UITSCHE LEGERBERICHTEN Prijs 0,50 tr. Vrjjdag 17 September 1943 NIEUWS NOTARIEEL 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINCSDIENST Rantsoenzegels Toegelaten Taxis -VOETBAL- W. S IEPER - DEERLIJK SPORT STAD IEPER - Wijk MONTMARTRE Luisterrijke KERIUIH STAD IEPER - BEIAARDCONCERT STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS NIJVERHEIDSSCHOOL, 8, O.L.Vrouwstr. WINTERLEERGANGEN St Jozefs Vrije Beroepsschool leper. 24' Jaar, Nr 22 HET YPERSCHE IH'MOKTIBR, 34. Vper - T«l. 50. Ab„„Mme«tspriis 1943 !6 frank STAD IEPER Zondag 19 September, te 18 uur. 1. Eerste Fantasia 2. a) Wij reizen om te leeren b) Van twee Conincskinderen 3. Thema en Variaties 4. a) Wiegelied b) Die Lorelei 5. Ma poupée chérie 6. Chacöne 7. Rubensmarsch en Klokkenlied Van Maandag morgen 20 September tot Zoadag avond 26 September 1943 inbegrepen Raymond LUYTEN, 1, Nieuwstraal. L. DOCHY. Capronstraat. C VAN DER MEERSCH. Fiersstraat. Zondog 19 September 1943 om 15 uur op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat C S. YPER Kadetten - S. C MEENEN B /ngangsprijs 3 fr. - Tribune I fr. opleg Zondag 19 September 1943 om 14,30 uur Terrein BnuoangTBïNwiso. Ingangsprijs 5 fr. De personen die hunne rantsoenzegels niet afhaalden op Woensdag 15 of Donderdag 16 dezer, kunnen die he komen op Maandag 27 September, van 9 tot 11.30 uur. Men wordt verzocht de roode rantsoenkaart in te dienen bij den kleinhandelaar voor suiker en uiterlijk op Woensdag 22 September a. s. Bericht aan de Melkproducenten De melkproducenten worden erop attent gemaakt, dat ze hun melkzegels moeten inbrengen op Zaterdag 25 Sep tember van 9 tot 12 uur. (Bureel van den Landbouw). De slag in het Donetsbekken woedt met onverminderde hevigheid voort. Mariupol door de Duitsche troepen ontruimd. Te Novorossisk hebben hevige straatgevechten plaats. De Sowjets, die steeds hun vruchteloost- aanvallen hernieuwen lijden sware bloedige verliezen. Vijandelijke steunpunten op Spitsbergen bij verrassing aangevallen. Na verbitterde gevechten werd Rome door de Duitsche troepen bezet. In Calabrië en Apulic trekken onze troepen zich terug. De vijandelijke lan dingsvloot wordt krachtig en succesvol door het lucht- toapen bestreden. O Op Zoiulag 19 September 194.1 om 16 uur Groote Koers voor Beginnelingen - 60 km. 1 500 fr. prijzen en premiën - Beker en pmlm. Om 15 uur Inschrijving cn uitdeeling der rugnummers bij Wed. Rondelez, Frencblaan. 52. Vertrek om 16 uur aan Café «Montmartre». Zonnebeke- steenweg. Aankomst aan de herberg «'t Pauwtje». Zonnebekesteenweg. Prijsdeeling in de herberg «De Mande». Bascule. Seffens na de kcers Groote Prijskaarting in de herberg «De Steen bouwerij». bij Ab. Knockaert. Meenensteenweg. le prijs een koekebrood. Om 18 uur Appelbijt in Café «Ratly», 150 fr. prijzen en pintjedek. Om 19 uur Lepelkoers voor iedereen. 150 fr. prijzen. Op Maandag SO September 1043 Om 15 uur Loopkoers voor jongens tot 14 jaar. Inschrijving bij J. Degraeve. 150 fr. prijzen. Om 16 uur Darskoordkoers voor meisjes tot 14 jaar. Inschrijving in Café «'t Pauwtje». 100 fr. prijzen. Trou-Madame in «De rust der Wielrijders». Frencblaan. Om 16.30 u.: Flesschevulling voor iedereen. Inschrijving Café In de Bascule». 150 fr. prijzen. Om 17 uur Traagrijden per fiets. 200 fr. prijzen. Inschrijving Café «Nieuwe Cité». Om 18 uur Valiezenkoers voor vrouwen 250 fr. prijzen. Inschrijving Café «Breda». Om 19 uur Zaklooping voor iedereen. 