer Jules VERFAILLIE. (5195) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 12 SEPTEMBER, om 9.30 uur, In de kerk der E. P. Carmelieten, tot zlelelafenls der overleden familie van Heer en Vrouw Elorimond VERSCHOORE-DEVLOO. Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 12 SEPTEMBER, om 11.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zlelelafenls van Heer en Mevrouw Arthur WECKESSER-VANDE LANOITTE. (5196) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 SEPTEMBER, om 7.30 uur, In St-Jacobskerk, tot zlelelafenls van Heer Ach'iel LESAGE en zijne schoonmoeder Vrouw Virginie DUMOULIN. (5197> Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 SEPTEMBER, om 8.30 uur, in St-Maartens- kathedraal, tot zlelelafenls van Vrouw Maurice BLOOTACKER geboren Marguerite Goethals en overleden familie. (5198) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 SEPTEMBER, om 8.30 uur, ln St-Pieterskerk, tot zlelelafenls van Mevrouw Georges HEUGHEBAERT geboren Gabrielle Kools. (5199) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 SEPTEMBER, om 9.30 uur. in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Vrouw Julia VANHOECKE echtgenoote van Heer Camlel Logier en voor haar vader Heer Camiel VANHOECKE (5200) Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 SEPTEMBER, om 10 uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Emiel MAQUET geboren Marle Vanmol. 5201 Vrienden en kennissen worden uitgenoodlgd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 19 SEPTEMBER, om 10 uur, ln de kerk der E. P. Capucienen, tot zielelafenis van Mevrouw Weduwe Jules DEPUYDT en overleden echtgenoot. Dikkebüschsteenweg, 184. (5202) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 19 SEPTEMBER, om 11.30 uur, ln St-Maartens- kathedraal, tot zlelelafenls van Vrouw Sidonie FIEU-DE JONCKHEERE en overleden zoon Firmin. (5203) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr SNOECK, Groote Markt is alleen open op Zonda? 12 September Negen Donderdagen der Heilige Kleine Theresia TOEKOMENDEN DONDERDAG Te 7 1/2 u.: Communiemis met zang, oefeningen én zegen. Te 6 u.: Lof door 't volk te zingen, aanbevelingen, oefeningen en zegen. Komt allen die oefeningen bijwonen, om vrede te bekomen, voor onze. krijgsgevangenen, en voor de arbeiders en arbeidsters in den vreemde. Heer en Mevrouw Georges Braem-Isebaert Heer en Mevrouw Emile Wyckaert-Isebaert en kinders Juffrouw Stephanie Isebaert De famillën Wyckaert, Torney en Isebaert, melden met diepe droefheid het afsterven van hun teer beminde moeder, schoonmoeder, grootmoeder en bloed verwante, Mevrouw Marie-Romanie WYCKAERT Weduwe van Heer Arthur Isebaert geboren te Alverlngem, den 19 Juli 1854. en godvruchtig overleden te leper, den 4 September 1943. De vrienden en kennissen die, bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien leper. Minneplein, 5. Vrouw Camlel Catry, geboren Martha Devisschere, zijne echtgenoote Heer Willy Catry, Heer Gerard Catry, zijne kinderen Heer en Vrouw Emlel Catry-Santy, zijne ouders Heer en Vrouw Henrl Devlsschere-Lapierre, zijne schoonouders Heer en Vrouw Gerard Catry-Dethoor en kinders Mar guerite en Godelleve, Heer en Vrouw Emlel Vanoverberghe-Catry, Heer en Vrouw Antoon Catry - Claerebout en kinders Monique en Bené, Heer