DUITSCHE LECERBERICHTEN RANTSOENEERINGSTABEL der EETWAREN 24' Jaar, Nr 23 Ptijs 0,50 tr. Vrydag 24 September 1943 NIEUWS NOTARIEEL AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER WÏNTERHULP IEPER Toegelaten Taxis STAD IEPER - BEIAARDCONCERT De Vojielhandelaar -VOETBAL- Cr S. YPER A - R. C. HARELBEKE STAD YPER CINEMAPROCRAMMAS HET YPERSCHE tigever DUMOKTIER, 34. Boterstraat, Yper Tel. 500 Abonnementsprijs 1943 26 frank Maaltijden voor Ondervoede Kinderen Sedert twee jaar verstrekt Winterhulp leper tweemaal per week Middagmalen aan meer dan 7( 0 kinderen c.nzer stad. Vanaf 1 October inag, en zal, het aantal deelnemers ver hoogd worden. Alle schoolgaande kinderen der stad kunnen, mils voor legging vaneen bewijs van een dokter, aan deze maaltijden deelnemen. Voorwaarden Kinderen van ondersteunde gezinnen kosteloos Kinderen van niet ondersteunde kroostrijke ge zinnen 4 Ir. per 8 maaltijden Kinderen van niet onder steunde gezinnen 8 fr. per 8 maaltijden. Er worden geen rantsoenzegels gevraagd De eerstvolgende inschrijving zal plaats hebben op Woens dag 29 September, tusschen 14 en 17 uur. Maaltijden Di kaartjes voor de maaltijden der ondervoede kinderen moeten afgehaald worden op volgende data Blauwe kaartjes Maandag 27 Septemb.. van 14 tot 17 u. Gele kaartjes Woensdag 29 Septemb van 14 tot 17 u Volkssoep De eerstvolgende inschrijving heeft plaats op Zaterdag 25 September, tusschen 9 en 1 1 uur Vleeschpastei Op Dinsdag 28 September zal er een bedeeling plaats hebben van vleeschpastei, waarop al de ondersteunde gezin nen recht hebben. Uurregeling van 9 tot 11 uur groene kaarten van II tot 12 uurpurpere kaarten van 14 tot 16 uur roode kaarten. OPGEEISCHTEN De personen die opgeeischt worden om te werken in het buitenland, en door de Werbestelle in het bezit gesteld worden van een arbeidscontractworden ver zocht zich onmiddellijk op ons secretariaat aan te bieden teneinde er eenaanvraag voor GELüELI/KEN S-TZUb! in te dienen. Van Maandag morgen 27 September tot Zondag avond 3 October 1943 inbegrepen D SEDEYN. St. Jacobstraat, 3. J TIMPERMAN. Groote Markt. Jan KOOYMAN, Dixmudestraat Zondag 26 September 1943, te 18.30 aar. Ter gelegenheid van de'Week van hetNederlandsche Volkslied' 1De Gilde viert 2. Het liedje van den beiaardier 3. Moederken alleen 4. Met Jan (Bolderslied) 5. Naar buiten 6. Het liedje van den smid 7. Meiliedje 8. 't Is stille 9. Hemelhuis 10. Ik ben van den buiten 11. Mijn Vlaanderen heb ik hartlijk lief 12. Ons Vaderland 13. Het lied der Vlamingen E. Hullebroeck idem F. Uyttenhove K. Mestdagh R. Ghesquière Fr. Andelhof J. De Bom j. Van Hoof E. Hullebroeck J. Opsomer G. Antheunis J. Blockx P. Benoit van 24 September tot en met »3 October 1B4B Geldig zegel PRODUKTEN IDagelijlrschj Totaal voorj Hoeveelh. I rantsoen I 30 dagen I per zegel Aantal zegels 1 naar keuze 2 3 4 5 6 7 8 9 to 12 naar keuze 20 A. Keukenbrood B. Meel C. Deegwaren D Biscotten en beschuit E Dieetlevensmiddelen F. Peperkoek G. Banketgebak H. Zetmeelhoudende produkten, ha verderivaten, peulvruchten, rijst en derivaten, maïs, tapioca, aardappelmeel, enz Gebrande gerst Margarine Boter Cichorei of cichoreisurrogaat Geral fineerde suiker, kristalsuiker, korreisuiker. kandijsuiker, vergeoise bruine suiker, ruwe suiker, en naprodukt Ontoenuttigd. Onbenuttigd. Magere smeerkaas Versch en bevroren vleesch, alsook vleeschconserven. A. Konfituur en gelei, fruit of bietensiroop, vruchtenmoes- comp. B. Kunsthonig, invertsuiker en vloeibare suiker, suiker- en kandijsiroop, broodsmeersel C). Gekonfijte vruchten D) Suikergoed El Gevanilleerde suiker Aardappelen 250 gr.. 7 k 500 250 gr 30 185 gr. 5 k. 550 185 gr 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr 30 200 gr. 6 k. 000 200 gr 30 250 gr. 7 k 500 250 gr. 