NOTARIEELE VERKOOPINGEN Electriekers Vuylsteke Gebr. André SEDËYN Claeyssens - Titeca Draineerbuizen MEUBELEN Marcel SOETE - BOERHAVE Zaterdag 18 September 1943 SCHOON BURGERSHUIS met HOF Gemeenten LOKER en BOEZINGE I I U I e li ERF HERBERGGERIEF EN MEUBELS NIEUWGEBOUWD WOONHUIS Een goect WOOI\IHlJIS 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN E E M HOES T E 1> E STAD IEPER Schoon Perceel BOUWGROND Een goede partij MAAIGRAS BUITENGOED» Werkmanswoningen BESTE HOESTEDE 2, Rijsselstraat (Groote Markt) HERSTELLEN VAN -ALLE RADIO'S- In het goedkoopste MeubeShuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 12, Noordlaan YPER VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO TAPISSIÈRE 118, Dickebuschsteenweg, 118 YPER Telefoon 189 Gemeente WATOU EXTRAITS DE JUGEMENT Velobanden Batterijen en Boitiers, Waschmachienen, Drogers en Wringers, Motoren en benoodigheden, - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - HET YPERSCHE 17 - 9 - 1943 Studie van Meester Erneat Ito Coek, Notaris te Yper, Korte Thouroutstraat, 4. o te 2 uur namiddag zeer stipt te YPER, Groote Markt Koning Albert, in het Gasthof Het Zweerd bij M. Henri Dolfen OYERMAG in één zitdag van henttmd Villa Janny te YPEH, Heenensteenweg, KI» groot 5 aren 55 ca Bewoond door M. Leon Ghesquière tot 15/8/1946, mits 2400 fr. per jaar zonder lasten, verminderd op 2100 fr. voor den duur van den oorlog, betaalbaar per trimester. Na te zien den Vrijdag en Zaterdag namiddag, van 2 tet 4 ure. Studiën der Nolarissen Itoliert vni» «len Uoogaertle, te Beselare en NV. Vun Kerke, te Poperinge. Studie van de Notarissen Vtinder Meersrh, te leper en Decock Emiel>Louie, te Nieuwkerke. TOEWIJS op Vrijdag 24 September 194 3 om 2 ure namiddag, in t Vredegerecht te Meessen. yan te KEMMEL, l.oci estrnHt groot 825 m2 66 dm2 met oorlogsvergoedingen 30.473 fr.) Slechts ingesteld: 15.000 fr. Studie van den Notaris Decock EmirM.ouis, te Nieuwkerke, leperstraat, 8. —O UIT OORZAAK VAN VERTREK Openbare Verkooping van allerhande ter herberg De Halve Maan bij Louis Vanpeteghem, te KEMMEL (Berg) op Zondag 26 September 1943 om 2 ure namiddag. Komptant. Elk zegge het voort. Studiën van de Notarissen Victor Dieters, te Reninge en Désiré Lahajrn, te Poperinge. O OVERSLAG Dinsdag 28 September 194 3 om 3 ure namiddag, te REN1NOE, ter herberg De Hemel bewoond door M. Demoor-Breyne, van Gemeente Keninge Een gerlevlg met 22 aren 54 centlaren medegaande grond en erve, bekend bij kadaster sectie D, Nrs 1076D en lo76E voor 21 aren 50 centiaren, gelegen dicht bij de Halve Reningestraat. Gebruikt zonder recht van pacht door 1. Depuydt. Overnemingsprijs voor electrlsche leiding en aansluiting 1456,60 frank. Studie van den Notaris Camerlynck, te Passchendale. o INSTEL Woensdag 29 September 194 3 TOESLAG Woensdag 13 October telkens te 14 u. 30 (torenuurj in de Herberg In St-Hubert bij M. Verbeke-Rosselle, te Passchendale, Plaats. Gemeente BESELARE (Oosthoek) met Zaailand Sectie B. Nr 497a, 499c, groot 10 aren 70 ca. Bewoond en gebruikt door Mevr. Amelie Denturck, mils 400 fr. meer de belastingen en verzekeringspremie tot I Oc tober 1944. Vrij van pacht den 1 October 1944. Voor bezoek Maandag en Dinsdag. 0,50 Instelpremle. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PEK SONEEL plaatst men met sncces in onze KLEINE AANKONDIGINGEN TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Haw sedert lang bekend om zijn goede zorgen en zijn stiptheid^ Uit ter liaml te koop met 3 Ha. 12 aren 74 ca land gelegen langs den steenweg leper-Meenen te OELUVELD (Plaats) Voor alle inlichtingen zich wenden ter studiën. Kantoor van den Notaris E. l.emsiliieii t« leper. o Uit tei* liand te koop centrum der stad. groot 601 m2. thans dienende als FRUIT- en GROENSELHOF beplant mei ongeveer 100 fruitboomen in volle opbrengst. •Alle verdere inlichtingen te bekomen ter studie voornoemd. Kantoor van den Notaris E. Lemtihieu, te leper. Lil tei- liand te koop 1) Ter Gemeente Woumen groot 46 aren 50 centiaren. 