250 fr. prijzen. Inschrijving Café «Ratly». Het Bestuur zorgt voor de zakken. Om 20 uur Schoenkoers 200 fr. prijzen. Inschrijving Café «'t Pauwtje». Op Ztmdag VO September 1943 Om 16 uur Prijskaarting in Café «Ratly». Zonnebekesteenweg. Zie verdere inlichtingen aan de Bascule. Het Bestuur. P. Benoit P. Benoit X. Staf Nees F- Schubert F. Silcher D. de Séverac A. Durand P. Benoit VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1943 De slag in het Donetzbekken gaat onder verbitterde gevechten met wisselende kansen voort. Zuidelijk van Isjum en bij Kharkov werden talrijke vijandelijke aan vallen afgeslagen. Ook op verscheidene punten van den Centralen frontsector werd de aanvallende vijand met bloedige verliezen teruggeslagen. Britsch-Amerikaansche luchtformaties ondernamen he vige bomaanvallen op eenlge plaatsen in de bezette West- gebieden. waarbij vooral de bevolking van Parijs en Bou logne gevoelige verliezen leed. 10 vijandelijke toestellen werden neergehaald. In den nacht van 8 op 9 September vielen Duitsche zee strijdkrachten en ingescheepte troepen vijandelijke steunpunten op Spitsbergen bij verrassing aan. Alle be langrijke installaties van het eiland, munitiedepots en opslagplaatsen werden opgeblazen, door brand verwoest of buitgemaakt. De vijand leed gevoelige bloedige ver liezen en er werden gevangenen binnengebracht. De Duit sche verliezen zijn gering. De formatie is naar haar steunpunt teruggekeerd. De Duitsche maatregelen tegen het verraad der regee ring Badoglio hebben haast overal op den Balkan. In Noord-Italië en In Zuid-Frankrijk een succesrijk verloop gehad. Het grootste gedeelte der Itallaansche weermacht heeft in deze gebieden de wapens reeds neergelegd en aan de Duitsche troepen uitgeleverd. Daar waar Itallaan sche troepen den strijd tegen de Duitsche aanbonden, werd de weerstand in weinig tljds gebroken. Op enkele plaatsen zijn nog gevechten aan den gang. Talrijke Ita llaansche troepen hebben zich. bij de Duitsche aangeslo ten om den strijd tegen den vijand voort te zetten. Van een Itallaansche vlootformatie, die naar den vijand wilde overloopen, werden een slagschip gekelderd en een krui ser alsmede een destroyer zwaar beschadigd. Vijandelijke troepen, die in de baai van Salerno land den, werden onmiddellijk door de Duitsche troepen krachtig aangevallen. De gevechten zijn in vollen gang. Talrijke transportschepen werden vernietigend getrof fen. Een kruiser, een groot transportschip en zes groote landingsvaartuigen zonken onmiddellijk. Onder den druk der Duitsche troepen heeft de Ita llaansche opperbevelhebber te Rome In een cirkel van 50 km. gecapituleerd. De verbinding met het Duitsche leger in de streek van Napels en Salerno werd hersteld. Het Duitsche leger heeft de bescherming van de Vatl- kaanstad op zich genomen. In Noord-Italië werden de Itallaansche eenheden tot capitulatie gedwongen. De Ligurische kust werd bezet, het Etsch-dal en de streek van Bologna. Verona. Cremona gezuiverd. Triest werd ingenomen. In Zuid - Frankrijk heeft het Itallaansche leger zónder Incidenten de wapens neergelegd. De kust van Toulon tot Menton werd door ons bezet. Ook op den Balkan heeft het gros der zich aldaar bevindende troe pen zich op verstandige wijze overgegeven. De Itallaansche schepen, welke zich In de Egeïsche Zee bevonden, werden door de Duitsche oorlogsmarine In be zit genomen. De gewezen Italiaansche vliegvelden als mede de belangrijkste havensteden aan de Adriatische kust werden bezet. Slechts hier en daar zijn nog gevech ten aan gang. ZATERDAG 11 SEPTEMBER In het gebied van Novorossisk werd een vrij sterke landingsgroep der Bolsjewisten grootendeels vernietigd nog vóór zij de kust bereikte. Met resten gelande vijan delijke strijdkrachten zijn gevechten aan den gang. 3 kanonneerbooten, 1 bewakingsschip en .11 landingsvaar tuigen werden tot zinken gebracht of In brand geschoten. Zuid-Westelijk van Mariupol, dat stelselmatig ont ruimd werd. hakten onze troepen een aan de kust der Azov-Zee gelande Sowjetgroep in de pan. De ontwapening van het Itallaansche leger is bijna ge ëindigd. Waar nog plaatselijke weerstand geboden wordt, treden onze troepen krachtdadig op. De Itallaansche be zetting van het eiland Rhodes heeft na een aanval van stuka's gecapituleerd. Onze troepen zijn Milaan, Turijn en Padua binnengerukt. De zeevesting Pola