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr 30 3,33 gr 100 gr 33,3 gr 3 3,33 gr. 100 gr. 33,3gr. 3 10 gr. 300 gr 100 g- 3 3,33 gr. 100 gr 33,3 gr. 3 33,3 gr. 1 k 000 333 gr. 3 5 gr. 150 gr. 50 gr. 3 20 gr 600 gr 20 gr. 30 20 gr. 600 gr. 100 gr. 6 20 gr. 15 gr. 12 gr. 12 gr 500 gr. 600 gr. 450 gr. 360 gr. 360 gr. 100 gr. 75 gr. 60 gr. 60 gr. 6 6 6 6 30 jou gr. uv gr 15 k 000 500 gr De aardappeldeelzegcis geven recht op 500 gram aardappelen. De drie volle zegels zijn zonder waarde. In hevige af weer gevechten worden de steeds herhaalde aanvallen der Sowjets. die zware verliezen lijden, gestuit en hun doorbraakpogingen verijdeld. Niettegenstaande hun numerieke meerderheid slaagden de Sowjets er niet in ons front uiteen te slaan. In den Zuidelijken Centralen sector ondernamen onze troepen een grootscheep- sche rechttrekking van het front en ontruimden in dit bestek de steden Novorossisk en Briansk. De uit het Zuiden van Italië terugtrekkende Duitsche troepen vereenigden zich met de divisies in het. gebied van Salerno waar nog steeds zioarc gevechten geleverd worden. Het eiland Sardinië werd ontruimd. De vijandelijke be zetting van het eiland Elba heeft zich overgegeven en werd ontwapend. Talrijke vijandelijke schepen worden gekelderd of beschadigd. Tooneelseizoen 1943-4 4 Stadsschouwburg Ieper Zondag 3 October Dagvertooning om 3 ara Avondvertooning om 7 ara Het Operetten gezelschap Frank Schoup van den Volksschouwburg van Gent, voert op Succesoperette van Carl Zeller met volledig orkest, koren en balletten Prijzen der plaatsen 25 - 20 - 15 - 10 en 5 fr. Plaatsbespreking Herberg De Boerenhol Vanden Peereboomplaats. Zondag 26 September 1943 om 15 uur op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat Ingangsprijs 5 fr. - Tribune I fr. opleg Xondag V6 September 1943 om 16,30 uur W. S. Ieper (Jeugdpl.) - Zonnebeke Sp Terrein Bruooistbenweo. DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1943 Aan belde zijden van den Koeban en ln den Zuidelij ken sector van het Oostelijk front werden talrijke vijan delijke aanvallen afgeslagen. In den Centralen frontsec tor gingen de Sowjets tot den verwachten aanval over. Zij werden met zware verliezen teruggeslagen. De ge vechten zijn nog in vollen gang. Ook ten Zuiden van Belyi en van het Ladogameer viel de vijand te vergeefs aan. Gedurende de twee laatste dagen verloren de Sow jets 201 vliegtuigen. In het gebied van Salerno en Eboli werd ook gister op verbitterde wijze gestreden. Eenige vijandelijke gevechts- afdeelingen werden vernietigd, terwijl de landingshoof- den verder ingekort werden. Bij de bestorming van Alta- vijla verloren de Amerikanen talrijke manschappen. Het luchtwapen vernielde gister een transportschip van 8000 brt.. en beschadigde 11 andere schepen der landingsvloot. Vijandelijke vliegtuigen vielen gister avond laat Noord en West-Fransch gebied aan. Vooral in woonwijken van Parijs werden aanzienlijke verwoestingen aangericht en verliezen onder de bevolking veroorzaakt, 's Nachts wer den eenige bommen uitgeworpen boven Noord- en West- Duitschland. 