NOTARIEELE VERKOOPINGEN Claeyssens - Titeca Vuylsteke Gebr. MEUBELEN Marcel SOETE - BOERHAVE KEM WOÖMHUI» NIEUWGEBOUWD WOONHUIS Schoon UOOMHLI8 UITTREKSEL VAN VONNISSEN Zaterdag 18 September 1943 SCHOON BURGERSHUIS met HOF Werkmanswoningen Leest en verspreidt HET YPERSCHE II l 1 M e ii ERF HERBERGGERIEF EN MEUBELS STAD IEPER Schoon Perceel BOUWGROND Een goede partij MAAIGRAS BUITENGOED Yoornaam en Prachtig HEERENHUIS BESTE HOFSTEDE VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO TAPISSIÈRE 118, Dickebuschsteenweg, 118 YPER Telefoon 189 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN - Statiestraat-, 39, IEPER - Tel. 182 - HET YPERSCHE 10-9 - 1943 Studiën van de notarissen Thevelin, te Meesen en Deoock, te Nleuwkerlre. o Openbare Verknoplnjj van en twee perceelen ZAA1LA1VD te NIEUWKERKE en PLOEQSTEERT te weten Gemeente NIEUWKERKE Koop I. WOONHUIS met schuur, gtallin|en en tuin. gelegen langs de Zuidlindestraat, gekadastreerd sectie C, Nr 170 b en deel van Nr 170/c, groot 12 aren 05 ca. Gebruikt door Louis Rouzé, tot I October 1944, mits 360 tr. 's jaars boven de lasten en assurantie. Ingesteld 15.000 fr. Koop 2. ZAAILAND, gelegen langs de Zuidlindestraat, gekadastreerd sectie C< deel van Nr 170/c, groot 51 aren 80 centiaren. Gebruikt door Louis Rouzé, tot 1 October 1943, mits 540 frank 's jaars, boven de lasten. Ingesteld 76 000 fr. Gemeente PLOEGSTEERT Koop 3. ZAAILAND, gelegen wijk Calais, gekadastreerd sectie C, Nr 3/b, groot 27 aren 05 ca. Gebruikt door Wed. Jules Verhaeghe, zonder recht van pacht, mits 225 tr. 's jaars, boven de lasten. Ingesteld 21 000 fr. Recht van samenvoeging. Eigendommen der familie Rouzé-Leroy OVERSLAG: Dinsdag 14 September 1943 om 3 uur namiddag, in de herberg De Trompe te Nieuwkerke. Zie plakbrieven met plan Studiën van de Notarissen Victor EMeters, te Reninge en Désiré Lnhnye, te Poperinge. O INSTEL Dinsdag 14 September 194 3 OVERSLAG Dinsdag 28 September 1943 telkens om 3 ure namiddag, te RENINGE. ter herberg De Hemel bewosnd door M. Demoor-Breyne, van Gemeente Reninge Een gerievlg met 22 aren 54 centiaren medegaande grond en erve, bekend bij kadaster sectie D. Nrs 107SD en 1076E voor 21 aren 50 centiaren, gelegen dicht bij de Halve Reningestraat. Gebruikt zonder recht van pacht door 1. Depuydt. Overnemlngsprijs voor electrische leiding en aansluiting 1456,60 frank. 1/2 Instelpremie. Kantoren van de Notarissen Florizoone, te Alveringem en Vun Kecke, te Poperinge. Op MAANDAG 13 SEPTEMBER 1943 te 3 uur namiddag te Houtem-bij-Veurne. ter herberg Handelshof gehou den door M. Georges Pladys - Peertn Westmolensiraat, 7. Openbare Verknoping van een met 5 a 90 ca bebouwden grond en hoving te HOUTEM BIJ VEURNE, ter dorpplaats, geteekend Nr 30, tusschen de kerk en de tramstatie, palende West aan de utraat. Bewoond door M. Jeroom Haelewyck. Studie van Meester Ernest De Cock, Notaris te Yper, Korte Thouroutstraat, 4. o te 2 uur namiddag zeer stipt te YPER, Groote Markt Koning Albert, in het Gasthof Het Zweerd bij M. Henri Dolfen OVERSLAG in één zitdag van henaamd Villa Janny te YPER, M eenensteen weg, HO groot 5 aren 55 ca. Bewoond door M. Leon Ghesquière tot 15/8/1946, mits 2400 ff. per jaar zonder lasten, verminderd op 2100 fr. voor den duur van den oorlog, betaalbaar per trimester. Na te zien den Vrijdag en Zaterdag namiddag, van 2 tot 4 ure. Studie van den Notaris Thevelin, te Meesen o UIT TER HAND TE KOOP TWEE SCHOONE met grond en hof, gelegen te DRANOUTER, Zwijnebak, langs den steenweg Kemmel Nieuwkerke. Voor inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemden notaris. Studie van de Notarissen Vundei' Meersch, te leper en Oecock Umiel-Uoiiii*. te Nieuwkerke. TOEWIJS op Vrijdag 24 September 1943 om 2 ure namiddag, in t Vredegerecht te Meessen. yan te KEM.liEL, Locreslraat groot 825 m2 66 dm2 met oorlogsvergoedingen 30.473 fr.) Slecht* ingesteld: 15.000 fr. Studie van den Notaris Decock ICiiiiel-Uoiiia, te Nieuwkerke, leperslraat, 8. —o UIT OORZAAK VAN VERTREK Opeiilmi*e Vei'kooping van allerhande ter herberg De Halve Maan bij Louis Vanpeteghem, te KEMMEL (Berg) op Zondag 26 September 1943 om 2 ure namiddag. Komptant. Eik zegge het voort. Kantoor van den Notaris li. Leninliicii ft leper. Kantoor van den Notaris AlTom» Vantiec, te Zonnebeke Bij beslissing van den Heer Arrondissementskommissaris- te leper, in