werd overge geven. In het gebied van Salerno zijn Duitsche troepen in verbitterde gevechten gewikkeld met sterke vijande lijke contingenten. Bij een tegenaanval werd verloren terrein heroverd. ZONDAG 12 SEPTEMBER Te Novorossisk werd de vijand, die in het Westelijk gedeelte der haven geland was, vernietigd. In het Ooste lijk gedeelte duren de gevechten nog voort. Aan het overige front van het Koebanbruggenhoofd blijven vij andelijke aanvallen zonder gevolg. Tusschen de Zee van Azov en de Desna werden talrijke sterke aanvallen van de Sowjets afgeslagen. Op verscheidene plaatsen werd de vijand door succesvolle tegenaanvallen achteruit gewor pen. In den Centralen sector werden plaatselijke aanval len afgeslagen en doorgebroken cavalerie- en pantser strijdkrachten van hun verbindingen afgesneden. In den Noordelijken sector verliep de dag over het algemeen rustig. In het gebied van Salerno duurt de slag voort. Het luchtwapen bestookte de vijandelijke landingsvloot. Een kruiser en 2 transportschepen werden vernield, terwijl nog 1 groot oorlogsschip en 18 koopvaardijschepen ge troffen werden. Daarenboven werden door het luchtdoel geschut nog 1 vijandelijke kruiser, 1 destroyer, 1 gela den transportschip en 8 landingsbooten gekelderd. Een tweede groote transportboot werd in brand geschoten. Onze troepen bieden krachtig weerstand aan de vijande lijke strijdkrachten die van Calabrië naar het Noorden oprukken. De vijand wint slechts langzaam terrein. Bi.i Tarente gelande Engelschen stieten er op den sterken tegenstand der Duitsche beschermlngsafdeelingen. In het Kanaal werden 2 Britsche snelbooten gekelderd en een andere In brand geschoten. Aan de kust der be zette westgebieden en boven den Atlantischen Oceaan FLORA Groote Markt MAJESTIC Kijselstraat OlID IFPER R Coiaertpiaat» DE DRIE CODONAS Duitseh gesproken VERLIEFDE ONSCHULD Duitseh gesproken LIEFDEKOORTS Duitech gesproken met René Deltgen en Lena Normann met Vittorio De Siea en Adriana Benetti Vrijdag, Zaterdag, om 7 1 u Zondag, om 2 1, 5 cn 7 u Maandag, om 7 i uur Zaterdag, om 7 uur Zondag, om 2 5 en 7 i u. Maandag, om 7 S uur met Tino Rossi en Jacqueline Delubac Vrijdag, Zaterdag om 7,30 n. Zondag, om 2 l, 5 en 7 u Maan-, Dins-, ca Woensdag 7.30a. werden gister 6 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. MAANDAG 13 SEPTEMBER Te Noworossisk werden nieuwe gelande vijandelijke strijdkrachten vernietigd. De Sowjets leden hooge ver liezen. In den Zuidelijken en Centralen sector houdt de verbitterde strijd aan. In het gebied van Salerno maakte een eigen aanval vorderingen. Zuid-Oostelijk van de stad zijn de gevech ten nog aan gang. In de golf van Salerno werden 2 groote koopvaarders en een torpedoboot gekelderd en verscheidene oorlogs- en handelsschepen getroffen. Snel booten kelderden een troepentransportschip van 10.000 brt. In de wateren van Corsica en Elba werd een vijan delijke destroyer vernietigd, alsmede 3 Itallaansche snel booten die poogden een Duitseh convooi aan te vallen. De ontwapening van het Badoglio-leger is voor het grootste deel voltrokken. Zoowel In Italië als in Zuid- Frankrijk en op den Balkan verklaarden steeds talrijker troepengedeelten van het Italiaansche leger zich bereid om den strijd aan Duitsche zijde voort te zetten. Heel de Adriatische Oostkust bevindt zich thans in Duitsche handen. Ook in den sector Mentona-Genua staan overal Duitsche troepen aan de kust der Ligurische zee. Nadat voor eenige dagen de versterkte Mont-Cenistunnel inge nomen werd, bezetten Duitsche troepen het fort en het hospitaal op den kleinen St-Bernard. DINSDAG 14 SEPTEMBER Te Novorossisk mislukten vijandelijke aanvallen in hevige straatgevechten. Aan het front van Krasnoarmels- koje tot Wjasma viel de vijand met sterke strijdkrachten aan. doch werd meestendeels teruggeslagen. In het gebied van Salerno zijn nog hevige gevechten aan den gang. Nadat