9 vijandelijke vliegtuigen werden neerge schoten. Duitsche vliegtuigen hebben afzonderlijke doe len in het gebied van Londen gebombardeerd. VRIJDAG 17 SEPTEMBER In den afweerslag. die sinds ruim 2 maanden in het Oosten woedt, zijn de Sowjets er nergens in geslaagd ons front uiteen te slaan en daar waar terrein door onze troepen werd opgegeven, geschiedde zulks immer stelsel matig en onder handhaving der eenheid van het front. In den Zuidelijken Centralen sector werd een groot- schegpsche rechttrekking van het front ondernomen. In het IbeStek dezer lossende beweging werden de steden Novorossisk en Brjansk ontruimd. Ten Westen van Jelnja en tgn Zuiden van Belyj werden sterke Sowjetaanvallen afgeslagen. Plaatselijke invallen werden afgegrendeld. Ook ten Zuiden van het Ladogameer bleven de voortdu rende vijandelijke aanvallen zonder succes. Van de ove rige fröntsectors wordt slechts plaatselijke gevechtsac tiviteit gemeld. De verbitterde gevechten ln het vijandelijk la-ndings- hoofd in Mldden-Italië duren met onvermin^-de hevig heid voort. Bij Salerno slaagde men erin het vijandelijk landingshoofd nog verder te beperken. In het gebied van Eboll werden Amerlkaansche afdeelingen vernietigd. Ook vijandelijke valschermjagers, die achter onze gevechts linie waren gedaald, werden uitgeroeid. In het Zuiden van de Golf van Salerno ontscheepte de vijand nieuwe troepen. Hevige gevechten zijn hier aan den gang. Het luchtwapen viel de vijandelijke scheepsconcentraties her haaldelijk met succes aan. Ook Duitsche snelbooten kel derden in de Adriatische Zee een torpedoboot. 2 mijnen vegers en een bewakingsschip der Badoglioregeering en brachten nog 4 andere schepen op. waaronder de met troepen geladen «Leona'rdl». Vóór de Westkust van Noorwegen werd een Britsehe snelboot tot zinken gebracht en een torpedovllegtulg naar beneden gehaald. Gister werd opnieuw West- en Zuid-Fransch gebied door vijandelijke bommenwerpers aapgevallen. Vooral te Nantes werd groote schade aangericht, 's Nachts wierpen afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen bommen op het Noordelijk Rijksgebied. Gister werden 28 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsche jagers haalden bo FLORA Groote Markt Licht in de Duisternis Duitsch gesproken met Alida Valli en Fosco Giachetti Vrijdag, Zaterdag, oni 7 J u Zondag, om 1, 5 en 7 5 u Maandag, om 7 uur MAJESTIC Rtjselstraaf ALLEEN Y00R U Ylaamsch gesproken met Pola Cortes en Fritz Vaerewijck Zaterdag, om 7 S uur Zondag, om 2 2, 5 en 7 l u- Maandag, om 7 2 uur OUD JEPEK R Colaertplaat' CARNAVAL Dnitech gesproken met Karin Hardt en Hans Nielsen Zaterdag, om 7 1 u. Zondag, om 2 1. 5 en 7 1 u. Maandag, om 7 2 uur ven den Noordelijken Atlantischen Oceaan een groote vijandelijke vliegboot neer. ZATERDAG 18 SEPTEMBER In den Zuidelijken sector van het Oostfront worden de gevechtsoperaties door de sinds verscheidene dagen aanhoudende sterke regenbuien beïnvloed. De vijand tracht tevergeefs de afhakende beweging van onze troe pen te verhinderen. Hij werd tijdens verbitterde gevech ten afgeslagen. In het gebied ten Westen van Wjasma mislukten alle vijandelijke doorbraakpogingen. Van de overige frontsectors werden, uitgezonderd aanvallen van den vijand ten Zuiden van het Ladogameer. slechts plaat selijke gevechten gemeld. In de Zwarte Zee werd een vijandelijke mijnenveger tot zinken gebracht door een Italiaansche duikboot, die den strijd aan de zijde der Duitschers voortzet. In het strijdgebied van Salerno wisselden gister eigen aanvallen met sterke