2) In de omgeving van leper, langs groote baan groot onder bebouwden grond en erve 18 aren Alle inlichtirgen te bekomen ter studie van voornoemden notaris. Studie van den Notaris Thevelin, te Meesen o UIT TER HAND TE KOOP TWEE SCHOONE met grond en hol, gelegen te DRANOUTER, Zwijnebak, langs den steenweg Kemmel Nieuwkerke. Voor inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemden notaris. Kantoor van den Notaris Vlfons Vmihec, te Zonnebeke. UIT TER HAND TE KOOP groot 6 Ha. 89 aren 54 ca te LANGEMARK (St - Jnliaan) YPER RADIO'S PICK UPS PHONO PLATEN NAALDEN Kontant en Krediet MET WAARBORG. Aankoop van oude platen aan de hoogste prijzen. met Verzorgd werk. Matige prijzen. Op Maandag 4 Oktober 1943, te II uur voormiddag zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat, 63, te Kortrijk, overgegaan worden tot het openen der inschrijvingen 1 i Voor het onderhoud gedurende het dienstjaar 1943-1944 aan den steenweg van groot verkeer Loker- Kemmel, te Loker Bestek 13.600 frank. 2) Voor het gewoon onderhoud aan de grint wegen Nrs 1 5, 6. 10, 14, 17, 15. 16 en 18 te Boe- zinge. Hestek 37.842 frank. Lastenboeken en b< stekken liggen ter inzage van de belanghebbenden ten bureele van den Arrondissementsinge nieur en op het desbetreffende gemeentesecretariaat. Voot ieder gemeente is er een afzonderlijk lastenboek bestek verkrijgbaar tegen storting van 25 frank per stuk op postrekening nr 4056.63 van ir De France, te leper. Bij bevelDe Secretaris. De Burgemeester Loker), H Thibaut. C. Vandenameele. De Secretaris, De Rurgemeester i o'oezinge), A Lepercque. R. de Thibault de Boeaioghe. Op Maandag 4 October 1943 te 11 uur voormiddag, zal er in de bureelen van het Provinciaal Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw, Doornikstraat. 63. te Kortrijk, overgegaan worden tot het openen van de aanbesteding* brieven voor de buitengewone ruiming der Moenaertbeek. Het lastenboek bestek en de plans liggen ter inzage op het Gemeentesecretariaat en op het bureel van den Arron dissementsingenieur te leper. Het lastenboek-bestek wordt opgestuurd aan de belang hebbenden mits storting van 25 frank op postrekening Nr 4056.63 van ir. De France Maloulaan, 7, leper De twee plans kosten samen 50 frank. Bij bevel De Sekrelaris. De Burgemeester, J Schaubroeck. 0. Dejonghe. Par jugement du commissaire d'Arrondissement d'Ypres en date du neuf Septembre 1943. Messiaen Jean, cultivateur i Warnêton, est condamné 1) i une amende definitive de Cinquante mille francs (50 000 frs.) 2) a une amende conditionnelle de Soixante mille francs (60.000 frs.ï pour livraisons déficitaires de la récolte 1942. Dont extrait du jugement sera publié dans les hebdoma- daires Het Ypersche et De Poperingenaar a.vec con- damnation aux dépens s'élevant a 100 francs. Cardiaaei Gnstave, cultivateur, Watnêton. est condamné 1) une amende déflnitive de Vingt cinq mille francs (25 000 frs 2 a une amende conditionnelle de Cent mille francs (100.000 frs.), pour livraisons déficitaires de la récolte 1942. Dont extrait du jugement sera publié dans les hebdoma- dalres c Het Ypersche et De Poperingenaar avec con- damnation aux dépens s'élevant 100 francs. Pour extrait conforme G. DESCHRIJVER, Adviseur.. Voor het aankoopen van uwe draineerbuizen, wendt U tot het oud bekend huis Victor MaDOE, Dikkebuschsteen- weg, 13 4, Yper. waar ze in de beste hoedanigheden in de- labriek zelf vervaardigd worden. (4923 Wielrijders, voor uwe ve'obanden en herstellen van lijnwaad tringels, overtrekken, enz wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. (3823)> ▼oor uwe wendt u tot het ElL'l»* DE MLLDEK 18N, St-Salvatorhtraat Lie. tl 004 3 Tel. K4>%4«» OK.\I EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen. HST TPEMQHtr W*»«Ter DWMORTOK. »4. Boterstraat. Tpar <l»r P 19)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 4