data van 2 September 1943. Bailleul Oscar, landbouwer Ie Zitlebeke, wordt veroor deeld tot 1) eene geldboete van vijf en twintigduizend franken (25.000 Ir.wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen in zake leveringen van den oogst 1942: 2) tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en De Poperingenaar met verwijzing van belichte tot de kosten dezes en van publicatie ten bedrage van 100 fr. Uit tei* liand le koop centrum der stad. groot 601 m2, thans dienende als FRUIT- en GROENSELHOF. beplant met ongeveer 100 frultboomen in volle opbrengst. Alle verdere inlichtingen te bekomen ter studie voornoemd. Kantoor van den Notaris E. Lemahieu, te leper. o Uit Ier hand te koop 1) Ter Gemeente Woumen groot 4 6 aren 50 centiaren. 2) In de omgeving van leper, langs groote baan groot onder bebouwden grond en erve 18 aren- Alle inlichtirgen te bekomen ter studie van voornoemden notaris. Kantoor van den Notaris E. Lemahieu te leper. Uit tei* liantl te koop STAD IEPER in \olle centrum met afhankelijkheden, garage en hof, groot 5 aren 70 ca. Alle moderne comfort centrale verwarming, badkamer parketvloeren op het gelijkvloers en eerste verdiep ruime en prachtig gegarnierde plaatsen en kamers Voor verdere inlichtingen wende men zich ter studie van Notaris Lemahieu voornoemd. UIT IT.It HAIVD TE KOOP groot 6 Ha. 89 aren 54 ca te LANGEMARK (St - Juliaan) Hennebel Achiel, landbouwer te Reninghelst, wordt ver oordeeld tot 1) een geldboete van vijftigduizend franken (50.000 fr. 2) publicatie in de weekbladen Het Ypersche en «De Poperingenaar en tot aanplakking in de gemeenten van het rechteriijk kanton Poperinge 3) tot de kosten dezes, van inlassching en aanplakking ten bedrage van 160 tr. o Clarebout Amedée, landbouwer te Reninghelst. wordt veroordeeld tot 11 eene geldboete van vijftigduizend franken i50.0C0fr.), wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leverin gen van den oogst 1942 2) tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en De Poperingenaar 3) tot de kosten dezes en van publicatie ten bedrage van 100 fr. Veryzer Cyriel, landbouwer te Bikschote, wordt veroor deeld tot 1) een definitieve geldboete van vijftigduizend franken (50.000 fr.); 2) een voorwaardelijke geldboete van vijf en dertigduizend franken >35.000 fr.), wegens tekortblijven aan zijn verplich tingen inzake leveringen van den oogst 1942 3) tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche en De Poperingenaar en tot aanplakking in de gemeenten van de rechterlijke kantons leper 4i tot de kosten dezes, en van publicatie en aanplakking ten bedrage van 175 fr. Vandoolaeghe Hector, landbouwer te Bikschote, wordt veroordeeld tot 1) eene geldboete van vijf en twintigduizend franken (25.000 fr.), wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen in zake leveringen van den oogst 1942 2) tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche err De Poperingenaar en tot aanplakking in de gemeenten van de rechterlijke kantons leper 3) tot de kosten dezes, en van publicatie, ten bedrage van 175 frank Gedaan te leper, den 2 September 1943. o Leire Henri, landbouwer te Zillebeke, wordt veroordeeld tot 1 eene geldboete van vijf en dertigduizend franken (35.000 fr wegens tekortblijven aan zijn verplichtingen inzake leveringen van den oogst 1942 2) tot publicatie in de weekbladen Het Ypersche err De Poperingenaar met verwijzing van betichte tot de kosten dezes en van publicatie ten bedrage van 100 fr. Gedaan te leper, den 7 September 1943. Voor eensluidend afschrift G. DESCHRIJVER, Adviseur., Allo Allo Wielrijders Voor het herstellen van uw velos, velobanden. vuikani- seeren en overtrekken van banden, wendt u Paterstraat, 34, Yper. Spoedige bediening, eigen werk,eigenfabrikaat. 5028> Voor uwe aankoopen van NAAIMACHIENEN, WISSELSTUKKEN, HERSTELLINGEN aller merken. wendt U in volle vertrouwen tot het oud gekend huis Honoré VAK LER8BEHGHE Ieperstraat, 85bis, VLAMERTINGE- 4317). met Verzorgd werk. Matige prijzen. TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Huis sedert lang bekend om zijn goede zorgen en zijn stiptheid. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, floeon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen. t HKT YPERSCHE Bitgever C DBMORTIHR34, Boterstraat. Tper (Nr P 27)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4