tegenaanvallen van den vijand af. Vooral in den Zfiidoostelijken sector van het front na men de gevechten in omvang toe. Onze uit Calabrië te rugtrekkende troepen hebben gister de verbinding met de divisies, welke tn het gebied van Salerno strijden, ver wezenlijkt. De bezetting van het eiland Elba, 7000 man sterk, heeft onvoorwaardelijk gecapituleerd en werd ont wapend. Weinig vijandelijke vliegtuigen hebben het Rijksge bied overvlogen. Hier en daar werden bommen uitgewor pen, die slechts geringe schade veroorzaakten. ZONDAG 19 SEPTEMBER In den Zuidelijken sector van het Oostfront hebben de eigen bewegingen een stelselmatig verloop. De sterk op dringende vijand werd teruggeslagen. In den Centralen frontsector zijn in het gebied van Jelnia en ten Zuiden van Belyj ononderbroken zware gevechten aan den gang. Aanvallen van sterke vijandelijke strijdkrachten werden uiteengeslagen. Uit de overige sectors van het Oostelijk front worden, met uitzondering van een levendige ge vechtsactiviteit aan hei Koeban-bruggenhoofd en hevige doch succeslooze aanvallen der Sowjets ten Zuiden van het Ladogameer. geen gevechten van be teekenis gemeld. De in het gebied van Salerno sinds twee weken voort durende zware gevechten hebben voor de vijandelijke landingstroepen het verwachte succes niet opgeleverd. Zij slaagden er niet in de zich in Zuid-Italië bevindende Duitsche divisies af te snijden. De vijand verloor hier meer dan 10.000 manschappen aan gesneuvelden en ge wonden. alsmede 4.429 gevangenen. In den strijd tegen de vijandelijke landingsvloot hebben het luchtwapen en de oorlogsmarine verscheidene oorlogsschepen en talrijke transportschepen gekelderd of beschadigd. Na de vereeni- ging van alle in Zuid-Italië staande Duitsche formaties hebben onze troepen zich stelselmatig van den vijand losgemaakt en een kortere weerstandslinie betrokken. Een Duitsche duikboot kelderde ln de baai van Salerno een Engelsch torpedoschip en beschadigde een groote tankboot. Vliegtuigen troffen een torpedojager en een aantal transportschepen. Boven het gevechtsgebied wer den 11 vijandelijke vliegtuigen neergehaald Boven den Atlantischen Oceaan werden een viermotorige bommen werper en een groot transport-zweefvliegtuig naar bene den geschoten. Een gering aantal vijandelijke storingsvliegtuigen heb ben tijdens den afgeloopen nacht boven het Rijksgebied eenige bommen uitgeworpen, die slechts geringe schade veroorzaakten. MAANDAG 20 SEPTEMBER Tegen ons front van de Zee van Azov tot ten Noorden van Smolensk voerde de vijand hevige aanvallen uit, die door onze troepen afgeslagen of gestuit werden. Daarbij slaagde men erin verscheidene doorgebroken vijandelijke gevechtsgroepen te vernietigen. Van de overige sectors van het Oostelijk front wordt slechts levendige plaatse lijke gevechtsactiviteit gemeld. In het gebied van Salerno vielen Britsehe troepen onze stellingen tevergeefs aan. Meer Oostelijk volgt de vijand onze bewegingen slechts aarzelend. Vóór de kust werd een vijandelijke snelboot In den grond geboord. Ons luchtwapen vernielde 24 vijandelijke vliegtuigen. Duitsche troepen hebben het eiland SardiDie ontruimd. Een kleine eenheid der oorlogsmarine heeft, door haar beslist optreden, een haven ln het Westelijk gedeelte der Adriatische Zee bezet en heeft zich aldaar van een groot aantal oorlogs- en koopvaardijschepen meester gemaakt en 4000 soldaten van het leger van Badoglio gevangen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 1