en Vrouw Médard Degryse-Devisschere en kinders Robert en André, Heer en Vrouw Maurice Verkindt-Devlsschere en zoon Roger, zijne broeders, zuster, schoonzusters. schoonbroeders en neefjes, melden met droefheid en krlstene gelatenheid het pijn lijk verlies dat hun komt te treffen door 't afsterven van Heer Camiel CATRY echtgenoot van Vrouw Martha Devisschere geboren te Zonnebeke, den 2 Januari 1906, en godvruch tig overleden te leper, den 7 September 1943. voorzien van de H.H. Gerechten onzer Moeder de Heilige Kerk. De plechtige LIJKDIENST Zjtl plaats hebben ln de pa rochiale kerk van St Jacobs te leper, op ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1943, om 9 uur. Vergadering in de kerk. De vrienden en kennissen die. bij vergetelheid, geen rouwbrief zouden ontvangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te willen aanzien. Heer Georges Burgho Heer en Vrouw Fernand Burgho-Knecht Heer Jean Burgho Heer Raymond Gollier, weduwnaar van Vrouw Mar guerite Burgho De famillën Burgho, Ducorney en Descamps, in de onmogelijkheid allen rechtstreeks te treffen, dan ken, langs dezen weg. de talrijke vrienden er kennissen voor de blijken van innige deelneming hen betuigd tij dens het afsterven van Heer Aimé BURGHO huft teergeliefden vader, schoonvader, grootvader en bloedverwant, en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Yper, Hotel du Sultan, Groote Markt. van den 3 tot den 9 September 1943 Geboorten Leterme Betty, Meenensteenweg, 73. De- bruyne Luc, Sint Jacobsstraat, 2. Oarreyn Jean, Capu- cienenstraat, 101. van Brussel. Velghe Johny, Recollp., 5, Neerstraat, 5. Outtier Edith, Recollp., 5, Poperingestwg, 159. Vanmarcke GilbertRecollp., 5, van Boezinge. Claeys Anny, Recollp., 5, Tegelstraat. 41. Huwelijk Carreyn Hector, betonbewerker, en Vanmaete Emelia, huishoudster, beiden te leper. Overlijdens Sweertvaegher Arthur, landbouwer, 59 j., echtg. Vanveuren Bertha, van Watou. Saelens Hector, werkman, 51 j ongeh., van Poelkapelle. Keignaert André, fotograaf, 25 j., echtg. Tranchet Alice, Deken De- laerestraat, 6. Noliet Laure, z. b., 64 jaar, ongehuwd, "Poperingestwg, 16, v. Waasten Packet Arthur, fabriekwer ker,37 jaar,echtg. Buseyne Margareta, Tegelstr. 49 —Lenoir Aloisius, z. b-, 79 jaar, echtg Knockaert Renilde, van Re- ningelst. Wyckaert Maria, z. b., 89 jaar, wed. Isebaert Arthur Minneplein, 5.Leclercq Henricus, z b 75 jaar, echtg. Allemon Eugenia, Oude Veurnestraat, 33. Morysse josema, huishoudster, 49 jaar, echtg van Odiel Wybou. van Merkem. Huwelijksbeloften Maertens Henricus, landbouwer, te Poelkapelle. en Vandermeersch Marie-Louise, z. b.te leper. Ver Eecken Maurice leurhandelaar, te leper, en De Bruyne Berthe, leurhandelaarster, te Houthulst. Merle- vede Marcel, gemeentesecretaris, te Reningelst, en Degroote Martha, z. b. te leper Provoost Paul, beenhouwersgast, en Christiaens Thérèse. z. b beiden te leper. Zuid watering van Veurne Op Woensdag 15 September 1943, om 3 ure na middag, in St Sebastiaan te OostvleterenALQEMEENE VERGADERING- Namens het Bestuur De Voorzitter. Victor Pleters. notaris te Reninge. VRAAGT 8, Lombaardstraat, YPER. Tel. 255. voor uwe wendt u tot het HUIS DE MULDER 188, St-Salvatorstpaat Tol. U0940 GENT Lie n° 604/3 TE HUUR GEVRAAGD groot afgesloten