vijandelijke aanvallen op de hoog testelling Zuidelijk van Eboli bloedig afgeslagen werden, gingen onze troepen over een breed front tot den aanval over. De vijandelijke stellingen werden ingenomen en de vijand naar zijn landingsplaatsen teruggeworpen. Zuid oostwaarts van Eboli zijn nog hevige gevechten aan den gang. Het luchtwapen viel herhaaldelijk scheepsconcen- traties in de golf van Salerno aan. In Calabrië en Apu- lië zijn onze zwakke beveiligingsformaties erin geslaagd zich ongehinderd aan den vijand te onttrekken. Op den Atlantischen Oceaan werd een groot vijande lijk transportschip door vliegtuigbommen zwaar getrof fen. Verleden nacht wierpen afzonderlijk opereerende Britsche vliegtuigen zonder succes een geringlTantal bom men boven West-Duitschland. WOENSDAG 15 SEPTEMBER Op het Koeban-bruggenhoofd heerschte ook gister le vendige gevechtsbedrijvigheid. In den sector van Krims- kaja deden de Sowjets vergeefsche aanvallen. In het Zui den en het midden van het Oostelijk front werden de vijandelijke aanvallen afgeslagen. Op verscheidene plaat sen. waar de tegenstrever onze linies binnengedrongen was, werden eigen tegenaanvallen ondernomen. Zuid- Westelijk van Belyj leden nieuwe, hevige aanvallen der Sowjets schipbreuk. In de Finsche golf werden een Bolsjewistische snelboot gekelderd en 2 aanvallende bommenwerpers neergescho ten. Vóór de Noorsche kust werden 34 van 55 aanvallende Sowjet-Russische bommenwerpers naar beneden gehaald. De aanval op de Britsch-Amerikaansche landingscontin genten bij Salerno en Eboli heeft gister tot groote suc cessen geleld. Een vijandelijke strijdgroep werd ingeslo ten en een tweede vernietigd. De bij Eboli teruggeslagen vijand is dicht bij de kust tot nieuwen weerstand over gegaan. Het luchtwapen viel de vijandelijke landingsvloot doorloopend aan. Aan de kust der bezette Westgebieden en boven het Noordelijk Rijksgebied werden 8 vliegtuigen neergehaald. STAD IEPER Teekenschool voor Jongelingen O De Burgemeester der Stad leper heelt de eer de belanghebbenden ter kennis te brengen, dat de in teeken, bouw- en beeldhouwkunde, schilderkunst, meksniek teekenon en electriciteit ZULLEN HERNEMEN OP MAANDAG 4 OCTOBER a. s. Buiten het teekenen volgen de leerlingen ook uiterst nuttige lessen in rekenkunde, meetkunde, natuurkunde, huishoudkunde, enz., aangepast aan de verschillende ambachten en bedrijven. Deze zeer belangrijke lessen zijn volledig kosteloos en laten toe een diploma einde studiën te verwerven en mede te dingen naar de geldelijke premiën die eraan verbonden zijn. Zij hebben plaats op de weekdagen van 6 tot 8 uur 's avonds van October tot einde Maart (den Zaterdag uitgezonderd). 's Zondags van 8.30 tot 10.30 uur voormiddag voor schilders alleen. Voorwaarden Minstens 14 jaar oud zijn. Leerlingen die middelbaar onderwijs en vakscholen gevolgd hebben kunnen 1 tot 3 jaren inwinnen. Inschrijving voor de nieuwe leerlingen op ZONDAG 3 OCTOBER, van 10 tot 12 uur. ia de lokalen der school. leper, den 13 September 1943. De Btutofemeester. A. Notebaert. OUDERS. Laat uw zonen, die het lager onderwijs af hebben, gedurende hun vrije avonduren de winterleergangen volgen der stedelijke Nijverheidsschool zij worden er kosteloos opgeleid tot bekwame en geschoolde vakmannen, welke voorzien van hun einddiploma overal znllea worden voorgenomen. Maakt gebruik van de mogelijkheden die onze instelling U biedt om uw kinderen van niet gespecialiseerde daglooners op te leiden tot flinke ambachts lui. (Voorwaarden en inschrijving zie hooger). Het Bestuur. Leergasten in den klecrmakersstiil komt de lessen volgen in onze afdeelinf snit en confectie. 3 uur per week. De inschrijvingen worden gedaan 's Zondags van 10 tot 12 uur en vaa 2 tot 4 aar. St Jacobsatraat 5. De eerste les van het nieuw schooljaar zal gegeven worden op Maandag 4 October te 9 aar.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1