magazijn. Adres ten bureele (5117) TE HUUR GEVRAAGD OF TE KOOPEN center van stad, Handelshuis Adres ten bureele. (5155) TE HUREN 2 kamers met of zonder pension. Adres ten bureele. (5170) MEN VRAAGT te huren of over te nemen Huls met terrein, geschikt voor hennekweekerij. OPGELET Flinke belooning voor aanduider. A. Van Acker, Lange Torhoutstraat, 6, Yper. (51921 Kasselsteenen en Macadam te koop. Adres ten bureele TE KOOP 2 kloeke paardenkamlons, 4 auto- wielen, maat 13x45, in bijzonder goeden staat. Beet- molen, haverpletmolen en groote steekkar, alles in zeer goeden staat. Kesteloot, Veurnesteenweg, 145, Villa) Yper.(5150) TE KOOP Hooi en strooi, Boomkweekerij Jules Casler, Komensche steenweg, l, Yper. i5151) TE KOOP 3 paar werkersschoenen, maat 40- 41-42. Regenmantel trench-coat, groote maat, goede vrouw- en mansvelo. alsook 2 goede vijlstaken. Rijselsteenweg, nr 19, (Koninghoek) Yper. (5153* TE KOOP IJzeren ton van 1,50 m. diepte op 1,30 m. doorsnede, alsook ijzeren baren dienstig voor serre. Meenensteenweg. 121, Yper. (5175) TE KOOP Damesfiets, occasie, in goeden staat. Adres ten bureele. (5164) TE KOOP Orgel Chromatique zoo goed als nieuw. Van Ryckeghem, Neerstraat, 9, Yper. (5185) TE KOOP Nieuwe binnen- en buitenbanden voor triporteur, normale grootte. Adres t. bur. (5187) TE KOOP 2 driewtelkarren. Jos. Allein, Watou (Callicannes). (5188) TE KOOP Naaimachien merk Durkopp zoo goed als nieuw. Adres ten bureele. (5172) Houtbewerker Voor uwe Dandschuurmachines (Wrijfmachines) Pressen en andere Houtbewerkersmachines Zich wenden Constructie-Werkhuizen Oude Houtmarktstraat, te YPER BANDSCHUURMACHINES alle dagen te bezichtigen in magazijn. (5190) GEVRAAGD bekwame meid, keuken kennende. Zich wenden met referenties Steenacker, I, te Wervik. (4895) Coiffeur vraagt halve gast voor heeren, kunnende scheren en haarsnijden. Tempelstraat, 27, Yper. (5113) Jongeling 17 jaar, midd. stud. VRAAGT PLAATS voor bureelwerk. Adres ten bureele. (5142) GEVRAAGD Meid 25-35 jaar bij heer alleen. Zich wenden Surmontstraat, 21, Yper. (5181) Meisje 16 jaar vraagt plaats bij coiffeuse of coiffeur. Adres ten bureele. (5183) Naaister vraagt leermeisje, liefst wat fransch sprekende. Couture Andrée, St-^'iklaasstraat, 17, Yper. (5184) GEVRAAGD Deftige werkvrouw, voor wasschen en kulschen. Adres ten bureele (5186) GEVRAAGD Werkvrouw, voor Dinsdag en Vrijdag namiddag. Adres ten bureele. (5189) GEVRAAGD Ernstige leerjongen om stiel van mekanieke machienbouwer aan te leeren, ouderdom van 14 tot 15 jaar. Voorstelling door de ouders vereischt Zich wenden jean Van Eenaeme, 53. St-Jacobstr Yper. (5191 Landbouwers en Tabaktelers Mooiste keuze hout dienstig voor uwe tabakstelliog. Voor aansluitingen bij de electrische leiding, voor herstellingen aan gebouwen enz. wendt U bij .1. UI. UENECKER Handelaars, ABEELE-Grens Tel. Poperinge, 58 en 268. (4913) Velobanden Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper.— Gewaarborgd werk. i3823> Bioünzwernien Om den grootsten prijs voor bieënzwermen te bekomen, wendt U bij DEVOS Daniel, Plaats, 16. Dikkebusch. (Tele foon 42 Yper). Desnoods haalt men ze zelf af en levert men zelf de verpakking. (4830) nlle sla^ Veurnesteeaweg, 145, (Villa) YPER (5149)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 3